Porównanie do średniej w UE.

Report
Znaczenie kapitału społecznego dla
procesów innowacyjnych
Tadeusz Baczko
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
ZG PTE, Warszawa 5 marca 2012 r.
Pogorszenie współpracy
przedsiębiorstw zagrożeniem dla
wzrostu innowacyjności
• Badania innowacyjności krajów
– Niski poziom współpracy
– Pogorszenie współpracy
– Niski poziom współpracy przy wykonywaniu publikacji
naukowych sektora publicznego i prywatnego, poprawa z
niskiego poziomu
• Badania mikroekonomiczne Sieci MSN
– Występuje grupa małych i średnich firm o ponadprzeciętnej
współpracy
– Spadek ilości współpracujących firm innowacyjnych w okresie
2008-2010 r., N.Grądzka,2012
Porównanie do średniej w UE. Polska jest krajem, którego innowacyjność, jest
oceniana jako niższa niż przeciętna w UE. Względne słabości są w otwartych,
systemach badawczych, powiązaniach i przedsiębiorczości, własności intelektualnej i
poziomie innowacji produktowych i procesowych.
Indicator values relative to the EU27 (EU27=100).
Badanie dynamiki. Względnie wysoki spadek jest obserwowany w sferze
innowacyjności produktowej i procesowej i współpracy innowacyjnej małych i średnich
przedsiębiorstw.
Annual average growth per indicator and average country growth
Współpraca, sieci, struktury wiedzy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
K.Klincewicz -3T Technologie, Talent, Tolerancja (R.Florida)
A.Chaberski-firmy rodzinne
A.Żołnierski-kapitał społeczny
N.Grądzka- współpraca firm innowacyjnych
M.Dębowska Cox- Corporate Social Responsibility
E.Krzywina-bariery innowacyjności
M.Wyrwicka-sieci gospodarcze i struktury wiedzy
M.Osęka-JBR i współpraca z gospodarką
I. Kijeńska-Dąbrowska -uczelnie i współpraca z
gospodarką
• A.Olechnicka, A Płoszaj-studia bibliometryczne
Aktywizacja kapitału społecznego
podstawą wzrostu innowacyjności
• Wzmocnienie struktur współpracy
• Inwestowanie funduszy publicznych w
powiązania, struktury przepływu wiedzy i
mechanizmy absorbcji*/
• Identyfikacja przejawów wpływu kapitału
społecznego na innowacyjność
• Rozwój instrumentów zorientowanych na
wzrost współpracy i przepływ wiedzy
*/
Badania INE PAN dla MNiSW Wpływ funduszy strukturalnych z UE na transfer wiedzy z sektora B+R do
przedsiębiorstw (samorządy,instytuty badawcze, przedsiębiorstwa) pod kier. prof. dr hab. Joanny Kotowicz-Jawor.
Strategia Innowacji dla Polski
Partycypacyjna
• Społeczny proces identyfikacji firm innowacyjnych
• Diagnoza sektora innowacyjnego
• Spotkania w ramach rozszerzonych sektorów w celu
eliminacji „silosowego” myślenia
• Wiązanie środowisk zainteresowanych wzrostem
innowacyjności
• Tworzenie i rozwój struktur eksperckich
• Upowszechnianie wzorców innowacyjności
• Działania na rzecz zmiany rozwiązań instytucjonalnych
Raporty o innowacyjności gospodarki
Polski od 2005 roku
Badania własne Sieci Naukowej MSN koordynowanej
przez INE PAN
Przegląd najważniejszych badań w Polsce
Międzyśrodowiskowe gale innowacyjności
Rankingi i indywidualne oceny innowacyjności
• Firm patentujących
• Inwestorów w B+R
• Firm innowacyjnych
• Firm tworzących innowacyjne produkty
•
Zob. Strategia Innowacyjności Efektywności Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011 str. 20
• Dziękuję za uwagę
[email protected]
• www.inepan.waw.pl/siec_naukowa/
• www.innovation-in-aviation.pl
• http://www.inepan.waw.pl/aktualnosci.html?id_komunikat=269

similar documents