Irena Šinko, direktorica SKZG

Report
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV
REPUBLIKE SLOVENIJE
Vloga Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS
pri izgradnji namakalnih sistemov
Irena Šinko
direktorica SKZG RS
18. 9. 2014
1
PRAVNE PODLAGE ZA UPRAVLJANJE IN
VZDRŽEVANJE HIDROMELIORACIJSKIH
SISTEMOV (HMS)








Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l.RS, št. 59/96 s spr.);
Zakon o kmetijstvu (ZKme-1, Ur.l.RS, št. 45/08 s spr.);
Uredba o načinu izvajanja javne službe upravljanja in
vzdrževanja HMS (Ur.l.RS, št. 31/2014);
Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne službe
upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (Ur.l.RS,
št. 10/12);
Zakon o divjadi in lovstvu (Ur.l.RS, št. 16/04, s spr.);
Pravilnik o registru melioracijskih skupnosti (Ur.l.RS, 3/09 s
spr.);
Pravilnik o evidenci melioracijskih sistemov in naprav (Ur.l.RS,
št. 3/09);
Navodila za izvajanje melioracij kmetijskih zemljišč (Ur.l.RS, št.2
22/81).
Javna služba upravljanja in vzdrževanja HMS



Osnovni namen izvajanja javne službe upravljanja in
vzdrževanja HMS je konkretno izvajanje obveznosti
nalog upravljanja, ki so določene v Uredbi in so predmet
programa upravljanja.
Javna služba upravljanja in vzdrževanja HMS mora
omogočati trajno in nepretrgano opravljanje nalog, ki so
potrebne za učinkovito gospodarjenje s HMS.
Cilj upravljanja in vzdrževanja HMS:
– vzpostavitev in vodenje učinkovite evidence o stanju in
delovanju HMS;
– ohranjanje in zagotavljanje njihove osnovne funkcije.
3
HMS –
Osuševalni sistemi in namakalni
sistemi
OSUŠEVALNI SISTEMI



Dosedanji programi upravljanja so vključevali 243 osuševalnih
sistemov, ki so bili vključeni v Odredbo o določitvi višine nadomestila
na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in
napravah na melioracijskih območjih ali pa so jih vzdrževali uporabniki
sami in za to niso plačevali obveznosti iz tega naslova. S temi sistemi
je Sklad upravljal vse do konca leta 2013.
Z letom 2014 so se v program upravljanja vključili tudi tisti osuševalni
sistemi, ki so sicer evidentirani v aplikaciji MKO “KatMeSiNa” kot
delujoči, delno delujoči ali nedelujoči sistemi. Teh sistemov je 234.
Sklad že vzpostavlja učinkovit pregled stanja in delovanja teh sistemov
(rok: 1. 7. 2015).
4
HMS –
Osuševalni sistemi in namakalni
sistemi
NAMAKALNI SISTEMI



Dosedanji programi upravljanja so vključevali 30 namakalnih sistemov,
od tega je 16 polj namakalnega razvoda Vogršček. Ti namakalni
sistemi so bili predmet Odredbe odločitvi višine nadomestila na hektar
za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah
na melioracijskih območjih ali pa so jih vzdrževali uporabniki sami in za
to niso plačevali obveznosti iz tega naslova. S temi sistemi je Sklad
upravljal vse do konca leta 2013.
Z letom 2014 so se v program upravljanja vključili tudi tisti namakalni
sistemi, ki so v “KatMeSiNi” evidentirani kot delujoči, delno delujoči ali
nedelujoči sistemi. Teh sistemov je 88.
Sklad že vzpostavlja učinkovit pregled stanja in delovanja teh sistemov
(rok: 1. 7. 2015).
5
Register melioracijskih skupnosti MS




Register MS vzpostavi in upravlja MKO
Register MS vodi pristojna upravna enota
Podlaga za vpis MS - Pravilnik o registru
melioracijskih skupnostih (Ur.l.RS, št.
3/09)
Problematika - nobena melioracijska
skupnost, ki je sicer vpisana v register
MS, ni ustanovljena v skladu z veljavno
zakonodajo in predpisi
6
Ustanovitev delovne skupine v
okviru MKO in
spremembe predpisov

Zaradi neskladja pooblastil melioracijskih
skupnosti med Zakonom o kmetijskih
zemljiščih in Uredbo, se je s spremembo
Uredbe na novo določilo:
– Melioracijskim skupnostim se daje možnost, da
podajo mnenje na programe vzdrževanja;
– Po sprejemu programov vzdrževanja, se lahko
melioracijske skupnosti z njimi tudi seznanja;


V pripravi je tudi sprememba Pravilnika o
podrobnejših pogojih za izvajanje javne
službe upravljanja in vzdrževanja HMS;
V postopku spremembe je tudi Zakon o
kmetijskih zemljiščih.
7
Vloga SKZG RS pri izgradnji namakalnih
sistemov

Sklad v postopkih poseganja v prostor na
območjih izvedenih hidromelioracijskih sistemov
izvaja vlogo soglasodajalca in v tem okviru:
– pripravlja projektne pogoje za izvajanje raznih
gradbenih posegov znotraj območij hidromelioracij;
– pregleduje pripravljeno dokumentacijo;
– podaja soglasja za izvedbo.

V primerih posega na zemljišča v gospodarjenju
Sklada pa Sklad (npr. izgradnja namakalnega
sistema), podeli ustrezno pravico - služnost,
soglasje,…
8
9

similar documents