Specjalizacje regionalne

Report
Aktualizacja Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa KujawskoPomorskiego
Specjalizacje regionalne konsultacje
Toruń, 24.09.2012 r.
Źródła na temat „Inteligentnej specjalizacji” (ang.
„Smart Specialisation”)

[Platforma „Inteligentnej specjalizacji”] praca zbiorowa, Guide to
Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3),
maj 2012.

[Platforma „Inteligentnej specjalizacji”] Strategie badawcze i
innowacyjne na rzez inteligentnej specjalizacji – polityka spójności na
lata 2014-2020.

[Studia przypadków na temat „inteligentnej specjalizacji” w
planowaniu strategicznym] Ortega-Argilés R., Economic
Transformation Strategies – Smart Specialisation case studies,
Groningen, styczeń 2012.

Rozporządzenie ramowe Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego /…/ oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i
Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006.
2
Nowe podejście do wspomagania rozwoju społecznogospodarczego UE („Inteligentna specjalizacja”)

Geneza: odpowiedzią UE na poszukiwanie dróg wyjścia z kryzysu jest
stworzenie kompleksowej europejskiej strategii innowacyjnej (Unia
Innowacji) – rozwój poprzez inwestowanie w badania, innowację i
przedsiębiorczość w każdym państwie / regionie członkowskim.
Niezbędne jest przygotowanie strategii innowacji w celu lepszego
wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych (efektywniej, z
większym efektem synergii) – ma to zapewnić koncentracja wsparcia
na „inteligentnych specjalizacjach” krajów / regionów UE.

Diagnoza: w przeszłości bezkrytycznie powielano te same priorytety
rozwojowe (na wzór regionów rozwiniętych), nie zwracając uwagi na
posiadane zasoby i możliwości (niska efektywność, rozproszenie środków).
Strategie innowacji realistycznie dopasowane do zdolności,
możliwości i potrzeb, wyznaczanych poprzez treść i pojemność
„inteligentnych specjalizacji” krajów / regionów UE.
Koncentracja na obszarach rzeczywistego potencjału oraz mocnych
stronach, stanowiących podstawę rozwoju inteligentnych specjalizacji.
3
„Inteligentna specjalizacja”– próba konceptualizacji
pojęcia dla celów planowania strategicznego

„Inteligentna specjalizacja” nie jest pojęciem nowym. Próba
udoskonalenia istniejącej metodologii planowania FS UE.

Nowość to propozycja, aby strategie innowacyjności oparte na
inteligentnej specjalizacji były warunkiem wstępnym dla
finansowania ze środków EFRR.
Powinny istnieć nowe strategie innowacyjności przed przyjęciem
programów operacyjnych, zakładających oddziaływanie w ramach
2 spośród 11 założeń nowej polityki spójności (celów
tematycznych), dotyczących:


wzmacniania badań, rozwoju technologicznego i innowacji
(cel dotyczący badań i innowacji) oraz

poprawy dostępu i korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnych o wysokiej jakości (cel ICT)
Inteligentna specjalizacja ma być również warunkiem wstępnym do
pozyskiwania wsparcia z EFRROW.
4
Jak definiować pojęcie „inteligentnej specjalizacji” dla
potrzeb planowania strategicznego? [1/2]

Brak definicji normatywnej.

Definicja celowościowa – odwołująca się do „celu” oparcia planowania
strategicznego na koncepcie „inteligentnej specjalizacji”, który
oznacza:
Inteligentna specjalizacja to zidentyfikowanie
wyjątkowych cech i aktywów kraju i regionu, podkreślenie
przewagi konkurencyjnej oraz skupienie regionalnych
partnerów i zasobów wokół wizji przyszłości
ukierunkowanej na osiągnięcia. Oznacza wzmacnianie
regionalnych systemów innowacji, maksymalizowanie
przepływów wiedzy oraz rozpowszechnianie korzyści
wynikających z innowacji w obrębie całej gospodarki
regionalnej.
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
5
Jak definiować pojęcie „inteligentnej specjalizacji” dla
potrzeb planowania strategicznego? [2/2]

Pojęcie można dookreślić poprzez atrybuty (cechy) i założenia, związane z
wyborem i doskonaleniem „inteligentnej specjalizacji”

Skoncentrowanie działań na wykorzystaniu mocnych stron (specjalizacja
wynika z mocny stron).

Skoncentrowanie działań w obszarach, w których można liczyć na skuteczne
„wiązanie” różnych źródeł finansowania (w tym kapitału prywatnego).

Określenie nisz lub popularyzacja nowych technologii w branżach
tradycyjnych (specjalizacja skoncentrowana).

Istnienie zasobów, przewag konkurencyjnych i doskonałości
regionalnej (specjalizacja wymaga zasobów, przewag i doskonałości).

Kombinacja instrumentów wsparcia w ramach specjalizacji będzie
oddziaływać szerzej – najlepiej na cały sektor przedsiębiorstw (szerokie
oddziaływanie specjalizacji).

Podejście zintegrowane i lokalne (specjalizacja jako specyfika regionu,
rozumiana wielopłaszczyznowo, nie branżowo – podejście cross-clustering).

Wspólne, wielopoziomowe zarządzanie, pomagające w budowaniu
kreatywnego kapitału społecznego (specjalizacja oddziałowująca na
kształtowanie systemu innowacyjności)
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
6
Horyzontalne instrumentarium rozwoju „inteligentnej
specjalizacji”

Powiązania sieciowe.

Przyjazne otoczenie biznesu, sprzyjające innowacyjności.

Infrastruktura badawczo-rozwojowa, centra kompetencji i parki
naukowe.

Współpraca nauka – biznes.

Cyfryzacja (EDA).

Technologie kluczowe (KET)

Sektor kreatywny i kulturowy

Internacjonalizacja.

Instrumenty inżynierii finansowej.

Innowacyjne zamówienia publiczne,

Ekologia.

Innowacje społeczne.
Guide to Research and
Innovation Strategies for
Smart Specialisation
7
Specjalizacje regionalne - proces opracowywania RSI















Spotkania w okręgach wyborczych
- 4 spotkania
Rada Innowacji, Zespół Ekspertów
Analiza dokumentów
Indywidualne wywiady pogłębione - 25
Zogniskowane wywiady grupowe
– 5 wywiadów – 37 osób (przedsiębiorcy,
naukowcy, przedstawiciele instytucji)
Badania pogłębiające – 3 badania
Studia przypadków – 12 firm innow.
Badania CATI - 50 wywiadów telefonicznych z IOB + 300 z firmami
Panel ekspertów – 14 ekspertów
Prezentacje projektu - 11 prezentacji dla
różnych środowisk
Zespoły eksperckie – analiza przyszłych
trendów i potrzeb – metoda foresight: - 122
ekspertów, 250 na bieżąco informowanych
Badania ankietą Delphi – 2 tury po 1085
osób i instytucji
Badanie ankietowe – SWOT – 2870 osób
Przygotowanie RSI – konsultacje z UM
Konsultacje społeczne w 6 regionach
samorządowych
8
Specjalizacje regionalne





Koncentracja interwencji w wybranych obszarach
Wsparcie rozwoju najbardziej pożądanych obszarów gospodarki
Największy „zwrot” inwestycji w postaci: rozwoju gospodarczego, wzrostu
przychodów z eksportu, rozwoju procesu wypracowywania innowacji (B+R –
gospodarka), efektów społecznych, rozwoju regionu, wzrostu pozycji regionu
Zrównoważony rozwój w ramach specjalizacji
Minisystem gospodarczy – duże i małe firmy, związane z regionem, prace
B+R, edukacja, usługi, zaangażowanie różnych subregionów
Cele RSI
Kierunki
rozwoju
Specjalizacje
regionalne
Rezultat
Koncentracja
oddziaływania
Przyśpieszony
rozwój
9
Metodyka wyboru specjalizacji





Diagnoza sytuacji – ocena potencjałów województwa
Analiza strategiczna - zdefiniowanie mocnych i słabych stron, szans i
zagrożeń
Zespoły eksperckie – propozycje specjalizacji, stawianie tez, weryfikacja
Definiowanie specjalizacji – określanie obszaru obejmowanego przez
specjalizacje, ocena możliwości rozwoju, kryteria wyboru, spodziewane
efekty, konsultacje
Wybór specjalizacji – ostateczny wybór specjalizacji
Diagnoza
Analiza
strategiczna
regionu
Zespoły
eksperckie
Zdefiniowanie
specjalizacji
Wybór
specjalizacji
Wybór specjalizacji
10
Kryteria wyboru – stan obecny




Potencjał innowacyjny
Innowacyjne firmy prowadzące w regionie prace B+R, zaplecze szkół wyższych, zaplecze
naukowo-badawcze, istotne możliwości rozwoju poprzez innowacyjność branż wchodzących
w obszar specjalizacji, firmy regionalne inwestujące w rozwój gospodarki regionu,
minimalne ryzyko ucieczki firm poza region.
Efekty gospodarcze
Radykalny wzrost gospodarczy branż wchodzących w obszar specjalizacji, wyrażający się
wzrostem sprzedaży oraz konkurencyjności dzięki innowacyjności, radykalny wzrost
eksportu, inwestycje zagraniczne firm z regionu.
Efekty z punktu widzenia rozwoju innowacyjności
Radykalny wzrost innowacyjności produktów, technologii i procesów, dzięki absorpcji
wyników prac B+R oraz wysoko zaawansowanej wiedzy, przełożenie się innowacyjności na
wzrost pozycji konkurencyjnej firm i regionu, integracja kształcenia, prac B+R, tworzenie
trwałych i efektywnych powiązań sieciowych pomiędzy dużymi firmami i MŚP, powstawanie
dużej liczby firm spin-off.
Beneficjenci
Szeroki wachlarz beneficjentów w postaci rozbudowanych i wzajemnie powiązanych sieci
dostawców, kooperantów, producentów wyrobów finalnych i firm usługowych, szkół
wyższych, jednostek nauki i edukacji.
11
Kryteria wyboru – planowane efekty




Gospodarcze
Wzrost gospodarczy regionu, dzięki radykalnemu rozwojowi branż wchodzących w skład
specjalizacji. Efekty rozwoju gospodarczego będą wynikać z koncentracji interwencji
w określonych obszarach, które z punktu widzenia województwa mają największy potencjał
rozwojowy, dzięki innowacyjności wyrobów, technologii, procesów i powiązanych z nimi
usług. Wzrost gospodarczy będzie wynikał również z napływu środków spoza regionu w
wyniku eksportu i dywidend od inwestycji zagranicznych.
Społeczne
Silny wzrost dobrze opłacanych, wysokiej jakości miejsc pracy, mający wpływ na wzrost
sfery usługowej w regionie. Tworzenie wysoko zaawansowanych firm spin-off. Rozwój
terenów wiejskich dzięki powszechnej cyfryzacji, umożliwiającej pracę na odległość. Wzrost
atrakcyjności regionu jako miejsca życia i pracy.
Rozwojowe
Radykalna modernizacja obszarów gospodarczych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju
regionu, obejmujących sieciowe powiązania dużych firm, sektora MŚP i jednostek B+R.
Pozycja regionu
Radykalna poprawa wizerunku i rozpoznawalności województwa jako regionu
innowacyjnego.
12
13
Najlepsza żywność –
przetwórstwo, nawozy i
opakowania
Cały proces wytwarzania bezpiecznej żywności, od rolnictwa, poprzez
przetwórstwo, aż do sprzedaży na rynku regionalnym, krajowym i na eksport.
Obejmuje ona również branże powiązane, takie jak produkcja nawozów
sztucznych i opakowań oraz procesy (np. transportu, magazynowania).
Biomedycyna, usługi
medyczne i turystyka
uzdrowiskowa
Rozwój metod leczenia i aparatury medycznej oraz ich komercyjne zastosowanie,
w tym w szczególności w połączeniu z rozwojem wysoko zaawansowanych usług
sanatoryjnych i leczniczych, obejmujących turystykę sanatoryjną i związane z nią
aktywności.
Automotive, urządzenia
transportowe
i automatyka
przemysłowa
Projektowanie, badania i rozwój oraz produkcja urządzeń transportu drogowego i
kolejowego wraz z wytwarzaniem części i podzespołów. Rozwój i produkcja
urządzeń automatyki przemysłowej.
Narzędzia, formy
wtryskowe, wyroby z
tworzyw sztucznych
Projektowanie, badani a i rozwój oraz produkcja narzędzi do obróbki i formowania
metali i tworzyw sztucznych, produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych oraz
produkcja niezbędnych komponentów chemicznych.
Przetwarzanie
informacji
Dostarczanie i przetwarzania informacji w oparciu o Internet nowej generacji,
obejmuje zarówno świadczenie usług w zakresie przetwarzania informacji, jak i
14
wytwarzanie wysoko zaawansowanego oprogramowania.
Najlepsza żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania






Potencjał – Bardzo wysoka kultura rolna regionu, wysoka klasa gruntów. Rozwinięty
sektor przetwórstwa żywności, produkcji nawozów sztucznych, opakowań, usług. Profil
regionalnych uczelni wyższych, w tym budowane obecnie Interdyscyplinarne Centrum
Nowoczesnych Technologii.
Uzasadnienie wyboru – Wysoki potencjał rozwoju. Rosnące zapotrzebowanie na
wysokojakościową bezpieczną żywność. Korzystna struktura gospodarcza – firmy duże,
średnie, małe i mikro, cały łańcuch produkcji żywności, firmy ślinie związane z regionem.
Wizja rozwoju – Dynamiczny rozwój sektora gospodarki żywnościowej, realizowany w
oparciu o innowacyjne technologie, procesy, produkty i usługi, wypracowywane z udziałem
osiągnięć regionalnych uczelni wyższych, prowadzący do radykalnego wzrostu
konkurencyjności sektora przetwórstwa żywności i skutecznego wykorzystywania tych
efektów na arenie światowej.
Efekty gospodarcze - Intensywny rozwój firm, zarówno w sektorze mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw, jak i firm dużych, dzięki budowie przewagi konkurencyjnej
bazującej na innowacyjności, wiedzy i wynikach prac B+R oraz integracji całego łańcucha
produkcyjnego, zwiększenie eksportu, inwestycje zagraniczne firm z regionu, rozwój
dziedzin powiązanych, tworzenie nowych firm, w tym firm spin-off.
Innowacyjność – integracja sektora gospodarki, B+R, budowa powiązań sieciowych
pomiędzy firmami dużymi i małymi oraz firmami i jednostkami B+R, radykalne
zwiększenie konkurencyjności dzięki wdrażaniu wyników prac B+R, wiedzy i cyfryzacji.
Beneficjenci - firmy działające w sektorze gospodarki żywnościowej, rolnictwa, produkcji
opakowań i nawozów, firmy usługowe.
15
Biomedycyna, usługi medyczne i turystyka uzdrowiskowa






Potencjał – Bardzo silna pozycja w obszarze usług sanatoryjnych i leczniczych, silna baza
edukacyjna i badawcza, rozwinięty sektor gospodarczy, w tym silna na skalę europejską
firma produkująca materiały opatrunkowe,
Uzasadnienie wyboru – Wysoki potencjał rozwoju, rosnące zapotrzebowanie na usługi
rehabilitacyjno-lecznicze i medyczne, wysokie zainteresowanie klientów zagranicznych,
możliwość powiązania z turystyką, funkcjonowanie dużej, silnej firmy mogącej być
katalizatorem rozwoju firm spin-off oraz powiązań sieciowych
Wizja rozwoju – Osiągnięcie przez region wiodącego w skali europejskiej zaplecza usług
biomedycznych i powiązanych z nimi rozwijanych technologii, ukierunkowanych na
odbiorców krajowych i zagranicznych. Rozwinięcie sieciowej współpracy pomiędzy liderem
produkcji materiałów opatrunkowych, firmami MŚP, uzdrowiskami i jednostkami B+R.
Efekty gospodarcze - Dynamiczny rozwój firm, uzdrowisk, branży medycznej i
turystycznej, w oparciu o wyniki działalności naukowej i praktyczne zastosowanie w
gospodarce rozwiązań z dziedziny inżynierii biomedycznej, rozwój sektora wysoko
innowacyjnych MŚP, w tym oferujących innowacyjne rozwiązania w zakresie usług
medycznych, korzystających z osiągnięć sektora nauki
Innowacyjność – Radykalne zwiększenie innowacyjności firm usługowych i
produkcyjnych, poprzez wdrażanie nowych technologii i zwiększenie nasycenia wiedzą,
tworzenie powiązań sieciowych pomiędzy firmami sektorem medycznym, usługowym,
sanatoriami i sferą B+R oraz pomiędzy firmami dużymi i MŚP
Beneficjenci – firmy i organizacje działające w sektorze medycznym, uzdrowiskowym
oraz turystycznym, firmy usługowe z branży oraz producenci materiałów i urządzeń,
16
jednostki B+R i szkoły wyższe.
Automotive, urządzenia transportowe i automatyka
przemysłowa






Potencjał – Firmy duże i średnie o uznanej marce oraz znacznych możliwościach
rozwojowych, sprzedających wyroby finalne oraz sieć ich poddostawców. Potencjał B+R i
edukacyjny.
Uzasadnienie wyboru – Istotna część potencjału gospodarczego województwa,
rozmieszczona w kilku powiatach, wykazująca bardzo duży potencjał wzrostowy. Firmy
regionalne, które całość prac badawczo-rozwojowych i zarządzania realizują w regionie i tu
też inwestują. Z uwagi na to, że nie należą one do międzynarodowych koncernów, ich rozwój
wzmacniać może budowa lokalnego zaplecza naukowego i edukacyjnego.
Wizja rozwoju – Dynamiczny rozwój branży dzięki uzyskaniu uznanej pozycji europejskiej
przez wiodących producentów wyrobów finalnych, oferujących wysoko zaawansowane,
innowacyjne produkty, rozwijane w oparciu o regionalny potencjał B+R. Rozbudowa sieci
firm, dostawców i niezależnych producentów na bazie współpracy sieciowej oraz dzięki
wykorzystaniu regionalnego potencjału B+R i edukacyjnego.
Efekty gospodarcze - Intensywny rozwój firm, tworzenie nowych firm, w tym spin-off na
bazie komercjalizacji wyników badań i wiedzy oraz pozyskiwanie inwestorów spoza regionu,
lokujących zakłady m.in. w parkach przemysłowych, technologicznych i SSE. Zwiększenie
efektywności i wydajności produkcji, zwiększenie sprzedaży i zyskowności firm, radykalne
zwiększenie eksportu, realizacja inwestycji zagranicznych, zwiększenie nasycenia rezultatów
zawansowanych prac B+R w produktach branży.
Innowacyjność – Radykalne zwiększenie innowacyjności firm, zarówno w obszarze
nasycenia wiedzą i wynikami prac B+R oferowanych produktów, jak również w obszarze
organizacji procesów biznesowych i produkcyjnych.
17
Beneficjenci – firmy działające w branży produkcji urządzeń transportowych, części
motoryzacyjnych oraz automatyki przemysłowej, dostawcy części i usług.
Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw
sztucznych






Potencjał – Znaczna liczba firm, specjalizujących się w produkcji wyrobów gotowych z
tworzyw sztucznych, projektowaniu i produkcji narzędzi do wytwarzania wyrobów z
tworzyw i metali, komponentów, w tym również komponentów chemicznych. W obszarze
specjalizacji działa Bydgoski Klaster Przemysłowy.
Uzasadnienie wyboru – Małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzujące się dużą
elastycznością i wysoką konkurencyjnością. Duże koncerny chemiczne w obszarze produkcji
komponentów. Firmy zajmujące się produkcją narzędzi oraz wyrobów z tworzyw sztucznych
wykazują mocną pozycję konkurencyjną oraz znaczny potencjał wzrostowy. MŚP bardzo
silnie związane z regionem, realizujące całość prac badawczo-rozwojowych i zarządzania w
regionie, tu też inwestujące. Z uwagi na ich wielkość i specyfikę potrzebują silnego
zaplecza naukowego i edukacyjnego wspierającego rozwój wiedzy i innowacji.
Wizja rozwoju – Dynamiczny rozwój dzięki uzyskaniu uznanej pozycji europejskiej przez
poszczególne przedsiębiorstwa, oferujące wysoko zaawansowane, innowacyjne produkty,
rozwijane w oparciu o regionalny potencjał B+R. Koncentracja w regionie przedsiębiorstw
zajmujących się całym procesem produkcyjnym od komponentów po gotowe wyroby.
Efekty gospodarcze - Intensywny rozwój obecnie funkcjonujących przedsiębiorstw,
tworzenie nowych firm, w tym również typu spin-off na bazie komercjalizacji wyników
badań i wiedzy oraz pozyskiwanie inwestorów spoza regionu, lokujących zakłady m.in. w
parkach przemysłowych, technologicznych i SSE, radykalne zwiększenie eksportu
i realizacja inwestycji zagranicznych przez firmy z regionu.
Innowacyjność – Radykalne zwiększenie innowacyjności całego sektora, tworzenie
powiązań sieciowych pomiędzy gospodarką a sferą B+R, nowe technologie i wiedza.
18
Beneficjenci – firmy głównie MŚP w obszarze produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych,
narzędzi, dostawcy komponentów, dostawcy części i usług istotnych dla tej specjalizacji.
Przetwarzanie informacji






Potencjał – Obecnie w dziedzinie specjalizacji działa pewna liczba mikro i małych firm, kilka
centrów przetwarzania danych, należących do dużych przedsiębiorstw lub świadczących dla
nich usługi, mocne zaplecze naukowo-edukacyjne.
Uzasadnienie wyboru – Przetwarzanie informacji, obejmujące przesyłanie danych za
pomocą sieci internetowej nowej generacji, jak również, bazujące na niej, systemy
informatyczne, wytworzą bardzo duże zapotrzebowanie na nowego typu aplikacje,
obejmujące wszystkie dziedziny życia, począwszy od produkcji i świadczenia usług, poprzez
administrację, szkolnictwo, życie prywatne, aż po rolnictwo.
Wizja rozwoju – Dynamiczny rozwój branży i regionu dzięki skokowemu wzrostowi
możliwości przesyłania danych siecią Internet nowej generacji, powszechnemu dostępowi do
sieci o najwyższych standardach oraz bazującemu na niej rozwojowi nowych rodzajów
aplikacji, umożliwiających cyfryzację we wszystkich aspektach życia. Dzięki niewielkiej
barierze wejścia, którą jest w praktyce wiedza, będą powstawały nowe dziedziny specjalizacji
badawczych i edukacyjnych oraz duża liczba nowych firm spin-off i spin-out.
Efekty gospodarcze - Skokowy rozwój dziedzin gospodarki związanych z przetwarzaniem
informacji, powstanie bardzo dużej liczby mikro i małych firm oraz pewnej liczby firm
średniej wielkości, rozwijających nowe aplikacje informatyczne, wykorzystujących najnowsze
trendy oraz wdrażających i obsługujących gotowe rozwiązania. Zwiększenie efektywności
działania wszystkich dziedzin gospodarki: produkcji, usług i handlu, administracji,
szkolnictwa i nauki, rolnictwa i ochrony środowiska. Aktywizacja obszarów wiejskich.
Innowacyjność – Radykalne zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności, regionalnej
gospodarki, tworzenie nowych zastosowań w oparciu o prace B+R, nowe technolog. i wiedzę.
19
Beneficjenci – firmy w obszarze przetwarzania informacji, dostawcy usług sieciowych,
producenci oprogramowania. Pośrednim beneficjentem będzie cała gospodarka.
Ewentualne specjalizacje dodatkowe



Drewno – przemysł drzewny i meblarski

Duża liczba firm MSP

Północna część województwa

Zaplecze B+R i edukacyjne

Wada – brak współpracy, brak liderów w postaci dużych firm, brak powiązań ze sferą
nauki, niski potencjał innowacyjny wynikający z charakteru branży

Wniosek – należałoby animować tworzenie powiązań sieciowych, tworzenie
zawansowanych produktów angażujących większą liczbę firm, niezbędne utworzenie
powiązań pomiędzy firmami a zapleczem B+R
Odnawialne źródła energii

Województwo jest liderem pod względem procentowego zużycia energii z OZE

Jedynie wykorzystanie urządzeń – brak badań i wytwarzania urządzeń wiatrowych,
wodnych, słonecznych, bazujących na biomasie

Brak zaplecza B+R

Wysoka bariera wejścia dla producentów urządzeń i technologii

Wniosek – brak przesłanek do specjalizacji w ramach RSI
Woda i transport wodny

Transport wodny to infrastruktura taka jak drogi i kolej

Brak innowacyjnych firm produkcyjnych i usługowych

Brak potencjału innowacyjnego
20
Tytuł
21
Powiązania – cele / działania – „inteligentna specjalizacja”
(zaktualizowany RSI WK-P)
22
Dane kontaktowe Wykonawcy
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.ul.
Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
tel. (022) 256 39 00, fax. (022) 256 39 10
email: [email protected]
Osoba do kontaktów bieżących:
Bogdan Pietrzak, [email protected]
Tel. (biuro j.w.), tel. kom. 505 058 720
23

similar documents