Sektor transportu - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Report
Wojewódzki Urząd Pracy
w Białymstoku
Sektor transportu
Uwarunkowania rozwoju sektora
transportu w województwie podlaskim
dr Urszula Widelska
1
Plan prezentacji
1. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w opinii
respondentów.
2. Fundusze europejskie a rozwój firm badanego
sektora.
3. Popytowo – podażowe aspekty rozwoju.
4. Analiza Portera.
5. Analiza SWOT.
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Kondycja ekonomiczna badanych podmiotów w opinii
respondentów
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Zmiana sytuacji ekonomicznej badanych podmiotów w okresie ostatnich
5 lat
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Zmiana poziomu przychodu badanych podmiotów w okresie ostatniego roku
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Czynniki determinujące sytuację ekonomiczną firm
transportowych:
• sytuacja ekonomiczna na rynkach
międzynarodowych, szczególnie w Rosji i Chinach,
oraz Unii Europejskiej,
• ceny paliw,
• ograniczony dostęp do środków zewnętrznych
przeznaczanych na rozwój firm transportowych,
• system obciążeń podatkowych,
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
• niski poziom infrastruktury technicznej,
• położenie przygraniczne umożliwiające współpracę ze Wschodem,
• ograniczone możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój
działalności,
• brak zbliżonego poziomu rozwoju zróżnicowanych form transportu w
regionie, co ogranicza poziom rozwoju całego sektora transportu
• Obciążenia fiskalne
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Czynniki wewnętrzne a sytuacja ekonomiczna firm
transportowych
• elastyczność,
• poszukiwanie nowych rynków zbytu,
• innowacyjność.
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Oczekiwana zmiana kondycji ekonomicznej firmy w perspektywie
najbliższych 3 lat
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Kierunki inwestycji w przedsiębiorstwach sektora transportu w
okresie minionych 3 lat
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Uwarunkowania rozwoju a fundusze UE
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Zakres dofinansowania projektów współfinansowanych z funduszy UE
realizowanych przez firmy analizowanego sektora (28)
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Przyczyny niekorzystania z dofinansowania ze środków UE
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Chęć skorzystania ze środków UE w najbliższych 3 latach wśród firm
badanego sektora
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Ocena oddziaływania czynników otoczenia sprzyjających rozwojowi sektora
transportu
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Ocena oddziaływania czynników utrudniających rozwój i działalność firm
sektora transportu
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
ANALIZA SIŁ KONKURENCJI
W SEKTORZE TRANSPORTU
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Dostawcy produktów materialnych i usług
• dilerzy samochodów dostawczych i transportowych,
• serwis oraz dostawcy części zamiennych,
• dostawcy paliwa.
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Dostawcy usług pomocniczych
• urzędy i agencje celne – każdy towar eksportowany jak i importowany
musi zostać poddany kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz
wniesieniu odpowiednich opłat celnych i podatków;
• przedsiębiorstwa i instytucje kontrolujące ładunki (SANEPID);
• operatorzy systemów GPS – umożliwiają przedsiębiorstwom bezpośredni
nadzór nad pojazdem i pracownikiem;
• firmy informatyczne – dostarczają rozwiązania informatyczne, które na
potrzeby firm transportowych;
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
• dostawcy systemów kodowania i odkodowania towarów –
systemy wspomagające o pracę przy manipulacji ładunków w
systemie dystrybucyjnym;
• operatorzy baz danych – wpływających na poziom znajomości
firmy na rynku usług transportowych;
• towarzystwa ubezpieczeniowe – wywierają znaczący wpływ
na koszty zabezpieczenia ponoszone przez przedsiębiorstwa
transportowe;
• instytucje finansowe – uzyskiwane środki finansowe
determinują rozwój firm transportowych, także w czasie
spadku popytu na usługi.
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
 Siła przetargowa dostawców w sektorze transportu
jest bardzo wysoka.
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
NABYWCY
 Siła przetargowa nabywców zwiększa się. Nabywcą
dla firmy transportowej jest każde przedsiębiorstwo,
organizacja lub też osoba indywidualna, która wyraża
zapotrzebowanie na usługi transportowe.
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
 Podstawową kategorię nabywców dla firm transportowych
stanowią producenci towarów i usług, których
przemieszczanie z miejsc ich wytworzenia do miejsc ich
konsumpcji decyduje o poziomie zadowolenia ich rynków
docelowych z nabywanych dóbr zarówno w odniesieniu do
klientów indywidualnych jak i biznesowych. Poziom jakości
usług transportowych bezpośrednio przedkłada się na
trwałość relacji sprzedawca – klient, stąd duże znaczenie
ogniwa transportu jako ogniwa pomocniczego, ale także
odwzorowującego coraz większą presję klientów na szybkość
oraz jakość usług przewozowych.
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
W polskiej branży transportowej wyróżnia się:
 Transport i spedycję towarów masowych,
reprezentowaną przez kilkadziesiąt firm,
w większości posiadających swój tabor.
 Transport i spedycję towarów drobnicowych –
reprezentowaną przez kilkadziesiąt tysięcy małych
przewoźników, działających na rzecz małych i
średnich firm oraz klientów indywidualnych.
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
 Transport specjalistyczny – reprezentowany przez
mniejszą liczbę przedsiębiorstw, działających na
potrzeby klientów niszowych, mających szczególne
potrzeby zaopatrzeniowe.
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu

•
•
•
•

Na transport specjalistyczny składają się:
transport ładunków niebezpiecznych,
transport ładunków ponadgabarytowych,
transport ładunków ciężkich,
transport ładunków specjalistycznych.
Transport pozadrogowy (kolejowy, śródlądowy; lotniczy) –
dotyczy obsługi towarów transportowanych inną drogą niż
drogowa.
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Konkurencja w sektorze w opinii ankietowanych
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Ocena barier rozwoju sektora transportu w Polsce w opinii badanych
przedsiębiorstw
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Przynależność do klastrów i opinia ankietowanych o tej formie integracji
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Nowi producenci i produkty
 Sektor transportu jest zagrożony groźbą nowych wejść.
Pojawienie się nowych firm analizowanej branży uzależnione
jest od:
• barier kosztowych,
• kapitałowych potrzeb przedsiębiorstw,
• polityki rządu,
• skali działania, wielkości realizowanej sprzedaży.
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Ocena barier hamujących pojawienie się i rozwój konkurencyjnych
przedsiębiorstw w branży
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Ryzyko pojawienia się nowych przedsiębiorstw w sektorze w opinii
ankietowanych
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Substytuty
 W sektorze transportu nie można mówić o groźbie
pojawienia się substytutów. Przemieszczanie się
towarów i usług jest bowiem zarezerwowane tylko
dla tej formy aktywności rynkowej. Przestrzenne
rozmieszczenie produktów na rynku, a tym samym
efektywność łańcucha dostaw jest zawsze
uzależniona od sprawności ogniwa transportu, dla
którego nie ma żadnej alternatywy.
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Ocena atrakcyjności sektora
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
 sektor cechuje się umiarkowaną atrakcyjnością. W
kontekście zaprezentowanej analizy pięciu sił Portera,
analiza punktowa pozwala na stwierdzenie, iż
szczególne znaczenie dla rozwoju sektora mają takie
czynniki jak: wielkość rynku, zmiany technologiczne
oraz przewidywana dynamika jego wzrostu.
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Silne strony
• korzystne przygraniczne położenie województwa podlaskiego
• wysokiej jakości środki transportu wykorzystywane do
przewozów międzynarodowych
• położenie geograficzne województwa umożliwiające budowę
jednego z wariantów europejskiego korytarza transportowego
VIA Baliica (fragmenty dróg krajowych nr 8 i 61)
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
• korzystne przygraniczne położenie województwa
podlaskiego
• wysokiej jakości środki transportu wykorzystywane
do przewozów międzynarodowych
• położenie geograficzne województwa umożliwiające
budowę jednego z wariantów europejskiego
korytarza transportowego VIA Baliica (fragmenty
dróg krajowych nr 8 i 61)
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
• istniejące plany modernizacji dróg ekspresowych
• plany rozwoju sieci kolejowej w oparciu o koncepcje projektu
RAIL BALTICA
• wysoki na tle kraju przyrost ilości dróg publicznych
• krótki czas przemieszczania towarów i osób pomiędzy
województwem podlaskim a Warszawą
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Słabe strony
• bardzo słaba dostępność transportowa rozumiana nako ilość
dróg utwardzonych
• niekorzystna struktura firm transportowych pod względem
wielkości, w której przeważają małe podmioty działające na
potrzeby małych firm i klientów indywidualnych
• bardzo niski stopień wykorzystania funduszy unijnych przez
firmy transportowe
• silne uzależnienie sektora transportu od koniunktury
gospodarczej na rynku krajowym i światowym
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
• niski poziom rozwoju gospodarczego województwa
podlaskiego na tle kraju,
• niski poziom rozwoju szkolnictwa zawodowego ograniczający
dostęp przedsiębiorstw do wykwalifikowanej kadry
• niedostatecznie zróżnicowana oferta, szkolnictwa wyższego
pod kątem potrzeb regionalnego sektora transportu i logistyki
(główną uczelnią kształcącą na kierunku logistyka jest
Politechnika Białostocka)
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
•
•
•
•
brak uwzględnienia węzłów multimodalnych
niski poziom międzygałęziowej dostępności transportowej
duże zróżnicowanie jakości i gęstości lokalnej sieci drogowej
ostatnie miejsce w kraju pod względem długości linii
kolejowych na jednostkę powierzchni
• brak regionalnego portu lotniczego
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Szanse
• przygraniczne połączenie województwa w ciągach
komunikacyjnych, umożliwiające bezpośrednie
połączenie w transporcie lądowym pomiędzy krajami
bałtyckimi a reszta Unii Europejskiej
• polityki UE nastawiona na rozwój transportu
multimodalnego wspierająca rozwój infrastruktury na
obszarach najbardziej jej pozbawionych
• wzrost popytu na rynkach wschodnich,
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
• łatwy dostęp do wykwalifikowanych pracowników
spoza UE
• planowany rozwój dróg szybkiego ruchu
• możliwość uruchomienia dużych centrów
turystycznych w kluczowych aglomeracjach, także w
Białymstoku
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
• możliwy rozwój inwestycji w zakresie optymalizacji i
racjonalizacji wykorzystania infrastruktury kolejowej
• plany rozwoju transportu multimodalnego poprzez
rozbudowę centrów logistycznych i przeładunkowych
• rozwój systemów teinformacyjnych i telemetrycznych
zwiększających jakość i bezpieczeństwo usług transportowych
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Zagrożenia
• marginalizacja województwa wynikająca ze słabej
dostępności komunikacyjnej
• wzrost natężenia ruchu szczególnie ciężarowego na
niedostosowanych drogach, co wiąże się z
obniżeniem poziomu bezpieczeństwa dostaw oraz
zwiększeniem kosztów działalności transportowej
• prawdopodobna likwidacja istniejących połączeń
kolejowych
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
• bariery o charakterze politycznym, administracyjnym i
ekonomicznym, ograniczające możliwości wykorzystania
przygranicznego położenia regionu i wejścia na rynki
wschodnie
• niekorzystne dla województwa działania na szczeblu
centralnym związane z rozwojem infrastruktury
komunikacyjnej i drogowej
• odwlekanie w czasie realizacji kluczowych dla regionu
inwestycji infrastrukturalnych
• brak stabilności cen paliw
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Wnioski strategiczne:

•
•
•
•
Rozwój sektora transportu w województwie podlaskim uzależniony jest
w głównej mierze od:
światowej koniunktury gospodarczej (w tym cen paliw),
kondycji ekonomicznej polskich przedsiębiorstw z różnych sektorów,
europejskich regulacji prawnych w zakresie transportu krajowego i
międzynarodowego,
polskich rozwiązań prawno – administracyjnych i finansowych w
zakresie funkcjonowania firm transportowych.
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
 Sprawność ekonomiczna i potencjał konkurencyjny firm
sektora transportu jest w bezpośrednim stopniu uzależniony
od systemu infrastruktury drogowej i kolejowej.
Podejmowane w tym zakresie działania na szczeblu regionu i
kraju powinny sprzyjać rozwojowi nowoczesnego transportu
multimodalnego.
 Sytuacja ekonomiczna w województwie podlaskim wymusza
poszukiwanie przez regionalne firmy transportowe krajowych i
międzynarodowych rynków zbytu, co może wywierać
pozytywny wpływ na poziom ich konkurencyjności.
Białystok, 11.12.2012 r.
Sektor transportu
Wojewódzki Urząd Pracy
w Białymstoku
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
dr Urszula Widelska
49

similar documents