prezentacja k. burnosa ze spotkania

Report
Perspektywa praktyka małej firmy audytorskiej
nowa Dyrektywa 34/2013/WE ws sprawozdawczości
zmiany Dyrektywy 43/2006/WE ws badań ustawowych
nowe Rozporządzenie 537/2014 ws badań JZP
Krzysztof Burnos
Przewodniczący komisji KRBR
ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MŚP
1
Obowiązek badania - dyrektywy 34
DUŻE, wymaga UE
> 20 mEUR suma bilansowa
> 40 mEUR przychody
> 250 os.
ŚREDNIE, opcja PC
> 4 mEUR suma bilansowa
> 8 mEUR przychody
> 50 os.
MAŁE, zakaz UE
> 350 tys. EUR suma bilansowa
> 7 tys.EUR przychody
> 10 os.
MIKRO, zakaz UE
pozostałe
Krzysztof Burnos2
Obowiązek badania - dyrektywy 34
DUŻE, wymaga UE
> 20 mEUR suma bilansowa
> 40 mEUR przychody
> 250 os.
ŚREDNIE, wymaga UE
> 4 mEUR suma bilansowa
> 8 mEUR przychody
> 50 os.
MAŁE, opcja PC
> 350 tys. EUR suma bilansowa
> 7 tys.EUR przychody
> 10 os.
MIKRO, zakaz UE
pozostałe
Krzysztof Burnos3
Obowiązek badania - dyrektywy 34
DUŻE, wymaga UE
> 20 mEUR suma bilansowa
> 40 mEUR przychody
> 250 os.
ŚREDNIE, wymaga UE
> 4 mEUR suma bilansowa
> 8 mEUR przychody
> 50 os.
MAŁE, wymaga Polska
> 2,5 mEUR suma bilansowa
> 5 mEUR przychody
> 50 os.
MAŁE, opcja PC
> 350 tys. EUR suma bilansowa
> 7 tys.EUR przychody
> 10 os.
S.A.
MIKRO, zakaz UE
pozostałe
S.A.
Krzysztof Burnos4
Zielona Księga z 2010 roku
 rozbudowa regulacji, które utrudniłyby funkcjonowanie MŚFA i
zniechęcałyby MŚP do badań
 kwestionowanie przydatności badań w sektorze MŚP (ryzyko
podwyższenia progów)
 koncepcja firmy czysto audytorskiej
 prawny zakaz usług dla klientów badania
 prawny obowiązek rotacji BR i FA we wszystkich badaniach
 zewnętrzne kontrole jakości wykonywane bezpośrednio przez organ
nadzoru
 przeniesienie postepowania dyscyplinarnego i sądowego poza samorząd
Krzysztof Burnos5
Zmiana dyrektywy 43/2006
Rozporządzenie 537/2014
 zainteresowanie TYLKO badaniami ustawowymi
 zapewnienie stosowania standardów badania w sposób dostosowany do
rozmiarów i złożoności jednostki badanej
 zapewnienie dostosowania kontroli jakości do rozmiarów i złożoności FA
Badania NJZP
 brak limitów wynagrodzeń od klientów badanych
 brak unijnego zakazu usług nieaudytowych
 utrzymanie badań w sektorze MŚP
 brak prawnego obowiązku rotacji BR i FA
 utrzymanie samorządowego systemu kontroli jakości
 utrzymanie samorządowego postepowania dyscyplinarnego i sądowego
 rozbudowa nadzoru publicznego tylko nad badaniami JZP
 dotychczasowy zakres opinii z badania
 brak sprawozdania z przejrzystości
należy zadbać aby proporcjonalność była trwale wpisana w prawo krajowe …
Krzysztof Burnos6
Co nowego w Dyrektywie?
Art.25a - Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej
rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności
prowadzenia spraw jednostki przez jej organ zarządzający lub
administracyjny obecnie lub w przyszłości.
Jak skonsumować ten zapis?
Krzysztof Burnos7
Deregulacja kontroli jakości






na podstawie analizy ryzyka
raz na 6 lat w odniesieniu do badań jednostek dużych i średnich NJZP
brak regulacji cyklu dla pozostałych badań NJZP
raz na 3 lat w odniesieniu do badań dużych JZP
raz na 6 lat w odniesieniu do badań małych i średnich JZP
system wizytatorów jest zgodny z Dyrektywą
Ochrona badań przed przeregulowaniem (JZP, NJZP)
 wymaga się aby kraje członkowskie przy podejmowaniu KZJ badań
jednostkowych i skonsolidowanych MŚP brały pod uwagę fakt, że
standardy badania mają być stosowane w sposób, który jest
proporcjonalny do skali i stopnia złożoności działalności badanej
jednostki
Krzysztof Burnos8
Status międzynarodowych standardów
 badania przeprowadza się zgodnie z MS przyjętymi przez Komisję
Europejską ale nie przyjęła …
 MS oznaczają MSKJ 1 oraz standardy IAASB dotyczące badań
 Komisja Europejska może przyjmować dodatkowe praktyki badania
Ochrona małych badań przed przeregulowaniem
 w przypadku badań małych jednostek kraj członkowski może
wprowadzić przepis, zgodnie z którym stosowane standardy badań
będą proporcjonalne do skali i złożoności małych jednostek
 kraje członkowskie mogą podejmować środki aby zapewnić
proporcjonalne stosowanie standardów
Komisja RUBR MŚP wnioskowała o przygotowanie wytycznych ale …
Krzysztof Burnos9
Co nowego w Dyrektywie?
niezależność BR - brak ingerencji właścicieli, zarządu FA, identyfikacja
zagrożeń (*)
MSKJ 1
osoby zaangażowane w proces badania ustawowego - wiedza i doświadczenie
w zakresie przydzielonych obowiązków (*)
MSKJ 1
outsourcing ważnych funkcji badania – zapewnienie sprawności
wewnętrznej kontroli jakości oraz sprawowania nadzoru publicznego (*)
MSKJ 1
polityki i procedury: przeprowadzania badań, szkoleń, nadzorowania i
oceniania pracowników, organizowania dokumentacji (*)
MSKJ 1
Ustanowienie wewnętrznego systemu kontroli jakości (*)
MSKJ 1
Identyfikacja incydentów mających wpływ na rzetelność badań
(zewnętrzne i wewnętrzne) (*)
MSKJ 1
wynagrodzenie nie stanowi podstawy oceny wyników badania (*)
MSKJ 1
Monitorowanie i ocena adekwatności powyższych procedur (*)
MSKJ 1
(*) Projektując organizację uwzględnia się skalę i stopień złożoności działań FA, art.24a D
10
Krzysztof Burnos
Co nowego w Dyrektywie?
systemy przetwarzania danych w FA - skuteczna kontrola i
zabezpieczenia (*)
MSKJ1 ?
Wykorzystanie zasobów, systemów, procedur dla zapewnienia ciągłości i
regularności w wykonywaniu czynności w zakresie badań(*)
MSKJ1 ?
(*) Projektując organizację uwzględnia się skalę i stopień złożoności działań FA.
Kraje członkowskie mogą przewidzieć wymogi uproszczone w przypadku badań
małych
11
Krzysztof Burnos
Co nowego w Dyrektywie?
1.
Przeprowadzając badanie BR poświęca wystarczająco dużo czasu na
dane zlecenie i przeznacza dostateczne zasoby w celu właściwego
wypełnienia obowiązków
2. Sprawozdanie roczne z wszelkich naruszeń przepisów dyrektywy i
rozporządzenia – sprawozdania zerowe?
3. Dokumentacja z badania zamykana jest w ciągu 60 dni od daty
podpisania opinii
4. Dokumentacja wszelkich skarg złożonych na piśmie a dotyczących
badania
Kraje członkowskie mogą przewidzieć wymogi uproszczone w przypadku
badań małych dla pkt 1 i pkt 4
12
Krzysztof Burnos
Proporcjonalność nadzoru publicznego
deregulacja zainteresowania KNA
badania JZP
Rejestry
BR i FA
w zakresie
badań
w zakresie
badań
w zakresie
badań
Standardy
zawodowe
BR
Doskonalenie
System
zapewnieni
a jakości
zawodowe
BR
badania JZP
w zakresie badań
System
dochodzeń i
sankcji
dyscyplinarnych
13
Krzysztof Burnos
Dziękuję za uwagę
http://www.kibr.org.pl/pl/komisja_msp
Krzysztof Burnos
Przewodniczący komisji KRBR
ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MŚP
14

similar documents