A sérülékenységgel kapcsolatos EU szabályok és

Report
A SÉRÜLÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS
EU SZABÁLYOK ÉS MAGYAR JOG,
KITEKINTÉSSEL AZ ISZTAMBUL
PROTOKOLLRA
Nagy Boldizsár előadása a Magyar Igazságügyi
Akadémián a UNHCR „Különleges bánásmódot
igénylő menedékkérők” program keretében
Nagy Boldizsár előadása
Az előadás vázlata
•
•
•
•
Pillantás az EU jogára és politikájára
PTSD, Isztambul protokoll
A hatályos befogadási irányelv és az átdolgozás
A hatályos dublini rendeletcsomag és az átdolgozás
Az előadás második része sokban támaszkodik
Laurence de Bauche és Lilian Tsourdi
kiváló tanulmányára:
Presentation and analysis of the main European Union provisions to be taken into account when
identifying vulnerable asylum seekers - Reception conditions directive and Dublin regulation*
Brussels, 25 February 2013
Az előadó ezúton is köszönetet mond a szerzőknek a szöveg ilyen célú rendelkezésre
bocsátásáért!
* A birtokomban levő tanulmánynak – felthetően szövegszerkesztési hiba miatt – nem pontosan ez a címe, de ez az értelme.
Nagy Boldizsár előadása
Pillantás az EU jogára és politikájára
Nagy Boldizsár előadása
Tampere mondanivalója Európai Tanács,
következtetések (1999 október)
2. Az Amszterdami szerződésben rejlő kihívás most az, hogy biztosítsuk azt,
hogy a szabadságot - amely magában foglalja az Unión belüli mozgás
szabadságát - mindenki biztonságos körülmények között és a joghoz
hozzáférve élvezhesse....
3. Ezt a szabadságot nem szabadna azonban az Unió saját polgárai kizárólagos
előjogának tekinteni. Ennek a szabadságnak a puszta léte vonzerőt
gyakorol mindazokra az egész világon, akik nem élvezhetik azt a
szabadságot, amit az Unió polgárai adottnak vesznek. Ellentétben állna
Európa hagyományaival, ha megtagadnánk ezt a szabadságot azoktól akiket
körülményeik igazolhatóan arra vezetnek, hogy a területünkre lépésre
törekedjenek.
(Szükség van menekültügyi, bevándorlási, az illegális migráció elleni
és határvédelmi politikákra)
4. A cél: nyitott és biztonságos Európai Unió, amely teljes mértékben
elkötelezett a Genfi Menekültügyi Egyezményből és más emberi jogi
okmányokból származó kötelezettségei mellett és képes a humanitárius
szükségletekre a szolidaritás alapján válaszolni. Közös megközelítést kell
kidolgozni a az Unió területén jogszerűen tartózkodó harmadik államokbeli
állampolgárok társadalmainkba integrálására is.
Nagy Boldizsár előadása
Szabadság és biztonság: az Európai Tanács
következtetései a Stockholmi program
(2010-2014) elfogadásakor, Brüsszel, 2009.
december
Az Európai Tanács megítélése szerint az elkövetkező
évek legfontosabb feladata az lesz, hogy szem előtt
tartsuk a polgárok és más olyan személyek érdekeit és
igényeit, akikért az Európai Unió felelősséggel tartozik.
A kihívást az alapvető jogok es szabadságok és a
sértetlenség tiszteletben tartásának biztosítása, és
ezzel egyidejűleg Európa biztonságának garantálása
jelenti.
Nagy Boldizsár előadása
A LISSZABONI SZERZŐDÉS
HATÁLYBALÉPÉSÉT
KÖVETŐEN ALKALMAZANDÓ
SZABÁLYOK
Nagy Boldizsár előadása
A szerződések és az elvek
EUSZ 6 §
…
• (2) Az Unió csatlakozik az emberi jogok és alapvető
szabadságok védelméről szóló európai
egyezményhez. Ez a csatlakozás nem érinti az
Uniónak a Szerződésekben meghatározott
hatásköreit.
• (3) Az alapvető jogok, ahogyan azokat az emberi
jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló
európai egyezmény biztosítja, továbbá ahogyan azok
a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból
következnek, az uniós jogrend részét képezik mint
annak általános elvei.
Nagy Boldizsár előadása
A SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN
ALAPULÓ TÉRSÉG (EUMSZ V. CÍM) SZERKEZETE (ÁTTEKINTÉS)
1. Fejezet
2. Fejezet
3. Fejezet
4. Fejezet
5. Fejezet
Általános
rendelkezések
A határok
ellenőrzésével,
a menekültüggyel és a
bevándorlással
kapcsolatos
politikák
Igazságügyi
együttműködés
polgári
ügyekben
81.§
Igazságügyi
együttműködés
büntetőügyekben
Rendőri
együttműködés
67-76. §
77-80.§
Nagy Boldizsár előadása
82-86.§
87-89. §
Az Európai Unió Bíróságának hatáskörei
A LSZ fontos újítása - Bíróság hatáskörei kibővülnek
Migráció, menekültügy, határátlépés, polgári igazságügyi együttműködés
Teljes jogkör
Újdonság: 2009 után már nem csak az a bíróság tehet fel előzetes kérdést
amelynek a döntése jogerős, hanem bármely szintű bíróság
Fennmaradó korlát:
Európai Unió Bírósága továbbra sem vizsgálhatja felül a közrend
fenntartásával, illetve a belső biztonság megőrzésével kapcsolatos
rendőri vagy egyéb rendészeti tagállami rendelkezések megfelelőségét
vagy arányosságát
Mód van sürgősségi eljárásra az előzetes döntéshozatali eljárásban –
amikor nemzeti bíróság kérdezi a luxembourgi az EU jog értelmezése
felől (pl. Bolbol ügy, El Kott ügy)
Nagy Boldizsár előadása
Az EiT a Stockholmi programról, 2009 december
A felelősségvállalás, a szolidaritás és a partnerség Európája
migrációs és menekültügyi kérdésekben:
• Az előretekintő és átfogó, szolidaritáson és felelősségvállaláson alapuló
európai migrációs politika kidolgozása továbbra is az Európai Unió egyik
kiemelt szakpolitikai célkitűzése. …. A megfelelően kezelt migráció valamennyi
érdekelt fél számára előnyös lehet. .. Európának rugalmas politikára lesz
szüksége, amely igazodik a tagállamok prioritásaihoz és szükségleteihez, és
lehetővé teszi a migránsok számára, hogy maradéktalanul éljenek a
tagállamok által felkínált lehetőségekkel.
• A közös menekültügyi rendszer 2012-ben történő létrehozásának célkitűzése
továbbra is fennáll, a védelemre szorulóknak pedig biztosítani kell a jogilag
biztonságos és hatékony menekültügyi eljárások igénybevételének
lehetőségét. Ezenkívül … meg kell előzni és vissza kell szorítani az illegális
migrációt, és küzdeni kell ellene, mivel az EU-ra és különösen a külső határai
mentén elhelyezkedő tagállamokra – a déli határokat is beleértve – egyre
nagyobb nyomás nehezedik az illegális migrációs áramlások miatt.
Nagy Boldizsár előadása
Az EU menekültügyi acquis formális listája,
időrendben,
(a módosítások feltüntetése nélkül)
• Az átmeneti védelemről szóló irányelv: A Tanács 2001/55/EK irányelve
(2001. július 20.) a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges
beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről,
valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás
következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly
előmozdítására irányuló intézkedésekről (HL L 212., 2001.8.7., 12–23. o.) (HL
Rendkívüli Kiadás -19 V04., 162)
• Dublin II rendelet: A Tanács 343/2003/EK rendelete (2003. február 18.)
egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott
menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról
(HL L 50., 2003.2.25., 1–10. o.) (HL Rendkívüli Kiadás -19 V06., 109)
• Befogadási irányelv: A Tanács 2003/9/EK irányelve (2003. január 27.) a
menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról (HL L 31.,
2003.2.6., 18–25. o.) (HL Rendkívüli Kiadás -19 V06., 101)
• Családegyesítési irányelv: A Tanács 2003/86/EK irányelve (2003.
szeptember 22.) a családegyesítési jogról (HL L 251., 2003.10.3., 12—18. o.)
(HL Rendkívüli Kiadás -19 V06 ., 224)
Nagy Boldizsár előadása
Az EU menekültügyi acquis formális listája
•
•
•
•
Kvalifikációs irányelv: A Tanács 2004/83/EK (2004. április 29.) irányelve a
harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek
menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való
elismerésének feltételeiről és az e státusok tartalmára vonatkozó
minimumszabályokról OJ L 304/12, 2004. szeptember 30., Hivatalos magyar
verziója: HL rendkívüli kiadás, 19/7 kötet, 96. old.
Eljárási Irányelv: A Tanács 2005/85/EK Irányelve (2005. december 1.) a
menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások
minimumszabályairól OJ L 326/13, 2005. december 13.
Menekültügyi Alap: Az Európai Parlament és a Tanács 2007/573/EK határozata
( 2007. május 23. ) a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános
program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap
létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
(HL 2007/L 144/1)
Alapjogi Charta : Az Európai Unió Alapjogi Chartája HL 2007/C 303/1, 2007.
december 14.
Nagy Boldizsár előadása
Áttekintés az acquisról és az átdolgozásokról (recastokról) az
elfogadás időrendjében
Másodlagos,
hatályos jogforrás
Van-e
átdolgozás
Helyzete
Európai Menekültügyi
Alap
2007/573/EK határozat
Nincs
2012. március 8-án módosították - rendelkeztek az
EU-n kivűlről áttelepítettekről- 2014-től Új Migrációs
és menekültügyi Alap
Átmeneti védelem
irányelv
2001/55/EK irányelve
Nincs
Európai Menekültügyi
Alap
2007/573/EK határozat
Nincs
2012. március 8-án módosították - rendelkeztek az
EU-n kivűlről áttelepítettekről- 2014-től Új Migrációs
és menekültügyi Alap
Kvalifikációs irányelv
(definíciós irányelv)
2004/83/EK irányelv
Van
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/95/EU
IRÁNYELVE (2011. december 13.)
Dublin II rendelet
A Tanács 343/2003 EK
számú rendelete
Van
Nagy Boldizsár előadása
a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek
nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes
menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a
nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról
(átdolgozás)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
604/2013/EU RENDELETE (2013. június 26.)
egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által
a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem
megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó
feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (átdolgozás)
Áttekintés az acquisról és az átdolgozásokról (recastokról)
Másodlagos,
hatélyos, jogforrás
Van-e
átdolgozás
Befogadási feltételek
irányelv
2003/9/EK irányelve
Van
Eljárási irányelv
2005/85/EK irányelve
Van
Helyzete
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/33/EU
irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelmet
kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU
irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelem
megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról
Eurodac
2725/2000/EK
rendelet
Nagy Boldizsár előadása
Van
Az Európai Parlament és a Tanács 603/2013/EU
rendelete (2013. június 26.)
a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a
tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem
megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó
feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU
rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok
összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a
tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodacadatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások
kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog
érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek
üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló
1077/2011/EU rendelet módosításáról .
Kitérő:
Isztambul protokoll, PTSD
(Hardi Lilla diáinak felhasználásával)
Nagy Boldizsár előadása
„A vadállatok soha nem ölnek kedvtelésből. Csak az
embert szórakoztatja embertársainak kínzása és
halála”
J. A. Froude
A kínzás egyetemesen tiltott és egyben széles körben
gyakorolt.
Nagy Boldizsár előadása
Mi a kínzás?
Az ENSZ 1984. évi egyezménye:
a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy
megalázó büntetések vagy bánásmódok ellen
1988. évi 3. tvr
„a kínzás kifejezés minden olyan cselekményt jelent,
amelyet szándékosan,
éles testi vagy lelki
fájdalom vagy szenvedés
kiváltása céljából alkalmaznak valakivel szemben, hogy
tőle, illetőleg harmadik személytől
értesüléseket vagy vallomást csikarjanak ki,
vagy hogy
Nagy Boldizsár előadása
Mi a kínzás?
olyan cselekmény miatt büntessék,
amelyet ő, vagy harmadik személy követett el,
illetőleg amelynek elkövetésével őt vagy harmadik személyt gyanúsítanak,
hogy megfélemlítsék, vagy nyomást gyakoroljanak rá, illetőleg hogy
harmadik személyt félemlítsenek meg, vagy hogy harmadik személyre
gyakoroljanak nyomást,
valamint bármilyen megkülönböztetési formára alapított más okból
alkalmaznak,
ha az ilyen fájdalmat vagy szenvedést
közfeladatot ellátó személy
vagy
hivatalos minőségben eljáró bármely más személy
vagy ilyen személy kifejezett vagy hallgatólagos ösztönzésére vagy ennek
hozzájárulásával
bárki más okozza.
Nagy Boldizsár előadása
A kínzás hatása
A kínzás lényege hogy a személyiség magvát,
támadja meg, képtelenné téve őt (és
gyermekeit és azok gyermekeit) hogy
mindennapi életüket folytassák
Nagy Boldizsár előadása
Isztambul
Protokoll
Nagy Boldizsár előadása
http://www.cordelia.hu/documents/ISZTAMBUL%20PROTOKOLL.pdf
Mi az IP?
• A kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy
megalázó bánásmód vagy büntetés eredményes
kivizsgálásáról és dokumentálásáról szóló kézikönyv
• A kézikönyv és az alapelvek 15 ország 40
szervezetét illetve intézményét képviselő több mint
75 jogi, egészségügyi és emberi jogi szakértő 3 éves
elemző, kutató és szövegező munkájának
eredménye
• Az Egyesült Nemzetek Szervezete emberi jogi
főbiztosának adták át 1999. augusztus 9-én.
Nagy Boldizsár előadása
Miért dolgozták ki?
• Azért, hogy az államokat felvértezzék a személyek
kínzástól való védelméhez nélkülözhetetlen
eszközzel, amely a kínzás hatékony dokumentálása.
• A kínzás dokumentálása
– Feltárja a kínzás és az embertelen vagy megalázó
bánásmód bizonyítékait
ezáltal
– az elkövetők büntethetővé válnak
és
– megvalósulhat az igazságszolgáltatás
Nagy Boldizsár előadása
Az Isztambul protokoll célkitűzése, hogy
iránymutatást nyújtson
• azon személyek állapotának felméréshez (assessment)
akik azt állítják, hogy kínzás vagy megalázó vagy
embertelen bánásmód áldozatai (voltak),
• az állítólag elkövetett kínzás eseteinek kivizsgálásához,
• a vizsgálati eredmények bírói szervek vagy más
vizsgálati szervek számára való átadáshoz.
Nagy Boldizsár előadása
A jelentés vagy a feljelentés címzettje
• Nemzeti vagy nemzetközi, orvosi vagy jogi hatóságok, nem-kormányzati
szervezetek és a Nemzetközi Büntetőbíróság. Az orvosoknak
mérlegelniük kell az IP 69 figyelembevételével.
IP 69:
• „Néhány esetben két etikai kötelezettség áll szemben egymással. A
nemzetközi kódexek és etikai alapelvek megkövetelik a kínzással vagy
bántalmazással kapcsolatos információk jelentését egy felelős szerv felé.
Vannak olyan jogrendszerek, ahol ez egyben jogi követelmény is.
• Néhány esetben ugyanakkor, betegek megtagadhatják beleegyezésüket
egy ilyen célú vizsgálathoz, vagy ahhoz, hogy a kivizsgálás alapján nyert
információkat harmadik felek tudomására hozzák. Félthetik magukat,
illetve családjukat egy esetleges megtorlástól.
•
…. Az ilyen döntési helyzetekben alkalmazott mérlegelés során az
ártalom elkerülésének elve kell, hogy előtérbe kerüljön. Az egészségügyi
szakembereknek olyan megoldásokat kell keresniük, amelyek az egyén
titoktartáshoz való jogának sérelme nélkül segítik elő az igazság
érvényesülését.
Nagy Boldizsár előadása
A protokoll tartalma
• I. A nemzetközi jogi szabályozás
• II. A releváns etikai kódexek
• III. A kínzás jogi vizsgálata
• IV. A meghallgatások általános szempontjai
• V. A kínzás fizikai bizonyítékai
• VI. A kínzás pszichológiai bizonyítékai
Nagy Boldizsár előadása
Függelékek
• I. A kínzás vagy más kegyetlen, embertelen
vagy megalázó bánásmód vagy büntetés
eredményes kivizsgálásának és dokumentálásának
• II. Diagnosztikai vizsgálatok
• III. A kínzás és rossz bánásmód
dokumentálását segítő anatómiai ábrák
• IV. A kínzás és rossz bánásmód orvosi
értékelésére vonatkozó irányelvek
Nagy Boldizsár előadása
A PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)
• Az IP „ Poszttraumás Stressz Zavar”-nak nevezi
• Trauma: az érintett a saját vagy mások életét
fenyegető tapasztalatot élt át, és amely intenzív
félelmet, tehetetlenséget vagy rémületet okozott
• Hatása: a betörő emlékképek, a rémálmok és a
trauma fontos vonatkozásainak felidézésére való
képtelenség. Az egyén esetleg nem képes pontosan
visszaidézni a kínzási események konkrét részleteit,
a kínzás során átélt élmények fő témáit azonban fel
tudja idézni.
Nagy Boldizsár előadása
A PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)
• Megjelenési formái:
• az esemény betörő, gyötrelmes felidézése,
• az eseményre vonatkozó visszatérő gyötrő álmok,
• az egyén úgy viselkedik vagy érez, mintha az
esemény újból megtörténne, ideértve hallucinációkat,
emlékvillanásokat és illúziókat
• ,az eseményre emlékeztető dolgok esetén intenzív
pszichológiai veszélyérzet
• és az esemény aspektusaira emlékeztető vagy
azokat szimbolizáló hívószavak esetén pszichológiai
reakciók.
Nagy Boldizsár előadása
A PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)
• A PTSD azonosítása: a PTSD lehet akut, krónikus
vagy késleltetett. A tüneteknek több mint egy hónapig
fenn kell állniuk és a zavarnak jelentős szenvedést
vagy funkcionális csökkenést kell okoznia
• Az egyénnek a traumás eseménnyel összefüggő
ingerek kerülését vagy a reakciókészség általános
megbénulását kell tartósan tanúsítania
• PTSD-re utal még: a trauma előtt nem tapasztalt
fokozott izgatottság. Jelei:


az elalvás vagy az átalvás nehézsége,
ingerlékenység vagy dühkitörések, koncentrációs
nehézség, túlzott éberség és túlzott megriadás
Nagy Boldizsár előadása
A PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)
Konkrét jelek (3 tartós megléte már PTSD-t mutat)
(1) a traumával összefüggő gondolatok, érzések
vagy beszélgetések elkerülésére irányuló
erőfeszítés;
(2) az áldozatot a traumára emlékeztető
tevékenységek, helyek vagy emberek kerülésére
irányuló erőfeszítés;
(3) az esemény egy fontos vonatkozásának felidézésére való képtelenség;
(4) jelentős tevékenységek iránti érdeklődés
csökkenése;
(5) elszakadás vagy elidegenedés másoktól;
(6) korlátozott érzelemnyilvánítás;
(7) csökkent életkilátás.
Nagy Boldizsár előadása
A menekültügyi acquis-nak a sérülékeny
csoportokra vonatkozó rendelkezései
Nagy Boldizsár előadása
A befogadási feltételekre vonatkozó
2003/9/EK irányelv és az átdolgozás, az
Európai Parlament és a Tanács 2013/33/EU
irányelve
Nagy Boldizsár előadása
A 2008-as átdolgozási javaslat
indokolásából
A különleges bánásmódot igénylő személyek:
• A Bizottság megállapítása szerint a menedékkérők befogadásával
kapcsolatban legkomolyabb aggodalomra a sajátos igények
megválaszolása terén mutatkozó hiányosságok adnak okot. A sajátos
igények azonosítása nemcsak, hogy kihat a megfelelő bánásmódhoz történő hozzáférésre,
de – különös tekintettel a lelki traumát átélt személyekre – érintheti a menedékkérelemmel
kapcsolatos döntéshozatali eljárás minőségét is. E tekintetben a javaslat biztosítja, hogy
ezen igények azonnali beazonosítása céljából nemzeti intézkedéseket hoznak.
• Ezen felül a javaslat számos biztosítékot tartalmaz annak garantálására,
hogy a befogadási feltételeket kifejezetten úgy alakították ki, hogy eleget
tegyenek a menedékkérők sajátos igényeinek. E módosítások a
befogadási feltételek számos vetületét érintik, így például az
egészségügyi ellátáshoz és lakhatáshoz történő hozzáférést, valamint a
kiskorúak oktatását.
Nagy Boldizsár előadása
A sérülékeny csoportok fogalma
Eredeti befogadási feltételek
irányelv:
• A meghatározások körében nincs
semmi
17. cikk
Általános alapelv
(1) A tagállamok a II. fejezetnek a
befogadás anyagi feltételeire és
az egészségügyi ellátására
vonatkozó rendelkezéseinek
végrehajtására hozott nemzeti
jogszabályaikban figyelembe
veszik az olyan kiszolgáltatott
személyek egyedi helyzetét, mint
a kiskorúak, a felügyelet nélküli
kiskorúak, a mozgássérültek, az
idősek, a várandós nők, a kiskorú
gyermeket egyedül nevelő
szülők, valamint kínzáson, nemi
erőszakon vagy a pszichikai,
fizikai vagy szexuális erőszak
más súlyos formáján átesett
személyek.
Nagy Boldizsár előadása
Átdolgozás
Meghatározások
„Különleges befogadási igényekkel rendelkező
kérelmező”: olyan, a 21. cikk szerinti sérülékeny
személy, akinek különleges garanciákra van
szüksége ahhoz, hogy ezen irányelv szerinti
jogaival élhessen, illetve kötelességeinek eleget
tehessen.
21. cikk
Általános elv
„A tagállamok az ezen irányelv végrehajtására hozott
nemzeti jogukban figyelembe veszik az olyan
kiszolgáltatott [értsd: sérülékeny, vulnerable]
személyek egyedi helyzetét, mint a kiskorúak, a
kísérő nélküli kiskorúak, a mozgássérültek, az
idősek, a várandós nők, a kiskorú gyermeket
egyedül nevelő szülők, az emberkereskedelem
áldozatai, a súlyos betegségben szenvedő
személyek, a mentális zavarokkal küzdő
személyek, valamint a kínzáson, nemi erőszakon
vagy a pszichikai, fizikai vagy szexuális erőszak
más súlyos formáján átesett személyek, például
a női nemi szerv megcsonkításának áldozatai.
A sérülékeny csoportok most és az újban (17. ill 21. §)
kiskorúak,
a kísérő nélküli kiskorúak,
a mozgássérültek,
az idősek,
a várandós nők,
a kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők,
Nem kimerítő
felsorolás –
más is lehet
sérülékeny!
valamint a kínzáson, nemi erőszakon vagy a pszichikai, fizikai vagy szexuális
erőszak más súlyos formáján átesett személyek,
például a női nemi szerv megcsonkításának áldozatai
az emberkereskedelem áldozatai,
a súlyos betegségben szenvedő személyek,
a mentális zavarokkal küzdő személyek
.
Nagy Boldizsár előadása
Hatályosban: külön cikk
15/2: orvosi ellátás
18: kiskorúak
19: kísérő nélküli kiskorúak
20: Kínzás és erőszak
áldozatai
Összehasonlítás: a menedékjogi tv. (2007.
évi LXXX. Tv – Met.) meghatározása
2 § k pont
• „különleges bánásmódot igénylő személy: a kísérő
nélküli kiskorú, vagy olyan kiszolgáltatott személy különösen a kiskorú, az idős, a fogyatékkal élő
személy, a várandós nő, a kiskorú gyermeket egyedül
nevelő szülő, valamint a kínzást, nemi erőszakot vagy
a pszichikai, fizikai vagy szexuális erőszak más súlyos
formáját elszenvedett személy -, akiről helyzetének
egyedi értékelését követően megállapítható, hogy
sajátos szükségletekkel rendelkezik.
• 4 § (3)
• E törvény rendelkezéseit a különleges bánásmódot
igénylő személyek vonatkozásában a helyzetükből
fakadó sajátos szükségleteik figyelembevételével
kell alkalmazni.
Nagy Boldizsár előadása
A sérülékeny mivolt és a különleges igények
viszonya a hatályos irányelvben
• 17 cikk kihirdetett szövege „különleges elbánást
igényelnek” = persons found to have special needs =
akikről megállapították hogy speciális igényeik /
szükségleteik vannak
• Lehet-e valaki sérülékeny, anélkül, hogy speciális
igényei lennének?
IGEN
pl. jó karban levő idős ember, akut tüneteket nem mutató (de a
visszaesés veszélyével szembenéző) kínzás áldozat
• Lehetnek-e valakinek speciális igényei, ha nem
szerepel a sérülékeny csoportok felsorolásában?
IGEN
pl. PTSD más okból, akár a menekülés traumája miatt
Nagy Boldizsár előadása
A sérülékeny mivolt és a különleges igények viszonya az új irányelvben
•
•
•
Új központi kategória: „különleges befogadási igényekkel
rendelkező kérelmező” „applicant with special reception needs” 2§ (k)
Ő az aki a 21. cikk szerinti sérülékeny személy
és
akinek „különleges garanciákra van szüksége ahhoz, hogy ezen
irányelv szerinti jogaival élhessen”.
Tehát csak a 21 cikk szerinti sérülékeny személy lehet különleges
befogadási igényekkel rendelkező.
A 22 § (3) megerősíti ezt , amikor kimondja, hogy csak azok a
sérülékeny személyek tekinthetők sajátos befogadási igényekkel
rendelkező személynek, és ezáltal részesülhetnek az ezen irányelvvel
összhangban nyújtott különleges támogatásban, akik a 21. cikkel
összhangban minősülnek sérülékenynek.
De: a 21. cikk felsorolása az átdolgozásban sem kimerítő! - lehet
olyan személy akinek másfajta különleges befogadási igénye van és
ez teszi sérülékennyé
Jogbizonytalanság teremtődött a sérülékenység és a speciális befogadási
igények kapcsolatát illetően: csak a 21. cikkben szereplő csoportok
tagjainak járnak-e a garanciák (többletjogok), vagy más sérülékeny
csoportok is léteznek, akiknek ugyancsak járnak.
Nagy Boldizsár előadása
A vak
ember
- „csak”
sérülékeny,
„csak”
speciális
befogadási
igényekkel
rendelkező
vagy
egyszerre
mindkettő,
bár a 21.
cikkben
nem
szerepel?
„Nemzeti jogszabályaikban figyelembe veszik”
A hatályos irányelv
Az átdolgozás
• Az anyagi fogadási
feltételek terén és az
egészségügyi ellátásban
• Anyagi fogadási
feltételek:
• Az irányelv végrehajtása
során = szélesebb kör,
valamennyi kérdésben
• „ a természetben, illetve
pénzjuttatás vagy kupon
formájában nyújtott szállást,
étkezést és ruházatot, illetve a
napi szükségleteket fedező
juttatást jelentik”
• Ugyanaz
•
Helyesen: napi kiadásokat fedező
juttatás(„daily expenses allowance”)
Nagy Boldizsár előadása
A sérülékeny csoportok azonosítását szolgáló
eljárás
A hatályos irányelv
Az átdolgozás
Új 22. cikk az eljárásról
• Nincs explicit rendelkezés
• 17.cikk „akikről megállapították”
Jóhiszemű értelmezés
+
a rendelkezésnek kell legyen
jelentése
-
Kötelezettség e megállapításra
vezető eljárás létrehozatalára
Nagy Boldizsár előadása
• Kötelező a „felmérés”
(assessment)
• A menekültügyi eljárás
kezdetétől ésszerű időn belül.
Ha az eljárás során később
merül fel, akkor.
• Az eljárás teljes hossza alatt jár
a különleges bánásmód
• Nem kell formális közigazgatási
(szakhatósági) eljárásban
•
Csak a 21. cikkben szereplő sérülékeny
csoport tagjának (?! – a 21 cikk nem
kimerítő felsorolás!)
Befogadási irányelv - átdolgozás – az sérülékeny csoportok
azonosítását szolgáló eljárásra vonatkozó szabályok
22. cikk
A sérülékeny személyek sajátos befogadási igényeinek felmérése
(1) A 21. cikk eredményes végrehajtása érdekében a tagállamok felmérik, hogy a
kérelmező sajátos befogadási igényekkel rendelkező kérelmező-e. A tagállamok
emellett megjelölik ezen igények jellegét.
A felmérést – amely a már meglévő nemzeti eljárások részeként is elvégezhető – a
nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtását követően ésszerű időtartamon belül
megkezdik. A tagállamok biztosítják, hogy e különleges befogadási igényekkel az ezen
irányelv rendelkezéseivel összhangban akkor is foglalkoznak, ha azok a menekültügyi
eljárás későbbi szakaszában válnak nyilvánvalóvá.
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a sajátos befogadási igényekkel rendelkező
kérelmezőknek az ezen irányelvvel összhangban nyújtott támogatásakor a teljes
menekültügyi eljárás során figyelembe vegyék a különleges befogadási igényeiket,
továbbá rendelkeznek helyzetük megfelelő figyelemmel kíséréséről.
(2) Nem szükséges, hogy az (1) bekezdésben említett felmérés közigazgatási eljárás
formáját öltse.
(3) A 21. cikkel összhangban kizárólag a kiszolgáltatott személyek tekinthetők sajátos
befogadási igényekkel rendelkező személynek, és ezáltal részesülhetnek az ezen
irányelvvel összhangban nyújtott különleges támogatásban.
(4) Az (1) bekezdésben előírt felmérés nem sérti a nemzetközi védelem szükségességének
a 2011/95/EU irányelv szerinti megvizsgálását.
Nagy Boldizsár előadása
Kiskorúak – a hatályos irányelvben
• 18 § (1) „tagállamoknak elsődlegesen a gyermek érdekeit
kell figyelembe venniük” = The best interests of the child
shall be a primary consideration = a gyermek mindenek
felett álló érdeke az elsődleges megfontolás
• (A fordulat: utalás az A gyermek jogairól szóló ENSZ
egyezmény kulcskategóriájára – „best interest of the child”)
• 18 § (2)
„A tagállamok biztosítják olyan kiskorúak rehabilitációs
ellátását, akik nemi erőszak gyermekbántalmazás (child
abuse), gondatlanság elhanyagolás (neglect),
Szaktanácskizsákmányolás, kínzás vagy kegyetlen, emberadás –
telen és megalázó bánásmód bármely formájának qualified
estek áldozatául, illetve akik fegyveres konfliktusok counselling
folytán szenvedtek, valamint biztosítják, hogy
– orvosi és
pszichológiai
szükség esetén megfelelő lelki gondozást
és szociális
(mental health care) és szaktanácsadást
támogatás
nyújtsanak.”
Nagy Boldizsár előadása
Kiskorúak – az átdolgozásban
• 23 § (1) „A gyermek mindenek felett álló érdeke” értelmeződik:
„A tagállamok a kiskorúnak a testi, szellemi, lelki, erkölcsi
és
A hivatalos fordítás
szociális fejlődésének megfelelő álló életszínvonalat ettől eltérő,
kevésbé pontos
biztosítanak”.
• 23 (4) = korábbi 18 (2) – lelki ellátás és szaktanácsadás
Új elemek
23 (2) A mindenek felett álló érdek vizsgálata:
„a) a családegyesítés lehetőségei;
b) a kiskorú jóléte és szociális fejlődése, különös figyelmet szentelve a
kiskorú hátterének;
c) biztonsági megfontolások, különösen ha fennáll a veszélye annak,
hogy a kiskorú emberkereskedelem áldozatává válik;
d) a kiskorú véleménye, életkorának és érettségi fokának megfelelően.”
23 § (3) Játék, szabadidős tevékenység
23 § (5) Elhelyezés szülőknél, testvéreknél felelős személynél –
ha ez szolgálja a legjobban a kiskorú érdekeit.
Nagy Boldizsár előadása
A kísérő nélküli kiskorú helyzete a hatályos
irányelvben és az átdolgozásban
19 §
• Képviselet
• Elhelyezés
– (16 felett lehet befogadó
állomás)
• Családfelkutatás – akár a
származási országban is,
bizalmasan
• A kísérő nélküli kiskorúakkal
foglalkozók kapjanak
speciális felkészítést és
tartsák titokban a bizalmas
információkat
Nagy Boldizsár előadása
24 §
• Részletesebb szabályok a
jogon túlmenő képviseletről
(megfelelő képzettség, stabilitás –
ne cserélődjön, rendszeres hatósági
ellenőrzés)
• Elhelyezés - ua.
• Családfelkutatás erősebb
kötelezettség (nem elég
törekedni, kezdete: a kérelem
benyújtása után)
• Képzés, bizalmasság: ua.
A kínzás és az erőszak áldozatai
A hatályos irányelv, 20. cikke
•
Az átdolgozás 25 cikke
A hivatalos fordítás ettől eltérő, kevésbé pontos. (Hiányzik a „súlyosan”)
•
A tagállamok biztosítják, hogy szükség esetén a
A tagállamok biztosítják,
kínzást, nemi erőszakot vagy egyéb súlyosan erőszakos
hogy szükség esetén a
cselekményeket elszenvedett személyek az említett
cselekményekkel okozott sérülések megfelelő
kínzást, nemi erőszakot
kezelésében részesüljenek, különösen a
vagy egyéb súlyosan
erőszakos
cselekményeket
elszenvedett személyek
az említett
cselekményekkel okozott
sérülések megfelelő
kezelésében
részesüljenek.
Nagy Boldizsár előadása
megfelelő orvosi és pszichológiai
kezelésben vagy ellátásban.
• A kínzásnak, nemi erőszaknak vagy
más súlyos erőszakos cselekménynek
áldozatul esett személyekkel
dolgozóknak az áldozatok igényei
tekintetében megfelelő képzésben
kellett részesülniük és továbbiakban is
abban kell, és a nemzeti jogban előírt
titoktartási kötelezettség terheli őket a
munkájuk során tudomásukra jutott
valamennyi információval kapcsolatban.
Fontos újdonságok
• A kezelést nem „szükség esetén” kell biztosítani,
hanem feltétlenül
• A kezelés tartalma pontosabban meghatározott:
orvosi és pszichológiai nem csupán akut kezelés,
hanem – huzamosabb – ellátás is
• Új a képzési követelmény: eleve képzettséget
igényel, s folyamatos (tovább)képzést is.
– A kezelést nyújtónak szakképzettnek kell lennie
– A sérülékeny kérelmezővel „dolgozó” többi személynek
legalább a szimptómákat kell ismernie, többek között a korai
azonosítás és a meghallgatás megfelelő módszerének
kiválasztása érdekében
Nagy Boldizsár előadása
A kínzás és az embertelen vagy megalázó
bánásmód vagy büntetés meghatározása egy
közelmúltbeli európai emberi jogi bírósági ügyben
•
•
•
•
Az ügy: Saadi v. Olaszország (Application no.
37201/06) A Nagytanács ítélete, 2008. február 28
A tiltott bánásmódnak(ill-treatment) el kell érnie a
súlyosság egy bizonyos fokát. Ez azonban
esetfüggő. Az, hogy a bánásmód kínzásnak,
embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy
büntetésnek minősül-e függ:
az eset összes körülményétől
a bánásmód hosszától
a fizikai és a lelki (pszichikai) hatásaitól,
és bizonyos esetekben
•
Nagy
az áldozat nemétől, korától és szellemi állapotától
Nagy Boldizsár előadása
Saadi v. Olaszország - meghatározások
• Embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés
= „a velejáró szenvedés vagy megaláztatás
mindenképpen meghaladja a jogszerű bánásmódhoz
vagy büntetéshez elkerülhetetlenül kapcsolódó
szenvedést vagy megaláztatást”
• Kínzás: különbözik az embertelen vagy megalázó
bánásmódtól vagy büntetéstől, legalább abban, hogy
magába foglal: „szándékos, embertelen bánásmódot,
amely nagyon súlyos és kegyetlen szenvedéssel jár”
(deliberate inhuman treatment causing very serious and cruel suffering)
(135-136. bek.)
Nagy Boldizsár előadása
Az orvosi ellátás speciális szabályai a
hatályos irányelvben
• Általános követelmény (15 §1)
Szükséges egészségügyi ellátás = (minimálisan)
– „Sürgősségi ellátás”
– „Betegségek alapvető kezelése”
• Speciális (2) bek.:
– „A tagállamok a különleges elbánást (bánásmódot) igénylő
kérelmezőknek biztosítják a szükséges orvosi vagy egyéb
segítséget.”
Az átdolgozás részletesebb (Ld. 19. §)
• Az (1) bek. Szerint „a súlyos mentális zavarok” alapvető
kezelése is kötelező, nem csak a betegségeké
• A (2) bek. a szükséges orvosi és egyéb segítség körében
megnevezi a „megfelelő mentális egészségügyi ellátás”-t.
(appropriate mental health care)
• ___________________________________________________
Valójában a most hatályosban is benne rejlik, amit az átdolgozás
kifejezetté tett!
Nagy Boldizsár előadása
Három gyakran feltett kérdés
1. Valamennyi menekülő sérülékeny, vagy nem?
– Sok szakértő szerint igen (ezért is fontos a fogadási
feltételek irányelv, amely többletjogokat ad a migránsokhoz
képest) Ugyanakkor a megnevezett csoportok még
sérülékenyebbek és a csoporton belül is különbség tehető
az egyéni körülmények szerint.
2. Alkalmazandóak-e a sérülékeny személyeket védő
szabályok fogvatartás során?
– Igen: ahol eltérést enged, ott kifejezetten a fogvatartásra
tekintettel (pl. szabad levegőre jutás) kíván eltérő
szabályokat. A személyi kör nem korlátozott, a fogvatartást
maga az irányelv engedi meg. A befogadási feltételek
megvonásáról rendelkező cikkek nem utalnak a
fogvatartásra, mint indokra. A Bizottság álláspontja szerint is
alkalmazandó. (Több tagország mégsem alkalmazza)
Nagy Boldizsár előadása
Három gyakran feltett kérdés
3. Alkalmazandóak-e a sérülékeny személyeket védő
szabályok a dublini eljárásban?
- Igen. A Cimade és GISTI kontra Franciaország (C-179/11)
ügyben 2012 szeptember 27-én meghozott ítéletében az
Európai Unió Bíróága egyértelműen kimondta:
A befogadási irányelvet „úgy kell értelmezni, hogy az a tagállam,
amelyben menedékjog iránti kérelmet nyújtanak be, köteles
biztosítani a 2003/9 irányelvben a menedékkérő befogadására
vonatkozóan megállapított minimumfeltételeket annak a
menedékkérőnek is, akivel kapcsolatban ez a tagállam [a
dublini] rendelet alapján úgy határoz, hogy e menedékkérő
átvétele vagy visszavétele iránt megkeres egy másik, a
menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért általa felelősnek
vélt tagállamot.”
A fogadási feltételeket a tényleges átadásig biztosítani kell. (nem
csak az átvételbe beleegyezésig!)
A költségek az átadó államot terhelik.
Nagy Boldizsár előadása
Az átdolgozás új szabályai – fogadási feltételek őrizet (fogvatartás,
detention) során - 11 §
Sérülékeny személyek és a különleges befogadási igényekkel rendelkező
kérelmezők őrizetben tartása
(1) „ Az őrizetben tartott, sérülékeny személynek minősülő kérelmezők
egészségét – beleértve szellemi egészségüket is – a nemzeti
hatóságoknak elsődleges szempontként kell kezelniük. Amennyiben a
tagállamok sérülékeny személyeket tartanak őrizetben, az őrizetben
tartottak sajátos helyzetére, ideértve egészségüket is, figyelemmel
rendszeres felügyeletet és megfelelő támogatást kell biztosítaniuk.
(2) Kiskorúakat kizárólag végső esetben lehet őrizetbe venni, és azt
követően, hogy megállapítást nyert, hogy kevésbé kényszerítő jellegű
alternatív intézkedések alkalmazása nem lenne hatékony. Az őrizetet a
legrövidebb időtartamra kell elrendelni, és mindent meg kell tenni az
őrizetben tartott kiskorú szabadon bocsátása és a kiskorúak számára
megfelelő szálláshelyen történő elhelyezése érdekében. …
Nagy Boldizsár előadása
Az átdolgozás új szabályai – fogadási feltételek őrizet (fogvatartás,
detention) során - 11 §
(3) A kísérő nélküli kiskorúakat kizárólag kivételes
körülmények között lehet őrizetbe venni. Mindent meg kell
tenni az őrizetben tartott, kísérő nélküli kiskorú mielőbbi
szabadon bocsátása érdekében. A kísérő nélküli
kiskorúakat nem lehet büntetés-végrehajtási
intézményben őrizetben tartani. … a felnőttektől
elkülönítve szállásolják el.
(4) Az őrizetben tartott családok számára megfelelő
magánéletet garantáló külön szálláshelyet kell biztosítani.
(5) Amennyiben a tagállamok női kérelmezőket tartanak
őrizetben, a férfi kérelmezőktől elkülönített szálláshelyet
kell számukra biztosítaniuk, hacsak nem családtagokról
van sz. és az együtt tartózkodáshoz valamennyi érdekelt
fél a beleegyezését adta. …”
(6) Határállomáson és tranzitzónában bizonyos derogációk
engedhetők a „lehető legrövidebb ésszerű időtartamra”
Nagy Boldizsár előadása
Fogvatartás és szellemi egészség
• A fogvatartottak rendszeres
megfigyelése/ellenőrzése (monitoring) kötelező –
rájuk különleges figyelem fordítandó (primary concern)
• Az új 11.§ szerint a fogvatartott személynek is jár a
„megfelelő támogatás”
• Ennek értelme a 19 és 22 §-ban foglalt megfelelő
orvosi és pszichológiai kezelés és ellátás
Nagy Boldizsár előadása
A MENEDÉKJOG IRÁNTI KÉRELEM
MEGVIZSGÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAM
MEGHATÁROZÁSÁT SZOLGÁLÓ
343/2003/EK rendelet (az u.n. Dublini
rendelet)
és
2013. évi átdolgozása, az Európai
Parlament és a Tanács 604/2013/EU
rendelete (2013. június 26.)
Nagy Boldizsár előadása
A 2003. évi Dublini rendeletben nincs
speciális rendelkezés, de…
• Hiány: nincs sz.
– Átadásra alkalmatlan egészségi állapotról
– A megkezdett ellátás/kezelés folytatásáról
– Az érintett egészségi állapotára vonatkozó információcseréről
• Ami van: „szuverenitási záradék” = 3 cikk (2) bek:
„ Az (1) bekezdéstől eltérve minden tagállam megvizsgálhatja a harmadik ország
állampolgára által hozzá benyújtott menedékjog iránti kérelmet akkor is, ha
annak megvizsgálásáért az e rendeletben megállapított feltételek szerint nem
felelős. Ez esetben ez a tagállam válik e rendelet értelmében felelős
tagállammá, vállalva a felelősséggel együtt járó kötelezettségeket. Ez a
tagállam szükség esetén tájékoztatja a korábbi felelős tagállamot, a felelős
tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytató tagállamot, vagy azt a
tagállamot, amelyet a kérelmező átvételével vagy visszavételével kapcsolatban
kerestek meg.”
Nagy Boldizsár előadása
A 2003. évi Dublini rendeletben nincs speciális
rendelkezés, de…
Van továbbá „humanitárius záradék”
15. cikk
(1) Bármelyik tagállam, még akkor is, ha az e rendeletben megállapított
feltételek szerint nem felelős, egyesítheti a családtagokat, valamint más
eltartott hozzátartozókat különösen családi vagy kulturális megfontolásokon
alapuló humanitárius okokból. Ebben az esetben egy másik tagállam
kérésére az említett tagállam vizsgálja meg az érintett személy
menedékjog iránti kérelmét. Az érintett személyeknek ehhez hozzá kell
járulniuk.
(2) Olyan esetekben, amikor az érintett személy terhesség vagy újszülött
gondozása, súlyos betegség, súlyos fogyatékosság vagy előrehaladott kor
miatt mások gondozására szorul, a tagállamok általában együtt tartják vagy
egyesítik a menedékkérőt egy másik tagállam területén tartózkodó
hozzátartozójával, feltéve hogy a családi kötelékek már a származási
országban fennálltak.
(3) Amennyiben a menedékkérő kísérő nélküli kiskorú, akinek másik
tagállamban róla gondoskodni képes hozzátartozója van vagy
hozzátartozói vannak, a tagállamok, ha lehetséges, egyesítik a kiskorút
hozzátartozójával vagy hozzátartozóival, kivéve ha ez nem szolgálja a
kiskorú érdekeit.
Nagy Boldizsár előadása
A szuverenitási és a humanitárius klauzula
• A szuverenitási és a humanitárius klauzula is
szélesebb kört fog át, mint a definícióknál szereplő
„család” – a távolabbi hozzátartozókra is
támaszkodhat a speciális igényű menedékkérő.
• A kínzás áldozatairól ugyan nem szól kifejezetten, de
nincs akadálya, hogy vonatkoztassák rájuk, akár
„általában” humanitárius okból, akár a (2) bek szerint,
ha a kínzás (a trauma) következménye súlyos
betegség vagy fogyatékosság.
Nagy Boldizsár előadása
NS és ME egyesített ügyek (C-411/10. és
C-493/10. sz..) , ítélet
Rendelkező rész (123. pont)
„Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. cikkét úgy kell
értelmezni, hogy a tagállamok – ideértve a nemzeti
bíróságokat – kötelessége, hogy ne adják át a
menedékkérőt a 343/2003 rendelet értelmében
„felelős tagállamnak”, ha tudomással kell bírniuk
arról, hogy a felelős tagállamban a menekültügyi
eljárást és a menedékkérők befogadásának feltételeit
illetően tapasztalható rendszeres zavarok miatt
alapos okkal, bizonyítottan feltételezhető, hogy a
kérelmező e rendelkezés értelmében embertelen
vagy megalázó bánásmód tényleges veszélyének
substantial
lesz kitéve.”
grounds for
believing that
Nagy Boldizsár előadása
A K ügy (C-245/11) 2012 nov. 6-i ítélet
2008 március K illegálisan Lengyelországba érkezik és
ott menedékjogi kérelmet nyújt be. A döntést meg
nem várva átmegy fiához és családjához Ausztriába,
ahol áprilisban újabb kérelmet nyújt be.
Menye K-ra szorul, mert:
„K menye K gondozására szorul az újszülöttje, valamint a harmadik
országban bekövetkezett komoly megrázkódtatást okozó
eseményt követő súlyos betegsége és súlyos fogyatékossága
miatt. Ha ezen esemény kiderülne, K menyét annak veszélye
fenyegetné, hogy a család becsületének helyreállítását célzó
kulturális hagyományok miatt a család őt körülvevő férfitagjai
súlyosan bántalmaznák. Mióta K Ausztriában újra találkozott
menyével, ő a menye legközelebbi tanácsadója és bizalmasa,
mégpedig nem csupán a köztük lévő családi kötelékek miatt,
hanem azért is, mert megfelelő szakmai tapasztalattal
rendelkezik.”
Nagy Boldizsár előadása
A K ügy (C-245/11) 2012 nov. 6-i ítélet
• Lengyelország elismerte, hogy ő a felelős állam és nem kérte
Ausztriától a humanitárius záradék (15.§) alkalmazását.
• Kérdés: köteles- ennek ellenére Ausztria alkalmazni a 15§ (2)-öt
és az elbírálásért felelős állammá válni, pusztán K kérése
nyomán?
• Ítélet: IGEN
• [A dublini rendelet] ” 15. cikkének (2) bekezdését úgy kell
értelmezni, hogy a menedékkérő által benyújtott kérelem
vizsgálatáért … nem felelős tagállam felelőssé válik. Az
ugyanezen rendelet értelmében véve felelős tagállammá vált
tagállamnak kell vállalnia az e felelősséggel együtt járó
kötelezettségeket. E tagállam erről tájékoztatja az eredetileg
felelős tagállamot. Az említett 15. cikk (2) bekezdésének ezen
értelmezése akkor is alkalmazandó, … korábbi felelős tagállam
nem terjesztett elő … ilyen értelmű kérelmet.
Nagy Boldizsár előadása
Az átdolgozás
(604/2013/EU rendelet)
Ha az átadást megelőzően - kivételesen – őrizetben tartják a személyt, akkor az
átdolgozott Befogadási feltételek irányelv rendelkezései alkalmazandók (28 § /4/
bek.)
A kiskorúkra és a kísérő nélküli kiskorúakra (részben) új, speciális rendelkezések
vonatkoznak (6, 8 §)
31 § - Részletesebb rendelkezés az átvevő állam tájékoztatásáról
(1) A kérelmező, … átadását végző tagállam közli a felelős tagállammal az átadandó
személyre vonatkozó…személyes adatokat, …, hogy a felelős tagállam illetékes
hatóságai …képesek legyenek megfelelő segítséget – így az érintett személy
létfontosságú érdekei védelmében azonnali egészségügyi ellátást – nyújtani az
érintett személynek…
(2) Az átadó tagállam … átad a felelős tagállamnak minden olyan információt, amely
elengedhetetlen az átadandó személy jogainak biztosításához és azonnal
felmerülő különleges igényeinek kielégítéséhez, különösen az alábbiakat:
– valamennyi olyan azonnali intézkedés, amelyeket a felelős tagállamnak meg kell
hoznia annak érdekében, hogy az átadandó személy különleges igényeit megfelelően
ki lehessen elégíteni, beleértve az esetlegesen szükséges azonnali egészségügyi
ellátást is…
Nagy Boldizsár előadása
Az átdolgozás
(604/2013/EU rendelet)
• 32 § - részletes rendelkezés arról, hogy ha érintett
(vagy képviselője) hozzájárulásával az átadó állam
- a Bizottság által ezután kidolgozandó – közös
egészségügyi bizonyítványban átadja a speciális
igényű személyek (egyebek között a fogyatékkal élők, az időskorúak,
várandós nők, kiskorúak, kínzás, nemi erőszak vagy a pszichikai, fizikai, illetve
szexuális erőszak más súlyos formáinak áldozatai) fizikai
és szellemi
állapotára vonatkozó információkat.
Az átvevő (azaz a felelős) „állam biztosítja, hogy e
különleges igényeket megfelelően kezeljék, és
biztosítja különösen az esetlegesen szükséges
alapvető orvosi ellátást” (32 § /1/ bek.)
Nagy Boldizsár előadása
Az átdolgozás
(604/2013/EU rendelet)
NS és ME beépítése a 3 § (2) bek-be:
Nem szabad („lehetetlen”) a kérelmezőt a felelős
tagállamnak átadni, ha
„megalapozott okokból feltételezhető, hogy az adott
tagállamban a menekültügyi eljárásnak és a
kérelmezőkre vonatkozó befogadási feltételeknek
szisztematikus hiányosságai vannak, aminek
eredményeként az Európai Unió Alapjogi
Chartájának 4. cikke értelmében vett embertelen
vagy megalázó bánásmód kockázata áll fenn”
(Ilyenkor kereshet másik felelős államot, de ha nincs, el
kell járnia)
Nagy Boldizsár előadása
Az átdolgozás
(604/2013/EU rendelet)
A K. ügy részleges kodifikálása:
16. § „eltartott személyek”
– Az általános szabályoktól eltérően a humanitárius klauzula
„általában” (normally) alkalmazandó:
A jogszerűen tartózkodó gyermek, testvér vagy szülő,
illetve a kérelmező egyesítendő, illetve együtt tartandó,
ha akár a kérelmező , akár a rokon a másikra szorul
„várandósság, újszülött gondozása, súlyos betegség,
súlyos fogyatékosság vagy előrehaladott kor miatt” és
ezt írásban kérik feltéve, hogy a kötelék már a
származási országban megvolt.
Ha azonban a kérelmező egészségi állapota miatt huzamos ideig nem
tud utazni, akkor az állam nem köteles a másik államban legálisan
tartózkodót a kérelmező államába beengedni családegyesítés
céljából. (16 § /2/)
Nagy Boldizsár előadása
A menekültstátusz megadására és
visszavonására vonatkozó tagállami
eljárások minimumszabályairól
szóló 2005/85/ EK irányelv
és annak átdolgozása,
az Európai Parlament és a Tanács
2013/32/EU irányelve (2013. június 26.)
Nagy Boldizsár előadása
A hatályos eljárási irányelv
• Nem rendelkezik a sérülékeny személyekre
vonatkozó speciális eljárásról.
• Három említés:
– 13 § (3) a: a meghallgatást végző személy megfelelő
felkészültséggel rendelkezzen a kérelem hátterében álló
személyes és általános körülmények figyelembevételéhez,
lehetőség szerint beleértve a kérelmező kulturális gyökereit
vagy sérülékenységét
– 23 § (3) A tagállamok – a II. fejezet alapelveivel és
garanciáival összhangban – elsőbbséget biztosíthatnak
azoknak a vizsgálatoknak, vagy meggyorsíthatják azokat a
vizsgálatokat, amelyekben a kérelem megalapozottnak tűnik,
vagy a kérelmezőnek különleges igényei vannak.
– 17 § A kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó 17 szabály
Nagy Boldizsár előadása
Az eljárási irányelv átdolgozása
(2013/32/EU irányelv)
2. §.
„különleges eljárási garanciákat igénylő kérelmező”: olyan kérelmező, aki
egyéni körülményei miatt csak korlátozott mértékben tudja élvezni az
ezen irányelv értelmében őt megillető jogokat, és korlátozott
mértékben tudja teljesíteni az ezen irányelv alapján rá háruló
kötelezettségeket;
(1)
(2)
(3)
(4)
24. §
A kérelem benyújtása után „ésszerű időn belül értékelik, hogy a
kérelmező különleges eljárási garanciákat igényel-e”.
Az értékelés beépíthető más eljárásba, „nem szükséges, hogy az
közigazgatási eljárás formájában történjen”
„A tagállamok biztosítják, hogy a különleges eljárási garanciákat
igénylőként azonosított kérelmezők megfelelő támogatást kapjanak”
a teljes eljárás során. Gyorsított- és határeljárás nem alkalmazható,
ha a megfelelő támogatás nem megadható.
Ha a különleges eljárási garanciák iránti igény „az eljárás egy későbbi
szakaszában válik ismertté”, akkor is kielégítendő
Nagy Boldizsár előadása
A Met. és a vhr. a különleges bánásmódot
igénylő személyekről (főbb rendelkezések a
2013. évi módosítások után)
Nagy Boldizsár előadása
A Met. (2007. évi LXXXX. tv.) a különleges bánásmódot
igénylő (2013 júliusi állapot)
Met. 29. §
„A befogadási feltételek biztosítása során figyelemmel kell lenni a
különleges bánásmódot igénylő személy sajátos szükségleteire.”
Met. 30§ (3) a):
„ A befogadás anyagi feltételeit korlátozó vagy megvonó döntés
meghozatala során
• a) a menekültügyi hatóságnak figyelemmel kell lennie az elismerését
kérő egyéni helyzetére, különös tekintettel a különleges bánásmódot
igénylő személyekre, …”
Met. 31/F. §59
(1) A menekültügyi őrizet végrehajtása során
a) - a házastársak kivételével - a férfiakat a nőktől, valamint
b) a kiskorú gyermekkel rendelkező családokat - a magánélet megfelelő
védelmének biztosításával - a többi őrizetestől
el kell különíteni.
(2) A különleges bánásmódot igénylő személyek elhelyezéséről sajátos
szükségleteikre - különösen a korukra, valamint az egészségügyi (és ennek
részeként mentális) állapotukra - figyelemmel kell gondoskodni.
Nagy Boldizsár előadása
A Met végrehajtási rendelete (301/2007. (XI. 9) Korm. rendelet) a
különleges bánásmódot igénylő személyekről (2013 júliusi állapot)
•
•
•
•
Vhr 3 §
„1) A menekültügyi hatóság … vizsgálni köteles, hogy a
menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint a
menedékeskénti elismerését kérő (a továbbiakban:
elismerését kérő), továbbá a menekült, az oltalmazott és a
menedékes tekintetében a különleges bánásmódot
igénylő személyre vonatkozó szabályok alkalmazásának
van-e helye.”
(2) Kétség esetén - ha az érintett hozzájárul menekültügyi hatóság orvos- vagy pszichológus szakértő
segítségét veheti
(3) Az érintettet tájékoztatni kell a vizsgálatról és a
hozzájárulás megtagadásának következményeiről
(4) Ha a vizsgálathoz nem járul hozzá nem élhet a
speciális bánásmóddal
Nagy Boldizsár előadása
A Met végrehajtási rendelete (301/2007. (XI. 9) Korm. rendelet) a
különleges bánásmódot igénylő személyekről (2013 júliusi állapot)
• 33 § a kiskorúakra vonatkozó részletes szabályok
34 §
• (1) A különleges bánásmódot igénylő elismerését
kérő - amennyiben egyéni helyzetére tekintettel és
szakorvosi vélemény alapján is szükséges - a 26-27.
§-ban foglaltak mellett térítésmentesen jogosult az
egészségi állapotára figyelemmel indokolt
egészségügyi szolgáltatások igénybevételére,
rehabilitációs, pszichológiai, valamint klinikai
szakpszichológiai ellátásra, továbbá pszichoterápiás
kezelésre.
Nagy Boldizsár előadása
Köszönöm a figyelmüket!
Nagy Boldizsár
www.nagyboldizsar.hu
[email protected]
Nagy Boldizsár előadása

similar documents