Unia Europejska

Report
Jak wykorzystać możliwości
wynikające z przynależności
do Unii Europejskiej?
to polityczne i gospodarcze ugrupowanie 28
demokratycznych państw europejskich, które
postanowiły ściśle ze sobą współpracować, budując
dobrobyt i bezpieczeństwo, nie rezygnując przy tym z
własnej niepodległości i odrębności narodowej. Dla
osiągnięcia wspólnych celów dobrowolnie przekazały
Unii – w drodze umów międzynarodowych - pewne
kompetencje, tak aby realizacja tych zamierzeń była
możliwa. W ten sposób powstał jedyny w skali świata
związek państw, który kojarzy ich interesy narodowe ze
wspólnymi korzyściami gospodarczymi, politycznymi
i społecznymi.
• Flaga
• Paszport UE
• Hymn
 Centra polityczne- Bruksela, Strasburg, Luksemburg
i Frankfurt.
.
Przewodniczący
Komisji Europejskiej
José Barroso
Przewodniczący Rady Europejskiej

Herman Van Rompuy
Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego
Martin Schulz
Główne cele :
 Zapewnienie bezpieczeństwa,
 Zapewnienie stabilnego wzrostu
gospodarczego,
 Poprawienie rozwoju społecznego,
 Ochrona praw i wolności obywateli.
 BRUKSELA
- stolica Belgii i stolica Unii Europejskiej,
- siedziba wielu instytucji Unii Europejskiej, w tym
Parlamentu Europejskiego.
 Oficjalną siedzibą Parlamentu jest STRASBURG, w Brukseli
zaś mieszczą się komisje parlamentarne i władze klubów.
 PARLAMENT EUROPEJSKI liczy obecnie 766 członków
(deputowanych), sprawujących mandat wolny, wybieranych
na pięcioletnią kadencję.
 W Polsce w stosunku do członków PE używa się potocznie
określenia "euro parlamentarzysta", natomiast oficjalne
określenie brzmi: Poseł do Parlamentu Europejskiego.
 Parlament Europejski-reprezentuje obywateli
państw członkowskich
 Rada Unii Europejskiej- kieruje polityką
gospodarczą
 Rada Europejska- wyznacza różne kierunki UE
 Komisja Europejska-posiada inicjatywę
prawodawczą
 Trybunał Sprawiedliwości- interpretuje prawo
UE oraz rozstrzyga spory między państwami
Robert Schumanpolityk francuski,
dwukrotny premier
Francji, reformatorski
Minister Finansów oraz
Minister Spraw
Zagranicznych.
 Konrad Adenauer-polityk niemiecki i działacz
partii chrześcijańsko-demokratycznej, kanclerz
RFN.
Paul-Henri Spaak belgijski polityk
socjalistyczny.
Alcide De Gasperi –
włoski polityk, minister
spraw wewnętrznych.
Winston Churchill –
brytyjski polityk,
mówca, strateg, pisarz
i historyk, dwukrotny
premier Zjednoczonego
Królestwa, laureat
literackiej Nagrody
Nobla
Maskotką Unii Europejskiej jest Syriusz.
Maskotka powstała po to, aby zachęcić dzieci do
nauki o Unii Europejskiej. Jego nazwa pochodzi
od nazwy gwiazdy Syriusz.
Polska w Unii Europejskiej:
Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy
tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r.
w Atenach, będącego prawną podstawą przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski
rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia
przez Polskę wniosku o członkostwo w UE i potwierdzenia go
przez wszystkie państwa członkowskie.
Integracja jest procesem dynamicznym, nieustannie trwającym.
Zalety wstąpienia do Unii
Europejskiej
 Polacy przed przystąpieniem
Polski do UE nie mogli
kontynuować studiów w innym
państwie europejskim. Teraz
Polak może studiować w różnych
krajach europejskich bez ich
przerywania.
 Po większości krajów UE
można obecnie
podróżować bez paszportu.
Jednak nie zawsze tak było.
Jest tak dopiero od
wstąpienia Polski do strefy
Schengen (2007 r. granica
lądowa i morska, 2008 r.
porty lotnicze)
Dzięki temu, że wstąpiliśmy
do Unii Europejskiej,
dostajemy wiele funduszy na
rozwój naszego kraju, pomoc
finansową ze strony państw
należących do Unii
Europejskiej.
Fundusze UE:
•Europejski Fundusz Spójności
•Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
•Europejski Fundusz Społeczny
Wstąpienie do UE
pozwoliło Polsce na wejście
do obszarów pokojowych,
ustabilizowanych i
partnerskich stosunków
pomiędzy krajami.
Dużym plusem wstąpienia
Polski do UE jest fakt, że Polacy
mają zapewnioną bezpłatną
opiekę medyczną na obszarze
całej Unii Europejskiej.
Porozumienie, które znosi kontrolę osób
przekraczających granice między państwami
członkowskimi układu, a w zamian za to
wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa
i polityki azylowej. Dotyczy również współpracy
przygranicznej. Porozumienie to zostało zawarte
w miejscowości Schengen w Luksemburgu
w 1985 r.
 Austria,
 Belgia,
 Czechy,
 Dania,
 Estonia,
 Finlandia,
 Francja,
 Grecja,
 Hiszpania,
 Holandia,
 Islandia,
 Liechtenstein,
 Litwa,
Luksemburg,
Łotwa,
Malta,
Monako,
Niemcy,
Norwegia,
Polska,
Portugalia,
San Marino,
Słowacja,
Słowenia,
Szwajcaria,
Szwecja,
Węgry,
Włochy.
Święto europejskich państw jest obchodzone
5 lub 9 maja:
 w krajach, które są członkami Rady Europy, a nie
są członkami Unii Europejskiej, preferowane jest
obchodzenie Dnia Europy 5 maja,
 w krajach UE obchodzi się go oficjalnie 9 maja.
Dzień 9 maja jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej. Został
ustanowiony przez Roberta Schumana 9 maja 1950, w rocznicę
przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla
i Stali, znanego jako Plan Schumana. Dzień ten czasami, dla
odróżnienia od Dnia Rady Europy, jest nazywany Dniem Unii
Europejskiej. Nie jest to jednak poprawna nazwa, gdyż według
uchwały Parlamentu Europejskiego dzień ten jest
nazywany Dniem Europy i taka jego nazwa figuruje we wszystkich
oficjalnych dokumentach i materiałach UE.
Co to jest strefa euro ?
 Strefa euro to grupa państw, których walutą jest euro. Obecnie do strefy
euro należy 18 państw.
 Państwami należącymi do strefy euro są :
Każdego roku dzięki wsparciu z programów
europejskich ponad 400 000 młodych ludzi studiuje lub
dalej rozwija swoje umiejętności w innym kraju UE w
ramach następujących programów:
4
4
4
4
4
Comenius: szkoły podstawowe i średnie
Erasmus: kształcenie wyższe
Leonardo da Vinci: kształcenie zawodowe
Grundtvig: kształcenie dorosłych
Młodzież w działaniu: praca ochotnicza i kształcenie nieformalne
Autorki: Paula Kwiatkowska,
Joanna Blonkowska.
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:
 http://europa.eu/
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Paul-Henri_Spaak
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Alcide_De_Gasperi
 Podręcznik do klasy III gimnazjum „Dziś i jutro”

similar documents