Ogłoszenia zaplanowane w 2014

Report
Program ''Prawa, równość i
obywatelstwo''
Program ''Sprawiedliwość''
2014-2020
Prezentacja 24/09/2014
Andrzej Urbanik
Barbara Bednarz
Komisja Europejska, Dyrekcja generalna ds.
Sprawiedliwości
''Stare'' programy finansowe 2007-2013
•
''Daphne III''
•
''Prawa podstawowe i obywatelstwo'',
•
''PROGRESS'' (przeciwdziałanie dyskryminacji, równość kobiet i
mężczyzn)
•
''Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych''
•
''Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych''
•
''Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach''
''Nowe'' programy 2014-2020
• ''Prawa, równość i obywatelstwo'' (PRO)
Rozporządzenie PE i Rady UE N°1381/2013
439,5 milionów euro na okres 2014-2020
•
''Sprawiedliwość''
Rozporządzenie PE i Rady UE N°1382/2013
377,6 milionów euro na okres 2014-2020
•
Uchwalone: 17.12.2013
''PRO'': cele szczegółowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
propagowanie zasady niedyskryminacji
zapobieganie rasizmowi, ksenofobii, homofobii i innym formom
nietolerancji
propagowanie i ochrona praw osób niepełnosprawnych
propagowanie równości kobiet i mężczyzn
zapobieganie wszelkim formom przemocy wobec dzieci,
młodzieży i kobiet
propagowanie i ochrona praw dziecka
przyczynienie się do zapewnienia najwyższego poziomu
ochrony prywatności i danych osobowych
propagowanie praw wynikających z obywatelstwa Unii
ochrona praw konsumenta
''Sprawiedliwość'': cele szczegółowe
•
•
•
•
wspieranie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i
karnych,
wspieranie szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości, w tym
szkoleń językowych w zakresie terminologii prawniczej,
ułatwianie wszystkim dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w
tym propagowanie i wspieranie praw ofiar przestępstw przy
jednoczesnym poszanowaniu prawa do obrony,
wspieranie inicjatyw w dziedzinie polityki antynarkotykowej
Rodzaje działań
•
•
•
•
działania analityczne, takie jak gromadzenie danych i statystyk;
opracowywanie wspólnych metodologii i wskaźników; studia, badania,
analizy i ankiety; sporządzanie i publikowanie przewodników,
sprawozdań i materiałów edukacyjnych; warsztaty, seminaria,
spotkania ekspertów i konferencje
działania szkoleniowe, takie jak wymiany pracowników, warsztaty,
seminaria, szkolenia dla osób prowadzących szkolenia, w tym
szkolenia językowe w zakresie terminologii prawniczej, oraz
opracowywanie narzędzi nauczania on- line lub innych modułów
szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości
działania związane z wzajemnym uczeniem się, współpracą,
podnoszeniem świadomości
wspieranie głównych podmiotów, których działania przyczyniają się do
realizacji celów Programów (kluczowe NGOs, sieci, instytucje
publiczne, etc.…)
Kto może ubiegać się o grant?
•
publiczne i prywatne podmioty prawne non-profit
•
organizacje nastawione na zysk mają ograniczony dostęp
•
mające siedzibę w państwach członkowskich UE
• bez Wielkiej Brytanii i Danii w programie ''Sprawiedliwość''
•
+ Islandia i Lichtenstein w programie ''PRO''
•
państwa kandydujące, na ograniczonych zasadach zgodnie
odpowiednimi umowami
organizacje międzynarodowe
•
Trzy rodzaje instrumentów finansowych
1. Dotacje do akcji – dofinansowanie dla narodowych lub
międzynarodowych projektów
2. Dotacje na działalność operacyjną – pokrywanie kosztów
działalności (funkcjonowania)dla europejskich NGOsów i
podobnych organizacji (np. Europejska Sieć Szkolenia Kadr
Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).
3. Zamówienia publiczne – kontrakt usługowy na realizację
działań zleconych przez KE (badania, konferencje, kampanie,
etc.)
max. 35% całości budżetu programów
Najważniejsze zmiany
•
Zredukowana ilość programów od 6 do 2.
•
Uproszczenie i harmonizacja przepisów i procedur
•
Podkreślenie znaczenia ''europejskiej wartości dodanej''
•
Wymóg raportowania efektów wg. konkretnych i wymiernych
wskaźników
•
3-letnie dotacje na działalność operacyjną 2015-2017 zamiast
rocznych
Jak skutecznie ubiegać się o grant (1):
Informacja o zaproszeniach do składania wniosków, rocznych
programach prac, instrukcje dla wnioskujących, skrzynki
kontaktowe, etc.
http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm
•
•
Planowanie
•
Szukanie potencjalnych partnerów do projektu
•
Monitoring zrealizowanych projektów i priorytetów politycznych
KE
Jak skutecznie ubiegać się o grant (2):
•
•
•
Dokładne przeanalizowanie ''zaproszenia do składanie
wniosków'' (''call notice'') w zakresie priorytetów, rodzajów
dofinansowywanych działań, statusu prawnego wnioskodawcy,
minimalnej ilości partnerów i krajów ich pochodzenia,
minimalnej wysokości grantu, % wielkości wkładu własnego,
terminów, rodzaju wymaganych dokumentów, załączników
oraz ich formy (pdf, excel, etc.)
Zdolność finansowa i operacyjna
Kryteria oceny wniosków: zgodność z priorytetami,
metodologia wdrażania projektu, europejska wartość dodana,
strategia komunikacji i trwałość efektów projektu, wskaźnik
koszty/spodziewane efekty (cost/effectiveness)
Jak skutecznie ubiegać się o grant (3):
• Wnioski składamy w systemie PRIAMOS:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm
•
Przesyłamy wszystkie wymagane załączniki
• W razie wątpliwości kierujemy pytanie na skrzynkę:
[email protected] dla ''Sprawiedliwości''
[email protected] dla ''PRO"
•
Monitorujemy stronę i sprawdzamy najczęściej zadawane
pytania (FAQs)
Najważniejsze cechy dobrego wniosku:









Zgodność z priorytetami
Przedstawia rzeczywiste potrzeby
Klarowny koncept i jasno przedstawione cele
Dobrze opisana metodologia wdrażania
Realistyczne i wymierne cele
Silne partnerstwo
Silna i klarowna ''europejska wartość dodana''
Długotrwałe efekty i przemyślana strategia komunikacji
Korzystny stosunek efektów do kosztów i przemyślany budżet,
bez niepotrzebnych wydatków.
W praktyce :
•
Różnice pomiędzy instrumentami finansowymi
•
Budżet
•
Terminy
•
Aktualne zaproszenia
Różnice między instrumentami finansowymi
Dotacje
(do akcji lub
operacyjne)
Danie pieniędzy
Beneficjent
Zamówienia
publiczne
Cel
Własność wyników
Zakup
Komisja
Koszty podzielone
(dofinansowanie)
Zwrot kosztów
poniesionych
Płatność
Uzgodniona cena
Bez zysku
Zasada
Zysk
Zaproszenie do
składania wniosków
Procedura
Zaproszenie do
składania ofert
Różnice pomiędzy dotacjami
Dotacja do Akcji
Różne cele statutowe
No profit + Profit (z
ograniczeniami)
Konkretna akcja
Bezpośrednie koszty
związane z akcją +
ewentualnie % kosztów
pośrednich (max 7%
kosztów bezpośrednich)
Dotacja operacyjna
Cele podmiotu Identyczne z celami Programów
(kluczowe NGOsy, sieci,
i statut
instytucje publiczne, itd.…)
No Profit
Temat
Koszty
kwalifikowane
Roczny plan pracy
Wszystkie koszty (pośrednie i
bezpośrednie) wspierające działalność
organizacji
Rożna długość okresu
realizacji
Okres
realizacji
Maksymalnie 1 rok
kalendarzowy / finansowy
Zaproszenie do
składania wniosków
Procedura
Zaproszenie do składania wniosków
(3-letnia Ramowa Umowa partnerska ;
bezpośrednie zaproszenie do składania
wniosku o roczną dotację)
Budżet – ważne punkty
•
Przestrzegać % dofinansowania wskazanego w zaproszeniu
(nie przekroczyć udziału KE !- 80%)
•
Załączyć wypełniony budżet (w formacie Excel) do pliku
•
Przestrzegać wartość minimalną dotacji KE
•
Wypełnić budżet zgodnie z poradnikiem (Guide) załączonym
do zaproszenia
•
Musi być związany z Opisem projektu (Aneks I)
Budżet – ważne punkty (c.d.)
•
Logiczny (koszty w budżecie= kosztom w Aneksie I= kosztom
i dotacji w "aplikacji"; identyczna liczba warsztatów,
uczestników, itd.)
•
Realistyczny (koszty odzwierciedlające rzeczywistość rynku
krajowego) unikać nadmiernych lub nierozważnych wydatków.
•
Podzielony między partnerami w sposób oparty na
rzeczywistości.
•
rozchody (koszty)= dochody
Terminy
•
Termin składania wniosków – X-
•
Najpóźniej 6 miesięcy od terminu X – ogłoszenie informacji
o rezultatach selekcji : termin Y
• Najpóźniej 3 miesiące od terminu Y – podpisanie umowy
(Art.128 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich – poza wyjątkami)
•
Wypłata możliwej zaliczki - 45 dni od podpisania umowy
Terminy (c.d.)
•
Raport pośredni po 12,5 miesiącach jeśli projekt trwa 24
miesiące
•
Raport końcowy : najpóźniej 2 miesiące po terminie końcowym
projektu
•
Wypłata salda – 3 miesiące po złożeniu i zatwierdzeniu
sprawozdania końcowego
Ogłoszone zaproszenia do składania
wniosków:
1) Termin składania wniosków do dnia 30 października 2014, do
godz. 12:00 w południe
Zaproszenie do składania wniosków - Projekty mające na celu
wzmocnienie praw osób podejrzanych lub oskarżonych o
przestępstwa - Dotacje do Akcji -2014
(Call for proposals - Projects to enhance the rights of persons
suspected or accused of crime – Action grants 2014)
Ogłoszone zaproszenia do składania
wniosków (c.d.):
2) Termin składania wniosków: do dnia 17 listopada 2014, do
godz. 12:00 w południe
Zaproszenie do składania wniosków - Projekty o wsparcie
europejskich szkoleń sądowych - Dotacje do Akcji -2014
(Call for proposals - Projects to support European judicial training
– Action grants 2014)
Ogłoszone zaproszenia do składania
wniosków (c.d.):
4) Termin składania wniosków: do dnia 5 listopada 2014, do
godz. 12:00 w południe
Zaproszenie do składania wniosków - Inicjatywy polityczne
dotyczące narkotyków - Dotacje do Akcji -2014
(Call for proposals - Drugs policy initiatives – Action grants 2014)
Ogłoszone zaproszenia do składania
wniosków (c.d.):
3) Termin składania wniosków: do dnia 12 listopada 2014, do
godz. 12:00 w południe
Zaproszenie do składania wniosków - Projekty na rzecz
zapobiegania i zwalczania rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych
form nietolerancji - Dotacje do Akcji -2014
(Call for proposals - Projects to prevent and combat racism,
xenophobia, homophobia and other forms of intolerance – Action
grants 2014)
Ogłoszenia zaplanowane w 2014 (upcoming
calls):
1) Zaproszenie do składania wniosków –Programy : "Prawa,
równość i obywatelstwo'' & ''Sprawiedliwość'' – Ramowe
Umowy o Partnerstwie 2015-2017 & Dotacje na działalność
Operacyjną (już ogłoszone : termin do 14 Listopada do godz.
12 w południe)
(Calls for proposals – Justice Programme & REC Programme –
Framework Partnership Agreements 2015-2017 & Operating
Grants 2015)
Ogłoszenia zaplanowane w 2014 (c.d.):
2) Zaproszenie do składania wniosków –Projekty krajowe mające na
celu promowanie polityki obywatelstwa Unii – Dotacje do Akcji -2014
(Call for proposals - National projects aimed to promote Union
citizenship policies – Action grants 2014)
3) Ograniczone Zaproszenie do składania wniosków (Państwa
Członkowskie) –Projekty wspierające działania Państw Członkowskich
w celu poprawy równości płci w politykach i programach krajowych –
Dotacje do Akcji -2014
(Restricted Call for proposals (Member States) - Projects to support
MS activities to improve gender equality in national policies and
programme – Action grants 2014)
Ogłoszenia zaplanowane w 2014 (c.d.):
4) Zaproszenie do składania wniosków –Krajowe lub
międzynarodowe projekty dotyczące "e-Sprawiedliwości" –
Dotacje do Akcji -2014
(Call for proposals - National or transnational e-Justice projects –
Action grants 2014)
Ogłoszenia zaplanowane w 2014 (c.d.):
5) Zaproszenie do składania wniosków –Międzynarodowe projekty
mające na celu rozwój potencjału specjalistów w systemach
ochrony dzieci oraz prawników reprezentujących dzieci w
postępowaniach sądowych – Dotacje do Akcji -2014
(Call for proposals - Transnational projects aiming to build
capacity for professionals in child protection systems and legal
professionals representing children in legal proceedings – Action
grants 2014)
Ogłoszenia zaplanowane w 2014 (c.d.):
6) Zaproszenie do składania wniosków –Projekty krajowe
dotyczące dobrowolnego wzajemnego uznawania
niepełnosprawności związane z kartą niepełnosprawności
(legitymacją inwalidzką) – Dotacje do Akcji -2014
(Call for proposals - National projects on voluntary mutual
recognition of disability associated to a disability card – Action
grants 2014)
Ogłoszenia zaplanowane w 2014 (c.d.):
7) Zaproszenie do składania wniosków –Projekty
międzynarodowe dotyczące wspierania ofiar przemocy oraz
projekty krajowe lub międzynarodowe mające na celu
promowanie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach
karnych włącznie z wzmocnieniem praw ofiar– Dotacje do
Akcji -2014
(Call for proposals - Transnational projects linked to
supporting victims of violence and national or transnational
projects to promote access to criminal justice including to
enhance the right of victims – Action grants 2014)
Ogłoszenia zaplanowane w 2014 (c.d.):
8) Zaproszenie do składania wniosków –Krajowe lub
międzynarodowe projekty do wspierania współpracy sądowej
w sprawach cywilnych oraz międzynarodowe projekty do
wspierania współpracy sądowej w sprawach karnych, w
szczególności efektywność Europejskiego Nakazu
Aresztowania i innych instrumentów wzajemnego uznawania –
Dotacje do Akcji -2014
(Call for proposals - National or transnational projects to support
judicial cooperation in civil matters and transnational projects to
support judicial cooperation in criminal matters, in particular the
good functioning of the European Arrest Warrant and other
mutual recognition instruments – Action grants 2014 )
Ogłoszenia zaplanowane w 2014 (c.d.):
9) Zaproszenie do składania wniosków –Projekty
międzynarodowe mające na celu zapobieganie, informacje
oraz walkę z przemocą wobec kobiet, młodzieży i dzieci,
związane ze szkodliwymi praktykami– Dotacje do Akcji -2014
(Call for proposals - Transnational projects aiming to prevent,
inform about and combat violence against women, young
people and children, linked to harmful practices – Action
grants 2014)
Ogłoszenia zaplanowane w 2014 (c.d.):
10) Zaproszenie do składania wniosków –Projekt
międzynarodowy dotyczący dzieci jako ofiar przemocy
rówieśniczej w szkole, w ośrodkach opieki czy w areszcie.–
Dotacje do Akcji -2014
(Call for proposals - Transnational project linked to children as
victim of bullying at school in residential care setting and in
detention – Action grants 2014)
W praktyce - zaproszenia do składania ofert :
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm#o
pen
http://ted.europa.eu
- Stosować generalne zasady dotyczące przetargów publicznych.
- Przestrzegać datę do której oferty mogą być składane.
- Regularnie odwiedzać stronę ww. do końca publikacji.
W skrócie :
Zaproszenia do składania wniosków na działania lub wsparcie
operacyjne :
http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm
• Zaproszenia do składania ofert :
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm#o
pen

similar documents