Külgazdasági politika és piacfejlesztés

Report
Külgazdasági politika és piacfejlesztés
4) Globalizáció és regionalizáció a nemzetközi
kereskedelem szabályozásában
Dr. Kruppa Éva
Főiskolai tanár
2012
Az előadás célja
● Megismertetni a globalizáció és a regionalizáció
aktuális kérdéseit
 21. századi jellemzőit
● Bemutatni a multilaterális kereskedelmi rendszer
és a bilaterális kapcsolatok jelentőségét
 21. sz. sajátos vonását
● Felhívni a figyelmet arra, hogy a „kereskedelem –
befektetés-szolgáltatás” a 21. sz. komplex
jelensége
 Új szabályozási igények
● A regionalizmus új értelmezést nyer
2
A világkereskedelem (áru)
vezető exportőr és importőr országai, 2010
Exportőr *
Világ
Érték
mrd
USD
Részarány
%
11 878
100
Importőr *
Világ
Érték
mrd
USD
Részarány
%
12 016
100
1.
Extra EU-27
1 787
15,0
1.
Extra EU-27
1 977
16,5
2.
Kína
1578
13,3
2.
USA
1 968
16,4
3.
USA
1 278
10,8
3.
Kína
1 395
11,6
4.
Japán
770
6,5
4.
Japán
693
5,8
5.
Dél-Korea
466
3,9
5.
Hong-Kong
442
3,7
6.
Hong-Kong
(Kína)
401
3,4
6.
Dél-Korea
425
3,5
World Trade Report 2011. Website: www.wto.org, P. 34
*EU intra-ker. nélkül
3
A szolgáltatások világkereskedelme
vezető exportőr és importőr országai, 2010
Exportőr *
Világ
Érték
mrd
USD
Részarány
%
2 795
100
Importőr *
Világ
Érték
Részarány
%
2 705
100
1.
Extra EU-27
684
24,5
1.
Extra EU-27
598
22,1
2.
USA
515
18,4
2.
USA
358
13,2
3.
Kína
170
6,1
3.
Kína
192
7,1
4.
Japán
138
4,9
4.
Japán
155
5,7
5.
Szingapúr
112
4,0
5.
India
117
4,3
6.
India
110
4,0
6.
Szingapúr
96
3,5
World Trade Report 2011. Website: www.wto.org, P. 36.
*EU intra-ker. nélkül
4
Nemzetközi kereskedelem
2000-2011
5
Világkereskedelem átrendeződése
WTO trade negotiations: Facts and Figures on the
Doha Development Agenda, Brussels, 28 January 2011
Globalizáció
● = Gazdasági nyitottság
● A világ nyitottá vált
 A világ lakosainak 90%-a nyitott gazdaságban
él
● GATT /WTO szerepe – jelentős
 szabályozott multilaterális kereskedelmi
rendszer
 Döntés: konszenzussal
 Vitarendezés - nemzetközi bíróság
7
Regionalizáció
● = nemzetközi gazdasági integráció
● Formái:
 Preferenciális megállapodás
› Preferential Trade Agreement (PTA)
 Szabadkereskedelmi megállapodás
› Free Trade Agreement (FTA)
 Vámunió
› Customs union
8
A kereskedelem nemzetközi
szabályozása a 21. sz.-ban
● Globalizáció
 WTO: multilaterális szabályozás
● Regionalizáció
 Regionális kereskedelmi megállapodása
● Kétoldalú megállapodások
● Kereskedelem 21.sz. jellege
 Új szabályozást kíván
9
WTO –Dohai forduló
● 2001. november – Doha (Katar)
● Kereskedelmi körtárgyalás
● Fő céljai
 Fejlődő országok világgazdasági integrációjának
elősegítése
 Piacokhoz való hozzájutás
 Mezőgazdasági támogatások csökkentése
 Biztosítani a globális gazdaságban a fenntartható
fejlődését
10
Tárgyalások kronológiája
● 2003. szeptember - Cancun (Mexiko)
 Miniszteri szintű találkozó
 Nincs megállapodás
› Mezőgazdasági termékek támogatása kérdésében
 Új országcsoportok keletkezése
› G20; G90
● 2004. július: Genf – Svájc
 Megállapodás a tárgyalások kereteiről
11
Tárgyalások kronológiája
● 2005. december – Hong Kong
 Fejlett országok megnyitják piacaikat a LDC
országok előtt
 2013-ig nyitottá teszik mezőgazdasági piacaikat
is az LDC számára
● 2006. július – Genf
 Mezőgazdasági termékek támogatása és az
importvámok: Nincs eredmény
12
Tárgyalások kronológiája
● 2008. július – Genf – Svájc
 Ipari termékek vámtarifáinak csökkentése
 Mezőgazdasági termékek vámtarifáinak csökkentése
 Mezőgazdaság reformja a fejlett országokban
› Támogatások leépítése
 Közel kerültek a megállapodáshoz, de nincs eredmény
› Farmereket védő speciális intézkedések pontos meghatározása
miatt, ha az import ingadozik
● 2009-2010: Tárgyalások befejezésének igénye, de
nincs eredmény
13
Miért tart(ott) ilyen soká?
● Komplex tárgyalás
 Döntéshozatal - konszenzus
 Sokféle téma – „csomag”
› minden tagnak a csomag minden elemét el kell
fogadnia (semmit sem fogadtak el, amíg mindent el
nem fogadnak!)
› Fejlett országok által kezdeményezett témák
› Szellemi tulajdon, közbeszerzés, beruházásvédelem
● Az idő túllép Dohán!
14
Mi lenne Doha haszna?
● A világexport évente 2,56%-kal nőhetne
 310 mrd EUR vagy 383 mrd USD
● A világ jövedelme (GDP) 0,24%-kal
emelkedhetne, ha a megállapodás teljesen
életbe lép
 135 mrd EUR vagy 167 mrd USD
15
Mi lehet az ára,
ha nem egyeznek meg?
● Számszerűsített eredmények – elmaradnak
 Csökkenne a kereskedelem és a GDP is!
● Multilaterális kereskedelemből a
protekcionizmus irányába visszafejlődne a
világ
 Ennek komoly jelei mutatkoznak
16
Miért lenne Doha kedvező a fejlődő
országoknak?
● Nagyobb országok számára
 Piacokhoz való hozzáférés
● Kisebb országok
 Mezőgazdaság liberalizálása
● LDC
 Vámmentes kereskedelem - viszonosság nélkül
● Rugalmas vámleépítés
17
Milyen témák – hol tartanak?
● Ipari termékek: vámok csökkentése,
leépítése – viszonosság
 Vámvédelem megszűnése
 Fejlődő országoknak 10 év alatt kel
végrehajtaniuk
● Mezőgazdasági termékek
 Piacnyitás : vámok csökkentése, támogatások
csökkentése
18
Milyen témák – hol tartanak?
● Ipari és mezőgazdasági termékek esetében
 Viszonosság!
● Szolgáltatások
 Nehezen állapodnak meg
● Más kérdések – túl sok van!
 Közbeszerzés
 Beruházások védelme
 Szellemi tulajdon védelme
19
Szabadkereskedelmi
megállapodások – Doha?
Multilaterális kereskedelem helyett
regionális együttműködés
● Nemzetközi kereskedelem tendenciája:
 Preferenciális, szabadkereskedelmi
megállapodások számának növekedése
› Preferencial Trade Agreement= PTA
› Free Trade Agreement = FTA
● A két rendszer összecsap? Vélemények:
 Vége a multilaterális kereskedelemnek!
 A két rendszer szükségszerűen kiegészíti egymást
21
Miért szükséges a regionális
megállapodás?
● Korábbi motiváció
 Elkerüljék a legnagyobb kedvezményes elbánás
gyakorlatát
› Magas vámok voltak
● Napjainkban
 Vámok fokozatosan elvesztik jelentőségüket
 Fő indíték: nem tarifális akadályok elkerülése
22
Új válasz!
● 21.sz. regionalizmusa az átfogó nemzetközi
szabályozás, irányítás hiányát pótolja
● 20.sz. egyszerűbb kereskedelem,
egyszerűbb szabályozás
● 21.sz. összetettebb nemzetközi gazdasági
kapcsolatok – „kereskedelem-befektetésszolgáltatás” – összetettebb szabályozást
kíván
23
21. sz. „kereskedelem-befektetésszolgáltatás” komplexitása
● Két következménye
 Összekapcsolt (nemzetközileg)
termelőegységek
 Külföldi ügyletek/üzletek
24
A 20. és a 21. sz. kereskedelme
Forrás: Baldwin, R. p. 6, Figure 2.
25
Új szabályozás kell
Forrás: Baldwin, R. p. 6, Figure 3.
26
Regionális megállapodások hatása
● Multilaterális kereskedelemre kedvezőtlen
hatás
 Diszkriminációs hatás
● Összeütközik-e a két rendszer?
 Mennyire felelnek meg a WTO szabályoknak
● Mit tehet a WTO?
 Le kellene zárnia a Doha fordulót!
 Össze kellene kapcsolnia a bilaterális és multilaterális
tárgyalások vezetőit
27
Miért nőtt a szabadkereskedelmi
megállapodások száma?
● Múlt kereskedelempolitikájának
következménye
● Új jelenségekre - új válaszok
 Gyorsabb válasz, mint a WTO
 Jobban koncentrál a valós igényekre
› Termelési láncok - beruházások
28
Globalizmus – regionalizmus
● Globális kapcsolatok
 nem uniformális vagy monolitikus
 Regionális kapcsolatok mindig léteztek
● Regionalizmus hullámai
 1950-es évek: EGK, EFTA
› GATT fordulók – vámleépítés
 1980-as évek: más kontinensen is!
› Uruguayi forduló (1986 – 94)
 Napjainkban:
› Doha forduló
› Új szabályozási igény
29
Párhuzamos történések
globális és regionális kölcsönhatás
Forrás: Baldwin, R. p. 6, Figure 11.
30
Regionális megállapodások
számokban
● 1950-1970:
 70 szabadkereskedelmi megállapodás
 A világkereskedelem: 17%-a
● 2010-ben:
 300 szabadkereskedelmi megállapodás
› Egy ország/országcsoport több megállapodásnak is
részese
 A világkereskedelem: 35%-a
31
Regionális megállapodások
jellemzői
● Megállapodások
 Szabadkereskedelmi megállapodás – GATT
XXIV. Cikkelye alapján
 Nem vámunió
 Számtalan termék nem része a megállapodásnak
 Elődeikhez képest sokféle kérdést felölelnek
› Szolgáltatás kereskedelem, szabványok,
beruházások, tulajdonjog védelme
32
Regionális megállapodások okai,
motívumai
● Regionális megállapodás:
 Szorosabb kötelék kis országok számára
 Kereskedelmi kapcsolatokban bekövetkezett
változások
› Dominó effektus
 Komplexitása – új szabályozás kell!! (Baldwin)
33
Megállapodások gazdaságtana
● Jakob Viner elmélete igazolható
 Kereskedelem-teremetés
 Kereskedelem- eltérítés
● Hatás nagysága
 Létező megállapodások vizsgálata
● Sorosabb integráció előfeltétele
34
Megállapodások gazdaságtana
● Új generációs kérdések – nem tarifális
elemek
 előremutatnak a WTO-hoz képest
› Szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás
› Beruházásokra
- Nemzetközi termelési hálózatok számára fontos!
› E-kereskedelemre
› Jogi viták rendezése
35
Források
● World Trade Report, WTO (2011): The WTO and
preferential trade agreements: From co-existence
to coherence.
● Baldwin, Richard (2011): 21st Century
Regionalism: Filling the gap between 21st century
trade and 20th century trade rules. WTO, Staff
Working Paper ERSD-2011-08
36
Köszönöm
a figyelmet!
37

similar documents