Основни елементи стратегије безбедности саобраћаја у

Report
Република Србија
Агенција за безбедност саобраћаја
СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Републике Србије
СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
локалне заједнице
ПЛАН БС
ЛЗ 1
ПЛАН БС
ЛЗ 2…
ПЛАН БС
ЛЗ х
Основни елементи стратегије безб.
саобраћаја у локалним заједницама
1.
ВИЗИЈА
5.
ОДГОВОРНОСТ
И ПРАЋЕЊЕ
БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА
6.
ЕВАЛУАЦИЈА
РЕЗУЛТАТА
4.
ОСНОВНИ
ПРАВЦИ
СТРАТЕШКОГ
ДЕЛОВАЊА
2.
МИСИЈА
3.
ЦИЉЕВИ
Визија
1. Успоставити
позитивне трендове
континуираног
опадања броја
настрадалих у
саобраћајним
незгодама
2. Достићи ниво
безбедн. саобраћаја
локалних заједница
у развијеним
земљама ЕУ
Мисија
1. Остварити услове за одрживи развој
саобраћаја и транспорта, у ком ће сви
учесници у саобраћају (посебно рањиви)
бити безбедни
2. Успостави ефикасан превентивни
заштитни систем безбед. саобраћаја који
ће укључивати широк спектар субјеката
3. Проширити систем одговорности за
саобраћајне незгоде
Циљеви
Смањење настрадалих у саобраћајним
незгодама за 50% у десетогодишњем периоду!
Да би се испунио овај циљ, користити
интегрисани приступ заснован на четири
елемента - “4Е”:
1. „Е“ - Образовање (Education)
2. „Е“ - Инжењерске мере (Engineering)
3. „Е“ - Прва помоћ (Emergeny)
4. „Е“ - Спровођење - Присила (Enforcement)
Образовање
1.
2.
3.
Програми за
унапређење
саобраћајног
образовања
Специјални
програми за
младе возаче и
почетнике
Кампање за
информисање
јавности
Инжењерске мере
1. Имплементација савремених
алата за унапређење безбедности
путева
2. Унапређење стандарда и
процедура за пројектовање,
изградњу и одржавање путева
3. Мере у циљу унапређења безбедности
саобраћаја рањивих категорија учесника
у саобраћају
Прва помоћ
1. Акциони план за унапређење
система прве помоћи
2. Информативна кампања о
понашању учесника у саобраћају у
случају саобраћајне незгоде
3. Мере за осигурање лица места
саобраћајне незгоде
4. Примена СОС – телефона за прву помоћ
Спровођење (присила)
1. Превентивне и репресивне мере
за смањење пребрзе вожње и
вожње под дејством алкохола
2. Превентивне и репресивне мере за
повећање коришћења сигурносних
појасеве, кациге и дечијих седишта
3. Успостављање функционалног и
ефикасног система казнених поена
Додатне (заједничке) мере
1. Јачање институција за управљање
безбедношћу саобраћаја у локалној
заједници
2. Унапређење система евиденција и
издавања возачких дозвола
(са применом казнених поена)
3. Побољшање испитивања
исправности моторних возила
Булевар Михајла Пупина бр.2, 11000 Београд
www.abs.gov.rs
Телефони: 011/214 50  89 214 49 62  Факс: 011/214 .....  e-mail: [email protected]
Свака локална заједница би
требала да буде одговорна за:
2.
1.
Имплементацију
основних
елемената
стратегије (визије,
мисије и циљева).
Планове
безбедности
саобраћаја који ће
омогућити
реализацију
општих циљева.
Коришћење средстава...
(члан 19. став 2. ЗоБС-а)
Булевар Михајла Пупина бр.2, 11000 Београд
www.abs.gov.rs
Телефони: 011/214 50  89 214 49 62  Факс: 011/214 .....  e-mail: [email protected]

similar documents