Zobacz prezentację - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Report
AKADEMIA MŁODYCH DYPLOMATÓW
CYBERBEZPIECZEŃSTWO
W SYSTEMIE
BEZPIECZEŃSTWA POLSKI
Styczeń 2014
Stanisław Koziej
Szef BBN
1
Struktura bezpieczeństwa
Obronna
Ochronna
Społeczna
Gospodarcza
infrastruktury
krytycznej
MTBG
M
--MG
MTBG
M
--MG
MSP
…
transportowy
MG
--MSP
środowiska
naturalnego
energetyczny
finansowy
…
migracyjny
demograficzny
socjalny
edukacyjny
kulturowy
ratownictwa
prawa i porządku
publicznego
kontrwywiadowczy
wywiadowczy
militarny
SEKTORY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
dyplomatyczny
Kierowanie bezpieczeństwem
narodowym
DZIEDZINY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
Transsektorowe obszary bezpieczeństwa
(np. cyberbezpieczeństwo; bezpieczeństwo antyterrorystyczne …..)
MSZ
--MON
MSW
Styczeń 2014
MON
--MSW
MSZ
AW
SWW
ABW
SKW
MSW
(Policj
a, SG,
BOR),
MS
(SW)
--MAC,
CBA,
Prokur
atura
MSW
(PSP
OC)
--MAC,
MŚ
MKiDN
--MEN,
podmioty
publiczne i
niepu
bliczne,
SiOS*
MNiSz
WMEN
--MKiDN
,
uczeln
ie,
szkoły
public
zne i
niepu
bliczne,
SiOS*
MPiPS MPiPS
,
----MZ,
SiOS*
MZ,
ośrod
ki
państ
wo-we
i
samor
ządowe,
SiOS*
AMD
UDSC
--MAC,
MSW
MF
--MG,
MRiR
W MSP
MRR
MTBiG
M
MŚ
--podmioty
państ
wowe i
samorządo
we,
SiOS
…
Prezydent,
Rada
Ministrów
…
Podmioty bezpieczeństwa narodowego realizujące zadania strategiczne zadania BN
(operacyjne---wspierające)
2
CYBERPRZESTRZEŃ
To część infoprzestrzeni
Przez cyberprzestrzeń rozumie się
przestrzeń przetwarzania i
wymiany informacji tworzoną
przez systemy teleinformatyczne,
wraz z powiązaniami pomiędzy
nimi oraz relacjami z
użytkownikami
Styczeń 2014
AMD
3
Rozróżnienie pojęć
„BEZPIECZEŃSTWO RP W
CYBERPRZESTRZENI”
oraz
„BEZPIECZEŃSTWO
CYBERPRZESTRZENI RP”
Styczeń 2014
AMD
4
Biała Księga
Bezpieczeństwa Narodowego RP
dla Polaków
• inspirowanie
instytucji
realizujących
politykę bezpieczeństwa państwa do
wdrażania rekomendacji w tym zakresie;
• przyczynianie się do pogłębienia wiedzy
i świadomości społecznej na temat
bezpieczeństwa Polski i Polaków
dla otoczenia międzynarodowego
• umożliwienie
lepszego
zrozumienie
podejścia
Polski
do
kwestii
bezpieczeństwa
Styczeń 2014
AMD
5
CYKL STRATEGICZNY
SAMOIDENTYFIKACJA
STRATEGICZNA
ŚRODOWISKO
BEZPIECZEŃSTWA
STRATEGIA
OPERACYJNA
STRATEGIA
PREPARACYJNA
Diagnoza państwa jako podmiotu bezpieczeństwa
narodowego (podstawy bezpieczeństwa narodowego)
i identyfikacja interesów narodowych i celów strategicznych
w dziedzinie bezpieczeństwa
Ocena i prognoza środowiska bezpieczeństwa –
scenariusze
rozwoju
zewnętrznych
i
wewnętrznych
uwarunkowań bezpieczeństwa
Koncepcja działań strategicznych – sposoby osiągania
celów strategicznych w przewidywanych uwarunkowaniach
bezpieczeństwa
Koncepcja
przygotowań
systemu
bezpieczeństwa
narodowego – sposoby utrzymywania i przekształcenia
systemu bezpieczeństwa narodowego adekwatnie do
przyszłych potrzeb operacyjnych
Styczeń 2014
6
Konstytucja
art. 5.:
 państwo,
 obywatel,
 potencjał
niematerialny
(dziedzictwo,
kultura)
 potencjał
materialny
(gospodarka,
środowisko)
Styczeń 2014
AMD
Interesy w dziedzinie
bezpieczeństwa:
 własny potencjał
 silne sojusze
 wolności i obowiązki
obywatela
 ochrona obywatela i
ludności
 bezpieczny rozwój
społecznogospodarczy
 społecznogospodarcze
wsparcie
bezpieczeństwa
Cele: operacyjne i preparacyjne
Konstytucja jako podstawa
definiowania interesów narodowych
7
CELE STRATEGICZNE POLSKI
W DZIEDZINIE
CYBERBEZPIECZEŃSTWA
Strategiczny cel operacyjny:
zapewnienie bezpiecznego
funkcjonowania Rzeczypospolitej
Polskiej w cyberprzestrzeni
Strategiczny cel preparacyjny:
zbudowanie zintegrowanego
systemu cyberbezpieczeństwa RP
Styczeń 2014
AMD
8
Środowisko bezpieczeństwa - warunki
1. Globalne: USA jako strategiczny punkt ciężkości
(zwrot ku Azji?); zagrożenia transnarodowe –
terroryzm i przestępczość globalna, proliferacja
BMR; surowcowe wyzwania, zagrożenia i
szanse;
cyber:zagrożenia/ryzyka/wyzwania/szanse.
2. Europejskie: NATO postafgańskie?, UE – ryzyka
kryzysowe, bez strategicznego drogowskazu,
szanse integracyjne, UE-NATO?
3. Krajowe: społeczne (demografia, migracje,
przestępczość);
gospodarcze
(energetyka,
infrastruktura, finanse); cyberprzestrzeń.
Styczeń 2014
AMD
9
KONCEPCJA STRATEGICZNA:
DOKTRYNA KOMOROWSKIEGO
1. Zwrot operacyjny: od ekspedycyjności do zadań
bezpośredniego bezpieczeństwa własnego
terytorium (w tym cyberprzestrzeni, ustawa o
st. nadzwyczajnych)
2. Własny potencjał: podstawą bezpieczeństwa
własny potencjał; sojusze wzmocnieniem
3. Specjalizacja: państwo graniczne:
przeciwzaskoczenie, obrona terytorium (też
cyberprzestrzeni)
4. Dokumenty: Strategia Bezpieczeństwa
Narodowego (w tym cyber…), PolitycznoStrategiczna
Dyrektywa
Obronna
Styczeń
2014
AMD
10
STRATEGIA OPERACYJNA - PRIORYTETY
•
Utrzymanie własnej determinacji i gotowości
(podmiotowość strategiczna!) do działania w pełnym
spektrum dziedzin, obszarów i sektorów
bezpieczeństwa narodowego z priorytetowym
traktowaniem tych, w których sojusznicze (wspólne)
działanie może być utrudnione;
•
Umacnianie międzynarodowej wspólnoty
bezpieczeństwa poprzez działanie na rzecz
pogłębiania procesów integracyjnych w Europie
opartych na wspólnocie interesów (konsolidacja
NATO, wspólnota interesów w UE, partnerstwo
z USA);
Wspieranie i selektywny udział w międzynarodowym
reagowaniu kryzysowym przeciwdziałającym
powstaniu nowych źródeł zagrożeń lub
rozprzestrzenianiu się już istniejących kryzysów
w wymiarze ponadregionalnym.
•
Styczeń 2014
AMD
11
STRATEGIA PREPARACYJNA - PRIORYTETY
• Integracja
– podsystem kierowania
bezpieczeństwem (w tym
cyberbezpieczeństwem)
• Profesjonalizacja
– podsystemy operacyjne (wszędzie są
struktury cyber-)
• Powszechność przygotowań – podsystemy
wsparcia (cyber- a urzędy, podmioty
prywatne, obywatele)
Styczeń 2014
AMD
12
ZEWNĘTRZNE FILARY
BEZPIECZEŃSTWA POLSKI
• NATO postafgańskie
– Zakończenie operacji afgańskiej
– Od ekspansji do konsolidacji
– Co z cyberobroną?
• UE jako podmiot bezpieczeństwa
– potrzeba strategii (przygotowanie
strategii ceberbezpieczeństwa w 2014 r.)
• Partnerstwa i dobrosąsiedztwa
– USA
– Sąsiedzi
regionalni
Styczeń
2014
AMD
13
DZIĘKUJĘ
BBN
Styczeń 2014
Czerwiec 2013
AMD
14

similar documents