Fónagy János

Report
A közlekedéspolitika aktuális helyzete
Dr. Fónagy János államtitkár úr előadása
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2013. október 4.
Salgótarján, VII. Határok nélkül partnerség konferencia
1
Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) – miért?
Hazánk jelenlegi közlekedéspolitikája az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS)
•
2007-2020-as közlekedési stratégia, részstratégiákkal (pl. közút, vasút, városi-elővárosi)
•
A 2007-2013-as közlekedési operatív program (KözOP) projektjeinek stratégiai alapja
A 2014-2020-as EU támogatások megszerzéséhez olyan közlekedési stratégia kell, amely:
1. Összhangban áll az EU új közlekedéspolitikájával, TEN-T irányelvvel, Európa 2020-szal
2. Az EU számára fő közlekedésszakmai kérdéseket (pl. közlekedési rendszer pénzügyi
fenntarthatósága, energiahatékonyság) figyelembe veszi
3. Valamennyi közlekedési módra kiterjedő forgalmi modell (pl. a leendő projektek
tesztelésére) készül hozzá
4. Stratégiai környezeti vizsgálat készül hozzá és a főbb szereplők (pl. megyék, nagyvárosok,
MÁV, JASPERS) véleményét kikérték
2
Az NKS elkészítésének főbb lépései
1. Egy közlekedési stratégia kidolgozása közel két évig tart, és már 2012-ben elkezdődött a:
• helyzetelemzések összeállítása,
• öt fős szakértői csapat a célok, beavatkozások vizsgálatára,
• NKS szakmai irányító rendszerének kialakítása.
2. A KözOP segítségével 2013-tól a FŐMTERV vezette konzorcium folytatta a megkezdett
munkát. A megbízás egy „stratégiaírásnál” bővebb, mivel részét képzi a(z):
• Országos Vasútfejlesztési Koncepció, elő-megvalósíthatósági tanulmányok (pl. lassújel,
villamosítás, 225 kN tengelyterhelés, nagysebességű vasút, S-Bahn koncepció felülv.),
• Országos közúthálózat felújítási, a mellék- és önkormányzati úthálózat fejlesztési
programja,
• Vízi közlekedési fejlesztési lehetőségek vizsgálata,
• Országos Kerékpáros Koncepció és Hálózati Terv,
• Összközlekedési forgalmi modell,
• Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv,
• Közlekedési rendszer finanszírozásának elemzése,
• 6 nagytérség és a határ-menti területek közlekedésének (funkcionális) elemzése .
3
Nemzeti Közlekedési Stratégia ütemezése
Határidő
1. mérföldkő: Helyzetelemzés értékelése, szükség szerinti kiegészítése,
összközlekedési forgalmi modell, NKS-t megalapozó kiegészítő vizsgálatok és
koncepciók elkészítése.
2013.03.31.
2. mérföldkő: NKS nagytávú koncepcióváltozatok kidolgozása,
változatelemzés. Az OVK optimális változatára projektképzés a prioritás
megadásával, elő-megvalósíthatósági tanulmányok véglegesítésével.
2013.05.31.
3. mérföldkő: Az NKS optimális változatára közlekedési stratégia felépítése, a
2014-2020 során megvalósítandó és a 2021-2027 között előkészítendő
közlekedésfejlesztési projektek meghatározása és prioritásai. Stratégiai
Környezeti Vizsgálat (SKV) elkészítése.
2013.08.31.
4. mérföldkő: Jóváhagyott koncepció , az NKS szakmapolitikai, társadalmi
egyeztetése kapcsolódó Kormány-előterjesztés tervezet elkészítése.
2013.10.31.
5. mérföldkő: A Kormány-előterjesztés készítéséhez kapcsolódó és az Európai
Bizottság által kijelölt szervezetekkel elvégzendő egyeztetési feladatok, az NKS
véglegesítése
2014.04.30.
4
NKS helyzetértékelés
•
•
•
•
•
•
Az infrastruktúra állapotromlása.
A leszakadó területek közlekedési elzártsága
lassan enyhül.
Finanszírozási fenntarthatósági problémák,
társadalmi igények és ráfordítások közötti
szakadék.
Az integrált utazási láncok hiányosak.
Alacsony a „jó” módválasztás lehetőségének
aránya.
Fejletlenek az intelligens közlekedési
rendszerek.
•
•
•
•
•
•
Elöregedett a járműállomány.
A közlekedés kőolajfüggő.
A közlekedési intézményrendszer
fejlesztési lehetőségei.
Közös menetrend, jegy és tarifarendszer
szükségessége .
Javuló, de még nem magas fokú
közlekedésbiztonság.
A tervezés színvonalát korlátozó hiányos
adatbázisok, fejletlen monitoring.
5
NKS célrendszere
6
NKS beavatkozási lehetőségeinek értékelése
távlati lehetőségek
Kiemelt
hasznosságú
Nagy
hasznosságú
Hajózható napok
számának,
megbízhatóságnak a
növelése
M0 hiányzó
szakaszainak
megépítése
Közepes
hasznosságú
Kis
hasznosságú
Versenyképes
regionális repterek
fejlesztése
nagy kockázattal
megvalósítható
előkészítése támogatható
Szűk keresztmetszet felszámolás vasúti TEN-T korridoron
Budapest vasúti áteresztőképességének fejlesztése
Hiányzó közúti TEN-T átfogó hálózati elemek építése
Szűk keresztmetszet felszámolás országos vasúti hálózaton
Meglévő gyorsforgalmi és főúthálózat fejlesztése
Nagyvárosok elővárosi forgalmának vasúti fejlesztése
Intermodális infrastruktúra fejlesztése
Kötöttpályás rendszerek integráló fejlesztése
Hiányzó gyorsforgalmi út kapcsolatok építése
megyeszékhelyekre
Hiányzó haránt irányú közúti elemek kiépítése
Hiányzó európai, országos kerékpárforgalmi hálózati elemek
kialakítása
TEN-T kikötők fejlesztése, egyéb hiányzó háttér infrastruktúra
pótlása érdekében
Vasúti TEN-T átfogó hálózati elemek TSI alapú fejlesztése
Szűk keresztmetszet felszámolása regionális vasúti hálózaton
Vasúti fővonalak korszerűsítése
Budapest célállomású, elsősorban üzleti, hivatali utazásokat
szolgáló menetrendszerű forgalmi lehetőség megteremtése
A Duna nemzetközi víziút elvárt hajózási paramétereinek
biztosítása
Személyforgalmi kikötési pontok fejlesztése
A légi TEN-T „törzshálózat” fejlesztése
Alacsony forgalmú vasútvonalak jelentős fejlesztése
korlátozottan megvalósítható
megvalósítás támogatható
A közforgalmú közlekedési szolgáltatások
igény alapú tervezése
Vasúti szolgáltatások és ráhordás kis
költségű fejlesztése nagyvárosok térségi
forgalmában
Módváltó (P+R és B+R) rendszerek
fejlesztése
Városi áruszállítás fejlesztése
Közlekedésbiztonsági beavatkozások
Budapesten
Vasúthálózat közlekedésbiztonsági
fejlesztése
Vasúti csomópont- és állomásfejlesztés
Meglévő utak, csomópontok
közlekedésbiztonsági fejlesztése
Hiányzó közúti TEN-T törzs hálózati elemek
építése
Elkerülő utak fejlesztése
elsődlegesen megvalósítandó
Menedzsment eszközök
megvalósítása
Utazási körülmények javítása,
közlekedési láncok kis költségű
összekapcsolása az elővárosi
közlekedésben
Buszközlekedés indokolt
fejlesztése elővárosban, ahol
nincs vasút
Közlekedésbiztonsági
beavatkozások nagyvárosokban
Személyszállító vasúti jármű és
autóbusz csere program
Vasúti TEN-T törzshálózati elemek TSI
szintű fejlesztése
Nemzetközi vasúti forgalom fejlesztése
jelentős forgalmú relációkban
Alacsony forgalmú vasútvonalak szűk
keresztmetszeteinek feloldása,
szolgáltatásfejlesztés
megvalósítható
biztonsággal megvalósítható
A biztonságos víziközlekedés
A folyami információs
szolgáltatásokat üzemeltető Rádiós
Segélyhívó és Infokommunikációs
Országos Egyesület Pannon RIS
központja
A hajók nyomonkövetését biztosító AIS
transzponder a hajó kormányállásában
Környezetbarát víziközlekedés
Egy tonna áru szállítási távolsága 5 liter
üzemanyaggal
Kikötőfejlesztés-intermodalitás erősítése
Bajai OKK
Győr-Gönyű OKK
Csepeli OKK
Volán társaságok átalakítása
•
Az NFM irányítása mellett az MNV Zrt.
•
– mint a VOLÁN társaságok tulajdonosi jogok
gyakorlója – megkezdte a VOLÁN társaságok
regionális átalakítását.
•
Cél: a méretében, tőkeerőben, pénzügyi
helyzetében és működési struktúrájában
eltérő 24 VOLÁN társaság helyett
üzemgazdaságossági szempontból
megfelelő méretű, hatékonyabban működő
7 közlekedési szolgáltató társaság
kialakítása.
•
A VOLÁN társaságok régiós társaságba
történő integrációja megkezdődött,
a teljes összeolvadásra
2014. december 31-éig kerül sor.
•
A VOLÁN társaságok regionális összevonása
becsléseink szerint a jövőben alágazati
szinten 5-6 Mrd Ft költségcsökkenést fog
eredményezni.
•
A VOLÁN társaságok összevonásával egyidejűleg
megvalósul
a menetrendi harmonizáció,
társaságok közötti párhuzamosságok kiszűrése,
a karbantartási, raktározási-logisztikai
folyamatok, járműállomány és munkaerő
vezénylésének régiós szintű egységesítése,
a pénzügyi és vállalatirányítási folyamatok
egységesítése,
bizonyos nagybeszerzési folyamatok országos
szinten kerülnek egységesítésre.
A korszerűsített szervezeti keretek között a
közlekedési szolgáltatók tőkeerős szolgáltató
társaságként érdemi és versenyképes piaci
szereplőként vehetnek részt a 2016. december
31-ével lejáró, a közszolgáltatási szerződések
újrapályáztatására irányuló versenyeztetési
eljárásokban.
11
10 éves vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés
kötése a MÁV-START Zrt-vel és a GYSEV Zrt-vel
•
Jogi kereteit az új személyszállítási törvény
és az EU 1370/2007/EK rendelete adja.
•
A szerződések megkötését közel
1 éves előkészítő munka előzte meg.
•
Pályáztatás nélkül, közvetlen odaítéléssel
kerültek megkötésre,
megerősítve ezzel a nemzeti
vasútvállalatok piaci helyzetét, és biztosítva
a vasúti személyszállítási közszolgáltatások
zavartalan nyújtását.
•
Az EU és a személyszállítási törvény
elvárásainak megfelelő hosszú távú
közszolgáltatási szerződések.
•
•
•
Mind a megrendelői, mind a szolgáltatói
oldalnak egy kiszámíthatóbb, előre
tervezhetőbb keretet teremt, a
munkahelyek megtartását, stabilitását
segítik elő, továbbá mind a vasúti szakma,
mind a vasutas társadalom
társadalmi megbecsülését erősítik.
E két szerződés feltétele volt annak, hogy
a két szolgáltató
EU-s finanszírozásból összesen
48 motorvonatot üzembe tudjon helyezni.
Lehetőséget teremt továbbá arra is, hogy
a 2014-2020. közötti időszakban minél
nagyobb mértékben kerüljön sor a
fejlesztési források felhasználására.
12
A hazai közlekedési gépgyártás beindulása
Autóbuszok gyártása,
járműbeszerzések:
•
Az egymással stratégiai buszpiaci
együttműködési megállapodást kötött
svéd Volvo Bus Corporation és a Rába
Járműipari Holding Nyrt.
61 csuklós autóbuszt szállíthat a
Volánbusznak a jövő év első negyedétől
kezdődően.
•
A hatékonyabb működés és üzemvitel
egyik alapfeltétele a járműállományok,
telephelyi és pályaudvari infrastruktúrák
ésszerűsítése.
•
Az elkövetkezendő évtizedben a közel
9000 darabos helyi- és helyközi
autóbuszflotta mintegy 90%-ának
lecserélésére lenne szükség.
•
A VOLÁNBUSZ Zrt. 167 autóbusz
beszerzésére irányuló közbeszerzési
eljárásában a másik nyertes a 106 szóló
kialakítású autóbuszt szállító MAN.
•
A VOLÁN társaságok ütemezetten zajló
átszervezésével 2013 második felében
megindultak az első központilag
koordinált járműbeszerzési tenderek.
•
•
Az autóbuszok gyártásának nagy
hagyományai vannak Magyarországon.
Az Ikarus jelenleg 13 db önjáró
trolibuszt szállít Szegedre, a
Kravtex – amelynek több mint 1000
autóbusza üzemel az országban – a
folyamatosan keresi a hazai értékesítés
lehetőségeit.
13
A hazai közlekedési gépgyártás beindulása
Vasúti járművek gyártása:
•
Az elkövetkezendő években hozzávetőleg
2000 vasúti személykocsi lecserélésére
lenne szükség a majd 2300 darabos
állományból.
•
Magyarországon nagy hagyományai vannak
a vasúti járművek gyártásának is.
•
Szolnokon, a MÁV Járműjavítójában – 15 év
szünet után – ismét új, hazai fejlesztésű
vasúti személykocsik készülnek.
•
Szintén Szolnokon, a Stadler gyárában
készülnek a Flirt típusú motorvonatok
alumínium járműszekrényei. A gyár
folyamatosan bővül, immáron a szekrények
fényezését is Szolnokon végzik.
•
A Stadler Rail Csoport szolnoki
leányvállalata már legyártotta annak a 42
darabos FLIRT flottának az első
kocsiszekrényét, amelyet a MÁV-START
nyílt közbeszerzési eljárás keretében
rendelt meg.
•
Stadler vasúti járműgyártó cég a GYSEV
Zrt.-nek pedig 6 elővárosi motorvonatot
szállít majd, a beszerzés összértéke
mintegy 267 millió euró, amelyet teljes
egészében európai uniós forrásokból
finanszíroznak.
•
Az akadálymentesített, korszerű
utastájékoztató rendszerrel felszerelt
járművek végsebessége óránként 160
kilométer lesz.
14
Vasúti járművek fejlesztése
A személyszállítást érintő vasúti járműpark szolgáltatás fejlesztési
program tartalma:
• Személyszállítási vasúti járművek ( személykocsik, motorvonatok,
mozdonyok) fejlesztése:
 Utas komfort növelés ( korszerű utas tájékoztatási rendszerek, video
megfigyelők felszerelése, új design kialakítása, légkondicionálás,
ülések, belső terek burkolatainak kicserélése, padlócsere, zárt
rendszerű WC-k beépítése, akadálymentesítés)
 Utas- és vasútbiztonság növelése - energiaellátás, ajtók
korszerűsítése, Nyomkövető rendszer – GPS- bevezetése, tető,
homlok és oldalfalak korróziós hibáinak helyreállítása, forgóváz
felújítás, világítás korszerűsítése, tűzjelzők beépítése
15
Vasúti járművek fejlesztése II.
I. CAF nemzetközi forgalmú vasúti személykocsik interoperabilitás fenntartása
- Akadálymentesség és kerékpárszállítás biztosítása
- A projekt során tervezett megvalósítási mennyiség: 76 db
II. Éjszakai járműállomány fejlesztése
- Új háló- és fekvőkocsik, V, VI és VII sz. transzeurópai korridorokon személyszállítási színvonalemelés.
- 200 km/h, légkondícionálás, zárt WC, utastájékoztatás, CCTV, zárhatóság
- Tervezett mennyiség: 6 háló- és 6 kusettkocsi
III. Távolsági forgalomban közlekedő Halberstadti vasúti személy kocsik (xx55):
- Ny-magyarországi távolsági forgalomban közlekedő vasúti járművek teljes korszerűsítési feladatainak elvégzése,
- üzemi sebesség megtartása. Magyarországon kiemelt színvonal elérése.
- Tervezett mennyiség 300db
IV. Komfortjavítás
- Az üzembentartáshoz az utaskomfort fejlesztése (új, szövet üléshuzat, új fényezés - új színek alkalmazása.
- Tervezett mennyiség: 477 jármű (a személykocsi park 21%-a)
V. 6341 (orosz) pályaszámú motorvonatok korszerűsítése:
- Közlekedés - Szolnok-Hódmezővásárhely; Hódmezővásárhely-Békéscsaba;Szentes-Bátaszék Szolnok-Vámosgyörk;
Hatvan-Salgótarján, Debrecen-Mátészalka
- A projekt tervezett mennyisége: 40db
16
Vasúti járművek fejlesztése III.
• MÁV Gépészet ZRt: új, 200 km/h sebességű IC+ vasúti
kocsi, motorvonati kocsi
• Saját tervezés
• Nemzetközi forgalom műszaki követelményeinek
teljesítése (TSI, UIC, EN szabványok)
• Légkondicionált utastér, 80 fő/kocsi kapacitás
• GPS-vezérelt audióvizuális utastájékoztatás
• Vezeték nélküli internet-szolgáltatás (WLAN) alkalmazása
•Korszerű belső tér (pl: bőrönd-tartó,
kerékpár-tartó)
•Egyedi formatervezés
17
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Holnapy László
NFM Közlekedési Infrastruktúra Főosztály
főosztályvezető-helyettes
[email protected]
18

similar documents