Alternatywy finansowania inwestycji na obszarach

Report
Alternatywy finansowania inwestycji
na obszarach wiejskich
XIV Kongres Gmin Wiejskich RP
Serock, 15 października 2013
Wyzwania rynku
Wyzwania:
Sfinansowanie inwestycji
gminnych
w całości lub w części
równej wkładowi własnemu
– w sposób optymalny
biorąc pod uwagę
różnorodne
uwarunkowania
i ograniczenia
► Znaczne potrzeby inwestycyjne gmin - w
szczególności w zakresie infrastruktury i środowiska
► Przy transakcjach z dotacjami UE w nowej
perspektywie finansowej 2014-2020 konieczność
zapewnienia wkładu własnego - na ogół
maksymalne dofinansowanie z funduszy UE wynosi
85% kosztów kwalifikowalnych, a ponadto konieczne
jest pomniejszenie grantu z UE o przychody netto
generowane przez dany projekt
► Wysoki poziom zadłużenia gmin
► Ograniczenia wynikające z art. 242, 243 i 244 „Ustawy
o finansach publicznych” dla dalszego zadłużania się
gmin (monitorowany wskaźnik zadłużenia i obsługi
zadłużenia)
► Luka finansowa w wysokości ok. 66 mld PLN
► Wyzwania – nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
Potrzeby gmin
►
neutralność z punktu widzenia długu publicznego
►
minimalizacja wydatków bieżących
►
krótki czas pozyskania finansowania (np. brak konieczności stosowania PZP)
►
niski łączny koszt finansowania
►
korzystne inne parametry finansowania – zabezpieczenia, kowenanty, tenor
►
jeśli z partnerem prywatnym – znalezienie rzetelnego partnera, który sfinansuje w
części lub całości planowaną inwestycję
►
jeśli inwestycja kwalifikuje się do dofinansowania z funduszy UE – sfinansowanie
wkładu własnego ze źródeł i w strukturze nie zagrażającej utracie środków
►
zbilansowanie wpływów z tytułu opłat za odpady komunalne z kosztami –
nowelizacja ustawy
Rozwiązania dla gmin
►
kredyt z banków komercyjnych
►
kredyt „opakowany” w obligacje
►
finansowanie z międzynarodowych instytucji finansowych
►
obligacje komunalne
►
obligacje przychodowe
►
euroobligacje
►
leasing, w tym leasing zwrotny
►
fundusze UE (konieczne sfinansowanie wkładu własnego)
►
kompleksowe rozwiązanie wspierające rozliczanie wpływów z tytułu odpadów
komunalnych
Rozwiązania dla gmin i partnerów prywatnych
W przypadku realizacji inwestycji z partnerami prywatnymi istotne jest spojrzenie na
dostępne źródła finansowania z punktu widzenia firm.
►
finansowanie w części lub w całości przez partnera prywatnego – Partnerstwo PublicznoPrywatne (PPP) lub koncesja
►
Partnerstwo Publiczno-Prywatne hybrydowe, tj. połączenie funduszy UE i PPP
►
faktoring samorządowy
►
wykup wierzytelności
Faktoring samorządowy
Faktoring samorządowy- OPCJA I
Transakcja między gminą a firmą działającą na zlecenie gminy.
Klientem banku jest gmina.
Firma otrzymuje pieniądze za faktury przed terminem lub w terminie płatności.
Co zyskuje gmina?
 dłuższy termin płatności (np. 90 dni)
 koszty finansowania mogą być ponoszone zarówno przez gminę, jak i firmę (do ustalenia)
 możliwość łatwiejszego zamykania transakcji (gmina otrzymuje pieniądze w ustalonym
terminie)
 możliwość uzyskania rabatu u dostawcy za wcześniejszą płatność
 możliwość realizowania większych zamówień jednocześnie
 wsparcie lokalnego rozwoju przedsiębiorczości
Obowiązki gminy:
 podpisanie faktoringu odwrotnego z bankiem
 rejestracja faktur do wykupu - poprzez system on –line, dokumenty papierowe nie są
wymagane
Standardowe zabezpieczenia transakcji:
- weksel własny in blanco
Faktoring samorządowy – OPCJA II
Transakcja między gminą a firmą działającą na zlecenie gminy.
Klientem banku jest firma.
Firma otrzymuje pieniądze za faktury przed terminem płatności.
Co zyskuje gmina?
 dłuższy termin płatności (np. 90 dni) bez ponoszenia dodatkowych kosztów finansowania
 ograniczenie ryzyka złego lub nieterminowego wykonania zlecenia
 wsparcie lokalnego rozwoju przedsiębiorczości
 optymalizacja budżetowa: brak wpływu na wskaźniki limitujące gminy, opisane w ustawie o
finansach publicznych
Obowiązki gminy:
 podpisanie zawiadomienia o cesji - dokumentu potwierdzającego przyjęcie do wiadomości
przeniesienia na bank właścicielstwa faktur i zmiany numeru rachunku do spłat za faktury czynność jednorazowa
 pisemna akceptacja wykonania zlecenia
Bariery do pokonania
 w przypadku długoterminowych zleceń - brak faktur
częściowych  brak możliwości finansowania
inwestycji w formie faktoringu w trakcie jej trwania
 brak zgody na cesję ze strony gmin
Wykup wierzytelności wobec gmin
Wykup wierzytelności wobec gmin
 Firmy realizujące zamówienia publiczne mogą zwrócić się do banku z prośbą o
wykup wierzytelności z odroczonym terminem płatności, przysługujących im od
gmin w ramach podpisanych umów.
 Wykup wierzytelności dokonywany jest na podstawie umowy podpisanej
pomiędzy bankiem a firmą, natomiast zgoda gminy na cesję wierzytelności na
bank ma formę jednostronnego potwierdzenia, będącego załącznikiem do
umowy.
 W wyniku nabycia wierzytelności bank staje się wierzycielem gminy, a spłata
wierzytelności odbywa się na rachunek wskazany przez bank. Koszty finansowania
ponoszone są przez firmę. Koszty dyskonta są naliczane i pobierane z góry za cały
okres finansowania.
Korzyści dla gmin
 możliwość rozłożenia spłaty wierzytelności na długi
okres, dopasowany do możliwości finansowych
gminy
 uzyskanie finansowania bez konieczności
przeprowadzania długiej procedury uzyskania
kredytu, wynikającej z ustawy „Prawo zamówień
publicznych”
 finansowanie ewidencjonowane jako zobowiązanie
handlowe - bez konieczności wliczania do wskaźnika
zadłużenia, zgodnie z definicją „Ustawy o finansach
publicznych”
 możliwość uzyskania karencji w spłacie do czasu
zakończenia inwestycji
 możliwość realizacji większej liczby inwestycji
Przedmiot finansowania
Długoterminowe finansowanie umów:
 roboty budowlane
 inwestycje termomodernizacyjne w
trybie ESCO – Energy Saving Company
Finansowanie w trybie ESCO
ESCO to instytucja ekspercka realizująca projekty mające na celu zmniejszenie zużycia
energii. Finansowanie polega na wykorzystaniu przyszłych oszczędności energii,
powstałych z realizacji termomodernizacji, na spłatę zobowiązań wobec banku, który
pokrył koszt inwestycji.
Rodzaje inwestycji:
 systemy cieplne, gospodarka odpadami
 urządzenia energetyczne, oświetleniowe
Spłata zobowiązań wobec banku pochodzi z przychodów wygenerowanych w wyniku
redukcji kosztów zakupu energii będącej efektem inwestycji termomodernizacyjnej.
Księgowość precyzyjna dla gmin
- wyzwania związane z nowelizacją
ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
Wyzwania dla gmin vs. nowelizacja ustawy
Dostarczenie
informacji o
kwotach do
zapłaty
Identyfikacja
płatności za
odpady
komunalne
Wyjaśnianie
zapytań
odnośnie
płatności
Proponowane rozwiązania
Info o płatności – efaktura lub
papierowa
Nadanie
indywidualnego
numeru rachunku dla
mieszkańca
(płatnika)
Uzgodnienie
wpływów z
należnościami –
automatyzacja
(konektor)
•
Krok 1 – Przygotowanie i wysyłka zawiadomienia o płatności
za odpady komunalne (np. e-mail, sms, papier).
•
Krok 2 – Mieszkańcy gminy w tradycyjny sposób dokonują
płatności. Wpłaty dokonywane są na rachunki wirtualne
gminy.
•
Krok 3 – Bank dopasowuje otrzymane wpływy do opłat za
śmieci oczekujących na zapłatę.
•
Krok 4 – Gmina otrzymuje informację w postaci elektronicznej
o dopasowaniu poszczególnych wpływów do opłat za
odpady.
•
Krok 5 – Dzięki konektorowi import raportu do systemu
bilingowego gminy.
•
Krok 6 – Organizacja call-center do wyjaśnienia zapytań o
płatnościach, a także o zaległych wpływach za śmieci
Wyjaśnienie zapytań
o płatności ,
ponaglenia w
przypadku braku
wpływu
Korzyści
 Skuteczne poinformowanie mieszkańców o
opłatach za odpady komunalne
 Obniżenie kosztów z tytułu automatyzacji
procesu rozksięgowania wpływów za odpady
komunalne
 Skrócenie czasu uzgodnienia wpływów i
pozyskania informacji o mieszkańcach , którzy nie
zapłacili w terminie
Możliwość organizacji zewnętrznego call-center
do obsługi zapytań i miękkiej windykacji
 Długafalowo poprawa płynności gminy
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami!
Aleksandra A. Rutkowska
Magdalena Wypych
Ekspert
Dyrektor ds. Bankowości Transakcyjnej
Tel. komórkowy: +48 691 333 176
Tel. komórkowy: +48 691 333 414
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

similar documents