Krajowy rynek usług pocztowych. Polska na tle wybranych krajów UE

Report
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW
PRZESYŁEK POCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
KRAJOWY RYNEK USŁUG POCZTOWYCH.
POLSKA - NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UE
Anna Stolarczyk*
* Niniejsza prezentacja została opracowana w oparciu o materiały przygotowane wspólnie z Markiem
Sylwestrzakiem na Seminarium Naukowe nt rynku usług pocztowych w Polsce, przeprowadzone 8 lutego
2012 r. w Instytucie Łączności – PIB.
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Poczta Polska - udział poszczególnych rodzajów placówek
w ogólnej liczbie placówek pocztowych PP w latach 2006–2010
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Poczta Polska - wskaźniki dostępności
2006 r.
Liczba placówek pocztowych:
8 389
ogółem
3 878
miasto
4 511
wieś
Zmiana
2010 r./2006 r.
2010 r.
8 346
3 831
4 515
-0,5%
-1,2%
0,1%
Obszar przypadający na 1 placówkę pocztową [km2]:
37,27
37,46
ogółem
5,50
5,61
miasto
64,58
64,49
wieś
0,5%
2,0%
-0,2%
Liczba osób obsługiwana przez 1 placówkę pocztową:
4 548
4 573
ogółem
6 043
6 081
miasto
3 263
3 293
wieś
0,5%
0,6%
0,9%
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Poczta Polska – wartości wskaźników dostępności
Kryterium dostępności
Liczba placówek pocztowych
ogółem
Liczba mieszkańców obsługiwanych
przez jedną (stałą) placówkę
w miastach
Wartości
określone
przepisami prawa
Wartości
osiągnięte
w 2010 r.
min. 8 240
8 346
7 000
6 081
Obszar przypadający na jedną
placówkę na obszarach wiejskich
m2km2
85
Udział nadawczych skrzynek
pocztowych umieszczonych w
sposób
i w miejscu umożliwiającym
korzystanie z nich osobie
niepełnosprawnej, poruszającej się
za pomocą wózka inwalidzkiego
95%
64,5 km2
95%
•W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wykonywania powszechnych usług pocztowych określono nowe kryteria dostępności .
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Poczta Polska – Operatorzy alternatywni
- placówki pocztowe
8 346
2 541
- 0,5%
109%
8 389
1 217
Ogółem – 13%
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Poczta Polska – Publiczni operatorzy pocztowi
z krajów UE – placówki pocztowe ogółem
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Poczta Polska – Publiczni operatorzy pocztowi
z krajów UE – urzędy i agencje pocztowe
- Urzędy pocztowe
- Agencje pocztowe
Opłaty za wybrane powszechne usługi pocztowe
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Poczta Polska - opłaty za wybrane powszechne usługi
pocztowe
krajowe przesyłki
listowe
o masie 50 g
krajowe paczki
pocztowe
o masie 5 kg
kategoria
ekonomiczna
kategoria
priorytetowa
kategoria
ekonomiczna
kategoria
priorytetowa
przesyłki listowe oraz paczki
pocztowe do krajów UE
- kategoria ekonomiczna
i priorytetowa
2006 r.
2011 r.
Zmiana
2011 r./2006 r.
1.30 zł
1,55 zł
19,2%
2,00 zł
1,95 zł
-2,5%
8,50 zł
13,00 zł
52,9 %
9,50 zł
14,50 zł
52,6%
x zł
x zł
0,0%
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Poczta Polska - porównanie opłat za przesyłki listowe
i paczki pocztowe o masie 2 000 g
krajowe przesyłki
listowe
o masie 2 000 g
krajowe paczki
pocztowe
o masie 2 kg
kategoria
ekonomiczna
kategoria
priorytetowa
kategoria
ekonomiczna
kategoria
priorytetowa
2006 r.
2011 r.
Zmiana
2011 r./2006 r.
4,80 zł
6,30 zł
31,3%
5,80 zł
8,80 zł
51,7%
7,00 zł
11,00 zł
57,1%
8,00 zł
13,00 zł
62,5%
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Poczta Polska – Operatorzy alternatywni
- krajowe przesyłki listowe kategorii ekonomicznej
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Zmiany ceny konkurencyjnej
2006 r.
2007 r. - 2008 r. 2009 r. - 2011 r.
Zmiana
2011 r./2006 r.
limit wagowy
< 50 g
-
limit cenowy
2,5x
-
opłata za
przesyłkę
2,00 zł
2,10 zł
1,95 zł
-2,5%
cena
konkurencyjna
5,00 zł
5,25 zł
4,88 zł
-2,4%
x - krotność opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki listowej stanowiącej przesyłkę
z najniższego przedziału wagowego najszybszej kategorii określonej w cenniku powszechnych usług
pocztowych operatora publicznego,
Zmiana ceny konkurencyjnej 2011 r./2003 r.
- 45,8%
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Porównanie ceny konkurencyjnej z cenami wybranych usług
Poczty Polskiej i operatorów alternatywnych
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Poczta Polska – Operatorzy alternatywni
- krajowe paczki pocztowe kategorii ekonomicznej
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Poczta Polska – Operatorzy alternatywni
- przesyłki kurierskie o masie 10 kg
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Poczta Polska – Liczba listonoszy na tle ogólnej liczby
zatrudnionych przez PP
2006 r.
2010 r.
Zmiana
2010 r./2006 r.
Liczba listonoszy:
ogółem
25 126
27 240
8,4%
w mieście
14 467
15 715
8,6%
na wsi
10 659
11 525
8,1%
98 087
-3,0%
Liczba zatrudnionych ogółem przez PP
101 146
Udział listonoszy w ogólnej liczbie zatrudnionych:
25%
>
28%
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Poczta Polska – Operatorzy alternatywni
- liczba zatrudnionych
98 087
29 278
- 3%
63%
101 146
17 964
Ogółem – 7%
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Poczta Polska – Publiczni operatorzy pocztowi
z krajów UE – liczba zatrudnionych
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Poczta Polska – Publiczni operatorzy pocztowi
z krajów UE – liczba listonoszy
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Analiza wskaźnikowa operatorów pocztowych
działających w kraju oraz operatorów z UE
• Analiza wskaźnikowa:
1. Wskaźnik bieżącej płynności;
2. Wskaźnik ogólnego zadłużenia;
3. ROA.
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Poczta Polska - analiza wskaźnikowa
Wskaźnik:
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
bieżącej płynności
gotówkowej
0,98
0,94
0,85
0,68
0,67
poziomu ogólnego zadłużenia
0,62
0,69
0,70
0,75
0,72
ROA
0,03
0,01
0,00
0,00
0,01
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Poczta Polska i operatorzy alternatywni
- analiza wskaźnikowa
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Poczta Polska i operatorzy publiczni UE
- analiza wskaźnikowa
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Rynek e-commerce w Polsce:
Wartość:
2006 r. - 5 mld zł,
2010 r. - 15,4 mld zł
Według raportu Internet Standard E-commerce 2011:
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
http://www.itl.waw.pl/oferta/raporty/r_platne.html
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Kto tam?
LIBERALIZACJA
Otwierać!!!
Za chwilę...
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
• USTAWA PRAWO POCZTOWE
• AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY
• KIEDY?
• CZAS DLA OPERATORÓW POCZTOWYCH
NA PRZYGOTOWANIE SIĘ DO NOWEJ
RZECZYWISTOŚCI(?) PRAWNEJ
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
• WSKAŹNIKI DOSTĘPNOŚCI?
• LICZBA PLACÓWEK?
• KALKULACJA KOSZTÓW?
• METODY REGULACJI CEN: EX ANTE,
PRICE CAP, EX POST?
• VAT?
• PRYWATYZACJA?
POCZTOWOKURIERSKI.PL, OPERATORZY LOGISTYCZNI:
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NADAWCÓW PRZESYŁEKPOCZTOWYCH I KURIERSKICH
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Dziękuję Państwu za uwagę
Anna Stolarczyk
tel.: 22 5128 742
[email protected]

similar documents