Zobacz prezentację prof. Mirosława Grewińskiego

Report
Prof. Mirosław Grewiński
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka
1.
Komentarz do przesłanej diagnozy
2.
Cele i priorytety EFS na lata 2014-2020 w
oparciu o strategie i rozporządzenia UE
3.
Subiektywna propozycja kierunków
i programów interwencji
4.
Jaka rola uczelni w rozwoju społecznym
Warszawy?

Duże doświadczenie Warszawy w realizacji
projektów społecznych w tym partnerskich

Duże zróżnicowania między dzielnicami
w sytuacji społecznej

Słabości diagnozy społecznej przesłanej do
dyskusji

Wstępne kluczowe wyzwania zostały zdefiniowane
1.
Największy rynek pracy w Polsce i niskie bezrobocie
2.
Potencjał młodzieży i seniorów
3.
Kapitał ludzki i kreatywny
4.
Bardzo szybki rozwój miasta i wiele możliwości
5.
Największy potencjał naukowy w obszarze polityki
społecznej (uczelnie, instytuty, think thanki, NGO’s)
6.
Sprawność wykorzystania środków UE
7.
Rozwinięta klasa średnia

Słabszy kapitał społeczny i kulturowy

Duże dysproporcje i rozwarstwienie między
dzielnicami

Deficyt badań, diagnoz i analiz dotyczących
problematyki społecznej

Niewykorzystanie potencjału uczelni dla rozwoju
społecznego

Bardziej i mniej sprawne instytucje w poszczególnych
dzielnicach
Strategia Europa 2020  tylko 10
wytycznych; 4 dotyczą Polityki
Społecznej:

wzrost aktywności zawodowej z 69
ludności do 75 %

zwiększenie udziału osób z dyplomami
wyższych uczelni z 31 do 40 %

zmniejszenie liczby ludzi żyjących w
ubóstwie z 80 do 60 mln (19 mln to
dzieci; 8% to working poor)

Ograniczenie wskaźnika przerywania
nauki z 15 do 10% (80 mln obywateli
UE ma podstawowe kwalifikacje)
6
Priorytety Strategii 2020
 rozwój inteligentny
 rozwój zrównoważony
 rozwój sprzyjający włączeniu
społecznemu
Spośród 7 programów Strategii aż 3 dotyczą
polityki społecznej
 Młodzież w drodze - ułatwianie młodzieży
wejścia na rynek pracy
 Program na rzecz nowych umiejętności i
zatrudnienia
 Europejski program walki z ubóstwem
1.
Promowanie zatrudnienia i mobilności
zawodowej
2.
Inwestowanie w edukację, umiejętności i
uczenie się przez całe życie
3.
Promowanie włączenia społecznego i walka z
ubóstwem
4.
Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i
skuteczności administracji publicznej
1.
Większy nacisk kładzie się na zwalczanie bezrobocia
wśród ludzi młodych i wspieranie „aktywnego
starzenia się” grup znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji
2.
Udzielone zostanie większe wsparcie na rzecz
innowacji społecznych, czyli testowania i zwiększania
zasięgu innowacyjnych rozwiązań
3.
Będzie można uzyskać wsparcie z EFS na sprzęt
związany z inwestycjami np.na komputery dla szkół.
4.
Specjalna rola NGO’s i instytucji dialogu społecznego
1.
Państwa członkowskie będą musiały
skoncentrować środki z EFS na ograniczonej
liczbie celów i priorytetów
2.
Wsparcie potencjału administracyjnego będzie
ograniczone do państw członkowskich ze słabiej
rozwiniętymi regionami bądź kwalifikujących się
do pomocy z Funduszu Spójności
3.
Co najmniej 20 % EFS powinno być
przeznaczone na promowanie włączenia
społecznego i walkę z ubóstwem (!)
1.
Większe znaczenie innowacji społecznej i
transnarodowej we współpracy w ramach EFS
2.
Polityka gender mainstreaming
3.
Zwiększenie poziomu stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych
4.
Intensyfikacja badań naukowych, rozwoju
technologii oraz innowacji
5.
Zwiększenie konkurencyjności małych i
średnich przedsiębiorstw
1.
Programy i projekty na rzecz młodzieży (świetliki, postawa
przedsiębiorcza, start –up, staże 6 miesięczne, Urząd ds. Młodzieży ?)
2.
Projekty godzenia ról społeczno-zawodowych kobiet (mężczyzn)
3.
Rozwój usług rynku pracy (doradztwo kariery, pośrednictwo,
coaching, superwizja, outplacement)
4.
Zarządzanie wiekiem (50+)  Projekty Juniorzy dla Seniorów
5.
Rozwój miejsc pracy dla kobiet poprzez rozwój usług społecznych
6.
Profesjonalizacja PSZ poprzez partnerstwo z innymi IRP i
zwiększaniem efektywności usług
1.
Edukacja nauczycieli w stosowaniu nowych metod aktywizujących
i e- narzędzi
2.
Projekty dotyczące mentoringu i tutoringu szkolnego
3.
Wprowadzenie coachingu kariery do szkół (szkolne doradztwo
zawodowe)
4.
Wprowadzenie bonu edukacyjnego na LLL
5.
Rozwój e-learningu, wirtualnej edukacji i kształcenia modułowego
6.
Większa współpraca miasta z uczelniami w sprawach społecznych i
naukowych
1.
Projekty aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej
(środowiskowej i z rodziną)
2.
Rozwój usług społecznych (opiekuńczych, pielęgnacyjnych, opieki
długoterminowej, środowiskowych, aktywizacji seniorów, innych)
3.
Rozwój streetworkingu i usług na rzecz bezdomnych
4.
Projekty na rzecz ekonomii społecznej
5.
Projekty uspołecznienia i partycypacyjnego modelu
zintegrowanych usług  NGO’s
6.
Inkluzyjna rodzina i gospodarstwo domowe (np. prewencja
wykluczenia finansowego)
1.
Podnoszenie kwalifikacji administracji w zakresie NPM,
governance, zarządzania zmianą i innowacją społeczną
2.
Projekty podnoszące kwalifikacje służb społecznych z
obszaru nowej polityki społecznej
3.
Bodowa zintegrowanego systemu usług i służb
społecznych + kontraktowanie i finance mix
4.
Wizyty studyjne i transfer know-how z zagranicy
5.
Powiązanie JST z uczelniami i instytucjami badawczymi
6.
Integrowanie systemów informatycznych




2014  25 lecie Okrągłego
Stołu  Okrągły Stół Polityki
Społecznej
2014  10 lecie w UE 
Warszawa Europy Społecznej
(Socjalnej)
2018  100 lecie odzyskania
niepodległości
Warszawa Aktywności
Społecznej

Warszawa Odpowiedzialna
Społecznie

Warszawa Usług Społecznych

Warszawa Integracji
Międzygeneracyjnej

Warszawa Innowacji Społecznej

Warszawa Ekonomii Społecznej

Warszawa Solidarności
Społecznej

Badania, analizy sytuacji
społecznej

Rola Think Tanku (doradztwo,
synteza wiedzy)


Kształcenie służb
społecznych i administracji
(e-learning)

Wspólne konferencje,
publikacje

Programowanie strategii
społecznych i rozwoju miasta

Tworzenie sieci i klastrów
tematycznych

Staże, wolontariat, praktyki
studentów w ramach
dualnego systemu kształcenia

Praktyczny profil kształcenia
z wykorzystaniem
specjalistów z Urzędów
Warszawy
Wspólne projekty innowacji i
zmiany społecznej

Transfer wiedzy z zagranicy

Działania rozwojowe
1.
20 lat na rynku edukacyjnym (absolwenci w UM )
2.
Doświadczenie projektowe  blisko 40 projektów społecznych na
100 mln zł
3.
Profil kształcenia – pedagogika, nowoczesna edukacja, polityka
społeczna, praca socjalna
4.
Jedyna w Warszawie Uczelnia z 5 tyś lekcji w e-learningu z
obszaru społecznego
5.
Rozwinięty system coachingu, mentoringu i tutoringu
akademickiego
6.
Ponad 100 partnerów JST, NGO’s, biznes, zagranicznych
7.
Wdrażana Strategia Uczelni Odpowiedzialnej Społecznie
www.mirek.grewinski.pl

similar documents