Ministerstwo *rodowiska - Ministerstwo Środowiska

Report
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Warszawa
8-9 grudnia 2011r.
Prowadzący: Michał Rutkowski
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
2
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
3
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
4
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Archiwizacja 2007-2013
Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z
realizacją projektu do 31 grudnia 20??r., a w przypadku pomocy publicznej
przez okres 10 lat od podpisania umowy (rozp. 1083/2006 art. 90 ust. 1a)
5
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Archiwizacja 2007-2013
W przypadku działalności finansowanej ze środków UE, istnienie projektu oraz
dowody na to że był on zarządzany zgodnie z regulacjami i przepisami mogą
być potwierdzone (wstecz) jedynie poprzez odpowiednią dokumentację
projektową:
– umowa o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami,
– umowy z wykonawcami, dokumentacja przetargową, korespondencja z
wykonawcami,
– protokoły odbioru,
– korespondencja z IW/IP/IZ,
– wnioski o płatność i sprawozdania,
– dokumentacja działań informacyjno promocyjnych,
– wyjaśnienia, oświadczenia,
– dokumentacja finansowo-księgową dotycząca projektu itp..
6
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Akty prawne i dokumenty
• Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz
Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu
Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
7
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Akty prawne i dokumenty
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 z dnia 5
lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia
16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w
odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do
niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego
• Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
8
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Akty prawne i dokumenty
• SzOP POIiŚ wydany przez Ministra Rozwoju Regionalnego
• Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w
ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w
okresie programowania 2007-2013
• Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ
• Wytyczne w zakresie sprawozdawczości POIiŚ
9
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Akty prawne i dokumenty
• Zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ
• Podręcznik Wdrażania – Przewodnik po POIiŚ
• Instrukcja do wniosku o płatność
UWAGA:
• Nie wolno też zapominać o krajowych ustawach, a zwłaszcza ustawie
o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości, prawie zamówień
publicznych, prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska!!!
10
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zalecenia IZ
• Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące
interpretacji przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
• Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków
nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
• Taryfikator
• Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień
publicznych - Poradnik dla beneficjenta Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
11
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zalecenia IZ
• Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w
ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
• Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w
ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - zestawienie uwag
• Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - wersja
obowiązująca od 23 czerwca 2010 r.
• Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym
Infrastruktura i Środowisko (IZPOIiŚ) w sprawie ustanawiania
zabezpieczeń należytego wykonania przez beneficjentów
zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie (wersja IV - z
dnia 17.06.2010 r)
12
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zalecenia IZ
• Zalecenia nr 7/2010 IZ PO IiŚ w sprawie stosowania w PO IiŚ stawek
korekt finansowych odnośnie uchybień zidentyfikowanych przez KE
w Planie Działań dla Polski na lata 2000-2006 oraz audytach KE na
projektach FS w perspektywie finansowej 2000-2006
• Zalecenia nr 8/2010 IZ PO IiŚ dotyczące rozliczania i
dokumentowania przedsięwzięć realizowanych siłami własnymi w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dokument z dnia 1 lipca 2010 r.
• Zalecenia nr 10/2010 Instytucji Zarządzającej Programem
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w sprawie wymogów
kontroli na zakończenia realizacji projektów oraz kontroli trwałości po
zakończeniu realizacji projektu.
13
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zalecenia IZ
• Rekomendacja dotycząca obowiązku określania, w treści
ogłoszenia o zamówieniu kierowanego do DUUE, pełnego
katalogu dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
• Zalecenia dotyczące wpisywania pełnego katalogu
dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 3.06.2011 r.
14
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Ewidencja księgowa
Beneficjent zobowiązany jest (rozp. 1083/2006 art. 60):
–
posiadać wewnętrzne procedury opisujące zasady
rachunkowości stosowane przy wydatkowaniu środków unijnych
–
prowadzić dla Projektu odrębną informatyczną ewidencję
księgową kosztów, wydatków i przychodów lub stosować w
ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji
księgowej odrębny kodu księgowy umożliwiający identyfikację
wszystkich transakcji
15
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Ewidencja księgowa
–
–
zapewnić identyfikację wszystkich operacji bankowych
realizowanych w ramach projektu
dokonywać księgowań środków zgodnie z obowiązującymi
przepisami
Prowadząc ewidencję księgową beneficjent opisuje w swojej
polityce rachunkowości wyraźnie sposób powiązania dokumentu
zarejestrowanego w informatycznych zbiorach ksiąg z
dokumentem źródłowym znajdującym się w archiwum papierowych
dokumentów, tj. zapewnia ścieżkę audytu.
16
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Praktyczne wskazówki dotyczące
funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt
zgodnie z zasadami POIiŚ
17
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Plan Prezentacji
Tworzenie struktury JRP
Powoływanie MAO
Organizacja i funkcjonowanie JRP w Projekcie
Podział zadań i kompetencji w ramach JRP
Procedury działania MAO i JRP w ramach Projektu
Obieg dokumentacji w JRP
Rekrutacja oraz zatrudnienie osób JRP
Koszty oraz źródła finansowania JRP
Rozliczanie kosztów kwalifikowanych w ramach wytycznych MRR
Rozliczanie robót budowlanych i dostaw w ramach Projektu
18
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Tworzenie struktury JRP
Podstawa prawna :
Umowa Beneficjenta z Instytucją Wdrażającą lub Pośredniczącą
o dofinansowanie Projektu
Decyzja Komisji Europejskiej o dofinansowanie Projektu
Uchwała Organu Beneficjenta o utworzeniu JRP – np. Prezydenta
Miasta jako Organu Wykonawczego Gminy lub Zarządu Spółki
komunalnej
19
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Podstawy programowe POIiŚ
Dokumenty programowe dot. JRP i MAO:
Podręcznik procedur wdrażania Funduszu Spójności w NFOŚiGW
Zarządzanie i Kontrola Funduszu Spójności. Ogólny podręcznik
MRR.
Informacja w sprawie weryfikacji kandydatów na Pełnomocników ds.
Realizacji Projektu (MAO - Measure Authorising Officer)
Informacja nt. trybu powoływania i obowiązków MAO –
Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (ang. - Measure Authorising
Officer)
20
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
21
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
STRUKTURA
ORGANIZACYJNA
Jednostka Realizująca Projekt – JRP
JRP powinna zostać wydzielona ze struktur
podstawowych
beneficjenta
(lub
podmiotu
upoważnionego w umowie o dofinansowanie) w zakresie
personelu podstawowego, tak aby nie było sytuacji
częściowego oddelegowania osób i ich podwójnej
podległości służbowej
22
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zarządzanie projektem grupowym-Struktura organizacyjna
JRP
MAO*
Kierownik JRP 1etat
Kancelaria + archiwum 1etat
Księgowość
K
KGP 1,5 etatu
Sprawozdawczość
SPP 0,7 etatu
Technika projektu
TECH P
1 etat - Vacat
5,2 etatów/ 6 osób
BK-POZR 1
Z-ca MAO 1
KGP1
SPP1
1 etat
TECH P1
Prac. w ramach łącz.
obowiązków.
23
Ministerstwo Środowiska
BK-POZR 2
Z-ca MAO 2*
BK-POZR 3
Z-ca MAO3
KGP2
KGP3
SPP2
SPP3
TECH P2
TECH P3
Wyk Prac. JRP + ramach
łącz. obowiązków.
Prac. w ramach łącz.
obowiązków.
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Powoływanie JRP
JRP powoływane jest na mocy :
Decyzji o powołaniu JRP, która jest wydawana w formie
np. zarządzenia lub uchwały właściwego organu
beneficjenta lub innego podmiotu upoważnionego w
umowie o dofinansowanie, w której nastąpi określenie
zadania schematu organizacyjnego, zakresów czynności
oraz innych ważnych warunków np. współpraca komórek
organizacyjnych.
24
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zakres obowiązków JRP
W decyzji o powołaniu musi być jasno określony zakres
zadań, obowiązków, procedur z każdego pola działania
JRP m.in.:
• Zarządzanie
• Zamówienia Publiczne
• Zawieranie Umów
• Kontrola Finansowa
• Monitoring i Sprawozdawczość
25
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Ustanowienie MAO
Beneficjent najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy o dofinansowanie jest zobowiązany do ustanowienia
Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu, który będzie osobą
właściwą do reprezentowania beneficjenta w stosunkach z
Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją
umowy.
Pełnomocnik może zostać powołany na etapie przygotowania
projektu do realizacji.
Za ustanowienie struktury instytucjonalnej beneficjenta (tzn.
MAO i Jednostki Realizującej Projekt) beneficjent uzyskuje
dodatkowy punkt przy ocenie merytorycznej projektu.
26
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Powołanie MAO w jednostce beneficjenta przybiera
formę zarządzenia Prezydenta / Burmistrza,
uchwały Rady Gminy, lub uchwały właściwego
organu spółki.
Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba, która
pozytywnie ukończyła postępowanie weryfikacyjne
prowadzone przez Instytucję Pośredniczącą (zdała
egzamin)
Nominacja przybiera formę pisma Urzędnika
Zatwierdzającego Instytucji Pośredniczącej/zastępcy
UZIP,
adresowanego
do
wskazanej
przez
beneficjenta osoby, w którym UZIP/zastępca UZIP
powierza jej pełnienie funkcji MAO.
27
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
POWOŁYWANIE MAO
Umowa o dofinansowanie Projektu
Zasady realizacji Projektu
Beneficjent potwierdzi w terminie 7 dni od podpisania
umowy
ustanowienie Pełnomocnika ds. Projektu, który będzie
osobą
właściwą do reprezentowania Beneficjenta w stosunkach z
Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją
umowy.
Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą o
wyznaczeniu lub zmianie Pełnomocnika ds. Projektu
28
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Pre-umowa
Szczegółowe warunki umowy
Beneficjent zgodnie z właściwą procedurą ustanowi
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania
Umowy Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu, który
będzie osobą właściwą w imieniu Beneficjenta do
dokonywania wszelkich czynności związanych
z wykonaniem obowiązków Beneficjenta wynikających
z Umowy.
29
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Tryb Powoływania MAO
MAO może pochodzić spoza struktury
organizacyjnej beneficjenta :
- Tryb powoływania zależy od rodzaju jednostki
powołującej
- Zalecane jest powołanie vice-MAO – tryb powoływania
identyczny jak dla MAO
- MAO musi dysponować odpowiednią ilością czasu
- Procedura obowiązuje wszystkich beneficjentów
(nowe i stare projekty)
30
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Pełnomocnik ds. Przygotowania
Projektu (pre-umowa) a MAO
Przygotowanie Projektu
Realizacja Projektu
• Funkcja Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu, mieści się
w ramach wykonywania funkcji (MAO).
• MAO będzie zawsze Pełnomocnikiem ds. Przygotowania
Projektu.
Odrębność w nazewnictwie jest związana z faktem, iż
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO), przed formalną
akceptacją projektu i udzieleniem mu dofinansowania, wykonuje
czynności związane z przygotowaniem projektu.
31
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Kroki postępowania - MAO
1.
2.
3.
4.
32
Formalnie występowanie jako MAO
Data podpisania nominacji
Zakończenie naboru wniosku
Informacja do IW o powołanym Pełnomocniku ds.
Realizacji Projektu - MAO
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
NOMINACJA MAO
3 dokumenty + test
1. Pismo przewodnie Beneficjenta z prośbą o nominację do
SUZ
2. Kopia dokumentu powołującego Pełnomocnika ds.
Realizacji Projektu wraz z określonym zakresem
obowiązków.
- Zarządzenie prezydenta, burmistrza, wójta lub uchwały
właściwego
organu beneficjenta (np. uchwała zarządu, walnego
zgromadzenia)
3. Życiorys zawodowy (z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych dokumencie).
33
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
WERYFIKACJA MAO
• Test zamknięty, jednokrotnego wyboru, 25 pytań
• Zakres:
• Polityka Strukturalna UE,
• POIiŚ,
• PZP,
• POŚ,
• Wytyczne MRR,
• Pomoc publiczna
34
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
OBOWIĄZUJĄCE DOKUMETY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zatwierdzone Wytyczne Ministerstwa Rozwoju
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
-wersja zaakceptowana przez Komisję Europejską 5 grudnia 2007 r.
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i
granic aglomeracji
Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych
Rozporządzenie komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. rozporządzenie rady (WE) nr
1084/2006z dnia 11 lipca 2006 r. Ustanawiające fundusz spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1164/94
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 parlamentu europejskiego i rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
europejskiego funduszu rozwoju regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1783/1999
rozporządzenie rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
35
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Przykładowe pytania
W ramach osi priorytetowej I można realizować inwestycje
z zakresu zaopatrzenia w wodę i kanalizacji deszczowej, jeżeli:
a) stanowią one powyżej 50% zakresu rzeczowego projektu
b) można realizować bez ograniczeń zdania związane
z zaopatrzeniem w wodę w ramach osi priorytetowej I
c) stanowią one poniżej 50% zakresu rzeczowego projektu
d) nie można realizować tego typu zadań w ramach I osi
priorytetowej
e) budowa kanalizacji deszczowej nie może być finansowana
w ramach Funduszu Spójności
36
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Przykładowe pytania
Czy w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków
Komunalnych zamieszczono aglomeracje z zakresu
poniżej 2 tys. RLM?
a) Tak
b) Nie
37
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Przykładowe pytania
• Jaki procent powierzchni tablicy powinny zajmować
informacje dotyczące wkładu UE?
• a) co najmniej 25%
• b) nie więcej niż 25%
• c) ponad 50%
• d) dokładnie 50%
38
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Przykładowe pytania
Czy gmina organizująca zamówienie publiczne może
żądać wskazania od wykonawców wartości zamówienia,
które przekaże podwykonawcom?
a) TAK
b) NIE
39
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Przykładowe pytania
Czy beneficjent może upoważnić inny podmiot do
ponoszenia wydatków kwalifikowanych?
a) nie ma takiej możliwości
b) może upoważnić nieokreśloną liczbę podmiotów,
z tym że zawsze pozostaje odpowiedzialny za zapewnienie
trwałości projektu
c) w wyjątkowych przypadkach może powołać jeden podmiot
załączając we wniosku o dofinansowanie opis struktury
własności majątku wytworzonego w związku z realizacją
projektu oraz strukturę przepływów finansowych
40
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Przykładowe pytania
W stosunku do którego rodzaju niżej wymienionych
dokumentów beneficjent nie ma obowiązku archiwizacji:
a) dokumenty aplikacyjne,
b) oferty od dostawców,
c) protokoły odbioru,
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
41
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
POZYTYWNY WYNIK WERYFIKACJI
15 prawidłowych odpowiedzi (60%)
Testy są przeprowadzane głównie w siedzibie
Ministerstwa Środowiska, również w odpowiedniej IW przy
zapewnionym udziale pracownika MŚ
42
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
WERYFIKACJA MAO
•
Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej
Sekretarz Stanu – Ministerstwo Środowiska
• Zastępca Urzędnika Zatwierdzającego Instytucji Pośredniczącej
Dyrektor Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko Ministerstwo Środowiska
43
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKA
DS. REALIZACJI PROJEKTU
Szczegółowo opisane są w Umowie o dofinansowanie
Przede wszystkim MAO odpowiada za:
- prawidłową realizację projektu, zarządzanie administracyjne,
finansowe i techniczne; monitoring
- poprawność i kompletność umów z wykonawcą,
- przechowywanie udostępniane dokumentacji związanej z realizacją
projektu
- rachunek bankowy projektu
- wnioski beneficjenta o przekazanie środków - zaliczka, płatność
pośrednia, końcowa (wraz z niezbędnymi dokumentami
warunkującymi przekazanie środków)
44
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKA
DS. REALIZACJI PROJEKTU
Zatwierdzanie i podpisywanie, poświadczanie
dokumentów potwierdzających prawidłowe
wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości
projektu:
- protokoły częściowego odbioru wykonanych robót,
- świadectwa przejęcia, świadectwa wykonania lub
protokoły końcowego odbioru przekazania do
eksploatacji,
45
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKA
DS. REALIZACJI PROJEKTU
- przejściowe świadectwa płatności, protokoły z
negocjacji, dokumenty
- osiągnięcie ekologicznych efektów raporty
potwierdzające zakładane efekty ekologiczne, efekt
końcowy itp.
- przygotowanie przeprowadzenie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą
PZP (m.in. przygotowanie, publikacja ogłoszenia)
- przygotowanie SIWZ, w tym kryteriów oceny ofert.
46
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
KONTROLA
- Powiadomienie o kontroli (data, zakres, tryb)
(wyjątek: w szczególnych przypadkach – kontrola
doraźna)
- MAO odpowiada za przygotowanie dokumentów,
skierowanie do współpracy osób odpowiedzialnych za
realizację zadań, upoważnia osoby do udzielania
informacji, podpisywania protokołu
- zgłoszenie zastrzeżenia do protokołu pokontrolnego
47
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Organizacja i funkcjonowanie JRP
w Projekcie
Przykładowa Struktura JRP
MAO
Kierownik JRP
(Z-ca MAO)
Zespól ds.
Prawnych i
Zamówień
Publicznych
48
Zespól ds.
Finansowo-Księgowych
Główny Księgowy
Projektu
Ministerstwo Środowiska
Zespól ds.
Technicznych
Zespól ds.
Monitoringu,
Sprawozdawczości,
Organizacji i
Promocji
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Model zarządzania projektem – Projekt grupowy
JRP
Struktura
organizacyjna
Komisja
Przetargowa
MAO*
Komitet Koordynacyjny
Kierownik JRP
Beneficjenta
Księgowość
K KGP
BK-POZR 1
Z-ca MAO 1
ST
R
KGP1
U
K
SPP1
T
U
R
TECH P1
A
O
R Pomoc Techniczna
G. Podmiot zewnętrzny
MRR - IZ
Sprawozdawczość
SPP
BK-POZR 2
Technika projektu
TECH P
Zamówienia publ.
BK-POZR 3
Z-ca MAO 2*
ST
R
KGP2
U
K
SPP2
T
U
R
TECH P2
A
O
RKomisje Przetargowe
G. u BK-POZR(1..3)
Z-ca MAO3
ST
R
KGP3
U
K
SPP3
T
U
R
TECH P3
A
O
R
Inżynier
Kontraktu
G.
Podmiot zewnętrzny
MF- INSTYTUCJA PŁANICZA
MŚ -IPZI
NFOŚiGW -IPZII
49
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Podział zadań i kompetencji w
ramach JRP
MAO jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w
szczególności za odpowiednie zarządzanie:
administracyjne,
finansowe,
techniczne,
monitoring Projektu
Odpowiada przed Beneficjentem za prawidłowe zrealizowanie i
rozliczenie Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie
Projektu lub Decyzją Komisji Europejskiej
50
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
•
•
•
•
•
•
•
Zadania MAO
nadzór nad działalnością JRP,
zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem
oraz monitorowanie jego realizacji poprzez podległą JRP,
nadzór nad zapewnieniem ciągłości finansowania projektu,
nadzór nad poprawnością i kompletnością umów na usługi,
dostawy i roboty budowlane związane z realizacją projektu,
nadzór nad poprawnością i kompletnością dokumentacji
przetargowej związanej z realizacją projektu,
nadzór nad prawidłową współpracą pomiędzy JRP a
wykonawcami i Inżynierem kontraktu,
monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu w realizacji
projektu oraz zgodności realizacji projektu z przepisami prawa
krajowego i wspólnotowego, umową o dofinansowanie oraz
wymogami IP i IZ,
51
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zadania MAO
• zatwierdzanie dokumentów związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w ramach projektu,
• zatwierdzanie składu członków komisji przetargowej,
• zatwierdzanie planów płatności, planów wystąpień i
harmonogramów rzeczowo-finansowych, harmonogramu
procedur przetargowych,
• zatwierdzanie i podpisywanie sprawozdań finansowych i
raportów,
• akceptacja umów z wykonawcami,
• akceptacja SIWZ dla wszystkich postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego,
• reprezentowanie beneficjenta wobec IZ, IP, IPII.
52
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
JRP – struktura i zadania jednostki
Struktura JRP uzależniona jest m.in.
•
od zakresu rzeczowego prowadzonych zamówień publicznych
w ramach projektu,
•
kosztów inwestycyjnych,
•
obszaru, na którym prowadzone są inwestycje.
Struktura JRP – powinna uwzględniać :
1. Zespół/sekcja ds. finansowych,
2. Zespół/sekcja ds. technicznych,
3. Zespół/sekcja ds. administracyjno – prawnych.
53
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Sekcja/zespół ds. finansowych – do jej zadań
należy :
• zarządzanie płatnościami na rachunku Projektu w imieniu i na
rzecz beneficjenta,
• prowadzenie rachunkowości,
• weryfikacja faktur i realizacja płatności,
• monitorowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych i
planów płatności,
• monitoring zgodności i realizacji płatności zgodnie z zapisami
kontraktów,
• przygotowywanie miesięcznych i cyklicznych sprawozdań
finansowych dla instytucji finansujących i kontrolnych,
• przygotowywanie wniosków o przekazanie funduszy zgodnie z
planem płatności.
54
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Sekcja/zespół ds. technicznych – do jej zadań należy :
• opracowywanie materiałów przetargowych i przeprowadzanie
przetargów (na usługi oraz na roboty budowlane),
• zawieranie kontraktów na usługi i roboty budowlane zgodnie z
obowiązującym prawem,
• kontrola i sprawozdawczość postępu robót i realizacji zakresu
rzeczowego kontraktów,
• nadzór nad pracami Inżyniera Kontraktu,
• koordynacja prac konsultantów pomocy technicznej,
• nadzór i udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych,
rozruchach i odbiorach częściowych i końcowych części lub
całości realizowanych zadań,
• przygotowywanie i przekazywanie informacji dla potrzeb
wymaganego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego.
55
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zespół/sekcja ds. administracyjno – prawnych - do
jej zadań należy :
•
•
•
•
•
kompletowanie i weryfikowanie wymaganych dokumentów,
prowadzenie promocji i publicznego rozpowszechniania
informacji o projekcie ze szczególnym uwzględnieniem udziału
środków UE w realizacji projektu,
nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących w JRP procedur
i zasad obowiązujących w Funduszu Spójności,
weryfikowanie pod względem prawnym materiałów
przetargowych, przestrzeganie wymaganych procedur
przetargowych, umów i kontraktów,
prowadzenie postępowań w przypadku roszczeń i sporów.
56
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Procedury działania MAO i JRP w ramach
Projektu
Procedury działania MAO i JRP są integralnym elementem
przygotowania Beneficjenta będącym przedmiotem kontroli
Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej w ramach kontroli
przedrealizacyjnej lub realizacyjnej Projektu
Procedury opisują zależności i kompetencje struktury
zarządzania Projektem, odpowiedzialności oraz zakresu zadań
osób związanych z realizacją Projektu w ramach JRP.
Procedury są zatwierdzane przez Beneficjenta w postaci
Zarządzeń lub Uchwał Organów Beneficjenta.
57
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
KIEROWNIK JRP
KIEROWNIK JRP odpowiada za prace i funkcjonowanie JRP
Odpowiada w ramach procedur i kompetencji za :
- nadzór nad Projektem
- kontrolę nad pracownikami JRP
- koordynację realizacji projektu
- opracowanie i wdrożenie procedur
- organizacje spotkań JRP z instytucjami zewnętrznymi
- monitorowanie postępu prac zgodnego z harmonogramem
rzeczowo-finansowym
- Rozliczenie Projektu zgodnie z Decyzją KE / Umową o
dofinansowanie
58
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
KIEROWNIK JRP
- identyfikację zagrożeń w realizacji Projektu
- wykrywanie i informowanie o nieprawidłowościach
Projektu
- nadzór, inicjacja działań informacyjnych i promocyjnych
Kierownik jest bezpośrednio podległy MAO
Zakres kompetencji Kierownika JRP powinien być ustalony tak,
aby mógł podejmować robocze decyzje bez podpisu MAO
59
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
ZADANIA JRP
JRP odpowiada za przygotowanie, realizację i rozliczenie Projektu
JRP musi posiadać znajomość :
zakresu inwestycji,
zakresu rzeczowego i finansowego kontraktów,
dokumentacji budowlanej,
identyfikacji zagrożeń,
problemów
JRP odpowiada za wdrażanie projektu – aktualizacja dokumentów
składanych w instytucjach, zmiany prawne, procedury wdrażania,
procedury wewnętrzne, dokumentację przetargową.
60
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
ZADANIA JRP
Nadzór nad realizacją – kontrola postępu prac,
bezpośrednia współpraca z : wykonawcami i inżynierami,
identyfikacja zagrożeń i odpowiednie reagowanie.
Finansowanie i planowanie – wnioskowanie o środki,
dokonywanie płatności.
Monitoring i sprawozdawczość – przygotowanie raportów i
sprawozdań : opisywanie zagrożeń i problemów oraz
informowanie o nich odpowiednich instytucji, prowadzenie
dokumentacji zgodnie z wytycznymi, inf. dla instytucji
kontrolujących.
61
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
ZADANIA JRP
Działania informacyjno-promocyjne
obowiązki Beneficjentów - JRP
Podstawy prawne działań informacyjno-promocyjnych w UE
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r.
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz
Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1260/1999.
Art. 69
•
62
Państwo członkowskie i IZ PO dostarczają informacji na temat
operacji i współfinansowanych programów oraz zapewniają ich
promocję. Informacje takie kierują do obywateli UE i beneficjentów
w celu podkreślenia roli Wspólnoty i zapewnienia przejrzystości
pomocy.
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Obieg dokumentacji w JRP
Obieg dokumentacji JRP w ramach struktur
Beneficjenta jest oparty :
- na wewnętrznych instrukcjach kancelaryjnych Urzędu
Gminy
- na wewnętrznych instrukcjach kancelaryjnych Spółki
komunalnej
- zarządzeniach Organu Beneficjenta
- procedurach JRP
63
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Obieg dokumentacji JRP
Obieg dokumentacji JRP polega na :
- rejestracji pism przychodzących i wychodzących w
ramach systemu biura JRP
- sygnowaniu pism, notatek, faksów – sygnaturami JRP
- nadaniu priorytetu rangi ważności i pilności załatwiania
spraw
- chronologii akceptacji i zatwierdzania spraw np.
podpisywania umów, aneksów, protokołów odbioru,
faktur
- Identyfikacji osób odpowiedzialnych za załatwianie
spraw w JRP
64
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Rekrutacja oraz zatrudnienie osób JRP
Zatrudnienie osób w ramach JRP może nastąpić na
podstawie :
- Umowy o pracę
- Umowy kontraktowej – kontraktu menadżerskiego
- Umowy zlecenia – na okres Projektu
- Charakter umów powinien być stały na czas trwania
Projektu np. 2-4 lat.
65
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Ryzyko w projekcie a zasoby ludzkie
Oprócz typowych ryzyk jak w każdym projekcie inwestycyjnym w projektach FS o
dużym stopniu skomplikowania i sformalizowania zarządzania występuje duże
ryzyko popełnienia błędu niedotrzymania formalnych uwarunkowań
przekładających się na skutki finansowe
Determinuje wymagania co do zasobów ludzkich
Pracownicy o
doświadczeniu w
zarządzaniu projektami
inwestycyjnymi o wiedzy
interdyscyplinarnej.
66
Ministerstwo Środowiska
Pracownicy skłonni pracować
pod presją czasu, skłonni do
ponoszenia ryzyka w
rozwiązywaniu problemów
związanych z projektem.
Pracownicy z rynku
spełniający wymagania
muszą być dobrze opłacani,
co jest nie zawsze do
spełnienia.
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Rekrutacja osób do JRP
Rekrutację prowadzi zwykle Beneficjent.
Za skompletowanie obsady JRP odpowiada MAO.
Można także powierzyć rekrutację personelu
wyspecjalizowanym agencjom pośrednictwa pracy lub
Human Reaserching
67
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zatrudnianie w JRP
Zatrudnianie w JRP odbywa się z grona
pracowników:
- Urzędów Gmin
- Spółek komunalnych
- Osób zewnętrznych dobranych do Projektu
Warunek podstawowy zatrudnienia w JRP :
Doświadczenie zawodowe w realizacji Projektów lub
kontraktów w ramach POiIŚ – Fundusz Spójności !!!
68
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Specjalności pracowników JRP
Kierownik Projektu – menadżer
Główny Księgowy Projektu – księgowy
Specjalista ds. finansowych - ekonomista
Specjalista techniczny – specjalista branżysta z uprawnieniami np. w
zakresie sieci wod-kan, odpadów, energetyki
Specjalista ds. prawnych – prawnik lub administratywista
Specjalista ds. marketingu i promocji – marketingowiec
Specjalista ds. kontroli – audytor lub kontroler
Specjalista ds. zamówień publicznych – prawnik
Specjalista ds. organizacji – specjalista ds. obsługi biura JRP
Specjalista ds. technologii - technolog
69
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zarządzanie projektem – Umowa JRP
Umowa
W zakresie efektywnego zarządzania Projektem Beneficjent powinien dobrze skonstruować
umowę z personelem JRP celem należytego dobrania specjalistycznej kadry, w tym
określenia zdań, odpowiedzialności oraz wynagrodzenia.
określa
Zadania JRP
70
Ministerstwo Środowiska
Odpowiedzialność
Wynagrodzenie
pokrywające
koszty JRP
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Koszty kwalifikowane
Zatrudnianie pracowników w ramach struktury JRP
jest kosztem kwalifikowanym pod warunkiem :
- Wpisania tych kosztów w strukturze wydatków aplikacji
- Potwierdzenia tych kosztów w umowie o dofinansowanie
lub decyzji Komisji Europejskiej
- Udokumentowanie zgodnie z zasadami księgowości i
ustawy o rachunkowości faktycznie poniesionych
kosztów na zatrudnienie pracowników w JRP
71
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Koszty oraz źródła finansowania JRP
Finansowanie JRP jest ukształtowane w ramach
montażu finansowego Projektu :
Może pochodzić ze źródeł :
- Beneficjenta – 100% (koszty własne - kw)
- Beneficjenta i źródeł zewnętrznych np. 30% kw / 70
%
(montaż finansowy np. wkład własny, NFOŚiGW i UE)
72
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Koszty osobowe w JRP
W zależności od rodzaju i złożoności Projektu koszty
osobowe osób zatrudnionych w JRP średnio w skali kraju
wynoszą:
Koszty są podane w cenach netto :
MAO – 5000 -10 000 PLN
Kierownik JRP – 3000 – 6000 PLN
Księgowy Projektu – 3000-5000 PLN
Specjalista ds. technicznych – 2500 – 4000 PLN
Specjalista ds. prawnych – 3000-4500 PLN
Specjalista ds. finansowych – 2500 – 4000 PLN
Specjalista ds. organizacji i promocji – 2000 – 4000 PLN
73
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zarządzanie projektem
Koszty Osobowe JRP
Jedna z przyczyn kłopotów we właściwym
organizowaniu zarządzania projektami są :
Późne organizowanie
struktur Jednostek
Realizujących Projekt –
zazwyczaj przed
podpisaniem umowy o
dofinansowaniu
poprzedzonej kontrolą.
74
Ministerstwo Środowiska
1.Przesadne oszczędzanie
beneficjentów objawiające się
ograniczaniem do minimum
etatyzacji JRP, wynagrodzeń .
2. Łączenie obowiązków w JRP z
innymi obowiązkami- w strukturze
Beneficjenta – nieskuteczność i
nieefektywność działania JRP.
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Kategorie kosztów JRP
Kategoriami kosztów utrzymania i obsługi JRP mogą być:
-
Koszty zatrudnienia pracowników
Koszty obsługi biura
Koszty środków ruchomych – np. samochodu JRP
Koszty reprezentacji JRP – np. delegacji, szkoleń
Koszty obsługi JRP – zewnętrznego doradztwa
UWAGA :
Koszty te muszą być potwierdzone w strukturze
wydatków w umowie o dofinansowanie
75
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
JRP – WYDATEK KWALIFIKOWANY
Wydatki związane z zarządzaniem projektem – wydatki
poniesione na niezbędne działania towarzyszące realizacji
projektu (które nie są działaniami związanymi
z przygotowaniem projektu) zgodne z obowiązującymi
Wytycznymi pkt. 6.2.
WARUNEK:
Szczegółowe opisanie, uzasadnienie we wniosku
o dofinansowanie, oraz zatwierdzenie w umowie
o dofinansowanie
76
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
JRP – WYDATEK KWALIFIKOWANY
Wydatki związane z zarządzaniem projektem:
- nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi
- elementy wdrażania projektu zarządzanie projektem
przez podmiot zewnętrzny, ekspertyzy
- wydatki osobowe
- koszty ogólne (czynsz energia, ogrzewanie, koszty
administracyjne)
- systemy informatyczne (zakup, instalacja, użytkowanie)
77
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zasady realizacji projektu
• Czy jest dopuszczalna zmiana zakresu rzeczowego projektu?
– Pamiętaj o ograniczeniach wynikających z umowy
• Czy jest dopuszczalna zmiana okresu kwalifikowania
wydatków?
– Pamiętaj o ograniczeniach wynikających z umowy
78
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
„Burza mózgów”
79
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zasady i termin realizacji projektu
• Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym
zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, w tym:
– Wnioskiem o dofinansowanie
– Opisem Projektu
– Harmonogramem Projektu tj.
• Harmonogramem Realizacji Projektu – zał. 3 do umowy
• Planem finansowania Projektu – zał. 3a do umowy
• Planem wystąpień o środki dotacji celowej – zał. 3b do
umowy
UWAGA:
Harmonogram jest narzędziem „żywym”, niemniej zmiany do
niego trzeba wprowadzać „z głową” (patrz § 4 umowy)
80
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zmiana zakresu rzeczowego projektu
• zmiana w zakresie rzeczowym projektu opisanym najpierw we
wniosku o dofinansowanie, a później w umowie o dofinansowanie,
możliwa jest jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.
• Wymaga spełnienia przez Beneficjenta szeregu warunków
umożliwiających udzielenie zgody przez Instytucję Wdrażającą oraz
Instytucję Pośredniczącą na dokonanie takiej korekty umowy.
Beneficjent powinien udowodnić łączne spełnienie następujących
warunków:
• brak możliwości przewidzenia przez Beneficjenta na etapie
wniosku o dofinansowanie konieczności wykonania dodatkowych zadań
w projekcie (np. zakupienia dodatkowego niezbędnego sprzętu);
• rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu jest konieczne do jego
prawidłowej realizacji (brak zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego
projektu co najmniej w sposób istotny ograniczy możliwość realizacji
projektu przez Beneficjenta);
81
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zmiana zakresu rzeczowego projektu
• zmiana zakresu rzeczowego projektu jest dopuszczalna jedynie po
przeprowadzeniu testu zgodności zaproponowanych nowych
warunków realizacji projektu z kryteriami wyboru projektów do
dofinansowania (nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie
warunków realizacji projektu, w rezultacie której projekt przestałby
spełniać kryteria wyboru projektów, według których był oceniany,
zawarte w dokumencie Kryteria wyboru projektów w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stanowiącym
załącznik nr 1 do Szczegółowego Opisu Priorytetów PO IiŚ oraz w
zakresie warunków realizacji Projektu, której rezultatem byłoby
nieprzyznanie projektowi dofinansowania w czasie, gdy projekt
podlegał ocenie w ramach procedury wyboru projektów;
• wydatki poniesione na rozszerzony zakres rzeczowy projektu nie
mogą skutkować zwiększeniem kosztów realizacji projektu
pokrywanych ze środków europejskich i pochodzą z oszczędności
wygenerowanych w projekcie.
82
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Monitoring
83
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Monitoring
84
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Długoterminowe efekty
osiągniętych rezultatów
Bezpośrednie i
natychmiastowe efekty
u beneficjentów
Skutki (materialne, usługi)
zaangażowanych środków
Zaangażowane środki
(finansowe, prawne,
organizacyjne, ludzkie, etc.)
ODDZIAŁYWANIE
REZULTAT
PRODUKT
WKŁAD
85
85
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
86
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Harmonogram
realizacji Projektu
• Studium wykonalności przedstawia działania Beneficjenta jako
Projektodawcy w skali czasowej – na skali harmonogramu
rzeczowo-finansowego.
• Harmonogram realizacji Projektu obejmuje fazę:
– przygotowawczą,
– realizacyjną,
– eksploatacyjną.
• Odbywa się to za pomocą narządzi wykresów H-RF za pomocą
oprogramowania EXCELL, MS PROJECT, itp..
87
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Harmonogram realizacji Projektu
Działania
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
1.1
X
XI
XII
*
1.1.1
1.1.1.1
2.1
2.1.1
*
*
*
2.1.2
3.1
3.2
3.2.1
3.2.1.1.
88
Ministerstwo Środowiska
*
*
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Harmonogram
realizacji Projektu
• Harmonogram określa :
– przygotowanie projektu,
– postępowania przetargowe / PZP,
– zadania inwestycyjne,
– zadania usługowe,
– kampanię promocyjną,
– płynność finansową / cash flow,
– rozliczenie projektu,
– zmiany ewentualne w umowie.
89
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Harmonogram
UWAGI:
• Harmonogram określa :
– postępowania przetargowe / PZP
• terminy zawiłe np. 52 dni plus prace komisji
przetargowych
• plus KIO plus ewentualne odwołania do Sądu
powszechnego
– warunki pogodowe – zima – przesunięcie czasowe oddania
inwestycji do użytkowania np. o 6 m-cy
– FIDIC – Yellow – konieczność uzyskania niezbędnych
pozloweń na budowę – opóźnienie o np. 8 m-cy
90
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Harmonogram
UWAGI:
• Zakończenie inwestycji – prawomocne oddanie obiektu do
użytkowania zgodnie z prawem budowlanym
- Odbiór obiektu przez odpowiednie służby PSP, Inspektoraty
- Okres zgłaszania wad oraz rękojmi
- FIDIC – świadectwo wykonania
• Rozliczenie Projektu:
• Rezerwa czasowa na ukończenie inwestycji oraz rzeczowe
i finansowe rozliczenie inwestycji – co najmniej 6 m-cy
91
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Harmonogram
UWAGI:
• Etap eksploatacji obiektu musi być poparty rzetelną analizą
finansową Beneficjenta w zakresie konieczności utrzymania
wskaźników Projektu - w tym trwałości Projektu przez 5 lat od daty
zakończenia Projektu.
• Zagrożenia – źle wyliczona amortyzacja majątku, zabezpieczenia na
odtworzenia majątku.
• Zagrożenia – brak finansowania bieżących potrzeb majątkowych
wybudowanego obiektu w ramach Projektu
92
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wartość projektu i źródła finansowania
• Koszt całkowity, a wydatki kwalifikowalne
– Konsekwencje nieujawnienia wydatków niekwalifikowalnych
• Środki funduszu/dofinansowanie – max kwotowy /
% na sztywno
• Jak ujmować wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę
wydatków kwalifikowalnych?
• Co robić z odsetkami od kwoty dofinansowania w formie zaliczki?
93
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Dochodowość
• Rzeczywisty poziom dofinansowania, odnoszący się do całkowitego
kosztu inwestycji może kształtować się na niższym poziomie niż to
wynika z umowy!
• Wynika to z przepisów art. 55 rozporządzenia nr 1083/2006, zgodnie
z którymi w przypadku projektów generujących dochód, które nie są
objęte zasadami pomocy publicznej i których koszt całkowity
przekracza 1 mln euro, wysokość wydatków kwalifikowanych
odpowiada luce finansowej (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o
wysokość dochodów generowanych w trakcie funkcjonowania
projektu).
• Szczegółowe zasady wyliczania poziomu dofinansowania dla takich
projektów określone są w wytycznych Ministra Rozwoju
Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów
generujących dochód.
94
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Dochodowość – zapoznaj się koniecznie z:
• Wydaną przez Komisję Europejską – Komitet Koordynujący
Fundusze (COCOF) interpretacją zapisów art. 55
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
– COCOF 07/0074/09 z dnia 30 listopada 2010r.
95
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Ćwiczenie
Luka finansowa
96
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Kary umowne
•
Kara umowna wynikająca z postanowień umowy zawartej z
Wykonawcą, powinna być traktowana jak incydentalny
dochód, a zatem zmniejsza kwotę poniesionych wydatków
kwalifikowalnych, które mogą być zadeklarowane do
refundacji we wniosku o płatność
•
W praktyce stosowane są dwa alternatywne sposoby
rozliczania kar umownych:
97
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Kary umowne
–
kara umowna jest traktowana jako przychód i jest w całości
odjęta od wydatków kwalifikowalnych na poziomie WoP
–
kara umowna jest potrącana z płatności za daną fakturę, a we
WoP, zgodnie z zasadą ogólną, rozliczany jest tylko wydatek
faktycznie poniesiony
•
jednocześnie dodatkowe wydatki poniesione przez beneficjenta
wskutek niewywiązania się przez Wykonawcę z postanowień
umownych mogą być uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem,
że zostaną odpowiednio udokumentowane oraz będą zgodne z
pozostałymi zasadami kwalifikowania wydatków.
98
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Koszt całkowity realizacji projektu
Rozporządzenie 1083/2006
Koszty
niekwalifikowane
Koszty kwalifikowane
Fundusz
strukturalny
Wkład
pieniężny
99
Ministerstwo Środowiska
Wkład własny
Wkład pieniężny
Wkład niepieniężny (art. 56 ust. 2c)
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Rozliczanie kosztów kwalifikowanych
w ramach wytycznych MRR
Podstawa rozliczania kosztów kwalifikowanych w ramach POIiŚ jest
stosowanie przez Beneficjenta :




100
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1260/1999
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe
zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (...) oraz
Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie EFRR
Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 w sprawie kontroli na
miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony
interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami i innymi
nieprawidłowościami.
Wytyczne MRR w sprawie wydatków kwalifikowanych
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
Weryfikacja wydatków
Weryfikacja 100% wniosków
o płatność
Weryfikacja 100%
dokumentów
poświadczających
wydatki
Beneficjent
dostarcza
wszystkie
faktury
101
Weryfikacja
dokumentów
poświadczających
wydatki na próbie
Beneficjent
dostarcza
zestawienie
faktur wraz z
wybranymi
fakturami
Ministerstwo Środowiska
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Kontrole projektów na
miejscu
Kontrola
100%
projektów
Kontrola
projektów
na próbie
Beneficjent
dostarcza
zestawienie
faktur
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Ogólne zasady – podmiot dokonujący
wydatków kwalifikowalnych
• Do wszystkich wydatków kwalifikowalnych mają
zastosowanie te same zasady dotyczące ich ponoszenia,
dokumentowania, zasad sporządzania wniosków o płatność
itp. bez względu, czy wydatek został poniesionych przez
Beneficjenta, czy przez inny podmiot upoważniony przez
Beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych
• Zmiana podmiotu upoważnionego do ponoszenia
wydatków kwalifikowalnych może być dokonana na
uzasadniony wniosek Beneficjenta, za zgodą instytucji
będącej stroną umowy
o dofinansowanie z
Beneficjentem, w formie aneksu do umowy o
dofinansowanie
102
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Szczegółowe kategorie
wydatków
kwalifikowalnych w projektach
Infrastrukturalnych POIiŚ
103
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wydatki związane
z przygotowaniem projektu (1/2)
• Niezbędne wydatki związane z
przygotowaniem projektów poniesione na
przygotowanie koniecznych dokumentów
np.:
-dokumentacja projektowa,
-dokumentacja techniczna,
-studium wykonalności
(w tym analiza finansowoekonomiczna),
-raport oddziaływania na
środowisko,
-dokumentacja przetargowa,
-master plan
(jeśli jest niezbędny),
-wydatki poniesione na opłaty
związane z uzyskaniem niezbędnych
decyzji administracyjnych na etapie
przygotowania przedsięwzięcia,
-w przypadku projektów
przyrodniczych wydatki poniesione na
wykonanie dokumentacji przyrodniczej
(w tym m. in. planów ochrony
gatunków i siedlisk, inwentaryzacji
przyrodniczej, opisu stanu
istniejącego, analiza potrzeb/analiza
opcji)
mogą być uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem, że projekt kwalifikuje
się do wsparcia w ramach POIiŚ
104
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wydatki związane
z przygotowaniem projektu (2/2)
• Wydatki poniesione na wypełnienie
formularza wniosku o dofinansowanie nie są
wydatkami kwalifikowalnymi
105
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wydatki związane
z zarządzaniem projektem (1/2)
• Wydatki związane z zarządzaniem projektem –
wydatki poniesione przez Beneficjenta na
niezbędne działania towarzyszące realizacji
projektu (z zachowaniem zasad określonych
w Wytycznych), które nie są działaniami
związanymi z przygotowaniem projektu
• Warunkiem uznania wydatków poniesionych
w związku z zarządzeniem projektem
za kwalifikowalne jest ich szczegółowe opisanie
we wniosku o dofinansowanie oraz
zatwierdzenie w umowie o dofinansowanie
106
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wydatki związane
z zarządzaniem projektem (2/2)
•
Wydatki związane z zarządzaniem projektem mogą dotyczyć:
a) wydatków związanych z nadzorem nad prowadzonymi robotami
budowlanymi,
b) wydatków związanych z wdrażaniem projektu (tj. np. niezbędne
ekspertyzy, powierzenie zarządzania projektem podmiotowi zewnętrznemu),
c) kosztów ogólnych (tj. m.in. opłat czynszowych, kosztów administracyjnych,
opłat za energię, ogrzewanie),
d) wydatków osobowych,
e) wydatków związanych z zakupem i instalacją informatycznych
systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie.
•
Całkowita kwota wydatków związanych z zarządzaniem projektem, z
wyłączeniem wydatków związanych z nadzorem nad robotami
budowlanymi, a więc (b+c+d+e) nie będzie mogła przekroczyć 3% wydatków
kwalifikowalnych w ramach projektu
107
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wydatki na zakup nieruchomości
niezabudowanej (1/2)
•
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w kategorii
„Zakup terenu” (tj. wszystkich wydatków związanych
bezpośrednio z zakupem nieruchomości) nie może
przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych
projektu (z zastrzeżeniem projektów związanych z ochroną
środowiska naturalnego, współfinansowanych przez
EFRR)
•
Wydatki na nabycie nieruchomości niezabudowanej będą
uznane za kwalifikowalne, jeśli zostaną spełnione
następujące warunki:
1) nabyta nieruchomość niezabudowana jest bezpośrednio
niezbędna dla realizacji projektu i zostanie
bezpośrednio wykorzystana do realizacji projektu
108
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wydatki na zakup nieruchomości
niezabudowanej (2/2)
Zatem, nawet jeśli np. ze względów własnościowych nie jest możliwy
zakup jedynie tej części gruntu, która będzie wykorzystana
bezpośrednio do realizacji projektu, ale konieczny jest zakup
dodatkowej powierzchni, to ta część wydatku na nabycie
nieruchomości niezabudowanej, która dotyczy terenu, który nie
będzie bezpośrednio wykorzystany dla realizacji projektu nie może
zostać uznana za wydatek kwalifikowalny.
2) wydatek poniesiony na nabycie nieruchomości
niezabudowanej nie przekracza wartości rynkowej, a
wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem
szacunkowym
3) nabycie nieruchomości niezabudowanej zostało
przewidziane we wniosku o dofinansowanie i
bezpośrednio wskazane w umowie o dofinansowanie
109
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wydatki na zakup nieruchomości
zabudowanej (1/2)
•
Wydatki na nabycie nieruchomości zabudowanej będą uznane
za kwalifikowalne, jeśli spełnią następujące warunki:
1)
nabyta nieruchomość zabudowana jest bezpośrednio
niezbędna dla realizacji projektu zostanie bezpośrednio
wykorzystana do realizacji projektu
Zatem, nawet jeśli np. ze względów własnościowych nie jest możliwy
zakup jedynie tej części nieruchomości zabudowanej, która będzie
wykorzystana bezpośrednio do realizacji projektu, ale konieczny jest
zakup dodatkowej powierzchni, to ta część wydatku na zakup
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, która dotyczy terenu, który nie
będzie bezpośrednio wykorzystany dla realizacji projektu nie może zostać
uznana za wydatek kwalifikowalny.
110
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wydatki na zakup nieruchomości
zabudowanej (2/2)
2)
wydatek poniesiony na nabycie nieruchomości zabudowanej nie
przekracza wartości rynkowej, a wartość nieruchomości jest
potwierdzona operatem szacunkowym
3)
nabycie nieruchomości zabudowanej zostało przewidziane we
wniosku o dofinansowanie i bezpośrednio wskazane w umowie o
dofinansowanie
4)
budynki są dostosowane do potrzeb projektu (tj. będą
wykorzystywane do wdrażania projektu)
W przypadku zakupu nieruchomości zabudowanej z zamiarem
wyburzenia stojących na niej budynków/budowli, za wydatek
kwalifikowalny będzie można uznać jedynie wydatek odpowiadający
wartości gruntu oraz wydatek związany z wyburzeniem
niepotrzebnego budynku/budowli. Wydatek odpowiadający wartości
budynku/budowli, które ulegną wyburzeniu, nie będzie uznany za
wydatek kwalifikowalny.
111
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Przygotowanie placu budowy i budowa
• Wydatki poniesione na przygotowanie terenu
i budowę niezbędne dla realizacji projektu
będą kwalifikowalne
• Wydatki na działania kompensacyjne wynikające z
raportu z oceny oddziaływania na środowisko oraz z
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia mogą być uznane za
kwalifikowalne
112
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Sprzęt i wyposażenie (1/3)
• Wydatki na zakup środków trwałych, które
będą na stałe zainstalowane w ramach
projektu będą wydatkami kwalifikowalnymi jeśli:
− środki te będą włączone w rejestr środków
trwałych Beneficjenta oraz wydatek ten
będzie traktowany jako wydatek
inwestycyjny zgodnie z zasadami
rachunkowości
113
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Sprzęt i wyposażenie (2/3)
• Wydatki na zakup przenośnych środków trwałych, które nie będą na
stałe zainstalowane w projekcie (np. specjalistyczne pojazdy do
monitorowania sieci kanalizacyjnej, wozy asenizacyjne, specjalistyczny
sprzęt komputerowy, fotoradary zamontowane w pojazdach właściwych
służb itp.) mogą być uznane za kwalifikowalne po spełnieniu
następujących warunków:
− są niezbędne dla realizacji projektu bądź dla poprawnego
funkcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji
projektu,
− będą wykorzystywane tylko dla celów związanych z danym projektem
w ramach którego zostaną zakupione,
− przenośne środki trwałe zostaną bezpośrednio wskazane we wniosku
o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu,
− zostaną wskazane w umowie o dofinansowanie projektu,
− zostaną włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz
wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie
z zasadami rachunkowości.
114
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Sprzęt i wyposażenie (3/3)
• Wydatki na przenośne środki trwałe nie zainstalowane na
stałe w projekcie, zakupione lub wytworzone w celu
realizacji projektu (np. samochody, komputery, meble, drukarki,
itp.) mogą być kwalifikowalne jeżeli:
− są bezpośrednio niezbędne dla realizacji projektu –
w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym
w okresie, w którym były wykorzystywane dla realizacji
projektu - wartość rezydualna (księgowa wartość
likwidacyjna) środków trwałych po zakończeniu realizacji
projektu nie jest wydatkiem kwalifikowalnym,
− są bezpośrednio wskazane we wniosku o dofinansowanie
oraz w umowie o dofinansowanie projektu.
115
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Podatek od towarów i usług (VAT)
• Podatek od towarów i usług (VAT) będzie wydatkiem
kwalifikowalnym tylko wtedy, gdy nie podlega zwrotowi
w oparciu o przepisy o podatku od towarów i usług (nie
jest możliwe jego odzyskanie przez Beneficjenta)
• VAT podlegający odzyskaniu nie będzie uważany za
kwalifikowalny, nawet jeśli nie został faktycznie odzyskany
przez Beneficjenta
• Beneficjenci, którzy zaliczą VAT do wydatków
kwalifikowalnych są zobowiązani dołączyć do Wniosku
o dofinansowanie z przekazywanego do IP „Oświadczenie
o kwalifikowalności VAT”, którego wzór będzie stanowił
załącznik do Wytycznych
116
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Niezbędne opłaty
• Inne niż podatek VAT obciążenia, podatki,
opłaty, których poniesienie jest niezbędne
dla realizacji projektu mogą stanowić wydatki
kwalifikowalne tylko wtedy, jeśli zostały
rzeczywiście i ostatecznie poniesione przez
Beneficjenta
117
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Inne kategorie wydatków
• Inne niż wskazane dotychczas kategorie
wydatków mogą być uznane za kwalifikowalne,
jeżeli konieczność ich poniesienia wynika
bezpośrednio ze specyfiki realizowanego
projektu i jeśli zostaną wskazane w umowie o
dofinansowanie
118
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Szczegółowe kwestie dotyczące kwalifikowania
wydatków
są uregulowane w Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
119
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Rozliczanie robót budowlanych i dostaw
w ramach Projektu
Rozliczanie robót budowlanych i dostaw przez
Beneficjenta w ramach Projektu oparte jest na :
Prawomocnie zawartej umowie lub kontrakcie :
Umowie o dofinansowanie Projektu/Decyzji Komisji EU
Umowie z Wykonawcą robót budowlanych
Umowie z Wykonawcą dostaw
120
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Podstawy prawne
Aby rozliczyć kontrakt lub Projekt Beneficjent musi
stosować :
121
Prawo zamówień publicznych
Prawo budowlane
Kodeks cywilny
Ustawę o rachunkowości
Ustawę o finansach publicznych
Procedury FIDIC (do wyboru Beneficjenta)
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
W realizacji Projektu można go podzielić na kontrakty w ramach
zamówień publicznych - przetargi nieograniczone/ograniczone
Kontrakty na roboty i dostawy
Zadanie 1
Zadanie 2
1 kontrakt na roboty –
czerwony FIDIC
1 kontrakt na roboty
–czerwony FIDIC
np.
Zadanie 3 -5
1 kontrakt na roboty
–żółty FIDIC
( projektuj i buduj )
Zamawiający
JRP
1 kontrakt na
dostawy:
przepompowni
przydomowych,
pompowni sieciowych
122
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
W realizacji Projekt podzielony na kontrakty usługowe w ramach
zamówień publicznych - przetargi nieograniczone/ograniczone
Kontrakty usługowe
Pomoc techniczna
Inżynier Kontraktu
Zamawiający
JRP
Doradztwo prawne
Działania promocyjne
123
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Data zakończenia inwestycji
Datą odbioru inwestycji od wykonawcy zgodnie z Wytycznymi do
przygotowania Raportu Końcowego projektu Funduszu Spójności
dla projektów realizowanych według Warunków Kontraktowych
FIDIC, jest data wystawienia wykonawcy Świadectwa Przejęcia.
Dla wykonawcy protokół odbioru robót stanowi potwierdzenie
wykonania robót oraz podstawę do żądania wynagrodzenia,
natomiast dla inwestora protokół ten stanowi podstawę do kontroli
wykonywanych przez wykonawcę postanowień umowy w zakresie
ilości zamówionych i wykonanych robót, terminowości ich realizacji
oraz stwierdza ewentualne wady i usterki. Protokół odbioru nie
oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych.
124
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Protokół odbioru
Świadectwo Przejęcia może być uznane za
odpowiednik protokołu odbioru, przy założeniu, że takie
znaczenie zostało mu nadane w umowie.
Natomiast wydanie Świadectwa Wykonania oznacza, że
wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań
wynikających z umowy, w tym związanych z usunięciem
wad stwierdzonych w tzw. Okresie Zgłaszania Wad
stanowiącym faktycznie okres gwarancji.
125
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Ukończenie kontraktu
Warunki Kontraktowe FIDIC posługują się pojęciem
„czas na ukończenie” rozumianym jako czas liczony od
daty rozpoczęcia przeznaczonym na ukończenie robót
ustalonym w załączniku do Oferty wraz ze wszelkimi
przedłużeniami na mocy klauzuli 8.4, nie zaś
obowiązującym w polskim prawie budowlanym, mniej
elastycznym pojęciem „termin wykonania robót”.
W sytuacji, kiedy inwestor przewiduje możliwość
przedłużenia terminu realizacji robót ustanawia w SWIZ
katalog przesłanek, który może być tożsamy z
katalogiem określonym w FIDIC.
126
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Okres zgłaszania wad
W polskim prawie funkcjonuje pojęcie rękojmi i gwarancji
jakości. Zgodnie z Art. 568. § 1 k.c. uprawnienia z tytułu
rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy
chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia,
kiedy rzecz została kupującemu wydana, zaś termin
udzielenia gwarancji jest określany w dokumencie
gwarancyjnym.
Natomiast Warunki Kontraktowe FIDIC operują pojęciem
„Okres Zgłaszania Wad”, przez które należy rozumieć okres
zgłaszania wad w Robotach lub Odcinku, liczony od daty, z
jaką Roboty lub Odcinek zostały ukończone, jak
poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 (Przejęcie Robót lub
Odcinków).
127
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
ROZLICZENIE PROJEKTU
Za ostateczne rozliczenie przez Beneficjenta Projektu
będzie rozliczenie ostatniej transzy płatności z Instytucją
Zarządzającą IZ / KE – w postaci rozliczenia ostatniej
transzy płatności tzw. kwoty zatrzymanej i
poświadczenie przez Instytucję Certyfikującą końcowej
deklaracji wydatków Projektu.
Rozliczenie finansowe musi także potwierdzać stan
faktyczny oraz mieć przełożenie w aspekcie rozliczenia
rzeczowego Projektu, w tym osiągnięcia wskaźników
produktu i rezultatu oraz utrzymania trwałości Projektu
przez 5 lat od jego zakończenia
128
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wkład własny
• Środki finansowe beneficjenta, będącego jednostką samorządu
terytorialnego lub jednostką podległą, przeznaczone na
zapewnienie wkładu własnego muszą przynajmniej częściowo
(5% wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze środków
własnych lub nie podlegających umorzeniu pożyczek.
• W tym przypadku środkami własnymi nie są w szczególności:
– środki pochodzące z części budżetowych poszczególnych
dysponentów w formie dotacji na realizację danego
przedsięwzięcia,
– środki bezzwrotne państwowych osób prawnych w
rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych
129
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zakaz podwójnego finansowania
• Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie
całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków
publicznych - wspólnotowych lub krajowych.
• Podwójnym finansowaniem jest w szczególności:
– zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch
różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy
strukturalnych lub Funduszu Spójności.
130
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zakaz podwójnego finansowania
– zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków publicznych,
a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu
państwa w oparciu o Ustawę o podatku od towarów i usług z
dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm.
– zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji
krajowej, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji
tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub
Funduszu Spójności.
– zrefundowanie ze środków funduszy strukturalnych wydatku
poniesionego na używany środek trwały/nieruchomość, który
był współfinansowany ze środków krajowych lub
wspólnotowych w ciągu ostatnich 7 lat
131
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
KONTROLE KRZYŻOWE
weryfikacja przestrzegania zasady zakazującej podwójnego
współfinansowania
132
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Podatek VAT
•
Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za
wydatek kwalifikowany tylko wtedy gdy:
– został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta,
oraz
– Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania
podatku VAT w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług. (uwaga: pismo Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego z dnia 31 stycznia 2008r. (DZF-IV92261-8-AS/08/935 o niekwalifikowalności odliczeń
podatku VAT na podstawie proporcji)
133
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Podatek VAT
•
Beneficjent, który uzna VAT za wydatek kwalifikowalny jest
zobowiązany do przedstawienia we wniosku o
dofinansowanie szczegółowego uzasadnienia zawierającego
podstawę prawną wskazującą na brak możliwości obniżenia
VAT należnego o VAT naliczony zarówno na dzień
sporządzania wniosku o dofinansowanie, jak również mając
na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości
majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu.
134
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Podatek VAT
•
Beneficjent składa „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”, którym
jest związany w okresie od dnia złożenia do IW wniosku o
dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ, przez okres realizacji
projektu oraz przez okres trwałości projektu (5 lat)
135
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Podatek VAT
•
Ani Instytucja Wdrażająca ani żadna inna nie będą wydawać
opinii dotyczących podatków…
•
… jedyną rekomendacją jest wystąpienie o interpretację do
właściwego Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej oraz
Krajowej Informacji Podatkowej
136
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Forma i warunki wypłaty dofinansowania
• Terminy, wysokość oraz formę wypłaty dofinansowania określa
Harmonogram Projektu
• Uwaga na odsetki „karne” w przypadku nierozliczenia w terminie
wsparcia udzielonego w formie zaliczki!!!
• Dotacja celowa, a koniec roku budżetowego
• Płatności pośrednie - wymagania
• Pamiętaj o warunkach, które musisz wypełnić by otrzymać płatność
końcową
137
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Kontrola, audyt, ewaluacja, monitorowanie...
•
Różnice dotyczące przedmiotu badań na poziomie celów;
•
Różnice dotyczące zakresu badania;
•
Różnice dotyczące wykorzystywanych narzędzi;
•
Różnice dotyczące wpływu zarządzającego na kształt i zakres
badania;
•
Różnice dotyczące terminu prowadzenia badania.
138
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Procedura zawierania umów w ramach wydatków
kwalifikowalnych dla zadań objętych projektem
• Obowiązek przekazywania na wniosek IW dokumentacji
związanej z prowadzeniem procedur
• Jak nie PZP to specjalne reguły i procedury!
• Ewentualne korekty finansowe za naruszenie zgodnie z
taryfikatorem
• Naruszenie Ustawy Pzp jest jak dotychczas
najpowszechniejszym powodem
zwrotu środków przez Beneficjentów
139
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Instytucje uczestniczące w kontroli realizacji projektów
w ramach POIiŚ
Instytucje krajowe
 IZ RPO
 IC/IPOC (wizyty
sprawdzające) *
GIKS/UKS
NIK
 UZP
Instytucje wspólnotowe
 KE
 OLAF
 ETO
* w szczególnych przypadkach m.in. w sytuacji braku możliwości przeprowadzenia
kontroli wydatków w IZ.
140
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Trwałość Projektu
• Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia trwałości Projektu,
w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006, w
okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, pod
rygorem obowiązku zwrotu środków
• Rozporządzenie 539/2010 zmodyfikowało treść art. 57 rozp.
1083/2006
141
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Monitoring i sprawozdawczość
• Beneficjent zobowiązany jest systematycznie monitorować przebieg
realizacji projektu
• Obowiązek ten wykracza poza okres realizacji projektu
– przez 5 lat po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent ma
obowiązek przedstawienia raportu z osiągniętych efektów
• W trakcie realizacji projektu funkcję sprawozdania z realizacji
projektu pełni wniosek o płatność
142
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wniosek o płatność
Formularz wniosku beneficjenta o płatność:
• służy rozliczeniu dotychczas poniesionych wydatków i
wnioskowania o ich refundację lub kolejną zaliczkę, poprzez:
– płatność zaliczkową - pierwsza płatność zaliczkowa
nastąpi po złożeniu zabezpieczenia wymaganego umową o
dofinansowanie, kolejne transze zaliczki zostaną wypłacone
po rozliczeniu 70% środków dotychczas przekazanych
Beneficjentowi
143
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wniosek o płatność
– płatność pośrednią i końcową, które występują w
systemie refundacyjnym, gdzie płatność dla beneficjenta jest
zwrotem określonej części poniesionych przez beneficjenta
wydatków wykazanych w wniosku o płatność.
W przypadku płatności zaliczkowych należy koniecznie
zwrócić uwagę na konsekwencje zmiany Ustawy o finansach
publicznych (01.01.2010r.)
144
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wniosek o płatność
• Dodatkowo Ustawa o finansach publicznych wprowadziła art.
190 „W przypadku gdy beneficjentem projektu finansowanego
ze środków europejskich jest jednostka sektora finansów
publicznych, każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać
ujęty we wniosku o płatność przekazywanym właściwej
instytucji w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.”
• UFP nie przewiduje sankcji za naruszenie tego przepisu
145
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wniosek o płatność
• WBoP wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy
czym obowiązuje zasada, zgodnie z którą postęp rzeczowy powinien
korespondować z przedstawionymi wydatkami (postępem finansowym):
–
krótki opis prezentujący stan realizacji poszczególnych
zadań/etapów projektu - przygotowanie dokumentacji przetargowej,
ogłoszenie przetargu, rozpoczęcie robót budowlanych etapu I,
zamieszczenie tablic informacyjnych (liczbę i termin umieszczenia
tablic), zamieszczenie informacji o projekcie na stronie www.
146
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wniosek o płatność
–
–
–
–
147
tabela wydatków kwalifikowanych związanych z
działaniami podejmowanymi w projekcie w bieżącym
okresie
postęp finansowy realizacji projektu (wszystkie wydatki)
krótki opis prezentujący zadania/etapy, jakie beneficjent
planuje podjąć w ramach realizowanego projektu do czasu
złożenia kolejnego wniosku o płatność. Jeśli w ramach
danego zadania nie będą podejmowane żadne działania
należy o tym napisać
opis postępu we wskaźnikach produktu - materialne efekty,
jakie powstały w wyniku wydatkowania pieniędzy
publicznych w okresie realizacji projektu
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wniosek o płatność
• Kwota zatwierdzona przez IW do wypłaty na rzecz Beneficjenta
może zostać pomniejszona o środki uznane na podstawie
decyzji administracyjnej za nieprawidłowo wydatkowane, a
przekazane na podstawie wcześniej zrealizowanych WBoP
Beneficjenta oraz o niewydatkowaną lub nierozliczoną zaliczkę.
• Wypłata dofinansowania następuje pod warunkiem jego
dostępności
148
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wniosek o płatność
• W przypadku Beneficjentów będących państwowymi
jednostkami budżetowymi środki na realizacje Projektów
uwzględniane są w budżecie konkretnej jednostki na dany rok
budżetowy.
• Beneficjent jest informowany każdorazowo o wysokości
zaakceptowanego wniosku o płatność oraz o korektach
finansowych i przyczynach ich dokonania w ramach danego
wniosku.
149
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Data poniesienia wydatku
• dokonanego przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą –
data obciążenia rachunku bankowego podmiotu ponoszącego
wydatek
• dokonanego kartą kredytową lub podobnym instrumentem
płatniczym o odroczonej płatności – datę transakcji skutkującej
obciążeniem rachunku bankowego
• dokonanego gotówką – datę faktycznego dokonania płatności
• Wkładu niepieniężny – datę faktycznego wniesienia wkładu
150
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wniosek o płatność - załączniki
• potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów
księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami
zapłaty (WB, historia rachunku, potwierdzenie przelewu przyjęte
przez bank do realizacji - na przelewie powinien być podany numer
kontraktu lub inne dane identyfikujące wydatek z projektem. Dla
płatności gotówkowych oznaczenie na dokumencie księgowym
„zapłacono gotówką” lub dokument „Kasa przyjmie” (KP) lub „Kasa
wypłaci” (KW) wraz z Raportem Kasowym)
151
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wniosek o płatność - załączniki
• oświadczenie o kwalifikowalności VAT (co rok!!!)
• wyciąg z wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej,
• przy płatnościach w walucie obcej, informację o zasadach
ujętych w polityce rachunkowości stosowanych do rozliczeń
związanych z transakcjami walutowymi (1-szy raz).
• potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających prawidłowość operacji w zależności od
rodzaju kontraktu. Zazwyczaj są to dokumenty wymagane
przepisami prawa lub umową z wykonawcą/dostawcą.
152
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Dokumenty potwierdzające prawidłowość operacji
Kontrakty na roboty budowlane:
• dokumentacja dotycząca zamówienia publicznego
• umowa z wykonawcą
• gwarancji dobrego wykonania i gwarancja zaliczkowa
• przejściowe świadectwa płatności lub innych dokumentów określających
zakres wykonanych robót (tabela elementów skończonych)
• protokoły z negocjacji dla robót dodatkowych i zamiennych
• protokoły konieczności
• protokoły odbiorów częściowych
• świadectwo przejęcia wstępnego odcinka
• świadectwo przejęcia wstępnego robót
• poświadczenie zwolnienia kwot zatrzymanych
• protokoły wypełnienia gwarancji.
153
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Dokumenty potwierdzające prawidłowość operacji
Kontrakty na dostawy:
• dokumentacja dotycząca zamówienia publicznego
• umowa z dostawcą;
• gwarancja dobrego wykonania i gwarancja zaliczkowa
• protokoły odbiorów wstępnych i końcowych.
• książka inwentarzowa
• dokument przyjęcia na magazyn z podaniem miejsca
składowania lub dowód przychodowy OT "Przyjęcie środka
trwałego" (wraz z informacją gdzie znajduje się sprzęt i pod
czyją opieką)
154
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Dokumenty potwierdzające prawidłowość operacji
Kontrakty na usługi:
•
•
•
•
dokumentacja dotycząca zamówienia publicznego
umowa z wykonawcą
gwarancja zaliczkowa
dokument akceptujący przyjęcie raportu przejściowego lub
końcowego
• dokumenty wymagane do potwierdzenia pracy personelu (jeżeli
dotyczy)
• inne dokumenty przewidziane umową, wymagane do odbioru
usługi.
155
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Dokumenty potwierdzające prawidłowość operacji
Przykłady innych wydatków:
• Wydatki na wynagrodzenia - ???
• Delegacje - ???
156
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wniosek o płatność - załączniki
Potwierdzanie za zgodność z oryginałem:
– umieszczenie np. słów „za zgodność z oryginałem”/”zgodnie z
oryginałem” oraz daty i czytelnego podpisu osoby z pionu
finansowego (np. główny księgowy/skarbnik) lub innej osoby
upoważnionej pisemnie przez beneficjenta (upoważnienie należy
dołączyć do WBoP), wraz z podaniem pełnionej funkcji/stanowiska
służbowego w instytucji składającej wniosek (np. pieczątka imienna i
parafka lub odręczny czytelny podpis).
157
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Dokumentacja projektu
•
Do współfinansowania kwalifikuje się wydatek faktycznie
poniesiony przez beneficjenta (nastąpił rozchód środków
pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta - z
wyjątkiem amortyzacji i wkładu niepieniężnego).
•
Dowodem poniesienia wydatku jest faktura lub inny dokument
księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z
dowodem płatności (preferowany - wyciąg bankowy)
158
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Dokumentacja projektu
•
Zasady dokumentowania kosztów związanych z wkładem
niepieniężnym, amortyzacją oraz innych kosztów określa IZ.
•
Wydatek kwalifikowalny to wydatek udokumentowany
Brak dokumentacji = brak kwalifikowalności
159
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Opis dokumentu
Opis dokumentu księgowego powinien zawierać :
•
numer umowy o dofinansowanie projektu (+ tytuł projektu)
•
informację, że projekt współfinansowany jest z EFRR
•
nazwę Programu Operacyjnego
•
nr osi priorytetowej oraz nr działania
160
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Opis dokumentu
• Opis związku wydatku z projektem
– Nazwa i nr kategorii wydatku, przedstawionej we wniosku o
dofinansowanie projektu, której dotyczy wydatek wraz z
podaniem pozycji z faktury, wartości wydatku
kwalifikowanego z wyszczególnieniem podatku od towarów i
usług (VAT).
– W przypadku, gdy dokument zawiera różne kategorie
wydatków, należy wymienić wszystkie z podaniem ich
wartości.
– Ponadto, jeżeli występują również wydatki niekwalifikowalne,
należy wskazać ich wartość tak aby suma wydatków
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych była tożsama z
wartością całkowitą dokumentu.
161
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Opis dokumentu
•
w przypadku PJB – kod klasyfikacji budżetowej
•
informację o poprawności formalno-rachunkowej i
merytorycznej
•
podstawa prawna wyboru wykonawcy (Pzp) - w przypadku
wydatków co do których nie stosuje się ustawy PZP, należy
wskazać podstawę prawną na podstawie której wydatek został
poniesiony
•
informacja, czy dany wydatek jest wydatkiem inwestycyjnym,
czy bieżącym
162
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Opis dokumentu
• numer i datę (lub tylko datę jeśli brak jest numeru) zawarcia
kontraktu/umowy z Wykonawcą, z tytułu którego poniesiono
wydatek
• jeśli sporządzono odrębny dokument potwierdzający
wykonanie/odebranie robót/usług/dostaw – dane identyfikujące
ten dokument (np. numer, data sporządzenia)
• w przypadku faktur wyrażonych w walucie innej niż PLN - kurs,
po którym przeliczono jej wartość, na potrzeby ujęcia w
księgach rachunkowych.
163
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Opis dokumentu
Dodatkowo należy:
•
Zawrzeć na opisie/podpiąć informację z jakiego rachunku
bankowego i kiedy dokument został zapłacony (+ ew. kiedy skąd
został zrefundowany)
•
Zawrzeć na opisie informację w jakim wniosku o płatność
dokument został ujęty
•
Podpiąć pod dokument wszelkie wyliczenia i oświadczenia jeśli
sam opis nie jest wystarczający (może budzić wątpliwości)
164
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zabezpieczenie
• W jakiej wysokości?
• W jakiej formie?
• Na jak długo?
165
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Podstawy prawne działań informacyjno-promocyjnych w
UE
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS.
Art.8 Obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjnych
i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej
„Beneficjenci są odpowiedzialni za informowanie opinii publicznej
o pomocy otrzymanej z funduszy poprzez wykorzystanie narzędzi
i kanałów określonych w ust. 2, 3 i 4.”
166
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Rozporządzenie 1828/2006 nakłada na
beneficjentów obowiązki w zakresie informacji i
promocji:
1.
W trakcie realizacji projektu:
Jeśli wkład publiczny do projektu przekracza 500.000 EUR, projekt
dotyczy robót infrastrukturalnych lub budowlanych – należy umieścić
tablicę informacyjną w każdym miejscu realizacji projektu.
2. Po zakończeniu realizacji projektu:
jeśli wkład publiczny do projektu przekracza 500.000 EUR, projekt
dotyczy zakupu środków trwałych, finansowania robót
infrastrukturalnych lub budowlanych – należy umieścić na stałe
widoczną tablicę pamiątkową, nie później niż 6 miesięcy po
zakończeniu realizacji projektu.
3. Wszystkie jakiekolwiek dokumenty (np. zaświadczenia) dotyczące
projektu muszą zawierać informację o współfinansowaniu PO z EFS
lub EFRR, FS.
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Obowiązki informacyjne
• Niby „oczywista oczywistość”, a w praktyce niechlujstwo na
każdym kroku!!!
168
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
169
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
170
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
171
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
172
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
173
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Jeśli zaistniała
konieczność
dokonania
reprodukcji na
kolorowym tle, należy
najpierw umieścić wokół
prostokąta biały pasek o
szerokości równej 1/25
wysokości tego
prostokąta
174
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zasady oznaczania działań informacyjnych i
promocyjnych
• Wszelkie materiały informacyjne, promocyjne i szkoleniowe w
zależności od ich wielkości, rodzaju i techniki wykonania
powinny być oznaczane według jednego z dwóch możliwych
wariantów:
– wariant podstawowy – dla dużych materiałów (w tym multimedialne,
wybrane drukowane)
– wariant minimalny – dla małych materiałów (w tym wybrane drukowane)
• Wybór zastosowanego wariantu zależy od wielkości materiału,
rodzaju i techniki wykonania, przy czym rekomendowane jest
stosowanie wariantu podstawowego w każdym przypadku,
gdy warunki techniczne to umożliwiają.
175
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wariant podstawowy - dla dużych
materiałów
• Wariant podstawowy zakłada, że wszelkie duże materiały promocyjne,
materiały multimedialne oraz wybrane materiały drukowane będą
zawierały, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym oraz Księgą
identyfikacji wizualnej NSS, obowiązkowo:
– emblemat Unii Europejskiej,
– odwołanie słowne do Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu
Spójności lub obu funduszy,
– logo POIiŚ,
– hasło promocyjne POIiŚ,
– a opcjonalnie (jeśli to możliwe) np. logo beneficjenta, logo podmiotu
upoważnionego, logo instytucji, herb JST oraz informację o
współfinansowaniu projektu.
176
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Uwagi do wariantu podstawowego:
• Hasło POIiŚ jest umieszczane w dowolnym miejscu materiału.
– Musi być jednak umieszczone poza ciągiem znaków.
• Informacja o współfinansowaniu jest umieszczana w dowolnym
miejscu materiału.
– Musi być jednak umieszczona poza ciągiem znaków.
• W przypadku stron internetowych, ogłoszeń internetowych, baz
danych, filmów, prezentacji PowerPoint oraz innych materiałów
multimedialnych dopuszczalne jest tworzenie i stosowanie
animowanych wersji elementów wizualizacji.
177
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wariant minimalny - dla małych
materiałów
• Wariant minimalny zakłada, że małe materiały
promocyjne oraz wybrane materiały drukowane będą
zawierały, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym
oraz Księgą identyfikacji wizualnej NSS obowiązkowo:
– emblemat Unii Europejskiej,
– odwołanie słowne do Unii Europejskiej,
– logo POIiŚ,
– a opcjonalnie (jeśli to możliwe): np. logo beneficjenta,
logo podmiotu upoważnionego, logo instytucji, herb
JST.
178
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Stosowanie informacji o
współfinansowaniu
•
•
•
•
•
W informacji o współfinansowaniu należy posługiwać się pełnymi nazwami
tj. Unia Europejska i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego lub
Fundusz Spójności.
Należy również zadbać o dostrzegalność oznaczeń, tak by oznaczenia wraz
z informacją o współfinansowaniu były widoczne dla odbiorców.
Dodatkowo w informacji o współfinansowaniu nie można używać nazw:
beneficjenta, instytucji pośredniczących i wdrażających, innych źródeł
współfinansowania oraz wszelkich innych informacji, które mogłyby sprawić,
że przekaz o udziale środków UE będzie nieczytelny i mało przejrzysty.
Wyjątek stanowią projekty w odniesieniu do których możliwe jest odwołanie
do współfinansowania ze środków budżetu państwa.
Dopuszcza się, aby w informacji o współfinansowaniu używać nazw
projektów
179
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Tablica informacyjna
•
•
•
•
Beneficjent niezwłocznie po rzeczowym rozpoczęciu realizacji projektu tj.
rzeczywistym rozpoczęciu robót i/lub dostaw umieszcza tablicę informacyjną w
widocznym punkcie, w miejscu realizacji projektu.
W przypadku, gdy termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu przypada
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, wówczas beneficjent jest
zobligowany do zamieszczenia tablicy informacyjnej niezwłocznie po podpisaniu
umowy.
Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia tablicy informacyjnej, gdy projekt
spełnia łącznie następujące warunki:
– całkowity wkład publiczny w projekcie przekracza 500 000 euro,
– projekt dotyczy finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych.
W przypadku mniejszych inwestycji umieszczenie tablic informacyjnych nie jest
obligatoryjne ale rekomendowane.
180
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Tablica informacyjna – elementy
obowiązkowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
emblemat UE z odwołaniem słownym do UE oraz odwołaniem słownym do EFRR
lub Funduszu Spójności,
logo POIiŚ,
logo beneficjenta i/lub podmiotu upoważnionego,
hasło promocyjne POIiŚ
informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: „Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności (lub ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko”,
tytuł projektu,
nazwę beneficjenta i/lub podmiotu upoważnionego,
wartość projektu w PLN (w zaokrągleniu do pełnego PLN)
kwotę dofinansowania z EFRR lub Funduszu Spójności (w zaokrągleniu do
pełnego PLN).
181
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Tablica informacyjna
•
•
•
•
•
•
•
182
Zalecane wymiary tablicy informacyjnej wynoszą 3 m (szerokość) x 2 m
(wysokość).
Dopuszcza się możliwość zmniejszania lub zwiększania wymiarów tablicy z
uwagi na rodzaj i charakter projektu, pod warunkiem zachowania
wszystkich proporcji oryginalnego wzoru tablicy.
Minimalna wymagana liczba tablic wynosi 1.
Zaleca się, jeśli charakter projektu na to pozwala, ustawienie większej ilości
tablic.
Po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu tablicę informacyjną zastępuje
się stałą tablicą pamiątkową.
W przypadku wystawienia większej ilości tablic informacyjnych, nie każdą
tablicę informacyjną należy zastąpić tablicą pamiątkową.
Beneficjent może, dla zapewnienia lepszego upowszechniania informacji,
umieścić większą ilość tablic pamiątkowych.
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Tablica informacyjna
183
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Tablica informacyjna
184
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Tablica pamiątkowa
•
•
•
•
W celu pozostawienia trwałej informacji o współfinansowaniu projektu ze
środków EFRR lub Funduszu Spójności w ramach POIiŚ, nie później niż sześć
miesięcy po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu tj. rzeczywistym
zakończeniu wszystkich robót i/lub dostaw, należy umieścić tablicę pamiątkową.
W sytuacji, gdy rzeczowa realizacja projektu dobiegła końca przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie, beneficjent zamieszcza tablicę pamiątkową
niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Minimalna wymagana liczba tablic pamiątkowych dla projektu wynosi 1.
Beneficjent jest zobowiązany do zamieszczenia tablicy pamiątkowej, gdy projekt
spełnia łącznie następujące warunki:
– całkowity wkład publiczny przekracza 500 000 euro,
– projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót
infrastrukturalnych lub budowlanych.
185
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Tablica pamiątkowa musi zawierać:
• emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej,
odwołanie słowne do EFRR lub Funduszu Spójności,
• logo POIiŚ,
• logo beneficjenta i/lub podmiotu upoważnionego,
• hasło promocyjne POIiŚ
• informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej:
„Projekt (należy wstawić tytuł projektu - może być skrócona nazwa
lub zakup, przebudowa, budowa, modernizacja itp.)
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności (lub ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego) w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”.
186
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Tablice pamiątkowe
• Zaleca się, aby tablice pamiątkowe były wykonane z materiałów
trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne, dzięki czemu
zapewniona zostanie czytelność informacji oraz wysoki poziom
estetyczny tablicy, co najmniej w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat
od zakończenia realizacji projektu (3 lata w przypadku małych i
średnich przedsiębiorstw).
• Nie ma obowiązku usunięcia tablicy po upływie ww. terminów.
• Zalecane wymiary tablicy pamiątkowej wynoszą 1 m (szerokość) x
0,7 m (wysokość).
• Dopuszcza się możliwość zmniejszania lub zwiększania wymiarów
tablicy z uwagi na rodzaj i charakter projektu, pod warunkiem
zachowania wszystkich proporcji oryginalnego wzoru tablicy.
187
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Umieszczanie tablic informacyjnych i
pamiątkowych
• Tablice informacyjne i pamiątkowe należy umieszczać w
miejscach najbardziej widocznych, zapewniających dostęp
jak największej liczbie osób oraz umożliwiających
swobodne zapoznanie się z jej treścią.
• Umiejscowienie tablicy nie może zagrażać
bezpieczeństwu osób zapoznających się z jej treścią.
• Do najbardziej widocznych miejsc należy zaliczyć m.in.
bramy wjazdowe, wejścia do budynków, hole budynków,
parkingi, stacje kolejowe (w pobliżu głównego budynku
dworca lub w budynku dworca).
188
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Tablica pamiątkowa
189
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Tabliczki i naklejki informacyjne
• Dla oznakowania środków trwałych m.in. maszyn i urządzeń, pojazdów,
aparatury, wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego zakupionych
dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej stosuje się oznaczenie w
postaci tabliczek lub naklejek informacyjnych.
• Tabliczki/naklejki informacyjne stosuje się również w przypadku wartości
niematerialnych i prawnych np. oprogramowanie, umieszczając je w
widocznym miejscu na sprzęcie, w którym dane oprogramowanie zostało
zainstalowane.
• Ponadto tabliczki/naklejki informacyjne mogą być wykorzystane do
oznaczenia współfinansowania stanowisk pracy w ramach POIiŚ.
• W bezpośrednim, stałym (o ile istnieje) miejscu pracy osób zamieszcza się
informację w formie tabliczki np. przed pokojem, w którym dana osoba
wykonuje obowiązki.
190
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Tabliczki i naklejki informacyjne
• Zalecane wymiary naklejki informacyjnej wynoszą 7 cm (szerokość) x 5 cm
(wysokość).
• Na naklejkach należy stosować oznaczenie w wariancie podstawowym.
• Jeżeli wielkość zakupionej rzeczy na to nie pozwala, na naklejkach należy
stosować wariant minimalny.
• W przypadku tabliczek zalecane wymiary wynoszą 20 cm (szerokość) x 15
cm (wysokość).
• Na tabliczkach należy stosować oznaczenie właściwe dla wariantu
podstawowego.
• Dopuszcza się możliwość zmniejszania lub zwiększania wymiarów naklejki i
tabliczki z uwagi na rodzaj i charakter projektu, pod warunkiem zachowania
wszystkich proporcji oryginalnych wzorów.
191
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Tabliczki i naklejki informacyjne
• Przedmioty, na których nie ma możliwości zamieszczenia czytelnych
logotypów i informacji o współfinansowaniu, można oznaczyć przez
zamieszczenie logotypów i informacji na opakowaniu sprzętu.
• Naklejki informacyjne stosuje się przede wszystkim dla oznaczenia sprzętu
o małych gabarytach m.in. komputerów, drukarek, kserokopiarek, tabliczek
na drzwi.
• Naklejka powinna być umieszczona bezpośrednio na danym przedmiocie,
jednakże w taki sposób, aby nie utracić gwarancji lub rękojmi i nie zniszczyć
przedmiotu.
• W ramach oznaczania sprzętu możliwe jest wykorzystywanie naklejek
papierowych, na folii samoprzylepnej, adhezyjnej, a także tabliczek
plastikowych, metalowych, graweru itp.
192
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Naklejka
193
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Tabliczka informacyjna
194
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Oznaczanie dokumentów
• Oznaczeniu stosownymi znakami i opcjonalnie informacją o
współfinansowaniu podlegają dokumenty dotyczące realizacji projektu po
podpisaniu przez beneficjenta umowy o dofinansowanie, za wyjątkiem
wewnętrznych dokumentów, które nie będą przedstawiane innym
podmiotom.
• Oznaczeniu podlega tylko pierwsza strona dokumentu.
• Dokumenty powinny być oznaczone wszystkimi obowiązkowymi elementami
wariantu podstawowego, (tj. emblematem Unii Europejskiej, odwołaniem
słownym do Unii Europejskiej, odwołaniem słownym do Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, logo POIiŚ,
(opcjonalnie - hasłem promocyjnym).
• W przypadku korespondencji papierowej (na papierze firmowym)
obowiązuje wariant minimalny oznaczania.
195
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Oznaczeniu podlegają w szczególności:
• korespondencja prowadzona w sprawie projektu ze wszystkimi
podmiotami oraz instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie POIiŚ
(zarówno papierowa jak i elektroniczna),
• opisy stanowisk pracy lub umowy cywilno-prawne na świadczenie usług
(np. doradztwa),
• umowy z wykonawcami,
• dokumentacja przetargowa tj. specyfikacja istotnych warunków
zamówienia,
• ogłoszenia o wyborze wykonawcy w ramach projektu umieszczane w
siedzibie i/lub na stronach internetowych zamawiającego,
• certyfikaty i zaświadczenia.
196
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Oznaczanie dokumentów
• Dokumenty finansowe – faktury, rachunki i inne
dokumenty finansowo-księgowe nie podlegają oznaczaniu.
• Wszelkie wymogi odnoszące się do oznaczania
dokumentów dotyczą sytuacji, w których oznaczenie jest
wykonalne technicznie.
• W przypadku dokumentów mających charakter gotowych
formularzy, wzorów, w których treść instytucja/podmiot nie
ma możliwości ingerencji (np. druki samokopiujące, druki
faktur/rachunków, itp.) lub gdy dokumenty wystawiają
zewnętrzne podmioty, oznaczanie nie jest wymagane.
197
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Najchętniej stosowane dotychczas narzędzia
promocyjne przez beneficjentów Funduszy Europejskich
- inauguracja rozpoczęcia realizacji projektu/poszczególnego
etapu/festyn promujący projekt,
- konferencja prasowa,
- materiały promocyjne (gadżety) związane z projektem,
- informacja prasowa i telewizyjna dot. projektu,
- stosowanie tablic informacyjnych i pamiątkowych,
- ulotki informacyjne o projekcie,
- strony internetowe dot. projektu.
198
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ
„Wydatki poniesione przez beneficjentów na działania informacyjnopromocyjne zgodne ze szczegółowymi zasadami wypełniania
obowiązków informacyjnych, które zostaną określone przez Instytucję
Zarządzającą, uwzględnione w budżecie projektu wskazanym w
umowie o dofinansowanie, będą mogły być uznane za kwalifikowane”
(Podrozdział 6.6 - Działania informacyjne i promocyjne)
199
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Kontrola i audyt
Wybrane instytucje uprawnione do kontroli:
• Europejski Trybunał Obrachunkowy
• Komisja Europejska
• Zewnętrzne firmy audytorskie wybrane przez KE
• European Anti-Fraud Office- Europejskie Biuro ds.
Przeciwdziałania Oszustwom Finansowym (OLAF)
• Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)
• Instytucja Pośrednicząca/ Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia
(Instytucja Wdrażająca)
• Ministerstwo Finansów
• Najwyższa Izba Kontroli
• Urzędy Kontroli Skarbowej
200
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Kontrola i audyt
Główne obszary kontroli:
• Legalność (prawo krajowe i wspólnotowe)
• Prawidłowość pod względem księgowym
• Zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym
• Zgodność z decyzją o dofinansowaniu oraz wszystkim warunkami
dotyczącym i jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów
• Faktyczność poniesienia wydatków
• Kwalifikowalność wydatków
• Promocja i informacja
• Polityki wspólnotowe
201
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Najczęstsze nieprawidłowości
•
•
•
•
•
Niewłaściwe prowadzenie rachunkowości
Ponoszenie ze środków UE kosztów niekwalifikowanych
Niewłaściwe/niewystarczające dokumentowanie wydatków
Niewłaściwy wybór wykonawców (PZP)
Ponoszenie kosztów
– przed/po okresie kwalifikowalności wydatków
– przed uzyskaniem zgody na wprowadzenie zmian do
projektu
• Nieprzestrzeganie zasad informacji i promocji
202
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Najczęstsze nieprawidłowości
• Refundacja wydatków poniesionych niezgodnie z przepisami
dotyczącymi zamówień publicznych:
– Nieprawidłowe ogłoszenie (brak ogłoszenia w DZ.U.UE.,
brak informacji o współfinansowaniu z UE, różne ogłoszenia
w prasie/UZP/siedzibie zamawiającego)
– Niewłaściwy wybór trybu (niekonkurencyjny),
– Aneksowanie umowy niezgodnie z ustawą Pzp,
– Nieuprawnione dzielenie zamówienia na kilka mniejszych w
celu ominięcia progu lub niektórych przepisów ustawy Pzp,
203
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Najczęstsze nieprawidłowości
– Zawarcie umowy bez posiadanego pozwolenia na budowę i
opracowanej dokumentacji projektowej,
– Udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy Pzp,
pomimo że Beneficjent był do tego zobowiązany,
– Nierówne traktowanie wykonawców,
– Niedozwolona zmiana w SIWZ w trakcie postępowania
204
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Najczęstsze nieprawidłowości
•
Refundacja wydatków na podstawie fałszywych dokumentów
lub nieprawdziwych oświadczeń potwierdzających
zrealizowanie działań/dostaw/ usług/robót dot. m.in.:
– protokołów odbioru robót/ dostaw/usług,
– faktur,
– potwierdzeń zapłaty (KW/KP),
– potwierdzeń dokonania przelewu,
– oświadczeń,
– ewidencji czasu pracy,
– ewidencji magazynowej,
– ofert, wycen, kosztorysów
205
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Najczęstsze nieprawidłowości
• Przedkładanie do refundacji kopii faktur, których oryginały
„zaginęły”;
• Opisy na oryginałach faktur nie są zgodne z opisami na
kopiach faktur przedkładanych przez Beneficjenta wraz z
wnioskiem o płatność lub na oryginałach faktur brak opisów
które widnieją na kopii;
• Posługiwanie się fakturami wystawionymi przez nieuprawnione
lub nieistniejące podmioty;
206
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Metody wykrycia nieprawidłowości
inne
6%
kontrola
dokumentów
23%
kontrola
skarbowa
4%
kontrola ex-post
3%
wstępne
czynności
sprawdzające
28%
kontrola na
miejscu
36%
207
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Katalog sankcji
Nie osiągnięcie celu i założonych wskaźników grozi:
• Rozwiązaniem umowy
• Zwrotem całości lub części dofinansowania wraz z
odsetkami jak za zaległości podatkowe
• Wstrzymaniem dofinansowania
• Zatrzymaniem płatności końcowej
• Karą 3 letniego zakazu korzystania ze środków publicznych
(nie dotyczy jst)
• Odpowiedzialnością karną
208
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Rozwiązanie umowy
• W praktyce nie grozi gdy beneficjent i IW współpracują ze sobą,
ufają sobie wzajemnie i rozumieją, że „jadą na jednym
wózku”
209
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Dziękuję i życzę powodzenia
210
Ministerstwo Środowiska
8-9 grudnia 2011r.

similar documents