"Gyermekeink Védelmében" nyilvántartási rendszer adatlapjainak

Report
„GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN” - Nyilvántartási
rendszer adatlapjai /235/1997. (XII. 17.) Korm.
Rendeletet (Ar./
„MACIS LAPOK”
Forrás: Gyermekeink Védelmében
Módszertani kézikönyv az egységes gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer használatához, 2007

Elsősorban számítógépen javasolt, de tovább küldéskor,
ill. aláíratáskor ki kell nyomtatni az egyes lapokat

Személyiségi jogok védelme – aktán nem lehet név,
lakcím, más személyes adat (helyette: monogram,
törzsszám, valamilyen egyéb azonosítást szolgáló jelzés)

Legyen struktúrája az aktának - átlátható legyen - időrend
pl. „T” – lap, tájékoztatási nyíl., együttműködési nyíl.,
Jelzés-visszajelzés, „GYSZ-1” - Esetfelvételi lap, többi
„macis lap”, keletkezett iratanyag (ld. esetmegbeszélés és
egyéb feljegyzés, szakvélemények, stb., családgondozó.
saját feljegyzései – elkülönítve)
 Funkciója,
hogy a gyermek alapvető adatait
regisztrálja.
 Az adatlap kitöltése ott és akkor történik, ahol és
amikor a gyermek megjelenik az ellátórendszerben (a
kliens puszta megjelenése nem jelent automatikus
kötelezettséget az adatlap felvételére)
 másolati példányokban kerül a gyermek számára
később ellátást nyújtó intézményekbe, vagy vele
kapcsolatos intézkedést hozó hatóságokhoz
 Gyakorolja-e a szülői felügyeleti jogokat? – jogi
értelemben - fontos pontosan kitölteni!
Az eset kezdeti regisztrálása /mi a jelzés kiváltó oka, ill.
milyen problémával jelentkezett a család/
 Egyszerű környezettanulmány
 Védelembe vételre vonatkozó javaslattétel, ha a
gyámhatóság felkérését nem előzte meg gyermekjóléti
szolgáltatás
- „Következtetések, további tennivalók” - indokolni kell az
eset lezárását vagy folytatását, illetve megtenni a
javaslatot a hatóságnak - /Ket. 39. §. (2) érintettek
aláírása kell/
 Továbbítás – hatóság megkeresése jav. – hivatalos
környezettanulmányként készült

„Család — környezet” a család körülményei, életmódja,
szociális helyzete /több gyerek esetén elég egy/
 Gyermekkel
kapcsolatos
fontos
információk
/gyerekenként kell kitölteni/
 „Gondozási folyamat, javaslattétel”
Részletes kitöltés szükséges! - minden lényeges
tudnivaló kell - Az adekvát segítségnyújtáshoz fontos, az
ügy szempontjából lényeges adatok, információk
megfelelő ismeretek rendelkezésre álljanak
- Javaslattétel - csak akkor van szerepe, ha a gyermek
számára gyermekvédelmi gondoskodást javasolnak
 Aláírás, dátum szükséges

Javaslatot hatósági intézkedés kezdeményezésére a l49/l997.(IX.l0.) Korm. r.
84. § 1) ;2) ) ; (l5/l998.(IV.3o.) NM rend. 19.-20 § l49/l997.(IX.l0.) Korm. r.
84. § 2) ) szerint kell elkészíteni.
 a szülők nevelési tevékenysége
 a család élethelyzetére vonatkozó adatok
 eddig biztosított ellátások
 az alapellátás eredménytelenségének oka
 a gyermek és szülő együttműködési készsége
 az alapellátás során felvett adatlapok - „T”– lap, „Gysz - 3” –
környezettanulmány, stb. és gondozási terv, „Gysz-4”, stb.
 a veszélyeztetető körülmények, azok okai, hatása
 a családgondozó személyére vonatkozó adatok
 szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslat
A javaslatot a fent ismertetett szempontok szerint kell kidolgozni
és megtenni !
a) kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni
ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, a Kt. hatálya alá tartozó iskolaotthonos
nevelést-oktatást, illetve kollégiumi ellátást,
 b) kötelezi a szülőt, hogy gyermekével keressen fel valamely családvédelemmel
foglalkozó személyt vagy szervezetet,
 c) kötelezi a szülőt arra, hogy gyermeke vegye igénybe az egészségügyi
szolgáltatásokat,
 d) kezdeményezi a háziorvosnál - súlyos veszélyeztetettség esetén bármely orvosnál
- a betegsége, illetve szenvedélybetegsége következtében állandóan vagy időszakosan
kóros elmeállapotú szülő, illetve a gyermekkel együtt élő más hozzátartozó orvosi
vizsgálatát,
 e) intézkedik - az illetékes szervek bevonásával a gyermek egészségét veszélyeztető
körülmények megszüntetéséről,
 f) magatartási szabályokat állapít meg a gyermek számára a kifogásolt magatartás
megszüntetése érdekében,
 g) figyelmezteti a szülőt helytelen életvezetésének, magatartásának
következményére, és felszólítja annak megváltoztatására, figyelmezteti továbbá a
szülőt az (5) bekezdés szerinti jogkövetkezményre,
 h) kötelezheti a szülőt és a gyermeket, illetve felkérheti a konfliktusban érintett más
személyt arra, hogy a nevelési-oktatási intézményben előforduló erőszak miatt
kialakult helyzet vagy más súlyos konfliktushelyzet kezelése érdekében jelenjen meg
iskolapszichológusi vizsgálaton, illetve vegye igénybe a konfliktuskezelést segítő
szolgáltatást.

Funkciója a családgondozás tervének és a féléves helyzetértékelésnek a
rögzítése. Gondozási terv esetén a családgondozás kezdetétől számított 30
napon belül tölti ki a gyermekjóléti szolgálat, helyzetértékelés esetén fél év
múlva. Ezt az adatlapot a gyermekjóléti szolgálat csak a jegyző ez irányú
külön kérelme esetén küldi meg.

Ha tervként szolgál, akkor tartalmaznia kell a dátumot, a feladatot, a
végrehajtásért felelősök megnevezését és a határidőket, valamint az
érintettek aláírását. A terv a későbbiek során az új feladatoknak
megfelelően aktualizálható, de az utólagos feljegyzéseknek is tartalmazniuk
kell az új feladat felelőseit, határidőt, a bejegyzés dátumát és az érintettek
aláírását.

A tervet minden féléves értékelés után újra kell készíteni, de mint arról
már volt szó, ez nem jelenti automatikusan a „GYSZ-3” újraírásának
szükségességét is.

A védelembe vételről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15
napon belül a gyermekjóléti szolgálat ezen az adatlapon rögzíti a
családi/egyéni gondozási-nevelési tervet, amit az érintettekkel
együttkell elkészíteni,, majd aláíratni, után haladéktalanul megküldeni a
jegyzőnek.
- Az azonos határozattal védelembe vett gyermekekről közös lapot tölt
ki a gyermekjóléti szolgálat, a személyre szóló feladatok pontos
megjelölésével.

Konkrét felelősök és feladatok, határidők
A „Gysz-5” adatlapon legyen egyértelmű kinek, mi a feladata, A probléma
megoldásához szükséges lépések. A
feladatok ne általános
megfogalmazásban szerepeljenek, hanem egyértelmű
feladatokat
jelentsenek az érintettek számára. A feladat teljesítés határideje, ennek
Azaz a vállalt/előírt feladatok teljesítésének követhetősége érdekében
célszerű
a
teljesítés
megkezdésének
és
befejezésének,
rendszerességének a határidejét megjelölni, illetve teljesítés
kontrollálásának a rendszerességét feljegyezni.
Funkciója a védelembe vétel felülvizsgálata érdekében végzett
helyzetértékelés rögzítése. Az adatlapot a gyermekjóléti szolgálat a
felülvizsgálatot megelőző 15 nappal tölti ki és 10 nappal a kitűzött
felülvizsgálat időpontja előtt köteles megküldeni a jegyzőnek.
(fél éves – éves - rendkívüli helyzetértékelés)
- Több gyermekre vonatkozó helyzetértékelés is készülhet egy
adatlapon, ha az ügyükben egy közös határozat született.

Megjegyzés: Ha a feladat megfelelő teljesítése nem az elvárt hatást
eredményezte lehetséges, hogy
a feladat kijelölése nem
voltmegfelelő az is lehet, hogy közbejött valami, ami félresiklatta a
folyamatot. Ezért kell a családi rendszerek egyediségében külön
felülvizsgálni a kijelölt feladatokat. Csak körültekintő elemzés lehet
megalapozott véleményt formálni és javaslatot tenni.
„GYSZ-4”- Egészségügy lap - A gyermek egészségi
állapotát, anamnézisét rögzítő adatlap - Az adatlapot a
gyermek orvosa a gyermekjóléti szolgálat, az átmeneti
gondozást nyújtó intézmény vagy helyettes szülő,
valamint a szakellátást nyújtó intézmény vagy nevelőszülő
kérésére tölti ki.

Átmeneti nevelésbe vétel adatlapjai
- IX. sz. adatlap - „Gysz-7”- Családi kapcsolatok,
családgondozás tervezése – kitöltés megkezdése 30 napon
belül
- X. sz. adatlap – „Gysz-8”- Helyzetértékelés

Gyermekjóléti előzmény hiányában – „T.” - lap ; „Gysz-1”)
és a IX. adatlap (Ar. 1. számú melléklet ) , együttműködési és
tájékoztatási nyilatkozat

Gyermekjóléti szolgálatnál gondozás – „T-lap”; „Gysz-1”;
„Gysz-2” ; „Gysz-3”; „Gysz-3”- betétlap; IX. sz. adatlap(Ar. 1.
számú melléklet); együttműködési és tájékoztatási nyilatkozat ,
továbbá feljegyzések, szakvélemények, saját feljegyzés, stb.
Átmeneti gondozás, ill. hatósági intézkedésesetén a „Gysz-4 „
kitöltése fontos!



Védelembe vétel – „Gysz-5” - egyéni gondozási-nevelési
terv; „Gysz-6” - helyzetértékelés
Átmeneti nevelésbe vétel : - „Gysz-7” ; „Gysz-8”

similar documents