05_Odesłania do dyrektyw i decyzji UE

Report
Odesłania do dyrektyw i decyzji
Unii Europejskiej
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dyrektywa
wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest
kierowane, w odniesieniu do rezultatu, który ma być
osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym
swobodę wyboru formy i środków (art. 288 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Decyzja wiąże w całości.
Decyzja, która wskazuje adresatów,
wiąże tylko tych adresatów (art. 288
Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wskazania dla legislatora krajowego
zawarte w wytycznych
polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej
(wyciąg)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przepis nakłada na państwa członkowskie obowiązek pełnego i terminowego
implementowania treści dyrektywy do prawa krajowego. W każdym przypadku, gdy
przepisy dyrektywy są, z punktu widzenia ich treści, bezwarunkowe i wystarczająco
precyzyjne, w braku przepisów wykonawczych wydanych w terminie można się na nie
powoływać przeciwko wszelkim przepisom krajowym niezgodnym z dyrektywą, a
także jeżeli określają one prawa, na które jednostki mogą powoływać się wobec
państwa (orzeczenie TSWE z dnia 25 lipca 1991 r. w sprawach połączonych C-6/90 i C9/90 Andrea Francovich i Danila Bonifaci przeciwko Republice Włoskiej, pkt 11, Orz.
1991, s. I-5357).
Państwo członkowskie, dokonując transpozycji dyrektywy, musi kierować się zasadą
pewności prawa i w celu transpozycji dyrektywy wydawać krajowe akty normatywne
mające bezwzględnie wiążący charakter. W przypadku prawa polskiego mogą to być
jedynie akty normatywne wskazane w art. 87 Konstytucji RP. Transpozycja dyrektyw
powinna być zatem przeprowadzana w drodze ustaw i aktów wykonawczych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W szczególności, gdy załącznik do dyrektywy zawiera
informacje bardzo szczegółowe lub techniczne i z tego
powodu podlega częstym nowelizacjom, w uzasadnionych
przypadkach możliwe jest dokonanie jego transpozycji do
prawa krajowego poprzez zamieszczenie w odpowiednim
przepisie ustawy lub aktu wykonawczego odesłania do jego
treści.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Decyzja ma co do zasady charakter indywidualny i konkretny, można ją porównać do
decyzji administracyjnej w prawie krajowym, bowiem ma zastosowanie do
konkretnego przypadku – jednostkowej sprawy.
Z reguły dotyczy indywidualnego adresata. Adresatami decyzji mogą być instytucje,
organy i jednostki organizacyjne Unii Europejskiej, państwa członkowskie,
przedsiębiorstwa lub jednostki.
Decyzja, która wskazuje adresata jest aktem konkretnym i indywidualnym instytucji
Unii Europejskiej, wiąże w całości tych, do których jest skierowana. Może nałożyć
bezpośrednio skuteczne obowiązki na adresata, jej adresat nie ma swobody co do
sposobu jej wykonania, jeżeli jest skierowana do państwa członkowskiego może być
powołana prze jednostkę przeciwko państwu, nie może wywoływać skutków
horyzontalnych.
Decyzja, która nie wskazuje adresata wywołuje skutki w stosunku do wszystkich,
których potencjalnie może dotyczyć.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jeżeli decyzja jest skierowana do państwa członkowskiego (lub do wszystkich)
i zawiera normy, które mają powszechnie obowiązujący charakter, a
zwłaszcza nakładają na jednostki obowiązki lub przyznają im uprawnienia
(spełniają kryteria skutku bezpośredniego), to postanowienia decyzji
wywierają skutek bezpośredni. Jeżeli postanowienia decyzji spełniają kryteria
skutku bezpośredniego, jednostka nabywa prawa i obowiązku na podstawie
samej decyzji – w takim przypadku należy postępować podobnie, jak w
przypadku postanowień wspólnotowego prawa pierwotnego lub pochodnego
mającego charakter samowykonalny.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jeżeli decyzja jest skierowana do państwa
członkowskiego UE i wynika z niej konieczność
wydania krajowych przepisów wykonawczych,
przepisy takie powinny być wydane (samo odesłanie
do decyzji nie jest wystarczające)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dziękuję za uwagę
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents