KSZR 14_01_2 AKO_sp1

Report
Planowanie i wdrażanie inteligentnych
systemów transportowych w Polsce
Warszawa 14.01.2014 r.
Wdrażanie projektów ITS

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
w
sprawie
ram
wdrażania
inteligentnych
w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu.

IV Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego.

Plan Działań na rzecz inteligentnych systemów transportowych.

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB),

Narodowa Strategia Spójności NSS (nazwa urzędowa Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013).

Dokument Polska 2030. Wyzwania rozwojowe.

Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007–2015.

Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030 (KPZK 2030)
Polityka Transportowa Państwa na lata 2006–2025
systemów
transportowych
Działania CUPT w zakresie ITS
W ramach POIiŚ 2007– 2013, działanie 8.3 Inteligentne Systemy Transportowe, przeprowadzono
konkurs w wyniku którego podpisano 13 umów o dofinansowanie na łączną kwotę środków UE
507 044 536 PLN przy planowanej alokacji 532 530 822 PLN.
Maksymalne dofinansowanie - 85%, minimalna wartość projektu - 8 mln PLN, okres
kwalifikowania wydatków 01.07.2007 – 31.12.2015.
Beneficjenci - miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne
oraz związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego.
Poziom kontraktacji - 95, 21%.
Poziom certyfikacji - 16,59 %.
Główne problemy występujące podczas realizacji projektów ITS
Potwierdzono badaniem ewaluacyjnym IP – Ocena najważniejszych problemów występujących w
projektach z zakresu ITS w ramach Działania 8.3 POIiŚ.
•
•
•
•
•
•
brak uwzględnienia w dokumentach strategicznych (regiony, aglomeracje, miasta) oceny
potrzeb oraz planów rozwoju ITS;
brak jednolitych norm i standardów ITS;
przedłużające się procedury przetargowe/unieważniane postępowania przetargowe na
projektantów i wykonawców systemów ITS;
kolizje czasoprzestrzenne z innymi inwestycjami/projektami realizowanymi na terenie miast;
brak wiedzy/doświadczenia w realizacji projektów z zakresu ITS;
problemy z kalibracją i uruchomieniem systemów.
Indywidualne podejście beneficjentów wdrażających ITS w ramach Działania 8.3 POIiŚ
do opracowania architektury systemu może utrudniać późniejszą integrację ITS wdrożonych
w różnych miastach w zbiorczy i kompatybilny układ oraz może utrudnić ich interoperacyjność
z KSZR.
Wsparcie CUPT dla Beneficjentów w zakresie ITS
Realizacja projektu „Przygotowanie ram do projektowania i wdrażania rozwiązań ITS opartych
na Europejskiej Ramowej Architekturze ITS FRAME dla beneficjentów pomocy finansowej UE”.
Cel projektu:
zapoznanie Beneficjentów z możliwościami wykorzystania Europejskiej Ramowej Architektury
ITS FRAME jako bazy do projektowania i implementowania inteligentnych systemów
transportowych;
zapewnienie kompatybilności projektów ITS realizowanych przez Beneficjentów oraz
w szczególności z KSZR.
W ramach projektu:
przeprowadzone zostaną warsztaty w formie dialogu technicznego;
opracowane zostaną podręczniki dla wdrażających systemy ITS, zbiór najlepszych praktyk,
rekomendacje;
prowadzone będzie forum internetowe.
Wybór wykonawcy projektu nastąpi do końca 2014 roku, rozpoczęcie realizacji projektu
planowane jest na początku 2015 roku.
Warunki powodzenia projektów ITS – zintegrowane planowanie
poziom ogólnopolski
ZADANIA PO
STRONIE
PUBLICZNEJ
ZADANIA PO
STRONIE
PRYWATNEJ
Spójna wizja rozwoju ITS dla Polski – Polski ITS Action Plan
Spójny standard planowania projektów ITS – Krajowa architektura
Standard realizacji projektów ITS opartych o FRAME
Ryzyka projektów ITS
Ryzyka projektów ITS
Zintegrowane planowanie projektów ITS, na przykładzie
Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem
Polityka Transportowa Państwa na lata 2006–2025
------------------------------------------------------------Ustawa o drogach publicznych
-----------------------------------------------------------Plan działań KSZR w GDDKiA
Działania
równoległe
Przygotowanie
przedsięwzięcia KSZR
Przygotowanie projektów wdrożeniowych KSZR
KSZR w
projektach
budowy dróg
KSZR na sieci
TEN-T
KSZR poza siecią
TEN-T
KSZR w małych projektach
remontów, przebudów,
lub zmian organizacji
ruchu
Plan działań
GDDKiA/KSZR
Programowanie
Opracowanie i utrzymanie programu
Architektura funkcjonalna KSZR
Architektura fizyczna KSZR
Architektura organizacyjna KSZR
Architektura komunikacyjna KSZR
Procedury operacyjne
Procedury testowania
Wzorcowe specyfikacje dostaw i usɫug dla komponentów systemu (w
tym PFU,WIORB)
Parametryzacja sieci drogowej
Zakres planu działań ITS KSZR/GDDKiA
 Przedsięwzięcie polegające na utworzeniu kompleksowego
systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych poprzez
zastosowanie zintegrowanych usług ITS

•
•
•
Cele:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Zwiększenie płynności podróży
Bardziej efektywne zarządzanie infrastrukturą
 Zgodność z dokumentami strategicznymi EU i Polski
•
•
•
•
•
•
Planowanie i zarządzanie strategiczne
Zarządzanie ruchem/zdarzeniami
Wykorzystanie danych meteorologicznych
Informację o wolnych miejscach parkingowych
Wsparcie dla procesu utrzymania sieci drogowej
Udostępnianie informacji o warunkach ruchu drogowego
Współdziałanie MiR, CUPT i GDDKiA
 Uczestnictwo w działaniach UE, prowadzonych na mocy ITS Action Plan
•
współtworzenie aktów delegowanych
•
multimodalne planery podróży
•
wdrażanie aktów delegowanych
•
•
w odniesieniu do zapewniania usług informacyjnych
o bezpiecznych i chronionych parkingach
dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych
w odniesieniu do danych i procedur dotyczących dostarczania
bezpłatnie użytkownikom, w miarę możliwości,
minimalnych powszechnych informacji o ruchu związanych
z bezpieczeństwem drogowym
•
opiniowanie standardów i wytycznych
•
współdzielenie wiedzy i doświadczeń z innymi krajami
Podsumowanie
 Realizacja projektów ITS wiąże się z wieloma ryzykami
 Wdrażanie ITS kreuje konkurencyjny rynek i rozwija polskie ośrodki naukowe
 Wdrażanie ITS powinno się odbyć na podstawie Polityki Transportowej Państwa
na lata 2006-2025
 Polski Plan Działań w zakresie ITS, mający na celu uporządkowanie wdrożeń ITS
Dziękujemy za uwagę
Warszawa 14.01.2014 r.

similar documents