3.​Wyniki kontroli doraźnych i wspomaganie w roku szkolnym 2013

Report
Kontrole doraźne
W roku szkolnym 2013/2014 (od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.)
przeprowadzono
839
kontroli doraźnych.
placówkach
RAZEM
4
5
1
-
-
27
8
2
3
1
-
14
1
2
14
2
6
1
-
2
3
5
26
4
19
16
-
-
4
43
-
3
2
10
10
-
25
7
595
20
13
1
59
695
2
1
· realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania
8
13
· przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie
przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
-
· przestrzeganie statutu szkoły lub placówki
· przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia
· zapewnienie uczniom bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki.
· przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3
ustawy o systemie oświaty
· inne
szkołach
ponadgimnazjalnych
-
· zgodność zatrudniania nauczycieli
z wymaganymi kwalifikacjami
gimnazjach
-
szkołach
podstawowych
1
przedszkolach
Obszary funkcjonowania szkół i placówek
będące przedmiotem kontroli*:
szkołach dla dorosłych
Liczba kontroli w:
szkołach dla dzieci i
młodzieży
Podmioty wnioskujące o kontrolę
gimnazjach
szkołach
ponadgimnazjalnych
szkołach dla dorosłych
placówkach
RAZEM
· organu prowadzącego szkołę lub placówkę
9
43
17
10
-
10
89
· prokuratury
-
-
-
-
-
1
1
· Rzecznika Praw Obywatelskich
-
-
-
-
-
1
1
· rodziców
9
32
14
2
1
2
60
· uczniów
-
-
-
2
-
-
2
· nauczycieli
-
-
1
4
-
-
5
· Rzecznika Praw Dziecka
1
4
1
-
-
2
8
· innych podmiotów
3
572
18
5
13
35
646
b) na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby
przeprowadzenia kontroli doraźnej
1
6
2
-
1
17
27
RAZEM KONTROLI DORAŹNYCH
23
657
53
23
15
68
839
Liczba kontroli doraźnych
przeprowadzonych
przedszkolach
szkołach
podstawowych
Liczba kontroli w:
szkołach dla dzieci
i młodzieży
a) na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:
Najczęściej wydawane zalecenia
Obszary funkcjonowania szkół i placówek
będące przedmiotem kontroli
Liczba zaleceń
zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami
4
realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania
10
przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie
przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
1
przestrzeganie statutu szkoły lub placówki
8
przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia
29
zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki, wychowania i opieki.
24
przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3
ustawy o systemie oświaty
4
inne
51
RAZEM
131
Zalecenia- w kontekście
obszarów kontroli
I Obszar kontroli: nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora.

Dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej prowadzić zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzić dokumentację przebiegu nauczania i wychowania tj.
arkusze ocen oraz zakładać księgę arkuszy ocen zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oświatowego.

Zobligować nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zapisów dotyczących zasad zawartych w
Statucie.

Protokoły rad pedagogicznych sporządzać zgodnie z obowiązującymi regulaminem działalności rady
pedagogicznej bądź znowelizować powyższy regulamin do potrzeb placówki.

Dokonywać oceniania nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokonywać prawidłowych wpisów, sprostowań, błędów i oczywistych pomyłek w dokumentacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedstawiać radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
Zalecenia- w kontekście
obszarów kontroli c.d.
II Obszar kontroli: Przygotowanie szkół na przyjęcie
sześciolatków:
Wizytatorzy na wniosek MEN przeprowadzili kontrole
doraźne we wszystkich szkołach podstawowych na terenie
województwa świętokrzyskiego. Na 547 kontroli wydano 10 zaleceń:





Dostosować liczbę uczniów w grupach świetlicowych do przepisów
prawa – 4 zalecenia.
W klasie I prowadzić zajęcia w sali lekcyjnej składającej się z dwóch
części: edukacyjnej i rekreacyjnej – 2 zalecenia.
Zapewnić uczniom w szkole możliwość pozostawienia
podręczników i przyborów szkolnych – 2 zalecenia.
Prowadzić dokumentację zajęć świetlicowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami -1 zalecenie.
Zapewnienie w sali ergonomicznego wyposażenia dostosowanego
do wzrostu uczniów- 1 zalecenie
Monitorowanie realizacji
podstawy programowej
Lp.
1.
2.
Liczba/procent
szkół/placówek
wytypowanych do
monitorow.
Liczba/procent
szkół/placówek
które wypełniły
ankiety.
PRZEDSZKOLA
ODDZIAŁY
PRZEDSZK.
PUNKTY
PRZEDSZKOLNE
ZESPOŁY
WYCH.
PRZEDSZK.
SZKOŁY
PODSTAWOWE
GIMNAZJA
LICEA
OGÓLNOKSZT
.
43/15%
62/15%
18/15%
1/15%
81/15%
33/15%
12/15%
42/98%
69/111%
16/89%
0/0%
75publ.+3niep.
= 78/96%
25 publ.+
3 niepubl.
= 28/85%
10 publ.+
1 niepubl.
= 11/92%
0/0%
9/11%
4/12%
2/16%
Przedszkola publiczne: 117/92%
Przedszkola niepubliczne: 10/8%
3.
Liczba/procent
szkół/placówek
w których
przeprowadzono
weryfikację.
5/11%
8/13%
2/11%
Wnioski



Dyrektorzy szkół nie czytają komunikatów
zamieszczanych na stronie Kuratorium i
przekazywanych pocztą elektroniczną
Problemy techniczne związane z obsługą
platformy
Nieprecyzyjne wprowadzanie danych
adresowych szkół do SIO
Organizacja konferencji i narad
Upowszechnianie dobrych praktyk
Inne inicjatywy
Zakres tematyczny podejmowanych działań
Zakres tematyczny
Inne
formy
szkoleń
Liczba
uczestników
Konferencje
Narady
Nadzór pedagogiczny
1
2
Bezpieczeństwo w szkole
2
180
Organizacja pomocy psychologicznej
2
37
Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i
placówek
1
108
Szkolnictwo zawodowe
Programy edukacyjne dla poszczególnych typów szkół i
placówek
Inne inicjatywy:
531
1
30
2
50
1
230
2013 r.
2014 r.
72
80
70
60
45
50
40
30
26
32
27
33
14
20
10
0
3
3
1




utworzenie sieci wsparcia dyrektorów szkół/placówek ściśle
współpracujących w różnych, wybranych obszarach życia
szkoły,
konsolidacja dyrektorów odnoszących sukcesy w zakresie
funkcjonowania szkół, potwierdzone wysokimi wynikami
ewaluacji,
pozyskiwanie przez dyrektorów szkół oczekujących na
ewaluację zewnętrzną praktycznych wskazówek jak należy
właściwie przygotować się do procesu badawczego,
stworzenie bazy i upowszechnianie „dobrych praktyk”.
Wnioski z działalności wspomagającej




Wzrasta liczba publikowanych na stronie internetowej
Kuratorium Oświaty w Kielcach przykładów „dobrych praktyk”.
Wzrasta liczba szkół biorących udział w monitoringu działalności
profilaktycznej szkół i placówek województwa świętokrzyskiego.
Należy zaplanować na nowy rok szkolny wspomaganie
dyrektorów szkół i placówek w zakresie planowania
i prowadzenia działań mających na celu poprawę jakości pracy
szkoły w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych.
Upowszechniać w formie elektronicznej na stronie internetowej
Kuratorium Oświaty w Kielcach materiały szkoleniowe
i pokonferencyjne.
„Droga wiedzy stoi otworem przed wszystkimi
ludźmi,
przed każdym zwykłym człowiekiem.”
Paulo Coelho

similar documents