Oppsummering bransjedialog (foreløpig) HMS/SHA * (gjennomføring)

Report
Oppsummering bransjedialog
HMS/SHA – (gjennomføring)
NVF-seminar 4. september 2014
Bjørn Erik Selnes
Møter med :
•
•
•
•
•
•
•
•
AF-gruppen
Veidekke
Skanska
Mesta
NCC
Hæhre
Implenia
MEF + mindre MEF-entreprenører
• Regionale verneombud/NAF
• Oppsummeringsmøte
Andre møter, kontakter
Seminar, befaring London
-
HMS/SHA
o Det hevdes at HMS-standard på våre prosjekter er varierende – hva er vårt
forbedringspotensial, innspill til oss som byggherre i forhold til beste praksis, gjerne
gode eksempler fra andre byggherrer
o Hvilke rutiner har dere for sikkerhets- og risikovurderinger – hvordan er dette
integrert i virksomheten
o Har dere etablert opplegg for sikkerjobbanalyser – metodikk –
prosesser/prosesskombinasjoner som dere vurderer som spesielt kritiske
o Hvordan etablere veiledninger for kritiske og repeterbare prosesser – hvordan skape
eierskap og involvering, hvordan implementere dette i alle ledd – her vi ute etter
eksempler på god praksis (interne retningslinjer/beskrivelser)
o Er det utstyr, metoder som burde vært bedre sikret i forhold til dagens praksis
o Vår praksis for rapportering og oppfølging – innspill/synspunkter – kan dette gjøres
bedre/enklere
o HMS/SHA som del av kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag – innspill, kommentarer
til praksis
o Synspunkter på reaksjonsformer - bonus/sanksjoner/konsekvens avvik
o Hva er etter deres oppfatning det viktigste å ta tak i for forbedret sikkerhet, andre
innspill?
-
Gjennomføringspraksis – sikkerhetstenking, lønns- og arbeidsforhold
o Hvordan sikre like konkurransevilkår og unngå sosial dumping, spesielle forhold vi
bør være oppmerksomme på
o Arbeidstids- og skiftordninger, dispensasjoner – omfang/praksis, konsekvenser for
konkurranseforhold?
o Hvordan involverer og følger dere opp underentreprenører, kontraheringsform –
kriterier for valg, kompetansekrav, sikkerhetsvurderinger, registering av personell?
o Hvilke ordninger har dere for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår av leddene i
kontraktskjeden
o Er det forhold i entrepriseform og kontraktmekanismer dere vil trekke fram i forhold
til HMS/SHA (samhandling, effektivitet, kvalitet, byggetid)
o Det hevdes at konfliktnivået i våre kontrakter er økende – hva er deres vurdering, har
dette et HMS/SHA-aspekt, hva kan gjøres
o Andre innspill til forbedringer – gjerne erfaringer fra andre byggherrer
• Omfattende materiale, konkrete tilbakemeldinger og råd
• Tiltaksplan, iverksatte tiltak - videre bearbeiding
• Prosjektering ikke med
• Charter for skadefri bygge- og anleggsnæring
• Seriøsitetsarbeidet
• Dødsulykkene rammer i hovedsak norske underentreprenører
• Større omsetning, samtidighet - planlegging, logistikk,
samtidighet, tidspress
Utgangspunktet (1)
• Statens vegvesen og Jernbaneverket iverksatt
tiltak HMS og sosial dumping som oppfattes som
viktige og bransjeførende
• Entreprenørene har gode H-verdier og gode
interne rutiner og opplæringsopplegg/håndbøker
• Møtene preget av åpenhet og konstruktive
tilbakemeldinger – gode innspill og råd
Utgangspunktet (2)
• Forskjeller i omfang og «modenhet»
• Vanskelig å se forskjellene i resultater
• Flere understreker å ta de lavt hengende fruktene
(få og enkle tiltak)
• Fokus og holdninger - kompetanse
Sterk reaksjon i policygruppe for
bransjekontakt
• Fellesprosjektet (2 dødsulykker/10 alvorlig skadet) til
tross for at de har gjort alt riktig etter boka
• Sammenlignende statistikk andre land alvorlige ulykker
• Har vi trodd vi var bedre enn vi er
• Uttalelsene fra underentreprenører, regionale
verneombud (og byggherreorganisasjon)
• Varierende og «personavhengig» praksis
• eksempler på avvik/brudd
• «rykter» eller fakta
Er tilbakemeldingene fortsatt gjeldende ?
• Er situasjonen endret det siste året?
Ingen dødsulykker siste tolv måneder (til i går)
• Effekt av iverksatte tiltak og sterk ledelsesfokus
• Har vi samme virkelighetsoppfatning?
Status personskader SVV pr. 10. august 2014
men så kom katastrofen
Beskrivelse
Konsekvens 2013
-klasse
Siste
12 mnd.
2014
pr.10.08
Dødsulykke
K5
5
0
0
Personskade med mulig varig
men
K4
8
3
0
Personskade med > 10
fraværsdager
K3
29
32
22
Personskade med <10
fraværsdager
K2
70
58
28
Antall skader uten fravær
K1
197
202
124
Totalt
309
295
174
Antall skader med og uten fravær
Potensial for K4/K5
12.08.2014
72
5-6-7 ?
Status arbeidsulykker i entreprisedriften
Statistikk H-verdi
H1-verdi
Sykefravær
AF-gruppen
1,4 (inkl. ue)
3,7
Skanska
4,5
5,4
Mesta
3,7 (4,4 inkl. ue)
4,9
NCC
3,2 Constr. - 7 Roads (begge inkl. ue)
5,0
Implenia
10,8 (inkl. ue – 3,8/19,1)
Hæhre
2,3 (mener det blir lavere med ue)
Veidekke
5,2
Jbv entreprisedrift
6,3
SVV entreprisedrift
7,2
4,4
Ulik praksis – EBA’s konsept inkluderer ikke underentreprenører
EBA’s timegrunnlag H-verdi
Registrering av timer:
• Antall arbeidete timer er all virkelig arbeidet tid for
samtlige faste ansatte (inkludert hele ledelsen, stab
etc.). Det betyr i praksis at planlagte arbeidstimer
skal reduseres for fravær (permisjoner, sykdom og
annet) og økes med arbeidet overtid/mertid.
• For funksjonærer skal det tillegges 10% for antatt
merarbeid, med utgangspunkt i ordinær arbeidsuke.
Type tilbakemeldinger
• Gjennomgående («strukturelle»)
• Innspill praksis
• Byggherre (i hovedsak SVV)
• Entreprenører
«Strukturelle» innspill
• H-verdi ikke entydig - behov for enhetlig standard –
underentreprenører ekskl./inkl.
• Registrering flere steder – forenkles, samordnes i ett system
• De store statlige byggherrene bør etablere felles erfaringsdatabase
og system for erfaringsoverføring + jevnlig oppfølging (bygg anlegg)
• Forslag om nasjonal enhet og felles database sosial dumping
• Krav om ID-kort fra første dag (gjennomført)
• Krav til opplæring/dokumentasjon – kobling fag/sikkerhet !?
• Godkjenningsordning maskiner og utstyr (spesielt vinterutstyr)
Godkjenning av maskiner
• CE-merking – samsvarserklæring fra produsent om at
maskinen er produsert iht EU’s maskindirektiv
• I Norge årlig sakkyndigkontroll (ca. 300 godkjente firma)
• Utstyr produsert i Tyskland eller Danmark må gjennom sentral
sikkerhetsgodkjenning før det kommer ut i markedet (for
Danmark spredere vinterdrift)
• Møtene har avdekket hendelser med høyt risikopotensial
med nytt utstyr
• Påstand: Utstyr som brukes i Norge, ville ikke blitt tillatt i
Tyskland/Danmark – gjelder spesielt vinterdrift
Byggherrepraksis
•
•
•
•
•
•
Ønsker aktiv byggherre som tar ansvar
Ta initiativ ved dødsulykker (gransking)
Tydelig og enkel SHA-plan
Ikke konkurrere på HMS, konkret bekrivelse
Byggherreansvaret – byggherre beskrive risiko i prosjektet
Videreutvikle samhandling - risikovurdering og involvering alle
nivå (underentreprenører)
• Varierende praksis – personavhengig
Entreprenør/underentreprenør
• Involvering – ue med i byggemøter
• Krav til entreprenører om involvering av ue (involverende
planlegging)?
• «Skvising» – «back to back»
• Konsekvenser for ue ved varsling – arbeidstidsordninger ue
• Enkelhet og tydelig (SHA-planer, rutiner og retningslinjer
større entreprenører, tiltak)
• Tilbakemeldinger og eksempler fra mindre entreprenører og
regionale verneombud gjør at det må stilles spørsmål ved
praksis
Arbeidstilsynet
• Alle ønsker et aktivt Arbeidstilsynet – tidlig informasjon viktig
• Petroleumstilsynet åpen – legger ut nyttig informasjon for
læring
• I ettertid: AT tatt initiativ overfor anlegg
Arbeidstidsordninger
• Økende press dispensasjoner (Arbeidsmandsforbundet godkjenner)
• Byggherre får ikke samme dispensasjoner (SD/FAD)
• Underentreprenører må søke separat
• «Rykter» om brudd på arbeidstidsbestemmelser hos
underentreprenører
• Press i forhold til korte byggetider, delfrister (noe blandet
tilbakemelding – ulik praksis mellom regioner i SVV)
• Forutsigbar arbeidstid
Sikkerhet i tunnel
• Samtidig boring og lading – ulikt syn på sikkerhet – enkelte
entreprenører hevder forbud gir økt risiko (forskriften åpner for SJA
for arbeid i risikosone)
• SVV praktiserer forbud / JBV tillater samtidig boring/lading
• NAF/regionale verneombud/EBA’s anleggsutvalg støtter SVV’s linje
• «Rykter» om at det praktiseres ulikt i SVV – regionvegsjefene følger
opp – tilbakemelding: enkelttilfeller har forekommet, men er
stoppet
•
•
•
NFF’ utviklingskomité gjennomfører prosjekt om sikkerhet i tunnel
(boring/lading – samtidige aktiviteter – akkordsystem)
Oppfølgingsmøte i bransjegruppe tunnel – evaluering og oppsummering
erfaringer
Samtidig salveboring og bolting
Forskjellig virkelighetsoppfatning?
•
•
•
•
•
Hva er farlig arbeid, hva er risikoen?
Koblet til økonomi, kontrakt?
Konflikthåndtering
Enkelhet og tydelighet både hos byggherre og hovedentreprenør
Utnytte verneombud, regionale verneombud
• Tilbakemeldinger byggherre, underentreprenører, verneombud i
forhold til den bedriftsstrategi og praksis som beskrives
• Framkommer utsagn som reiser mange spørsmål, enkelteksempler
eller svikt i holdninger («personavhengig)
• Avvente og se effekter av iverksatte tiltak, eller ta nye initiativ?
E 6 Utbyggingen/fellesprosjektet
Dovrebanen
•
•
•
•
•
Samhandlingsprosess (brukt som eksempel til etterfølgelse)
HMS-regime, tung prosjektorganisasjon
Obligatorisk sikkerhetsopplæring
Omfattende SHA-plan
Entreprenører med fokus på HMS
• Kjører nå personlig holdningskampanje – god effekt
2 døde, 10 alvorlig skadet
Statistikk dødsulykker - eksempler
• England 2,4 dødsulykker pr 100 000 sysselsatte i bygg og
anlegg
• Norge 4,5 snitt (litt usikker statistikk)
• Skanska globalt 2-3 dødsulykker 150 000 årsverk
• SVV 2013: 6 (1) dødsulykker ~ 22 000 årsverk
• Arbeidsdirektøren: Vi må komme oss ned på svensk nivå !
Noen spørsmål
Har vi trodd at vi var best pga. lave H-verdier ?
Har vi god nok sikkerhetskultur?
Hva med kompetanse og utvikling?
Utnytter vi de teknologiske mulighetene?
Gir oppsummeringen et riktig bilde av dagens situasjon ?
Hvordan kan vi påvirke holdningene i alle ledd
- Se til England
- Den gode samtalen

similar documents