UE i USA razem to:

Report
Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP). Szanse i zagrożenia
50% produkcji światowej
30% handlu światowego
20% bezpośrednich inwestycji
główni dostawcy wysokich technologii
Łączna wielkość obrotów pomiędzy obiema gospodarkami (ponad 500 mld EUR w 2012 r.)
przewyższa wolumen transakcji międzynarodowych dokonywanych przez UE i USA z innymi
partnerami gospodarczymi z wyjątkiem obrotu pomiędzy USA a NAFTA.
Co niemniej istotne, wzajemna wymiana następuje w ramach tych samych grup towarowych lub
sektorów gospodarki, ma więc w przeważającej mierze charakter wewnątrzgałęziowy.
Z perspektywy UE na wymianę handlową z USA w 2012 r. składały się przede wszystkim:

maszyny i urządzenia transportowe (41,4% eksportu i 38,3% importu);

chemikalia i produkty pokrewne (21,2% eksportu i 22,7% importu);

towary przemysłowe (12,4% eksportu i 11,5% importu).
Obecny stan ceł
Średnia ważona wysokość taryf celnych pomiędzy UE i Stanami Zjednoczonymi wynosi około 2,1%
w Stanach Zjednoczonych i 2,8% w Unii
W UE:

samochody ciężarowe – 22%

obuwie – 17%

sprzęt audio-wideo – 14%

ubrania – 12%;
W Stanach Zjednoczonych:

tekstylia – 40%

ubrania – 32%

wyroby skórzane i obuwie – 56%
Cele TTIP

Zwiększenie obrotów wymiany handlowej

Zwiększenie inwestycji

Eliminacja kosztownych “behind the border barriers” (koszty rejestracji
działalności gospodarczej lub nieodpowiednia infrastruktura), utrudniających
przepływ dóbr, szczególnie produktów rolniczych

Rozwój handlu usługami

Drastyczne zmniejszenie kosztów związanych z różnicami w regulacjach i
standardach, promocja większej kompatybilności, transparencji i współpracy, nie
obniżając poziom opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa czy stanu środowiska
naturalnego

Opracowanie reguł, zasad i nowych sposobów współpracy w sprawach o znaczeniu
globalnym, w tym własności intelektualnej

Zwiększenie globalnej konkurencyjności MSP
White House Fact Sheet: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
Skutki TTIP (1)

Z badań przeprowadzonych w 2009 r. na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że redukcja pozataryfowych
barier w handlu pomiędzy USA i UE doprowadziłaby do łącznego wzrostu PKB obu gospodarek o 160 mld EUR
w ciągu około 10 lat.

Stymulowanie wzrostu dla gospodarek słabiej rozwiniętych w UE.

Pozytywny wpływ na wzmocnienie międzynarodowego systemu handlu.

Wzrośnie znaczenie handlu wewnątrzgałęziowego na osi USA-UE (szczególnie przemysł samochodowy).

USA dążą do tego, aby strefa nie stała się rynkiem ograniczonym do UE i USA, ale była rozwiązaniem
otwartym na inne państwa. Istnieje szansa na włączenie do Porozumienia Meksyku i Kanady, czyli wszystkich
członków NAFTA.
Skutki TTIP (2)

Największe straty po stronie unijnej poniesie przemysł elektromaszynowy
i elektroniczny skupiony głównie w Niemczech i Włoszech oraz częściowo Wlk.
Brytanii.

Różnice w cenach energii po obu stronach Atlantyku, zwłaszcza przy utrzymaniu
obecnej unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, mogą przyczynić się
do zwiększenia skali relokacji przemysłu pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi.

Największy pozytywny impuls gospodarczy przyniesie najbardziej rozwiniętym
ekonomicznie i zaawansowanym technologicznie państwom Unii. Może
to doprowadzić do pogłębienia różnic i rozwarstwienia w UE, zwłaszcza w obliczu
nierozwiązanych problemów związanych z zadłużeniem wielu państw strefy euro.
Według prognoz IFO Institut
Porozumienie w wariancie „ograniczonym” może
przynieść największy wzrost w gospodarce unijnej w:

transporcie morskim (0,55%)

ubezpieczeniach (0,44%)

sektorze budowalnym (0,31%)

przetworzonej żywności (0,30%)

transporcie lotniczym (0,30%)

przemyśle motoryzacyjnym (0,24%), który stanowi 21% unijnego eksportu do Stanów

produkcji innych maszyn (0,40%)

sektorze finansowym (0,23%)
Spadek w przemyśle elektromaszynowym (-3,74%), metalowym (-0,71%) oraz zdecydowanie
mniejszym w produkcji sprzętu transportowego (-0,17%).
Według prognoz IFO Institut
„Ambitny” wariant pogłębionego
porozumienia może przynieść wzrost unijnej
gospodarki w:

przemyśle motoryzacyjnym (1,54%) i innych maszynach (0,37%)

transporcie morskim (0,99%)

ubezpieczeniach (0,83%)

przetworzonej żywności (0,57%)

budownictwie (0,53%)

transporcie lotniczym (0,44%)

finansach (0,42%)

produkcji chemicznej (0,37%)
Spadek produkcji w przemyśle elektromaszynowym (aż -7,28%; skupiony głównie w Niemczech
i Włoszech oraz częściowo Wlk. Brytanii), metalowym (-1,50%) i nieznacznym w produkcji sprzętu
transportowego (-0,08%). W przypadku obu modeli zakłada się, że zmiany eksportu będą większe
Według prognoz IFO Institut
w Stanach Zjednoczonych niż w UE.
Znaczenie dla Polski
Szanse:

Możliwości eksportowe, w tym zmniejszenie lub zniesienie barier pozataryfowych,
które utrudniają firmom z sektora MŚP wejście na rynek amerykański

Napływ inwestycji amerykańskich
Zagrożenia:

Sektor energetyczny i sektory energochłonne (chemiczny, petrochemiczny, budowlany)

Rolnictwo

Liberalizacja handlu produktami spożywczymi (w tym żywnością genetycznie
modyfikowaną)
Przeszkody

Ruch alterglobalistyczny

Francja i jej przemysł kinematograficzny (1bn € na dofinansowanie
rocznie)

Wola polityczna i bariery techniczne (konieczność zmiany standardów,
regulacji technicznych i sanitarnych)

Problematyka praw własności intelektualnej
Wnioski końcowe (1)
1) Umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi największy pozytywny impuls
gospodarczy przyniesie najbardziej rozwiniętym ekonomicznie i zaawansowanym technologicznie
państwom Unii. Może to doprowadzić do pogłębienia różnic i rozwarstwienia w UE, zwłaszcza
w obliczu nierozwiązanych problemów związanych z zadłużeniem wielu państw strefy euro.
2) Różnice w cenach energii po obu stronach Atlantyku, zwłaszcza przy utrzymaniu obecnej
unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, mogą przyczynić się do zwiększenia skali relokacji
przemysłu pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi. Pierwsze przykłady takich działań
obserwujemy już obecnie.
3) Polska najprawdopodobniej stanie się beneficjentem TTIP, zarówno pośrednio – poprzez
współpracę gospodarczą z Niemcami, jak też bezpośrednio.
Wnioski końcowe (2)
4) W wyniku umowy zwiększy się wolumen amerykańskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w UE, Polska powinna stać się ważnym celem amerykańskich inwestycji. Skala amerykańskich
inwestycji w Polsce w dużej mierze zależeć będzie od zmian w polskim otoczeniu regulacyjnym
i administracyjnym oraz średnio- i długoterminowych prognoz ekonomicznych dla Polski.
5) Do najważniejszych z perspektywy Polski obszarów negocjacji TTIP należą:

eksport surowców energetycznych ze Stanów Zjednoczonych do UE;

zmniejszenie lub zniesienie barier pozataryfowych, które utrudniają firmom z sektora MŚP
wejście na rynek amerykański;

liberalizacja handlu produktami spożywczymi (w tym żywnością genetycznie modyfikowaną).
Wnioski końcowe (3)
6) Według prognoz IFO Institut największe korzyści na TTIP odniosą Stany
Zjednoczone i Wielka Brytania, Niemcy, na plusie będzie także Polska.
W ramach UE sceptyczne wobec porozumienia pozostają Francja i Włochy.
7) W celu pełnego wykorzystania przez Polskę potencjału leżącego w umowie
należy wprowadzić zmiany w dziedzinie regulacji biznesu i funkcjonowania
administracji, zwiększające atrakcyjność inwestycyjną Polski na tle innych
państw UE (ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowej).

similar documents