Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i rozliczenie

Report
Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i rozliczenie
uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach
następnych. Aspekty podatkowe i rachunkowe
uprawnień do emisji
Warszawa, 19.02.2014 r.
Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2
i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz
w latach następnych
Monika Sekuła
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
Plan prezentacji
•
•
•
•
2
Przydziały uprawnień
Derogacje
Redukcje przydziałów uprawnień
Korekty uprawnień
Przydziały uprawnień do emisji na lata
2013-2020
•
Podstawa prawna: Art. 10a dyrektywy 2003/87/WE
•
Decyzja Komisji 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie
ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału
bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
– Wytyczne do decyzji (GD1-GD9)
•
Decyzja Komisji z dnia 5 września 2013 r. dotycząca krajowych środków
wykonawczych w odniesieniu do przejściowego przydziału bezpłatnych
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2013/448/UE)
•
Decyzja Komisji z dnia 24 grudnia 2009 r. ustalająca, zgodnie z dyrektywą
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów
uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji (2010/2/UE)
3
Generalne zasady przydziałów uprawnień
• Główny rozdział uprawnień poprzez aukcję.
• Malejący przydział bezpłatnych uprawnień.
• Brak przydziału na produkcję energii
elektrycznej
• Przydział bezpłatnych uprawnień do emisji
oparty o benchmark (wskaźnik emisyjności dla
produktu, ciepła, paliwa) i historyczny poziom
aktywności w odpowiednim okresie odniesienia
4
Ogólny wzór wyliczenia przydziału
Ostateczny przydział uprawnień do emisji określany jest
według wzoru:
P = HAL × BM x CL x CSCF
• HAL – historyczny poziom aktywności 2005-2008 lub
2009-2010
• BM – benchmark
• CL – współczynnik narażenia na ucieczkę emisji: 1 lub
0,8-0,3
• CSCF – międzysektorowy współczynnik korygujący (CSF,
CF)
5
Wstępne przydziały 2012 r.
Przydziały uprawnień na lata 2013-2020
Uprawnienia [mln ton]
250
200
150
100
50
0
2013
Aukcje 86.23
10c
77.82
10a
68.27
6
2014
92.93
72.26
65.18
2015
99.02
66.7
62.33
2016
105.72
60.03
59.8
2017
112.88
52.25
57.61
2018
120.61
43.36
55.81
2019
130.1
32.24
54.34
2020
160.46
0
52.96
Przydziały uprawnień dla energetyki na
lata 2013-2020 – derogacje (1)
•
Podstawa prawna: Art. 10c dyrektywy 2003/87/WE
•
Decyzja Komisji z 29.03.2011 r. w sprawie metodologii przejściowego przydziału
instalacjom wytwarzającym energię elektryczną bezpłatnych uprawnień do emisji
na mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE K(2011) 1983
•
Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy
2003/87/WE (2011/C 99/03)
•
Decyzja Komisji z dnia 13.7.2012 r. dotycząca wniosku zgłoszonego przez Polskę na
podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w celu przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację
wytwarzania energii elektrycznej C(2012) 4609 final
•
Decyzja Komisji z dnia 22.01.2014 r. Pomoc Państwa – Polska Odstępstwo na
podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w sprawie handlu emisjami – bezpłatne
uprawnienia dla wytwórców energii elektrycznej C(2013) 6648 final
7
Przydziały uprawnień dla energetyki na
lata 2013-2020 – derogacje (2)
• Przydział dla instalacji wytwarzających energię
elektryczną na produkcję energii na rok 2013:
66 066 814 uprawnienia
• Przydział ex-post po przedstawieniu
zweryfikowanego sprawozdania rzeczowofinansowego i wykazaniu odpowiednich kwot
pokrywających wartość przydzielonych uprawnień
• Nie podlega redukcji wynikającej z art. 23 decyzji KE
2011/278/UE
8
Redukcja przydziału uprawnień do emisji
• Benchmarki produktowe, na ciepło lub paliwo – jak dla gazu,
• Sektory nienarażone na ucieczkę emisji, w tym ciepło:
80% w 2013 r.:
30% w 2020 r.
0% w 2027 r.
• Sektory narażone na zjawisko ucieczki emisji:
100% w latach 2013-2020
• Wytwórcy energii elektrycznej (derogacje art. 10c):
70% w 2013 r.
0% w 2020 r.
• Międzysektorowy współczynnik korygujący lub
• Współczynnik liniowy
9
Międzysektorowy współczynnik
korygujący
Redukcja w ciągu 8 lat wynosi średnio 11,59% na podstawie
decyzji 2013/448/UE
10
Rok
Współczynnik korygujący [%]
2013
94,272151
2014
92,634731
2015
90,978052
2016
89,304105
2017
87,612124
2018
85,903685
2019
84,173950
2020
82,438204
Współczynnik korygujące
Rok
CL [%]
non-CL [%]
LF [%]
CSCF [%]
2013
100,00
80,00
100,00
2014
100,00
72,86
98,26
2015
100,00
65,71
96,52
2017
100,00
51,43
93,04
2018
100,00
44,29
91,30
94,272151 92,634731 90,978052 89,304105 87,612124 85,903685
CL [%]
non-CL [%]
LF [%]
CSCF [%]
11
2016
100,00
58,57
94,78
Średnio
Redukcja o
2013-2020
100,00
55,00
0
45
93,91
6,09
88,414625
11,59
2019
100,00
37,14
89,56
2020
100,00
30,00
87,82
84,17395 82,438204
Średnia redukcja w okresie 2013-2020
Średnia redukcja dla instalacji spalającej węgiel,
nienarażonej na ucieczkę emisji, bez uwzględnienia
gospodarstw domowych
• Korekta ze względu na wskaźnik na produkcję ciepła ok.
50%
• Korekta ze względu na nienarażenie na ucieczkę emisji
55%
• Korekta ze względu na współczynnik korygujący 88,41%
Łącznie ok. 76%
12
Mechanizm korekty
• Zwiększenie przydziału
– nowo wybudowane
– zwiększenie zdolności produkcyjnych po 30 czerwca 2011 r.
• Zmniejszenie przydziału
– zmniejszenie zdolności produkcyjnych po 30 czerwca 2011 r.
– częściowe zaprzestanie działalności
– zaprzestanie działalności
Rozdział uprawnień do emisji z unijnej rezerwy
„first come, first served” - według kolejności zgłoszeń
13
Nowo wybudowane instalacje
• Instalacje, dla których uzyskano zezwolenie na emisję gazów
cieplarnianych i rozpoczęły normalną działalność po dniu 30
czerwca 2011 r.
• Określenie daty „rozpoczęcia normalnej działalności” jest
konieczne do określenia daty, od której prowadzący instalację
ma dwanaście miesięcy na wystąpienie z wnioskiem
o przydział uprawnień do emisji z unijnej rezerwy
• Zasady obliczenia liczby uprawnień oparte o podobne zasady
jak w przypadku KŚW
14
Znaczące zwiększenie zdolności
produkcyjnej
• rozpoczęcie zmienionej działalności nastąpiło po 30 czerwca 2011 r.
(z wyjątkami)
• jedna lub więcej zmian fizycznych doprowadziło do
zwiększenia zdolności produkcyjnej, o co najmniej 10%
Lub
• jedna lub więcej zmian fizycznych doprowadziło do wzrostu
przydziału dla podinstalacji o ponad 50 000 uprawnień do emisji
rocznie, stanowiącego co najmniej 5% wstępnej rocznej liczby
uprawnień do emisji, przyznanej bezpłatnie przed dokonaniem
zmiany
• Zasady obliczenia liczby uprawnień oparte o podobne zasady jak w
przypadku KŚW
• Przydział dostosowuje się od roku następującego po roku, w którym
dokonano zmiany
15
Znaczące zmniejszenie zdolności
produkcyjnej
• rozpoczęcie zmienionej działalności nastąpiło po 30 czerwca 2011 r.
(z wyjątkami)
• jedna lub więcej zmian fizycznych doprowadziło do
zmniejszenia zdolności produkcyjnej, o co najmniej 10%
Lub
• jedna lub więcej zmian fizycznych doprowadziło do spadku
przydziału dla podinstalacji o ponad 50 000 uprawnień do emisji
rocznie, stanowiącego co najmniej 5% wstępnej rocznej liczby
uprawnień do emisji, przyznanej bezpłatnie przed dokonaniem
zmiany
• Zasady obliczenia liczby uprawnień oparte o podobne zasady jak w
przypadku KŚW
• Przydział dostosowuje się od roku następującego po roku, w którym
dokonano zmiany
16
Częściowe zaprzestanie działalności
• jedna z podinstalacji, zmniejszyła roczny poziom działalności w danym roku
kalendarzowym o co najmniej 50% w porównaniu z „początkowym
poziomem działalności”
ORAZ,
• jeżeli dana podinstalacja równocześnie przyczynia się:
• do przyznania co najmniej 30% z ostatecznej całkowitej rocznej liczby
uprawnień do emisji przydzielanych bezpłatnie dla instalacji
LUB
• do przydziału ponad 50 000 uprawnień do emisji [na rok] dla instalacji
• Zmniejszenie przydziału następuje od następnego roku, w którym
miało miejsce zaprzestanie działalności lub od 1 stycznia 2013 r. jeśli
częściowe zaprzestanie działalności miało miejsce przed tą datą.
17
Zmniejszenie/zwiększenie przydziału
uprawnień do emisji
Poziom działalności D
Współczynnik korygujący
D >50% HALt
1
25% HALt < D ≤ 50% HALt
0,5
10% HALt < D ≤ 25% HALt
0,25
D ≤ 10% HALt
0
HAL t – historyczny poziom działalności
18
Całkowite zaprzestanie działalności (1)
Instalacja zaprzestała działalności, gdy:
• Wygasło zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych, pozwolenie
zintegrowane lub każda inna decyzja środowiskowa.
• Wycofano zezwolenia, o których mowa wyżej.
• Działalność instalacji jest niemożliwa z przyczyn technicznych.
• Instalacja nie działa, ale działała wcześniej i nie może wznowić
działalności.
• Instalacja nie działa, ale działała wcześniej i prowadzący nie
może wykazać, że uruchomi działalność w ciągu 6 miesięcy (max.
18 miesięcy).
ALE…
19
Całkowite zaprzestanie działalności (2)
ALE…
• Nie ma zaprzestania działalności dla instalacji stanowiących rezerwę
lub będących w gotowości, i:
• instalacja posiada zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych i
inne wymagane pozwolenia,
• możliwe jest rozpoczęcie działalności instalacji bez
wprowadzania fizycznych zmian,
• przeprowadzana jest regularna konserwacja instalacji.
20
Zmiany w działalności instalacji
Art. 24 Decyzji Komisji 2011/278/UE
• Prowadzący instalacje mają obowiązek poinformować o
wszelkich rzeczywistych lub planowanych zmianach w instalacji
mających wpływ na przydział uprawnień, np.:
– Zmiany zdolności produkcyjnej
– Zmiany poziomu działalności
– Zmiany w funkcjonowaniu instalacji
do 31 grudnia każdego roku.
• Informacje składane poprzez formularz w Krajowej Bazie
21
Przydziały uprawnień na rok 2013
• 2013
Ostateczne przydziały: 64 627 537 uprawnień
Korekta:
1 160 822 uprawnienia
Do wydania:
22
63 466 715 uprawnień
Przydziały uprawnień na rok 2014
• 2014 (niezatwierdzony)
Ostateczne przydziały: 64 627 537 uprawnień
Korekta:
1 480 265 uprawnień
Do wydania:
63 147 272 uprawnienia
ALE zmiany przydziałów w związku ze zmianą
decyzji o sektorach narażonych na ucieczkę
emisji
23
Wydanie uprawnień
• Zgłoszenie KŚW przez PL 30.09.2011 r.
• Decyzja KE odnośnie przydziałów dla energetyki 13.07.2012 r.
• Decyzje KE dot. wskaźników CCSF oraz SCUF
odpowiednio 2013/448/UE oraz 2013/447/UE 5 wrzesień 2013 r.
• Decyzja KE odnośnie przydziałów dla energetyki ws. pomocy
publicznej 22.01.2014 r.
• Oficjalne zgłoszenie wykazów do KE 24.01.2014 r.
• Decyzja KE ws. przydziałów np. podstawie art. 10a dyrektywy ?
• Projekty rozporządzeń do konsultacji 07.02.2014 r. – 10 dni
konsultacji
• Pozostałe terminy?
24
Zmiana decyzji o sektorach narażonych na
ucieczkę emisji
• Decyzja KOMISJI z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzje
2010/2/UE i 2011/278/UE w odniesieniu do sektorów i
podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko
ucieczki emisji (2014/9/UE)
• Konieczność przeliczenia przydziałów za rok 2014
• Możliwe zwiększenie przydziałów uprawnień
• Prace nad decyzją na lata 2015-2020 – publikacja pod koniec
2014 r.
25
Dziękuję
Monika Sekuła
Kierownik Zespołu Planów i Programów
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
[email protected]
www.kobize.pl
Działalność KOBiZE jest finansowana ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
26

similar documents