Letöltés - Magyar Könyvvizsgálói Kamara

Report
Az új Ptk. és a könyvvizsgálat
Eljárási határidők jelentősége a
minőségellenőrzésben, szinkronhivatkozások
a kérdőívek és a minőségellenőrzéseket
lezáró határozatok között
előadó: dr. Makai Dániel
I. Az új Ptk.
I.1. Általános tudnivalók
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)
– nyolc könyvből álló kódex
– megközelítőleg 10.000 normát tartalmaz
– átfogóan szabályozza a természetes és jogi személyek személyi és vagyoni
viszonyait.
A Ptk. 2014. március 15-ei hatálybalépésével megszűnt a társasági jog külön
törvényben (gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. továbbiakban: Gt.) való
szabályozása
A társasági jogi szabályok a Ptk. jogi személyeket szabályozó harmadik könyvében
kapnak helyet
2
I. Az új Ptk.
I.2. Az új szabályozás struktúrája
Nagymértékben kibővült a jogi személyekre vonatkozó általános rendelkezések köre.
Egyes gazdasági társaságok háromszintű szabályozása:
1. az adott társasági formára irányadó speciális szabályok
2. gazdasági társaságok közös szabályai (Harmadik Könyv X. Cím)
3. jogi személyek általános szabályait is (Harmadik Könyv I. Cím).
I.2.1. A diszpozitivitás főszabálya
Mindent szabad, ami kifejezetten nem tilalmas, illetve nem jár a hitelezők,
munkavállalók, tagok kisebbségi jogainak nyilvánvaló sérelmével, a törvényes
működés feletti felügyelet érvényesülésének akadályozásával.
Gt. kógens szabályozást alkalmazott, a törvény rendelkezésétől csak kifejezett
törvényi felhatalmazás esetén lehetett eltérni.
3
I. Az új Ptk.
I.2.2. Típuskényszer
5 jogi személytípus: egyesület
szövetkezet
egyesülés
alapítvány
gazdasági társaság
közkereseti társaság
betéti társaság
korlátolt felelősségű társaság
részvénytársaság
Jelentős változások:
– valamennyi gazdasági társaság jogi személynek minősül, így a Bt. és a Kkt. is
– megszűnik a nonprofit gazdasági társaságok kategóriája
– nem alapítható állami vállalat, tröszt, egyéb gazdálkodó szerv, egyes jogi
személyek vállalata és leányvállalat
– A Ptk. értelmében az a részvénytársaság működik nyilvánosan, melynek
részvényeit a tőzsdére bevezették
4
II. Könyvvizsgálat a Ptk-ban
II.1. Állandó (beszámolót felülvizsgáló) könyvvizsgáló
II.2. Egyedi könyvvizsgálat
II.3. Kirendelt könyvvizsgáló
II.4. Apport könyvvizsgálata
II.5. Átalakulás könyvvizsgálata
5
II.1. Állandó (beszámolót felülvizsgáló) könyvvizsgáló
Szabályozás helye: Ptk. jogi személyeket szabályozó Harmadik könyve
első rész (jogi személy általános szabályai) IV. cím (jogi személy
törvényes működésének biztosítékai)
harmadik rész (gazdasági társaság) X. cím (a gazdasági társaságok
közös szabályai) XX. fejezet (a gazdasági társaság szervezete)
negyedik rész (szövetkezet) XVII. cím (a szövetkezet szervezete)
Ptk. által előírt kötelező állandó könyvvizsgálat: kizárólag Nyrt-nél.
6
II.1. Az állandó (beszámolót felülvizsgáló) könyvvizsgáló
II.1.1. Megbízatás keletkezése
II. 1.1.1. Összeférhetetlenség kérdése
Ptk.: 3:129. § (3) Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető
tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó
könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak
megszűnése után három évig.
Változás:
A Ptk. az összeférhetetlenségi szabályt az ügyfél tagjának, vezető tisztségviselőjének,
felügyelő bizottsági tagjának hozzátartozójára (nem csupán a közeli hozzátartozóra és az
élettársra) terjeszti ki, ugyanakkor a munkavállaló hozzátartozójára a tilalom nem
érvényesül, valamint a 3 éves tilalom kizárólag a munkavállaló vonatkozásában, a
munkaviszony megszűnéséhez képest áll fenn.
Az etikai szabályzat B/2.3. pontjának (1) bekezdése változatlanul a Gt-hez igazodva rögzíti
az összeférhetetlenséget.
7
II.1. Az állandó (beszámolót felülvizsgáló) könyvvizsgáló
II. 1.1.2. Könyvvizsgáló cég megválasztása
Ptk. 3:129. § (2) Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban
szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha
könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a
személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.
Változás:
A Ptk.-ból immáron nem vezethető le az a megkötés, hogy a személyében
felelős (aláíró) könyvvizsgáló kizárólag a könyvvizsgáló cég tagja, vezető
tisztségviselője, munkavállalója lehet.
A Ptk. nem tartalmaz rendelkezést a helyettes könyvvizsgáló kijelöléséről – az
Sztv. 155/B. §-a azonban igen.
8
II.1. Az állandó (beszámolót felülvizsgáló) könyvvizsgáló
II. 1.1.3. A megválasztás és visszahívás, szerződéskötés
Ptk. 3:130. § (1) Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt
követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a
megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az
ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés
megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót
választani.
(2) Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az
állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv
által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.
(KÓGENCIA)
Változás:
Pontosításra került a megbízatás keletkezésének folyamata (legfőbb szerv választ, ügyvezetés
90 napon belül szerződik a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett).
A Ptk. nem tartalmazza azt a megkötést, miszerint a könyvvizsgáló visszahívására nem
adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a társaság
számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának
az elutasítása.
Az Sztv. 155/A. § (1) bekezdése ugyanakkor változatlanul rögzíti, hogy a könyvvizsgáló vagy
könyvvizsgáló cég megbízása csak megfelelő indok alapján mondható fel. A számviteli vagy a
könyvvizsgálati eljárások tekintetében fennálló véleményeltérés nem minősül megfelelő
indoknak.
9
II.1. Az állandó (beszámolót felülvizsgáló) könyvvizsgáló
II.1.2. A könyvvizsgálati szolgáltatás tartalma
II. 1.2.1. A könyvvizsgáló alapfeladata
Ptk. 3:129. § (1) A legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a
könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói
jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a
jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
Változás:
Döntően stilisztikai (Gt.-gondoskodjon a könyvvizsgálat elvégzéséről,….. számviteli
törvény szerinti beszámolója), a Kkt. ugyanakkor rögzíti a „jövedelmi” kitételt.
10
II.1. Az állandó (beszámolót felülvizsgáló) könyvvizsgáló
II. 1.2.2. Az egyes részjogosítványok és kötelezettségek
a.) Részvétel
Ptk. 3:131. § (2) Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság
beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles
részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.
(3) Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a könyvvizsgáló a
felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság
felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A
felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra
javasolt ügyeket.
Változás:
Legfőbb szervi ülés megtarthatóságának deklarálása, FB ülés kapcsán kezdeményezés
és kérés helyett részvételi és kitűzési kötelezettség
11
II.1. Az állandó (beszámolót felülvizsgáló) könyvvizsgáló
b) Iratbetekintés, információ kérés
Ptk. 3:38. § (1) Ha a jogi személy a könyvvizsgálat ellátására állandó könyvvizsgálót
vesz igénybe, az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet a jogi
személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a
felügyelőbizottság tagjaitól és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a
jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint
szerződéseit megvizsgálhatja
Változás:
A Gt.-hez képest a jelzett kiegészítések mellett kikerült a könyvvezetés (Az FB tagoktól
történő felvilágosítást, az eszközök és források állományának megvizsgálását a Kkt. 21.
§-a eddig is lehetővé tette), ugyanakkor az Sztv. 157. §-a továbbra is általános adat-és
felvilágosítás kérési jogot biztosít.
12
II.1. Az állandó (beszámolót felülvizsgáló) könyvvizsgáló
c) Intézkedési kötelezettség
Ptk. 3:38. § (2) Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását
észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan
körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e
minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül
köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok - tagság nélküli jogi személyek esetén az
alapítói jogkör gyakorlójának - döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a
kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a
jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.
Változás:
Leginkább az intézkedésre okot adó körülmények leírásában észlelhető különbség (várható
jelentős mértékű vagyoncsökkenés-vagyon olyan változása, amely veszélyezteti a követelések
kielégítését), ugyanakkor a Kkt. 24. § (1) bekezdése továbbra is a Gt-hez hasonlóan rögzíti a
könyvvizsgáló kötelezettségét, az Sztv. 157. § (2) bekezdése pedig eddig is előírta a
könyvvizsgálónak, hogy amennyiben olyan tényről szerez tudomást, amely a vállalkozó
helyzetét, jövőbeni kilátásait hátrányosan befolyásolja, erről haladéktalanul köteles
megbízóját értesíteni, s indokolt esetben jogosult, illetve köteles az igazgatóság, a felügyelő
bizottság vagy a legfőbb szerv összehívását kezdeményezni.
13
II.2. Egyedi könyvvizsgálat
Szabályozás helye: Ptk. jogi személyeket szabályozó Harmadik könyve harmadik rész
(gazdasági társaság) X. cím (a gazdasági társaságok közös szabályai) XVIII. fejezet
(kisebbségvédelem)
negyedik rész (szövetkezet) XIX. cím (egyedi könyvvizsgálat)
Ptk. 3:104. § (1) Ha a társaság legfőbb szerve elvetette vagy nem bocsátotta
határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az
utolsó két évben az ügyvezetés tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági
eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja
meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkező tagnak
vagy tagoknak a legfőbb szerv ülésétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn
belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a társaság költségére köteles elrendelni
és a könyvvizsgálót kijelölni.
(2) A kérelem teljesítését a nyilvántartó bíróság megtagadja, ha a kisebbségi jogokkal a
kérelmet előterjesztő tagok visszaélnek.
(3) A vizsgálattal a társaság könyvvizsgálója nem bízható meg.
(4) A vizsgálat költségeit a társaság előlegezi és viseli. A társaság a költségeket abban az
esetben háríthatja át a tagra, ha az a vizsgálatot nyilvánvalóan alaptalanul
14
kezdeményezte.
II.2. Egyedi könyvvizsgálat
Változás
Ptk. kifejezetten rendelkezik a kisebbségi jog korlátjáról (visszaélésszerű joggyakorláselutasítás), valamint rögzíti, hogy a költségek előlegezésére és viselésére a társaság
köteles (nem dönthet arról), ám a költségek a nyilvánvalóan alaptalan kezdeményezés
esetén átháríthatóak. Az egyedi könyvvizsgálatot előző tartalommal a szövetkezetek
vonatkozásában a Ptk. 3: 363. §-a részletezi: e jogintézményt a szövetkezeti törvény nem
tartalmazta.
15
II.3. Kirendelt könyvvizsgáló
Szabályozás helye: Ptk. jogi személyeket szabályozó Harmadik könyve harmadik rész
(gazdasági társaság) XIV. cím (részvénytársaság) XXXIV. fejezet (részvényesi jogok és
kötelezettségek)
Ptk. 3:261. § (4) A zártkörűen működő részvénytársaságnak együttesen a szavazatok
legalább öt százalékával rendelkező részvényesei, a nyilvánosan működő
részvénytársaságnak együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező
részvényesei, valamint a részvénytársaság azon hitelezői, akiknek a kifizetés
időpontjában még nem esedékes követelése eléri az alaptőke tíz százalékát, a
kifizetéstől számított egyéves jogvesztő határidő lejártáig a költségek
megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a nyilvántartó bíróságtól könyvvizsgáló
kirendelését a kifizetés jogszerűségének megvizsgálása céljából
Változás:
Jegyzett tőke helyett alaptőke, egyéves jogvesztő határidő beépítése, független szakértő
helyett könyvvizsgáló kirendelése.
16
II.4. Apport könyvvizsgálata
A Ptk. a Kft-k esetében a nem pénzbeli hozzájárulás értékeléséről rendelkezést nem
tartalmaz.
Részvénytársaságok - Ptk. 3:251. § (1) bekezdése : Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás
szolgáltatása esetén az alapszabályhoz mellékelni kell könyvvizsgáló vagy az adott
vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését,
amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az
alkalmazott értékelési módszer ismertetését és azt, hogy az értékelést érintő új
befolyásoló körülmény nem merült fel. A könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a
jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az
alapítók által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó
részvények számával, névértékével.
(2) Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni
hozzájárulást nyújtó részvényes a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem
régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás
tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni
hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.”
17
II.4. Apport könyvvizsgálata
A Ptk. 3:264. § (1) bekezdése a részvénytársaságok esetében a vagyonszerzési
feltételek körében is a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szabályainak megfelelő
alkalmazását rendeli el azzal, hogy a könyvvizsgálói/szakértői jelentést közzé kell
tenni.
A Ptk. 3:296. § (5) bekezdése a Nyrt. alaptőke-emelése körében szintén előírja a nem
pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékeléséről szóló könyvvizsgálói/szakértői jelentés
közzétételét.
Változás:
A könyvvizsgálói nyilatkozat kiegészül az értékelést befolyásoló körülmények hiányára.
A Ptk. nem rendelkezik arról, hogy az Rt. választott könyvvizsgálója az apport előzetes
felülvizsgálatára nem jogosult. A kivételi kör kapcsán rögzítésre került, hogy a kivétel
kifejezetten könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóra vonatkozik, egyúttal a kivételi
kiegészült a tőzsdén jegyzett árral rendelkező vagyontárgyakkal. A Ptk. nem írja elő a
könyvvizsgálói/szakértői jelentés közzétételét.
18
II.6. Átalakulás könyvvizsgálata
A Ptk. az átalakulás körében nem tartalmazza a Gt. könyvvizsgálói ellenőrzést előíró
rendelkezését; az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló
2013. évi CLXXVI. törvény 4. § (5) és (7) bekezdése ugyanakkor szó szerint megismétli a
Gt. 73. § (4) és (5) bekezdésének korábbi előírásait:
„A vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket könyvvizsgálóval, továbbá ha a jogi személynél ilyen működik - a felügyelőbizottsággal is ellenőriztetni kell. Nem
jogosult erre a jogi személy könyvvizsgálója és az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási
vagyonmérleg-tervezet fordulónapját megelőző két üzleti évben a jogi személy számára
könyvvizsgálatot vagy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékének ellenőrzését
végezte. A jogutód jogi személy könyvvizsgálójává a jogi személy cégbejegyzésétől
számított három üzleti éven belül nem jelölhető ki az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási
vagyonmérleg-tervezeteket ellenőrizte. „
„A jogi személy vagyonának értékét, a saját tőke összegét a könyvvizsgáló által
elfogadottnál magasabb értékben nem lehet meghatározni.”
19
III. A könyvvizsgálati megbízási jogviszonnyal, mint kötelmi jogviszonnyal
kapcsolatos változások
III.1. A megbízás megszűnésével összefüggő módosítások
A Ptk. 6:278. §-a rögzíti, hogy a szerződést (fő szabály szerint) bármelyik fél
felmondhatja, az ezzel okozott kár megtérítése mellett.
Megbízottat a kártérítési kötelezettség csak akkor terheli, ha alkalmatlan
időben mondta fel a szerződést.
Mindkét fél esetében kivételt jelent a kártérítési kötelezettség alól, ha a másik
fél szerződésszegése miatt került sor a felmondásra.
A Ptk. a korábbi szabályozással egyezően rögzíti, hogy a felmondás jogának
korlátozása vagy kizárása semmis. Tartós megbízási jogviszony – így a
könyvvizsgálat - esetén azonban a felek immáron nem csak a felmondás
jogának korlátozásában állapodhatnak meg, hanem kiköthetik azt is, hogy
meghatározott idő előtt a rendes felmondás joga nem gyakorolható.
20
III. A könyvvizsgálati megbízási jogviszonnyal, mint kötelmi jogviszonnyal
kapcsolatos változások
III.2.
A kártérítési felelősséggel kapcsolatos módosítások
Korábban: felróhatóságon alapuló kártérítési felelősség (aki másnak jogellenesen kárt
okoz, köteles megtéríteni, mely felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja,
hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható)
Ptk. szerződésszegési kártérítési felelősségi rendszere: szerződésszegésért való
objektív felelősség, amely fokozottabb szolgáltatói (könyvvizsgálói) felelősségi formát
jelent.
Legfontosabb következmény: a szerződéses kötelezettség nem szerződésszerű
teljesítése miatt az ügyfél akkor is igényt tarthat a kárának megtérítésére, ha a
szerződésszegő szolgáltató úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
A szerződésszegő csak abban az esetben mentesül a felelősség alól, ha
szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem
látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a
kárt elhárítsa.
21
III. A könyvvizsgálati megbízási jogviszonnyal, mint kötelmi jogviszonnyal
kapcsolatos változások
III.3.
A kártérítés mértéke
Ptk. 6:143. § (1) Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett
kárt.
(2) A szerződésszegés következményeként a jogosult vagyonában keletkezett egyéb
károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen
mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár mint a szerződésszegés lehetséges
következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt.
(3) Szándékos szerződésszegés esetén a jogosult teljes kárát meg kell téríteni.
A szabályozás a teljes kártérítés elvéből indul ki, azonban az előreláthatósági klauzula
felállításával korlátok közé szorítja a megítélhető következménykárokat és elmaradt
jövedelmet; utóbbiak esetében a megtérítendő összeg nem haladhatja meg azt a
veszteséget, amelyet a szerződésszegő fél a szerződés megkötésének időpontjában előre
látott, vagy amelyet előre kellett látnia, ideértve azt is, amit a másik fél a
szerződéskötést megelőzően a tudomására hozott, valamint az adott üzletágban
szokásosnak tartott kárkövetkezményeket.
22
III. A könyvvizsgálati megbízási jogviszonnyal, mint kötelmi
jogviszonnyal kapcsolatos változások
A Ptk. időbeli hatálya és a könyvvizsgálat
Állandó könyvvizsgáló a Ptk. jogi személyeket szabályozó harmadik könyvének a
gazdasági társaság szervezetét részletező XX. fejezetében szerepel.
Az érintett jogi személyek egy ideig nem feltétlenül
kerülnek a Ptk. hatálya alá
Könyvvizsgálati megbízási jogviszony kötelmi jogviszony. a 2014. március 15-ét
követően létesített könyvvizsgálói szerződés a Ptk. hatálya alá tartozik, az egyéb
jogszabályok (Kkt., Sztv., stb.) alkalmazása mellett.
A 2014. március 15-ét megelőzően kötött könyvvizsgálati szerződések a lejáratukig
eredeti formájukban - a megkötéskor hatályos jogszabályi hivatkozások mellett - is
érvényesek és hatályosak; ugyanakkor a szerződő felek szabad akaratán múlik, hogy
akár a korábbi szerződés hatályon kívül helyezése és új megállapodás megkötése, akár
a korábbi szerződés módosítása (Ptk. hatálya alá helyezése) révén a jogviszonyukat az
új szabályozáshoz igazítsák.
•
23
III. A könyvvizsgálati megbízási jogviszonnyal, mint kötelmi
jogviszonnyal kapcsolatos változások
Koherencia a könyvvizsgálói szerződés és az adott ügyfél működése között
Ptk. szerinti megbízási szerződés - az adott ügyfél (illetve annak legfőbb szerve) már
döntést hozott a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.
– A jogi személyeknek a vonatkozó határozatot a Ptk. hatálybalépését követő első
létesítő okirat módosítással egyidejűleg kell meghozni és benyújtani: ennek
hiányában az ügyfélnek a Ptk. rendelkezéseit 2015. március 15-étől (Rt. és
egyesülés esetén 2016 március 25-étől) kell alkalmaznia ( 2013. évi CLXXVII.
törvény 9., 12-13. §).
– A megemelt törzstőke minimumot el nem érő Kft.-k esetében speciális
szabályozás: e cégek legkésőbb 2016. március 15-éig kötelesek a törzstőkéjüket
megemelni vagy átalakulni, a tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek
alkalmazásával határozhatnak. Előző döntésig e társaságoknak a Gt. rendelkezéseit
kell alkalmazniuk, a Ptk. szerinti továbbműködésről, társasági szerződésük Ptk.nak megfelelő módosításról nem határozhatnak.
A Gt. hatálya alá tartozó jogi személyekkel 2014. március 15-én követően kötött
könyvvizsgálati megbízási szerződésre kárfelelősség, kártérítés és megszüntetés
tekintetében a Ptk. az irányadó, ugyanakkor a könyvvizsgálattal kapcsolatos
kötelezettségekre a Gt., Kkt. és Sztv. rendelkezéseit kell figyelembe venni. A kérdés
némileg jogelméletinek tűnik, mivel a könyvvizsgálati szolgáltatás tartalmára vonatkozó
szabályozás a kamarai törvény és a számviteli törvény módosításának hiányára is
figyelemmel érdemben nem változott.
24
Új könyvvizsgálói szerződés minta
A szakértői bizottság által közzétett könyvvizsgálói szerződés minta csupán
két pontban (2.6. pont- a könyvvizsgáló feladata, illetve a 6.3. pont-a nem
szabályozott kérdésekre irányadó jogszabályok) módosult a Ptk. miatt.
A Gt. hatálya alá tartozó ügyfelek esetében a 2.6. pontban a számviteli törvény
szerinti definíciót érdemes alkalmazni, míg a 6.3. pontban visszatehető a Gt.-re
utalás.
25
Az elfogadó nyilatkozat tartalma
A Cégeljárásról szóló törvény (Ctv.) mellékletei szerint a
könyvvizsgálónak (könyvvizsgáló cég esetén a könyvvizsgálat
elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgálónak) a megválasztást
elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatát kell
csatolni. Ennek megfelelően az elfogadó nyilatkozatban - a megbízatás
időtartama mellett - akár elegendő lenne annyit rögzíteni, hogy az
irányadó
jogszabályokban
tilalmazott
összeférhetetlenség
a
könyvvizsgáló személyével szemben nem áll fenn.
Az összeférhetetlenség kapcsán hivatkozott Ptk. előírás tartalmilag
megegyezik a Gt. korábbi előírásával (annál egy pontban hozzátartozói kör - ráadásul szigorúbb), az érintett - nem a Ptk. hatálya
alá tartozó - gazdálkodóknál a biztonság kedvéért célszerű az elfogadó
nyilatkozatba a Gt. és a Ptk. hivatkozást egyaránt beépíteni.
26
B.)
Eljárási határidők jelentősége a minőségellenőrzésben
A Kkt. 5. § - a kamarai hatósági eljárások során a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól szóló törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni
Az ügyintézési határidő az első eljárási cselekmény elvégzésének napján (eljárásra vonatkozó
Ket. értesítés megküldése - kezdődik.
A Kkt. 7. § (7) bekezdése: a kamarai minőségellenőrzés ügyintézési határideje 60 nap.
Amennyiben a döntéshozatal 60 napon belül nem lehetséges, a határozatot a határidő letelte
utáni első testületi ülésen, legkésőbb azonban 90 napon belül kell meghozni.
Az ügyintézési határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal
meghosszabbítható.
A fellebbezési eljárásban az ügyintézési határidő 2 hónap, amely indokolt esetben egy
alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. (Kkt. 8. §)
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak be a Ket. 33. § (3) bekezdésében részletezett
időtartamok (a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság
kijelölésének időtartama, jogsegélyeljárás időtartama, a hiánypótlásra, illetve a tényállás
tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő
idő, az eljárás felfüggesztésének időtartama, a döntés postára adásának napjától annak
kézbesítéséig terjedő időtartam)
27
B.)
Eljárási határidők jelentősége a minőségellenőrzésben
Az egyes eljárási cselekményekre előírt eljárási határidőket a minőségellenőrzési módszertani
kézikönyv 32. sorszámú melléklete foglalja össze.
Az egyes eljárási cselekményekre előírt eljárási határidő túllépésének jogkövetkezménye:
A fellebbezési ügyintézési határidő ügyfélnek és az eljárás egyéb résztvevőjének fel nem
róható okból történő túllépése esetén a kamara köteles az ügyfél által a fellebbezési eljárás
lefolytatásáért megfizetett díjnak megfelelő összeget, ha pedig az ügyintézés időtartama
meghaladja az irányadó ügyintézési határidő kétszeresét, az ügyfél által az eljárás
lefolytatásáért megfizetett fellebbezési díjnak megfelelő összeg kétszeresét az ügyfél részére
visszafizetni. (Ket. 33/A. §)
Amennyiben az adott eljárási határidő az ügy érdemére kiható eljárási szabálysértésnek
minősül, kereseti kérelem esetén a közigazgatási bíróság a közigazgatási döntést hatályon
kívül helyezi és a hatóságot új eljárásra kötelezi (Ket. 111. §).
Adott esetben – amennyiben a felkészüléshez és a nyilatkozattételhez/észrevételezéshez való
jog jelentősen sérül - az ügy érdemére kiható eljárási szabálysértésnek minősülhet:
– Ket. értesítő késedelmes kiküldése
– Zárójelentésre biztosított észrevételezési határidő figyelmen kívül hagyása (idő előtti
döntéshozatal)
28
C). Szinkron hivatkozások a kérdőívek és a minőségellenőrzéseket lezáró
határozatok között
A minőségellenőrzési bizottság a zárójelentés és az esetleges észrevétel alapján határozatot
hoz a minőségellenőrzés eredményének minősítéséről, a minősítés alapján előírt
kötelezettségekről, valamint az indokolt intézkedés alkalmazásáról. {Kkt. 170. § (5)}
Eltérő értékelési lehetőség {Minőségellenőrzési eljárási szabályzat (53) pontja}
A kamarai hatósági eljárás során hozott határozat kötelező tartalmi elemeit a Ket. 72. § (1)
bekezdése részletezi.
E szerint a határozat indokolás részének – többek között – tartalmaznia kell
a) a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat,
b) az ügyfél által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait,
c) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta.
1.) A „nem felelt meg” eredménnyel,
2.) zárójelentésre tett észrevétel és/vagy a kérdőív 5.5./5.6. kérdésére adott nemleges válasz
esetén a „megfelelt, megjegyzéssel”
zárult minőségellenőrzések esetén a határozat indokolása az alkalmazott kérdőív vizsgálati
területeihez (tervezés, könyvvizsgálati bizonyítékok gyűjtése, kiválasztott kritikus/jelentős
vizsgálati terület, áttekintés, jelentéskészítés) igazodva rögzíti a minőségellenőr által
megállapított hiányosságokat, standardsértéseket.
29
C). Szinkron hivatkozások a kérdőívek és a minőségellenőrzéseket
lezáró határozatok között
A határozat indokolásának mindenképpen tartalmaznia kell továbbá:
a) az ellenőrzött esetleges észrevételeit és az észrevételekkel kapcsolatos
bizottsági álláspontot;
b) amennyiben a minőségellenőrzési bizottság a zárójelentéstől eltérően
értékel, utóbbi körülményeit, indokait;
c) a minőségellenőrzési eljárási szabályzat (41) pontja szerinti
minőségellenőri felülvizsgálat megtörténtét, részleteit (5.5./5.6. kérdésre
adott válasz felülvizsgálata).
Az előző körbe nem tartozó határozatok indokolása visszahivatkozik a
zárójelentése és a kérdőívre, a hiányosságok konkrét kiemelése és
részletezése nélkül.
30
A gyakorlatban felmerült kérdések:
Kérdőív 1.3. kérdése A megbízásról megfelelő, a könyvvizsgálati megbízás feltételeit
tartalmazó szerződést kötöttek-e, illetve az elfogadó nyilatkozat megfelel-e az előírásoknak ?
Adható-e nemleges válasz, ha
a)
b)
c)
d)
a megbízási szerződést az elfogadó nyilatkozat időtartamához képest rövidebb időre
kötötték meg?
a könyvvizsgáló nem rendelkezik a legfőbb szerv megválasztást tartalmazó
határozatával?
a szerződés nem hivatkozik külön a Ptk-ra és a Kkt-ra?
A szerződés nem tartalmazza a Pmt. törvényi hivatkozást.
Etikai szabályzat B/2.4. pontja: a könyvvizsgáló csak az ügyfél legfőbb döntéshozó testülete
által meghatározott díjtól nem térhet el.
Ket. 36. § (2) bekezdése: az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amely nyilvános,
vagy amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara
jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell.
31
A gyakorlatban felmerült kérdések:
Kérdőív
3.11.
kérdése
Külső
szakértő
könyvvizsgáló
munkájának
felhasználásakor
elvégezték-e a szükséges eljárásokat azok
megbízhatóságának értékelésére?
Adható-e nemleges válasz, amennyiben a külső
szakértő igénybevételének szükségességét a kamarai
tag dokumentáltan nem mérlegelte?
32
A gyakorlatban felmerült kérdések:
Kérdőív 5.1. kérdése A teljességi nyilatkozat és a vezetés által aláírt
beszámoló dátumai összhangban vannak-e a könyvvizsgálói jelentés
dátumával?
Adható-e nemleges válasz, ha:
a) a teljességi nyilatkozat, a beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés dátuma
nem azonos?
b) a teljességi nyilatkozat és a könyvvizsgálói jelentés dátuma azonos, a
beszámolóé korábbi?
c) a dokumentáció nem tartalmaz eredeti aláírt beszámolót, csak a
céginformációs szolgálatnál letöltöttet?
33
A gyakorlatban felmerült kérdések:
Kérdőív 5.2. kérdése A könyvvizsgálói jelentés tartalmazza-e a vonatkozó
standard által meghatározott formai és tartalmi követelményeket, és azok
sorrendisége megfelel-e a standard előírásainak? (Cím, címzett, bevezető rész,
vezetés felelőssége, könyvvizsgáló felelőssége, záradék, egyéb jelentéstételi
kötelezettségek, aláírások.)
Adható-e nemleges válasz amiatt, hogy
a)
b)
a jelentés a "záradék (jelentés)" kitételt alkalmazza?
az üzleti jelentés hiányzik?
34
A gyakorlatban felmerült kérdések:
Kérdőív 5.5./5.6. kérdése A minőség-ellenőrzés során
bemutatott könyvvizsgálati dokumentumok elegendő és
megfelelő bizonyítékot tartalmaznak és alátámasztják-e a
könyvvizsgálói jelentést ?
Esetenként következetlennek tűnő válaszadás:
Bizonyítékgyűjtés területén adott több nemleges válasz
ellenére igen válasz.
35
A gyakorlatban felmerült kérdések:
Elutasítható-e a bizottság részére a helyszíni ellenőrzést követően
eljuttatott okirat, bizonyíték arra hivatkozva, hogy csak azok a
dokumentumok értékelhetők, melyek a minőségellenőrzés
időpontjában az eljáró minőségellenőrnek bemutatásra kerülnek?
Ket. 102. § (2) bekezdése: akár a fellebbezésben is felhozhatók új
tények és bizonyítékok.
36

similar documents