Unia Europejska

Report
Unia Europejska
Czym jest Unia Europejska?
Unia Europejska to międzynarodowa organizacja
gospodarczo - polityczna o charakterze
ponadpaństwowym (może nałożyć na państwa
członkowskie zobowiązania podjęte większością
głosów)
Po co utworzono Unię Europejską?
• Obawa przed wybuchem kolejnej wojny,
związanej z powojenną izolacją gospodarczą
Niemiec.
• Wzrost zagrożenia ze strony ZSRR
• Chęć szybkiej odbudowy gospodarek państw
europejskich po 2giej wojnie światowej
Historia powstania UE
•
1950 - Robert Schuman ogłosił tzw. "plan Schumana", (ścisła współpraca Francji i RFN w
sektorze węgla i stali)
•
1951 - Traktat paryski - utworzenie, EWWiS (europejska wspólnota węgla i stali).
•
1957 - Traktaty rzymskie  utworzenie EWG (Europejska Wspólnota Gospodarcza) i Euratom
(Europejska Wspólnota Energii Atomowej)
•
1965 - podpisanie traktatu fuzyjnego, (łączy władze wykonawcze EWWiS, EWG i Euroatomu)
•
1985 – Traktat z Schengen (stopniowe znoszenie kontroli granicznych)
•
1992 – Traktat z Maastricht - powołanie do życia Unii Europejskiej
•
2001 - Traktat Nicejski  przygotowanie UE do kolejnego, rozszerzenia - w 2004 roku do Unii
przyjęto 10 nowych państw, w tym Polskę.
•
2007 - Traktat lizbońskiego  reformy w UE
Historia Powstania UE
• EWWiS – Europejska Wspólnota Węgla i Stali
• EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza
• Euratom - (Koordynuje Europejską politykę
pozyskiwania energii jądrowej)
Kraje UE – Państwa Założycielskie
Kraje UE - 1973
Kraje UE - 1981
Kraje UE - 1986
Kraje UE - 1990
Kraje UE - 1995
Kraje UE - 2004
Kraje UE - 2007
Kraje UE - 2013
Unia Europejska Dziś
28 państw członkowskich
Rada Unii Europejskiej
Główny organ decyzyjny UE, dawniej Rada Ministrów UE
• Skład: Odpowiedni ministrowie państw
członkowskich (zależy od tematu obrad)
• Zadania:
• Uchwalanie Prawa Unijnego
• Kierowanie polityką zagraniczną UE
• Mianowanie członków innych organów
Siedziba Rady Unii Europejskiej w
Brukseli
Rada Europejska
Instytucja nadrzędna wobec wszystkich organów UE
• Skład: Szefowie państw i rządów, ministrowie spraw
zagranicznych, przewodniczący KE.
• Na czele: Przewodniczący (Prezydent UE)
• Zadania:
• Wytycznie kierunków rozwoju UE
• Koordynacja polityki zagranicznej państw członkowskich
• Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia nowych członków
Zbiera się co najmniej 2 razy w roku
Siedziba Rady Europejskiej w Brukseli
Komisja Europejska
Organ Wykonawczy
• Skład: 28 komisarzy (po 1 z każdego kraju). Każdy
odpowiada za jedną z dziedzin polityki UE
• Zadania:
•
•
•
•
•
Kierowanie bieżącą polityką UE
Przygotowanie aktów prawnych
wykonywanie budżetu
Nadzorowanie przestrzegania prawa unijnego
Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej
Siedziba Komisji Europejskiej w
Brukseli
Parlament Europejski
• Skład: Liczba przedstawicieli zależy od
wielkości kraju (polska jest 3cia co do liczby
europosłów (50), najwięcej – Niemcy (99)
• Zadania:
• Uczestniczy w tworzeniu prawa
• Uczestniczy w uchwalaniu budżetu
• Kontrola Komisji Europejskiej (może udzielić wotum
nieufności)
Siedziba Parlamentu Europejskiego w
Strasburgu (Obrady Plenarne)
Siedziba Parlamentu Europejskiego w
Brukseli (Komisje)
Często mylone
Rada Europejska
Rada Unii Europejskiej
Rada Europy
Zupełnie inne instytucje!
Co to jest…
• Kraj Członkowski – pełnoprawny członek UE
• Kraj Kandydujący – kraj, który złożył podanie o
przyjęciem do UE (chciałby zostać członkiem UE)
• Kraj Stowarzyszony – Kraj leżący geograficznie w
Europie, ale nie kandydujący do UE. Podpisuje z
UE Umowę Stowarzyszeniową, czyli oficjalną
umowę o współpracy (więcej niż ułatwienie
handle I podróży – np. Korzystanie z funduszy
unijnych)
Euro (€)
Kraje używające Euro, ale niebędące
członkami UE
• W porozumieniu z UE:
– Watykan
– San Marino
– Monako
– (od 2014 roku) Andora
• Bez porozumienia z UE:
– Czarnogóra
– Kosowo
Warunki przystąpienia do strefy Euro
• Inflacja: w ciągu roku poprzedzającego badanie nie może przekraczać o
więcej niż 1,5 pkt. procentowego inflacji trzech państw UE o najbardziej
stabilnym poziomie cen
• Sytuacja fiskalna: Państwo nie może być objęte procedurą nadmiernego
deficytu (EDP), (przekroczenie wskaźników dot. instytucji rządowych i
samorządowych)(3% PKB w odniesieniu do deficytu, 60% PKB w
odniesieniu do zadłużenia)
• Kurs Walutowy: Państwa członkowskie przez minimum dwa lata muszą
bez poważnych odchyleń (max +/- 15% względem wyznaczonego kursu
centralnego) brać udział w mechaniźmie ERMII. Ocena pomyślności
wydawana jest przez EBC.
• Stopy procentowe: W ciągu roku przed badaniem średnia nominalna
długoterminowa stopa procentowa nie może przekraczać stopy
procentowej 3 najbardziej stabilnych państw o więcej niż 2 pkt.
procentowe.
Korzyści i koszty wprowadzenia Euro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KORZYŚCI
Zwiększenie konkurencyjności
(nowe firmy na naszym rynku)
Niższe oprocentowanie kredytów
(stopy procentowe w UE niższe niż
w Polsce)
Większa stabilność gospodarcza
Zachowanie niskiej inflacji
Zyskanie na znaczeniu w innych
instytucjach europejskich
(najściślejszy krąg UE)
Zanik ryzyka kursowego
(Eksporterzy i importerzy nie będą
musieli obawiać się wahań kursu)
Spadną koszty podróży i zniknie
konieczność wymiany walut
Łatwość w porównywaniu cen
Dopełnienie integracji z UE
KOSZTY
• W przypadku kryzysu polska
będzie musiała złożyć się na
następną “Grecję"
• Współodpowiedzialność za
stabilność strefy euro
• Rada polityki pieniężnej nie będzie
mogła decydować o wysokości
stóp procentowych (rozruszanie
gospodarki)
Strefa Schengen
• Znosi kontrolę przekraczających granice między
państwami członkowskimi
• Wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa
i polityki azylowej (udzielanie azylu)
• Dotyczy również współpracy przygranicznej.
• Porozumienie zawarto 14 czerwca 1985 w Schengen,
w Luksemburgu
Państwa należące do strefy Schengen
Programy UE dla młodzieży
• Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme - LLP) –
następca programów Erasmus i Socrates. W jego skład wchodzą:
– Program Comenius
Wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami odpowiedzialnymi za regionalną politykę
oświatową
Indywidualne wyjazdy uczniów, (mobilność uczniów szkół średnich)
– Program Erasmus
Wymiany uczniów szkół wyższych
– Program Grundtvig
Propagowanie wiedzy na temat kultury, tradycji i języków państw członkowskich, oraz
historii i funkcjonowania UE (dla dorosłych)
– Program Leonardo da Vinci
Promocja i poprawa systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.
– Program Jean Monnet
Projekt KE dla uczelni państw członkowskich. Ma ułatwiać wprowadzanie studiów
dotyczących integracji europejskiej poprzez dotacje na “rozruch” (np. wykłady I zajęcia o
UE).
Unia – za i przeciw
•
•
•
•
ZA
Poprawa poziomu życia
Wsparcie finansowe
(dotacje)
Uproszczenie kontaktów
międzynarodowych,
podróży, handle
Programy UE
wspomagające młodzież,
dorosłych i wiele innych
grup społecznych.
PRZECIW
• Niektóre uchwały UE
mogą być dla nas
niekorzystne (np. pakiet
klimatyczny)
• Oddanie części
suwerenności władzy
unijnej
• Konieczność płacenia
składki członkowskiej
Bibliografia
• “Vademecum: Wiedza o Społeczeństwie – egzamin gimnazjalny”, Gdynia
2011, wyd. Operon, ISBN 978-83-7650-525-2
Ilustracje:
• Google Earth (program komputerowy firmy Google)
• http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/354118,Budzet-UE-133-miliardyeuro-takie-sa-plany-Komisji-Europejskiej
• http://wiadomosci.wp.pl/gid,9196243,kat,7631,title,ParlamentEuropejski-w-Strasburgu,galeria.html?ticaid=11181a
• http://mapy.pomocnik.com/foto/Siedziba-Parlamentu-Europejskiego-wBrukseli-Belgia/

similar documents