Titlu - Patronatul Serviciilor Publice

Report
DEZVOLTAREA PROIECTELOR DE INVESTIȚII
ÎN SECTORUL DE UTILITĂȚI PUBLICE.
PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI ÎN
ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE ÎN
PERIOADA 2014-2020
Florian Burnar
Managing Partner
[email protected]
www.capitalseed.ro
STRUCTURA PREZENTĂRII







I. Consideratii generale 2014-2020 – context european
Politica de Coeziune a UE
Evolutii recente la nivel european
Alocari de fonduri in perioada 2014-2020
Categorii de regiuni
Strategia Europa 2020. Prioritati
Structura bugetului Politicii de Coeziune
Beneficiarul net al fondurilor




II. Contextul national – stadiul pregatirilor
Stadiul pregatirilor
Fonduri alocate Romaniei
Domenii finantate si alocari pe sectoare de activitate
Cadrul institutional
STRUCTURA PREZENTĂRII
I. Consideratii generale 2014-2020 – context european







Politica de Coeziune a UE
Evolutii recente la nivel european
Alocari de fonduri in perioada 2014-2020
Categorii de regiuni
Strategia Europa 2020. Prioritati
Structura bugetului Politicii de Coeziune
Beneficiarul net al fondurilor
POLITICA DE COEZIUNE A UE
 Este una din principalele politici ale Uniunii Europene, integrată în
tratate începând din 1986;
 UE trebuie să facă faţă unor provocări rezultând dintr-o accelerare a
restructurării economice ca urmare a globalizării, a deschiderii schimburilor,
a efectelor revoluţiei tehnologice, a dezvoltării economiei cunoaşterii, a unei
populaţii pe cale de îmbătrânire şi a unei creşteri a imigraţiei;
Politica de Coeziune are ca obiectiv să reducă diferenţa între nivelurile
de dezvoltare ale diferitelor regiuni, pentru a consolida coeziunea economică
şi socială;
 Odată cu integrarea celor zece ţări noi în 2004, apoi a Bulgariei şi
României în 2007, acest efort de armonizare a trebuit întărit!
EVOLUTII RECENTE LA
NIVEL EUROPEAN
 În octombrie 2011, Comisia Europeană a adoptat propuneri legislative
privind politica de coeziune pentru perioada 2014-2020
 Cadrul financiar multianual 2014-2020 a fost APROBAT IN DATA DE 18
NOIEMBRIE 2013
Se orientează investiţiile UE către obiectivele agendei europene pentru
crestere economică si locuri de muncă – STRATEGIA EUROPA 2020
 Accentul este pus pe un număr limitat de priorități de investitii în
conformitate cu aceste obiective care vor reprezenta elementul central al
noilor acorduri de parteneriat, pe care statele membre le vor încheia cu
Comisia Europeană
ALOCARI DE FONDURI IN
PERIOADA 2014-2020
 Pentru perioada 2014-2020, sumele alocate politicilor europene
sunt urmatoarele:
 Politica de Coeziune - 336 mld. Euro (33%)
 Alte politici europene (agricultura, externa, cercetare etc) 649
mld Euro (63 %)
 Facilitatea "Conectarea Europei" 40 mld Euro (4%)
Categorii de regiuni la nivelul UE
PIB/cap de
locuitor
< 75 % din media UE
Regiuni mai puţin dezvoltate
Regiuni de tranziţie
Regiuni mai dezvoltate
75-90 %
> 90 %
Insulele
Canare
Guyana
Réunion
Guadelupa/
 Martinica
 Madeira
 Insulele Azore
Malta




Sursa: CE
STRATEGIA EUROPA 2020.
PRIORITĂŢI
1. Creştere inteligentă: promovarea unei economii bazate pe
cunoastere si inovare
2. Creştere sustenabilă: promovarea unei economii mai competitive,
mai prietenoasa cu mediul inconjurator, bazata pe o utilizare mai
eficienta a resurselor
3. Creştere incluzivă: promovarea unei economii care sa asigure un
grad ridicat de ocupare a fortei de munca si care sa asigure o reala
coeziune sociala si teritoriala
STRUCTURA BUGETULUI
POLITICII DE COEZIUNE 2014-2020
Fond/Tip regiune/actiune finantata
Miliarde Euro (in preturi 2011)
Fondul de Coeziune
68.7
Regiuni mai putin dezvoltate
162.6
Regiuni de tranzitie
38.9
Regiuni mai dezvoltate
53.1
Cooperare teritoriala
11.7
Regiuni indepartate si nordice slab populate
0.9
TOTAL
Facilitatea “Conectarea Europei” – transport, energie si
IC&T
TOTAL GENERAL
336.0
40
376.0
BENEFICIARUL NET AL
FONDURILOR UE
Analiza comparativa 2007-2013 vs. 2014-2020
Ponderea bugetului
2007-2013
2014-2020
UE 15
49%
43%
UE 12 (inclusiv Romania)
51%
57%
2007-2013
2014-2020
65
52
249
264
Intensitatea ajutorului nerambursabil
(Euro/loc./an)
UE 15
UE 12 (inclusiv Romania)
STRUCTURA PREZENTĂRII
II. Contextul national – stadiul pregatirilor
 Stadiul pregatirilor
 Fonduri alocate Romaniei
 Sectoare finantate si alocari
 Cadrul institutional
 Ce urmeaza?
 Concluzii
STADIUL PREGATIRILOR
• Iunie 2013 – elaborarea documentului consultativ
privind Acordul de Parteneriat
• Octombrie 2013 – elaborarea primei versiuni a
Acordului de Parteneriat si transmiterea acestuia la
CE
• Noiembrie 2013 – initierea procesului de elaborare a
Programelor Operationale ce vor fi finantate in
perioada 2014-2020
FONDURI 2014-2020. ALOCARI
PE DOMENII – 1 • Alocare totala: 29,12 miliarde Euro
• Fonduri UE implicate: Fondul de Coeziune, Fondul
European de Dezvoltare Europeana, Fondul Social
European
• Alocari pe domenii – a se vedea Acordul de Parteneriat
FONDURI 2014-2020. ALOCARI
PE DOMENII – 2 Obiectiv tematic
5. Promovarea masurilor
de
adaptare
la
schimbarile
climatice,
prevenirea si gestionarea
riscurilor
Prioritati de finantare
-inundatii
- seceta
- zona costiera
- paduri
- managementul
riscurilor
6. Protectia mediului si - apa si apa uzata
eficienta
utilizarii - deseuri
resurselor
- situri contaminate
- poluarea aerului
- biodiversitate
Alocare
Indicativa
(FC si FEDR)
0,5 miliarde
Euro
3 miliarde Euro
CADRUL
INSTITUTIONAL
Cadrul institutional propus are la bază o structură mai concentrată, la nivelul a trei
ministere, în ceea ce privește coordonarea fondurilor UE:
 Ministerul Fondurilor Europene pentru managementul a 4 programe
operaționale care vizează: Infrastructura mare (transport, mediu și energie);
Competitivitatea (cercetare ‐ dezvoltare, Agenda Digitală); Capital Uman și
Asistența Tehnică;
 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru
managementul programelor de dezvoltare regională, a programelor dedicate
cooperării teritoriale europene și a celui dedicat dezvoltării capacității
administrative;
 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru managementul programelor
dedicate dezvoltării rurale și pescuitului și acvaculturii.
PASI DE URMAT
 pregatirea proiectelor: studii de fezabilitate, analize economicofinanciare, elaborare proiecte tehnice, obtinere avize si autorizatii;
 stabilirea si instruirea echipelor de implementare a proiectelor
 identificarea surselor de co-finantare
 indeplinirea pre-conditiilor pentru accesarea finantarii europene:
aderarea la ADI, delegarea serviciilor, identificarea terenurilor
necesare investitiilor
CONCLUZII
 Concentrarea tematica si institutionala favorizează coordonarea şi
standardizarea la nivelul Programelor Operaționale.
 Punctele tari gravitează în jurul nevoii de asigurare a coordonării
strategice, mai adecvate şi a existenţei sinergiilor între programe şi între
Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii şi ceea ce se finanțează
din alte fonduri.
 Implementarea va ține seama pe de o parte, de lecțiile învățate în
perioada 2007‐ 2013, și va urmări eficientizarea procesului și reducerea
poverii administrative, obținerea unui impact semnificativ al
investițiilor, dar și continuitatea intervențiilor sustenabile din actuala
perioadă de programare.
MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!
Florian BURNAR
Managing Partner
[email protected]
www.capitalseed.ro
Adresa: Bucuresti, Strada Apolodor, nr. 42, Sector 5

similar documents