КАТЕДРА “Икономика и управление на търговията”

Report
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
9002, Варна
бул. “Княз Борис І” № 77
каб. Н-106, тел. 0882-164-784
E-mail 1: [email protected]
E-mail 2: [email protected]
www.ue-varna.bg
http://commerce.ue-varna.bg/
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
ПРЕДЛАГАНА МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ
ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС
редовна и задочна форма на обучение
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
Доц. д-р Виолета Димитрова – ръководител катедра
Специалист в областта на организацията и технологията на
търговията, търговската реклама, управлението на продажбите,
бизнес комуникациите, конкуренцията и
конкурентоспособността.
Зам.-ректор "Международно сътрудничество и връзки с
обществеността" на ИУ-Варна
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
Проф. д-р ик. н. Николинка Сълова
Специалист в областта на организацията на търговията и
управлението на търговските операции, съвременните форми
за търговски бизнес, маркетинговото изследване на пазара.
Проф. д-р Данчо Данчев
Специалист в областта на икономиката на търговията,
въведението в търговския бизнес, търговският мениджмънт.
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
Доц. д-р Христо Трайков
Специалист в областта на търговската политика на
Европейския съюз, управлението на риска в търговията,
търговското предприемачество и финансовия мениджмънт.
Доц. д-р Цветнен Цветков
Специалист в областта на търговската логистика,
управлението на малкия бизнес и конкурентоспособността.
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
Доц. д-р Донка Желязкова
Специалист в областта на конкурентоспособността на
търговския бизнес, международната търговия, търговската
логистика.
Доц. д-р Михал Стоянов
Специалист в областта на маркетинговото изследване на
пазара, организацията на търговията и управлението на
търговските операции, съвременните форми за търговски
бизнес, международната търговия, планирането и анализа на
търговското предприятие.
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
Гл. ас. д-р Десислава Гроздева
Специалист в областта на въведението в търговския бизнес и
международната търговия.
Гл. ас. Виолета Петева
Специалист в областта на контролинга, планирането и
анализа на търговското предприятие, управлението на риска
в търговията, търговската политика на Европейския съюз,
управлението на човешките ресурси.
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
В състава на катедрата са и преподавателите:
Гл. ас. д-р Елица Граматикова
Гл. ас. д-р Миглена Милева
Ас. Юлия Христова
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
УЧЕБЕН ПЛАН на СПЕЦИАЛНОСТ
"ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС"
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СЪЩАТА СПЕЦИАЛНОСТ (СС):
 Съвременни форми за търговски
бизнес
Конкурентоспособност на
търговския бизнес
 Търговска политика на ЕС
 Управление на риска в търговията
 Маркетингово изследване на
пазара
 Търговска логистика
 Международна търговия
 Управление на качеството в
търговския бизнес
 Контролинг
 Магистърски семинар
Форма на дипломиране:
Държавен изпит или защита на
дипломна работа
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
УЧЕБЕН ПЛАН на СПЕЦИАЛНОСТ
"ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС "
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ
В ОБЛАСТТА НА СТОПАНСКИТЕ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕТО (СНУ):
 Въведение в търговския бизнес
 Международна търговия
 Организация на търговията и
управление на търговските операции
 Контролинг
 Планиране и анализ на търговското
предприятие
 Съвременни форми за търговски бизнес
 Конкурентоспособност на търговския
бизнес
 Търговска политика на ЕС
 Управление на риска в търговията
 Маркетингово изследване на пазара
 Търговска логистика
 Управление на качеството в търговския
бизнес
 Магистърски семинар
Форма на дипломиране:
Държавен изпит или защита на
дипломна работа
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
УЧЕБЕН ПЛАН на СПЕЦИАЛНОСТ
"ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС"
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ В ДРУГИ НАПРАВЛЕНИЯ
И ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДНДО):
 Микроикономика
 Въведение в търговския бизнес  Международна търговия
 Въведение в статистиката
 Организация на търговията и
управление на търговските
операции
 Теория на управлението
 Основи на правото
 Математика
 Планиране и анализ на
търговското предприятие
 Контролинг
 Управление на риска в
търговията
 Маркетингово изследване на
пазара
 Макроикономика
 Съвременни форми за търговски
 Търговска логистика
бизнес
 Въведение във финансите
 Управление на качеството в
 Конкурентоспособност на
 Теория на счетоводството
търговския бизнес
търговския бизнес
 Маркетинг
 Магистърски семинар
 Търговска политика на ЕС
Форма на дипломиране:
Държавен изпит или защита на
дипломна работа
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
РЕАЛИЗАЦИЯ на ЗАВЪРШИЛИТЕ
МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ "ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС"
Завършилите специалността магистри могат да осъществяват следните
основни функции и дейности като заемат съответните длъжности в
различни направления от средните и висшите равнища на мениджмънта:
 ръководители на високо равнище в големи фирми, организации,
дружества, кооперации, холдинги, министерства, като заемат различни
длъжности (код по НКПД*: 1210-7025; 1210-7027; 1210-7043; 1210-7044;
1210-7058; 1210-7105; 1210-9070; 1210-7078; 1210-7092);
 ръководители на високо равнище в големи фирми, организации,
дружества, кооперации, холдинги, министерства, като заемат различни
длъжности (код по НКПД*: 1210-7025; 1210-7027; 1210-7043; 1210-7044;
1210-7058; 1210-7105; 1210-9070; 1210-7078; 1210-7092);
*НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
РЕАЛИЗАЦИЯ на ЗАВЪРШИЛИТЕ
МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ "ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС"
 ръководители на големи структурни звена, осъществяващи дейност
по: стратегическо планиране, маркетинг, контролинг, организация,
координация, управление на човешките ресурси, информационно
осигуряване и електронен бизнес и др. (код по НКПД*: 1231-6002; 12316004; 1232-6004; 1233-6002; 1233-6004);
 икономическа, организационна и мениджърска дейност в областта
на маркетинговите проучвания на пазара и логистиката (код по НКПД*:
2419-6034; 2419-6008; 2419-6012; 2419-6008; 1235-6001);
 ръководни и изпълнителски длъжности в стратегическото и
оперативното управление на всички бизнес единици, независимо от
тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост (код по
НКПД*: 1231-6007; 1231-7001; 2419-6012; 2412-6001; 2412-6006);
*НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
РЕАЛИЗАЦИЯ на ЗАВЪРШИЛИТЕ
МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ "ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС"
 специалисти и мениджъри във функционалните звена за
управление и търговските отдели на предприятия от производството,
селското стопанство, външнотърговската дейност, банковозастрахователния бизнес, сектора на туризма и услугите (код по НКПД*:
1233-6003; 1233-6004; 2419-6031; 1231-7013);
 управление на отделни страни от дейността на специализираните
търговски фирми в т.ч. в малкия и средния бизнес и големите
търговски вериги (код по НКПД*: 2419-6001; 2419-6018; 2419-7020; 24196026; 2419-6032; 2419-6033; 1314-3006; 1314-3004; 1314-3007; 1314-3008;
1314-3009; 1314-3010; 1314-3011; 1315-3003; 1315-3009; 1316-3002;
 специалисти и експерти по търговия в сферата на държавната и
общинската администрация и неправителствените организации (код по
НКПД*: 1132-6003; 1132-6004; 1143-7007);
*НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
РЕАЛИЗАЦИЯ на ЗАВЪРШИЛИТЕ
МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ "ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС"
търговски представители, посредници или бизнесконсултанти (код по
НКПД*: 1317-6001; 2412-6001);
стартиране, организация, ръководство и управление на самостоятелен
търговски бизнес (код по НКПД*: 1319-3001);
учители по икономика, организация, управление, финанси, планиране
и анализ на търговията в средни училища (код по НКПД*: 2321-6002);
 да продължат обучението си в докторантура, да работят във висши
училища и научни организации, като асистенти, преподаватели и научни
сътрудници (код по НКПД*: 2310-7001; 2310-6006).
*НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
За студенти бакалаври от същата специалност (СС)
или в областта на стопанските науки и управлението (СНУ):
 редовно обучение – 1 година (2 семестъра);
 задочно обучение – 1,5 година (3 семестъра).
За студенти бакалаври от други направления
и други области на висшето образование (ДНДО) и
завършили в същото професионално направление
професионални бакалаври (СПН):
 редовно обучение – 2 години (4 семестъра);
 задочно обучение – 2,5 години (5 семестъра).
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
РЕАЛИЗИРАНИ СТУДЕНТИ
Ивайло Иванов
Hoedlmayr International Logistics, Hungary and Austria (2001-2004),
Kaufland, Sofia, Bulgaria (2005-2007), Mall Varna, Bulgaria (2008-2009),
Investa Property Solutions, Sofia, Bulgaria (2009-2012) и към момента
е управител на Търговски Център - Skopje City Mall, Skopje.
Анета Недялкова
собственик на PR агенция Anettevents, преподавател към Колеж по
туризъм – Варна, член на националния работен орган към
Български институт за стандартизация и участник в проектен
комитет на ISO (ISO/PC 250) за разработване на международен
стандарт “Устойчивост в управлението на събития” (Sustainability in
event management), член на IPRA.
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
НАШИ СТУДЕНТИ РАБОТЯТ НА РАЗЛИЧНИ РАВНИЩА В СЛЕДНИТЕ ФИРМИ:
 Carrefour

 Пикадили

 Евромастер Импорт

Експорт

 Хикови

 Казино Hawaii

 “Идеал Стандарт – Видима” 
АД

 Енерго-Про

 Handy

 Germanos

 Scania

 Memo

 McDonalds

 “Спринт”



"Демеа"
"Глобал геймс - 2010" ООД
Top Change
The Landing
Planex Ltd.
“Планекс Ел Зет” АД
Форос
Адрес
Sofauto (trade department)
BRL Models
JFD Brokers
NiSoMa
TaxBack.com
“Каменица” АД
Магазин “Дрешко”
“СБАЛПФЗ – Варна” ЕООД
“Доктор Колор Ауто” ООД

















“Делла”
Кен
Vivacom
Bata
WaiKiki
Wuerth
Явор
Банка ДСК
Алфа Банк
Райфайзенбанк
“Варчев Финанс” ЕООД
ЗК “Алианц”
ПИБ
НБУ
БСУ
ККНПИ към МС
Община “Варна”
etc.
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
ПАРТНЬОРИ
 “КМБ - България” (Carrefour), гр. Варна
 Metro България
 “Стаматови” ООД
http://www.european-retail-academy.org/
 “Вартек” ООД
 Варненска търговско – индустриална камара
 Съюз на учените – гр. Варна
 ТО та НТС – гр. Варна
http://www.eurocommerce.be/
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
ТРАДИЦИИ
 Международна научна
конференция
`2003 `2008 `2013
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
ТРАДИЦИИ
 Участия в национални и
международни конференции
 24 май
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
ТРАДИЦИИ
Организирани посещения в:
 Гранд хотел Лондон
 Гранд хотел Варна
Хотел Одесос
 Хотел Модус
 Прокредит Банк
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
ТРАДИЦИИ
Вечер на специалността
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
ТРАДИЦИИ
Абсолвенти
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на търговията”
Допълнителна информация може да получите на адрес и телефони:
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
9002 Варна, бул. “Княз Борис І” № 77
КАТЕДРА
“Икономика и управление на търговията”
Каб. Н-106, тел. 0882-164-784
Е-mail 1: [email protected]
Е-mail 2: [email protected]
www.ue-varna.bg
http://commerce.ue-varna.bg/
ЦЕНТЪР “МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ”
ст. 106, ет. 1, тел.: 0885-637-600
E-mail: [email protected]

similar documents