Horizon 2020

Report
Priorytety polityki innowacyjnej w Europie
Warszawa, 10 grudnia 2013 r.
Horyzont 2020
Program Ramowy
w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)
"© European Union, 2013
Informacje o programie
Prelegent: Małgorzata Kapica
Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE
w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk
W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP
1
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ZAŁOŻENIA HORIZON 2020









ZAŁOŻENIA HORIZON 2020
STRUKTURA HORIZON 2020
GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA
UPROSZCZENIE ZASAD I PROCEDUR
ZASADY SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
PARTNERSHIPS (JTI, PPP, PP)
INSTRUMENTY DLA MŚP
ERC, MSCA
2
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Programy ramowe WE/UE
Horizon 2020
 narzędzie wzmacniania konkurencyjności UE na świecie
 instrument finansowy wspierania badań
i innowacji na poziomie unijnym
 instrument wdrażania strategii rozwoju UE
(H2020 - strategii Europa 2020,
w tym inicjatywy flagowej Unia Innowacji)
3
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Strategia Europa 2020
"Europa określiła nowe silniki do pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia
miejsc pracy. Obszary te są kierowane przez 7 inicjatyw przewodnich.
Inteligentny wzrost
Europejska agenda cyfrowa
Unia innowacji
Młodzież w drodze
Zrównoważony wzrost
Europa efektywnie korzystająca z zasobów
Polityka przemysłowa w erze globalizacji
Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu
Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia
Europejski program walki z ubóstwem
W ramach każdej inicjatywy, zarówno UE jak i krajowe władze,
muszą koordynować swoje działania tak, aby się wzajemnie uzupełniały "
4
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Horyzont 2020 - nowy program, nowe podejście
(„no business as usual”)
Podejście nakierowane na:
kompleksowe rozwiązywanie problemów
 Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku,
wszelkie formy innowacji
 Nacisk na wyzwania społeczne
 Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach,
a nie na określonych technologiach
5
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Zagadnienia przekrojowe i środki wsparcia
w Horyzont 2020
• Nauki społeczne i humanistyczne
• Nauka i społeczeństwo
• Równowaga
• Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
• Szybka ścieżka do Innowacji (FTI)
• Zwiększenie uczestnictwa
• Współpraca międzynarodowa
• Zmiana klimatu i zrównoważony rozwój
• Wsparcie od wynalazku do stosowania na rynku
• Przekrojowe środki wspierające
6
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Horizon 2020
Horizon 2020
HORIZON 2020:
To największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w UE
– jego budżet to ponad 77 mld EUR.
Kluczowym zadaniem programu jest
stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji:
od koncepcji naukowej, poprzez etapy badań,
aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.
7
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Budżet Programów Ramowych
(w mld euro)
80
ok. 77,03
70
60
50.52
50
40
30
13.12
20
10
0
3.27 5.36
14.96
19.11
6.6
1984- 1987- 1990- 1994- 1998- 2002- 2007- 20141987 1991 1994 1998 2002 2006 2013 2020
8
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Horyzont 2020
nowy program, nowe podejście
Jeden program, łączący trzy oddzielne programy/inicjatywy
7 PR
CIP
EIT
budżet
innowacyjność
Horizon 2020
•
•
konkurencyjność
COSME
Europejski Instytut Innowacji i Technologii
(ang. European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji
(ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)
9
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
7PR a H2020
struktura i budżet
Cooperation
Ideas
People
Capacities
Horizon 2020
JRC
(non-nuclear activities)
Copyright
© KPK
10
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
PB UE IPPT PAN
Horyzont 2020 - struktura
Horyzont 2020
FET
Infrastruktura
badawcza
24,4 mld EUR
Finans.
ryzyka
Innowacje
w MŚP
17 mld EUR
11
Żywność, roln.,
biogosp.
Energia
Transport
Środowisko,
surowce
Wspólne Centrum
badawcze
Europejski Instytut
Innowacji
i Technologii
MSCA
LEIT
Doskonała baza
naukowa
ERC
Wiodąca pozycja w
przemyśle
Zdrowie
Wyzwania społeczne
Żywność, roln.,
biogosp.
Bezpie. społ.
Integracyjne,
innowac. społ.
29,7 mld EUR
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Horyzont 2020
I
Doskonała baza naukowa:
1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC)
2. Przyszłe i powstające technologie (FET)
3. Działania „Maria Skłodowska-Curie” w zakresie umiejętności, szkoleń i rozwoju kariery (MSCA)
4. Europejska infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktura)
II
Wiodąca pozycja w przemyśle:
1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych (LEIT)
2. Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka (RF)
3. Innowacje w MŚP
III
Wyzwania społeczne:
1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka
3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia
4. Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
5. Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli
IIIa Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa
IIIb Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa
Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego nienależące do obszaru badań jądrowych (JRC)
12
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Horyzont 2020 – budżet
Wstępne uzgodnienie polityczne
Uwaga:
H2020 EURATOM:
2.373.549.000
(2014-2018 + 2 lata)
13
13
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Horyzont 2020 – struktura
(w podziale budżetowym)
Doskonała baza naukowa
Wiodąca pozycja w przemyśle
Wyzwania społeczne
Upowszechnianie doskonałości
i zapewnianie szerszego
uczestnictwa
Nauka z udziałem
społeczeństwa i dla
społeczeństwa
Europejski Instytut Innowacji i
Technologii (EIT)
Wspólne Centrum Badawcze
(JRC)
14
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Horyzont 2020 – budżet (%)
(uzgodnienie polityczne)
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
15
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Cykle realizacji H2020
Horizon 2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Strategic Programme
Work Programme 1
(plus tentative information for 2016)
Strategic Programme
Work Programme 2
(plus tentative information for 2018)
Strategic Programme
Work Programme 3
(plus tentative information for 2020)
Work
Programme 4
16
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Program pracy - cechy
Zakres tematyczny/podejście:
 odzwierciedlenie podejścia nakierowanego na sprostanie wyzwaniom
(challenge-based approach)
 szeroko zdefiniowane tematy
 swoboda proponowania innowacyjnych rozwiązań
Elementy programu pracy:
 Wskazanie wyzwania
Kontekst, problem, dlaczego konieczne jest działanie
 Cel
sprecyzowanie celu (focus) i zakresu działania,
ale bez nadmiernej szczegółowości
 Oczekiwany efekt (impact)
kluczowe elementy – jakie efekty mają zostać osiągnięte
w związku z wyzwaniem
17
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA









ZAŁOŻENIA HORIZON 2020
STRUKTURA HORIZON 2020
GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA
UPROSZCZENIE ZASAD I PROCEDUR
ZASADY SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
PARTNERSHIPS (JTI, PPP, PP)
INSTRUMENTY DLA MŚP
ERC, MSCA
18
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
KONTYNUACJA ELEMENTÓW z 7.PR
 Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów
ogłaszanych przez KE
 Jakość projektów oceniana przez niezależnych ekspertów
 Podstawowe kryteria oceny: Doskonałość – Jasność i
skuteczność realizacji – Oddziaływanie (dla ERC – TYLKO
Doskonałość)
 Wymiar europejski projektu (European added value)
19
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Zasady uczestnictwa – kontynuacja, nowe
 projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z
3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych
 odstępstwa od powyższej zasady:
 projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny mający
siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym w
przypadku:
• badań pionierskich (ERC)
• instrumentu MŚP
 odstępstwa od powyższej zasady: projekt może być realizowany przez
1 podmiot prawny w przypadku:
• działań koordynacyjnych i wspierających
• działań w zakresie mobilności
20
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
KWALIFIKOWANIE DO FINANSOWANIA
AUTOMATYCZNIE
 Podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub
stowarzyszonym;
 Podmioty prawne mające siedzibę w państwie trzecim określonym
w programie pracy (z listy ICPC usunięto BRIC i Meksyk).
PODMIOTY Z INNYCH PANSTW
 Możliwość finansowania określono w Programie Pracy;
 Uczestnictwo uważa się za istotne dla realizacji działania przez
Komisję lub odpowiedni organ finansujący;
 Takie finansowanie przewidziano w dwustronnej umowie między UE a
państwem trzecim (np. Health – NIH).
21
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Wprowadzenie uproszczonego modelu
finansowego:
• UE refunduje :
• w przypadku projektów badawczo - innowacyjnych
Wykorzystanie skali TRL (Technology Readiness Level )
Poziom Gotowości Technologicznej do określenia rodzaju projektu
• do 100% kosztów bezpośrednich, (TRLs 3-6-KET)
• w przypadku projektów innowacyjnych
• do 70% kosztów kwalifikowalnych , (TRLs 5-8 KETs)
(ale w przypadku podmiotów prawnych o charakterze
niezarobkowym 100%)
maksymalna stawka dofinansowania określona w programie pracy
•
25% wydatków pośrednich,
(ułatwienie przygotowania kalkulacji projektu i jego rozliczenia)
• kwalifikowalność podatku VAT,
jeśli instytucja nie może go odzyskać
•
„podmiot prawny o charakterze niezarobkowym” oznacza podmiot prawny, którego celem z racji formy
prawnej nie jest osiąganie zysku lub który ma prawne lub statutowe zobowiązanie do niedystrybuowania
zysków między udziałowców lub indywidualnych członków”
22
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Zmiany i uproszczenia w Horizon 2020
 jeden projekt – jeden system finansowania dla wszystkich partnerów
 jeden poziom finansowania wszystkich działań w projekcie obejmujący:
• cały cykl badań i innowacji
 zmiany w kolejności ważności kryteriów ewaluacji wniosków projektowych
• Doskonałość naukowa (jako jedyna ocena w projektach ERC )
• Korzyści z realizacji projektu
• Sposób realizacji projektu
 szersze stosowanie średnich kosztów personelu
 brak wymogu rejestracji czasu pracy dla osób zatrudnionych wyłącznie do
realizacji projektu.
• wystarczy oświadczenie potwierdzające, że dana osoba wykonywała pracę
wyłącznie w ramach projektu.
23
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Zmiany i uproszczenia w Horizon 2020
 Udział partnerów spoza UE
• ułatwienia - ale pod warunkiem zabezpieczenia interesów UE
 Mniej kontroli i audytów
•
audyt na koniec projektu jeśli dofinansowanie >/= 325 000 EURO
 Skrócenie czasu od złożenia wniosku do przyznania dotacji z 12 do 8 M.
 Wprowadzenie open access OA
internetowy dostęp do publikacji naukowych
dla każdego zainteresowanego bez opłaty dla użytkownika
2 modele OA dla publikacji:
Zielony – złożenie publikacji w repozytorium lub archiwum przez autora
Złoty - opublikowanie w czasopiśmie open access (koszty autora)
Koszty związane z OA są kosztami kwalifikowalnymi
Komisja ustanowiła czas na umieszczenie publikacji w OA – 6 miesięcy
(dla Social sciences and Humanities 12 miesięcy)
Przydatne linki:
www.iprhelpdesk.eu
www.openaire.eu
www.kpk.gov.pl
24
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Nowe formy finansowania
ukierunkowane na innowacje
 Przedkomercyjne Zamówienia Publiczne
/Pre-Commercial Procurement (PCP)/
nowy instrument angażujący strefę B+R oraz MŚP w tworzenie rozwiązań
odpowiadających na ważne wyzwania społeczne
Zespół opracowuje koncepcje, a następnie prototypy innowacyjnych rozwiązań,
skupiając się na tych obszarach, gdzie brakuje jakichkolwiek możliwych rozwiązań
do komercjalizacji.
 Zamówienia Publiczne na Innowacyjne Rozwiązania
/Public Procurement of Innovative Solutions(PPI);
umożliwienie kilku nabywcom publicznym zakupu i szybkiego wdrożenia
innowacyjnych rozwiązań, których albo nie było do tej pory na rynku,
albo były rozpowszechnione jedynie na małą skalę w formie przed-komercyjnej.
Pilotaż w CIP-ICT/ 2013
co najmniej 3 nabywców z sektora publicznego z 3 różnych państw członkowskich
UE i/lub państw stowarzyszonych, ogłoszenie wspólnego przetargu, wspólna
ewaluacja ofert, realizacja w formie wspólnego zamówienia publicznego
25
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Nowe formy finansowania
ukierunkowane na innowacje
 FAST TRACK TO INNOVATION – PILOT
Szybka ścieżka innowacji: zwiększenie udziału przemysłu, MŚP i nowych beneficjentów
•
•
•
•
•
Wnioski można składać w odniesieniu do każdej dziedziny technologii ujętej w celu szczegółowym LEIT
lub do każdego Wyzwania społecznego
Wnioski można składać w dowolnym momencie Pierwszy konkurs: 2015
3 terminy oceny w roku Max: 5 uczestników
Max: 3 mln euro dofinansowania EU
Time to grant: nie więcej niż 6 miesięcy
 INDUCEMENT PRIZES
Ogłaszane konkursy definiujące zadanie
•
•
•
•
Nie będą wskazywane sposoby rozwiązania problemu, co sprzyja poszukiwaniu wysoce innowacyjnych,
niestandardowych pomysłów. Nagroda przyznawana za osiągnięty rezultat, bez względu na poniesione
koszty, które nie będą brane pod uwagę.
Brak barier dla nowych innowacyjnych beneficjentów, przedsiębiorców, start-up
Powoduje inwestycje w określonym obszarze
Dwa typy konkursów:
- wygrywa pierwszy, który przedstawi rozwiązanie
- trwa do określonego terminu i nagradzane jest rozwiązanie najlepsze
Premie zachęcające, dedykowane kredyty i instrumenty kapitałowe
26
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/home.html
27
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
☓
Calls
SEARCH TOPICS
FUNDING GUIDE
Horizon 2020
COSME
Search keywords:
climate change
Search Topics
Call Updates
Other Funding Opportunities
Previous Framework
Programmes (FP7 & CIP)
Search
Horizon 2020 predefined criteria:
Cross-cutting Key-Enabling Technologies (KETs) 
International cooperation 
ERA-NET 
SME Instrument 
Gender 
Socio-economic science and Humanities 
3 results
Filter options:
◎ Open calls
○ Closed calls
○ Forthcoming calls
Sort by:
○Publication date
◎Deadline
○Title
○Call ID
Topic: SFS 7 - 2014: Optimising external nutrient inputs in intensive crop production systems in
Europe
European crop production is facing more and more difficulties in remaining competitive
in the global market for many reasons. One of these reasons is certainly the high cost of
external nutrient inputs necessary
More…
Call title: Sustainable Food Security
Call identifier: H2020-SFS-2014/2015
Status: Open
Deadline: 2014-03-18
Topic: WATER 2 – 2014/2015: Integrated approaches to water and climate change
The rising demands of a growing world population for food, water, materials and energy
will put increasing pressures on land use, water resources and ecosystems. Energy
consumption is expected to increase,
More…
Call title: Water Innovation: Boosting its value for Europe
Call identifier: H2020-WATER-2014/2015
Status: Open
Deadline: 2014-03-18
Topic: WATER 5 – 2014/2015: Strengthening international R&I cooperation in the field of water
Stay informed
RSS feed 
iCal 
Email notification 
Developing countries, especially in Africa, are facing serious challenges for sustaining its
development. Sustainable water supply and sanitation is fundamental to the food
security, health, survival
More…
Call title: Water Innovation: Boosting its value for Europe
Call identifier: H2020-WATER-2014/2015
28
Status: Open
Deadline: 2014-03-18
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
29
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Ocena Formalna
Kryteria Formalne - Eligibility criteria
 wniosek wpłynął w terminie (deadline: nieprzekraczalny termin, do
którego należy złożyć wniosek;
 zachowana jest minimalna liczba partnerów w konsorcjum;
 zawartość merytoryczna jest zgodna z
opublikowanym tematem;
 system finansowania i budżet zgodne
z Programem Pracy;
 inne dodatkowe kryteria formalne –
zapisane w dokumentach konkursowych.
30
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Eksperci
31
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ









ZAŁOŻENIA HORIZON 2020
STRUKTURA HORIZON 2020
GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA
UPROSZCZENIE ZASAD I PROCEDUR
ZASADY SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
PARTNERSHIPS (JTI, PPP, PP)
INSTRUMENTY DLA MŚP
ERC, MSCA
32
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Własność wyników
1. Wyniki są własnością uczestnika osiągającego takie wyniki.
1. W wypadku gdy 2 podmioty uczestniczyły w wytworzeniu wyników
powstaje współwłasność.
W takim wypadku należy zawrzeć umowę,
w której określony zostanie :
•
podział praw,
•
sposób ich ochrony
•
oraz zasady udzielania licencji.
33
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Obowiązki wynikające z uczestnictwa
Ogólne zasady
• jeżeli ochrona wyników jest racjonalna i uzasadniona to jest obowiązkowa
• kiedy uczestnik zamierza upowszechnić wyniki bez zapewnienia właściwej
ochrony, lub z niej zrezygnować bez uzasadnionej przyczyny.
W takim wypadku Komisja może przejąć na własność wyniki
i zająć się ich ochroną
• Uczestnik musi dołożyć staranności aby wykorzystać wyniki lub zapewnić
ich wykorzystanie
• Uczestnik musi upowszechnić wyniki tak szybko jak to możliwe
• Poinformować partnerów o planowanym upowszechnianiu
• Poinformować Komisję o wsparciu finansowym
34
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
PARTNERSHIPS (JTI, PPP, PP)









ZAŁOŻENIA HORIZON 2020
STRUKTURA HORIZON 2020
GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA
UPROSZCZENIE ZASAD I PROCEDUR
ZASADY SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW
PRAWO WASNOSCI INTELEKTUALNEJ
PARTNERSHIPS (JTI, PPP, PP)
INSTRUMENTY DLA MŚP
ERC, MSCA
35
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Partnerstwa Publiczno-Prywatne (PPPs) :
Potężne narzędzie do realizacji innowacji i wzrostu w Europie
Komisja przewiduje finansowanie badań i innowacji w ramach całego łańcucha wartości
poczynając od badań podstawowych a kończąc na wprowadzaniu na rynek.
PPP są :
• Odpowiedzią na propozycję połączenia sił sektora prywatnego z państwami
członkowskimi
w celu osiągnięcia wyników wykraczających poza możliwości pojedynczej jednostki
• Potężnym źródłem finansowania (22 mld €) długoterminowych i ryzykownych inicjatyw
zapewniających wiodącą pozycję UE w strategicznych, konkurencyjnych sektorach technologii
na całym świecie:
•
8 mld € z programu Horyzont 2020
• 10 mld € z przemysłu
•
4 mld € z państw członkowskich
• W 7PR , wkład unijny we Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI) wyniósł 3,12 mld €,
• a inwestycje przemysłu osiągnęły poziom 4,66 mld €
• Oczekuje się, że 5 WIT zmobilizuje inwestycje o łącznej wartości ponad 17 mld € ,
z czego wkład budżetu UE wyniesie do 6,4 mld €
36
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
PPP w H2020
Wspólne Inicjatywy Technologiczne
(Joint Technology Initiatives – JTI):
PPP kontraktowe
(Contractual PPP):
ECSEL – Electronic Components
and Systems for European
Leadership
 Factories of the Future
 Energy-efficient Buildings
IMI 2 – Innovative Medicines
Initiative 2
 Green Vehicles
Clean Sky 2
 Future Internet
Bio-based industries
 Sustainable Process Industry
FCH 2 – Fuel Cells and Hydrogen
 Robotics
…..?
 Photonics
 High Performance Computing
37
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Europejska Rada ds. Badań
Eureka!
 program finansuje badania poznawcze, pionierskie, ambitne
we wszystkich dziedzinach wiedzy, zarówno podstawowe,
jak i stosowane
 projekty do 5 lat
 projekt realizowany w instytucji w kraju UE lub w stowarzyszonym
KONTAKT
38
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Działania Marii Skłodowskiej Curie: CEL
Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju i
korzystania z kapitału intelektualnego Europy
celem kreowania umiejętności, wiedzy i innowacji.
promowanie
atrakcyjnych
warunków pracy i
zatrudnienia
tworzenie
innowacyjnych
programów
szkoleniowych
współpraca
sektorów:
akademickiego
pozaakademickiego
Rozwój kariery indywidualnego naukowca
Rozwój potencjału ludzkiego instytucji
39
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Działania MSCA
 ITN – Innovative Training Networks
Początkujący naukowcy
 IF - Idividual Fellowships
Doświadczeni naukowcy
 RISE – Research & Innovative Staff Exchange
Wszyscy pracownicy instytucji
 COFUND – Co-funding of fellowships programmes
Początkujący i doświadczeni naukowcy

European Researchers' Night - NIGHT
40
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
KONTAKT - MSCA
41
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Dodatkowe informacje
http://www.kpk.gov.pl/index.html
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/home.html
Horizon 2020
42
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Priorytety polityki innowacyjnej w Europie
Warszawa, 10 grudnia 2013 r.
W prezentacji wykorzystano slajdy
przygotowane przez Ekspertów KPK
Dziękuję za uwagę
Osoby do kontaktu:
Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE
Jarosław Piekarski:
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk
E-mail: [email protected]
ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa
tel: 0 22 828 74 83
fax: 0 22 828 53 70
e-mail: [email protected]
Malgorzata Kapica
e-mail: [email protected]
43
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN

similar documents