Dokumenty strategiczne niezbędne do pozyskiwania środków z UE

Report
Dokumenty strategiczne
niezbędne do
pozyskiwania środków
z UE
Rok 2014 to początek nowego okresu
programowania, w którym przyjdzie
zmierzyć się samorządowcom,
przedsiębiorcom i przedstawicielom
organizacji pozarządowych z
wyzwaniem, jakim jest efektywne
pozyskiwanie i wykorzystanie środków
UE przewidzianych dla Polski w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020.
Na poziomie regionalnym podstawowym
dokumentem strategicznym jest
Strategia Rozwoju
Województwa Łódzkiego 2020,
która wyznacza kierunki rozwojowe
regionu uwzględniając jego rzeczywiste
potencjały i bariery.
Istotą Strategii WŁ 2020
jest zrównoważony rozwój regionu,
realizowany poprzez politykę horyzontalną
(spójność gospodarcza, społeczna,
przestrzenna i sprawność zarządzania) oraz
wykorzystanie unikalnych potencjałów
regionu i wspieranie projektów
zintegrowanych terytorialnie, realizowane
poprzez politykę terytorialno – funkcjonalną
(obszary miejskie i wiejskie oraz obszary
funkcjonalne).
Polityka spójności w województwie łódzkim
oparta na zasadach: partnerstwa, wielofunduszowości i na instrumentach finansowych.
Polityka terytorialno – funkcjonalna oparta na
współpracy oraz partnerstwie w celu tworzenia
a także realizacji projektów zintegrowanych
i partnerskich, wykorzystująca efekt synergii
w procesach rozwoju i prowadząca do
zmniejszenia skali polaryzacji i włączenia
słabszych ekonomicznie jednostek w procesy
rozwoju.
W celu realizacji zintegrowanej polityki rozwoju
w ujęciu funkcjonalno – terytorialnym
w Strategii WŁ 2020 zostało wykreowanych
5 obszarów funkcjonalnych:
1. Łódzki Obszar Metropolitalny
2. Zagłębie Górniczo – Energetyczne Bełchatów –
Szczerców - Złoczew
3. Zagłębie Ceramiczno – Budowlane Opoczno –
Tomaszów Mazowiecki
4. Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa
5. Obszary turystyczne Dolin Rzecznych Pilicy, Warty
i Bzury.
Jednym z głównych narzędzi realizacji polityki
rozwoju województwa w latach 2014-2020,
finansowanym z funduszy UE, będzie Regionalny
Program Operacyjny WŁ 2014-2020.
Jest to dokument o charakterze operacyjnym,
określającym główne kierunki rozwoju
województwa, zmierzający m.in. do zwiększenia
konkurencyjności regionu województwa łódzkiego
oraz poprawy jakości życia jego mieszkańców
poprzez wykorzystywanie potencjałów
endogenicznych regionu i skoncentrowane
niwelowanie barier rozwojowych.
Strategia Rozwoju Powiatu
Opoczyńskiego
na lata 2014 -2020
jest kluczowym dokumentem strategicznym,
który poprzez swoją zawartość, a także sposób
dochodzenia do uwzględnionych w nim
rozwiązań, systematyzuje wiedzę o Powiecie,
wyznacza długofalowe kierunki jego rozwoju
oraz wskazuje działania, których realizacja
przyczyni się do rozwoju Powiatu.
Wizja rozwoju
Powiatu Opoczyńskiego
Powiat Opoczyński polskim zagłębiem
ceramiczno – budowlanym, obszarem
atrakcyjnym turystycznie, miejscem
kultywowania lokalnych tradycji
i oferującym godne warunki bytowe
mieszkańcom.
Misja Powiatu Opoczyńskiego
Osiągnięcie pozycji lidera branży
ceramiczno – budowlanej poprzez
wykorzystanie obszaru funkcjonalnego
oraz walorów krajobrazowych
i kulturowych w celu zwiększenia
atrakcyjności regionu.
Źródło: Opracowanie własne
Obszar Funkcjonalny Zagłębia Ceramiczno
– Budowlanego Opoczno – Tomaszów Maz.
to obszar predysponowany do dalszego rozwoju
przemysłu w branży ceramiczno – budowlanej
w oparciu o posiadane zasoby naturalne.
Jednym z kierunków interwencji podejmowanych
w ramach projektów realizowanych na tym
obszarze jest konieczność wzmocnienia pozycji
lokalnych producentów na rynku krajowym
i międzynarodowym.
Obszar Funkcjonalny
Zagłębie Ceramiczno - Budowlane
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
Obszar Funkcjonalny
Zagłębie Ceramiczno – Budowlane
w Powiecie Opoczyńskim
Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=6&id_p=121&id_g
Zasoby surowcowo – produkcyjne
i instytucjonalne na terenie Obszaru
Funkcjonalnego Zagłębia
Ceramiczno – Budowlanego w
powiecie opoczyńskim
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.
Najważniejsze działania związane z Obszarem
Funkcjonalnym Ceramiczno – Budowlanym:
1. Powstanie silnego zaplecza naukowo – badawczego
z zakresu przemysłu ceramicznego i szklarskiego,
2. Rozwój specjalistycznego szkolnictwa zawodowego
na poziomie średnim i wyższym,
3. Rozwój wzornictwa przemysłowego,
4. Rozwój współpracy między przedsiębiorstwami,
instytucjami otoczenia biznesu i JST oraz sferą
naukowo – badawczą,
5. Poprawa dostępności transportowej wewnętrznej
i zewnętrznej.
Obszar Funkcjonalny Turystyczny
Doliny Rzeki Pilicy
to obszar rozwoju turystyki uzdrowiskowej,
konferencyjnej i aktywnej o znaczeniu
ponadlokalnym, wykorzystujący
endogeniczne potencjały środowiska
przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.
Obszar Funkcjonalny
Doliny Rzeki Pilicy
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego
2020
Obszar Funkcjonalny Doliny Rzeki
Pilicy w Powiecie Opoczyńskim
Źródło: Opracowanie własne
Najważniejsze działania związane
z Obszarem Funkcjonalnym
Turystycznym Doliny Rzeki Pilicy :
1. Stworzenie spójnego wizerunku obszaru
jako atrakcyjnego turystycznie,
2. Przygotowanie i realizacja
zintegrowanych produktów turystycznych
opartych na walorach kulturowych i
przyrodniczych,
3. Rozwój bazy turystycznej,
4. Usprawnienia powiązań drogowych.
Starosta Opoczyński w lutym br. powołał
Zespół ds. wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu oraz do
pozyskiwania środków finansowych przez Powiat
na lata 2014 – 2020 w składzie:
1. Grażyna Wielgus – Przewodnicząca
2. Wiesław Turek
3. Małgorzata Grzesińska
4. Izabela Borkowska
5. Maria Sołtysiak
6. Andrzej Reszel
7. Mieczysław Koćmiel
8. Wiesława Kurowska
Współpraca różnych partnerów działających
na terenie Powiatu jest niezbędna dla
kompleksowego, spójnego, bardziej
skoordynowanego działania prorozwojowego
na jego obszarze, jak również do
pozyskiwania środków finansowych
zewnętrznych, np. projekty partnerskie.
Porozumienie samorządów
z terenu Powiatu Opoczyńskiego
w sprawie współpracy w ramach Obszaru
Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno –
Budowlanego Opoczno – Tomaszów Mazowiecki
oraz Obszaru Funkcjonalnego Turystycznego Doliny
Rzeki Pilicy
POWIAT
OPOCZYŃSKI

similar documents