Prezentacja

Report
Connecting Business since 1992!
Ukraina zakończyła negocjacje nt. nowej umowy
stowarzyszeniowej z UE, której integralną częścią
ma być umowa o strefie wolnego handlu.
Ukraina to:
Sąsiad Polski:
Niewysokie stawki podatkowe:
• bliskość językowa i kulturowa
• VAT - 20% (w 2014 obniżony do 17%)
• 12 przejść granicznych (7 w budowie)
• dochodowy - 19% (w 2014 obniżony do
16% )
• tradycje współpracy gospodarczej
Wykwalifikowane kadry:
Coroczny wzrost pozycji w rankingach:
• 5 miejsce na świecie wg. ilości
• o 15 pozycji - Ranking Doing Business
certyfikowanych specjalistów branży IT
• 7 miejsce na świecie wg. ilości
absolwentów kierunków technicznych
• o 9 pozycji - Globalny Raport
Konkurencyjności
Ukraina to:
Ważne korytarze transportowe:
Transport kolejowy:
• Korytarz Europa-Kaukaz-Azja
• 21,7 tys. km linii kolejowych
• cztery Paneuropejskie
Korytarze Transportowe
• gęsta sieć połączeń
• transportuje 50% towarów i 40% osób
• sześć Korytarzy Organizacji
Współpracy Kolei
Transport morski i rzeczny:
Transport powietrzny:
• 18 portów morskich
• 31 lotnisk (20 międzynarodowych)
• 2400 km dróg rzecznych (Dniepr,
Dunaj, Bug Południowy)
• duża ilość połączeń (Europa, Azja, Bliski
Wschód, USA)
Handel zagraniczny Ukrainy – eksport:
metalurgia
27%
• 68,8 mld USD – osiągnął w 2012 r.
art. rolnospożywcze
26%
inne
8%
środki
transportu
9%
chemia
9%
ukraiński eksport towarowy
• 24,8 % eksportu trafiło na rynek UE
maszyny
10%
prod.
mineralne
11%
• 3,7% - największy udział spośród
krajów UE miała Polska
Handel zagraniczny Ukrainy – import:
wyroby
hutnicze
6.2
art. rolnospożywcze
8.9
inne
12
• 84,7 mld USD – osiągnął w 2012 r.
produkty
mineralne
32.5
ukraiński import towarowy
• 30,9 % importowanych towarów
pochodziło z UE
transport
9.5
chemia
15.4
maszyny
15.5
• 4,2% - drugie miejsce (po Niemcach)
spośród krajów UE miała Polska
Inwestycje zagraniczne
Pochodzenie:
Struktura:
29.60%
12%
32%
9%
16.60%
6%
5%
31.50%
11%
36%
Cypr
Niemcy
Holandia
Austria
Wielka Brytania
inne
przemysł
sektor finansowy
nieruchomości i consulting
handel
Struktura handlu Polski z Ukrainą:
Sprzedaż
Sprzedaż
6.0%3.3%5.7%
16.7%
7.0%
29.0%
5.5%
26.0%
26.0%
8.8%
9.0%
19.0%
12.0%
26.0%
elektromaszynowy
chemiczny
elektromaszynowy
chemiczny
rolno-spożywczy
metalurgiczny
rolno-spożywczy
metalurgiczny
mineralny
drzewno-papierniczy
mineralny
drzewno-papierniczy
inny
inny
Perspektywiczne kierunki współpracy:
• energetyka – maszyny i
• dobra konsumpcyjne – dostawy
technologie do pozyskiwania
i/lub produkcja sprzętu AGD,
surowców energetycznych,
odzieży, kosmetyków,
energetyki odnawialnej,
farmaceutyków;
wytwarzania i przesyłu energii;
• budownictwo – inwestycje w
budownictwo mieszkaniowe,
maszyny, urządzenia i materiały
wykończeniowe, inwestycje
infrastrukturalne;
• przetwórstwo rolno-spożywcze dostawy maszyn, technologii i
know-how;
• sektor usług – zwłaszcza usługi
lecznicze, edukacyjne, turystyczne.
Bariery systemowe:
• nieterminowy zwrot podatku VAT • wysoki poziom korupcji w różnych
eksporterom;
• brak przejrzystości i dużą
sferach życia gospodarczego;
• niedostateczny poziom
zmienność ukraińskich przepisów
sądownictwa, brak możliwości
prawnych, powodujących
sprawnego i obiektywnego
dowolność interpretacyjną;
rozstrzygania sporów
• skomplikowane i niejasne
procedury stosowane urzędników;
gospodarczych, niestosowanie się
do wyroków sądowych.
Ograniczenia taryfowe:
• określone rodzaje żywych zwierząt • określone rodzaje metali
hodowlanych,
• określone rodzaje skór,
• określone rodzaje nasion roślin
oleistych,
nieszlachetnych, złomu i odpadów
z metali nieszlachetnych,
• określone rodzaje gazu ziemnego.
Oferta Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
• Misje gospodarcze
• Wprowadzenie na rynek
• Targi i wystawy
• Wsparcie prawno-administracyjne
• Analityka rynkowa
• Wsparcie marketingowe i PR
• Certyfikaty i atesty
• Potwierdzanie cenników
Dziękuję za uwagę!
Warszawa
Katowice
Kijów
Lwów

similar documents