Dolgozat prezentacioMAS SZINEKBEN

Report
LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ PENTRU
OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I
Rolul cunoştinţelor fonetice în interpretarea textelor lirice
în clasele V-VIII
Coordonator ştiinţific,
Lect.dr. Csomortáni Magdolna
Candidat,
Hankó Cs. Júlia
(căs. Fülöp)
Cluj-Napoca
Seria 2013-2015
BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR
TANÁRKÉPZŐ INTÉZET
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK
TUDOMÁNYOS- TANÍTÁSMÓDSZERTANI DOLGOZAT
AZ I-ES DIDAKTIKAI FOKOZAT ELÉRÉSÉÉRT
A hangtani ismeretek szerepe a lírai szövegek értelmezésében
V-VIII. osztályban
Tudományos irányító:
Dr. CSOMORTÁNI MAGDOLNA
egyetemi adjunktus
Jelölt:
FÜLÖP CS. JÚLIA
(szül. HANKÓ)
Kolozsvár
2013-2015
Miért választottam ezt a témát?
„...A versíró úgy csörgeti markában a szavakat, mint a
gyerek szokta a kavicsot, és teljesen tőle függ, hogy
briliánsok
csörgését
hallja-e,
vagy
folyami
sóderdarabokét. A szavak hangzása szép. A szavak
hangzása csúnya (Ami bizonyos szempontból egyre
megy)...”
(Nemes Nagy Ágnes)
A dolgozat szerkezete:
 I. rész: Egy kis hangtan
 II. rész: Módszertani rész
 III.rész: Gyakorlati rész
Egy kis hangtan:
(elméleti rész)
 A hangtani ismeretek az irodalomórákon
 A hangok stílushatását vizsgáló elméletek
 A hangszimbolika értelmezése
 A hanggal való hangutánzás és hangulatfestés
 A hangalak és a jelentés közötti kapcsolat a magas és mély hangrendű




szópárok esetében
A hangalakzatok – fonetikai alakzatok szerepe a versekben
A hangtani környezet
A vers – és stíluselemzés nyelvi- stilisztikai háttere
A beszédkészség fejlesztése
Módszertani rész:
 Kulcsfogalmak a Magyar nyelv és irodalom tantervben
 Az esztelneki VIII. osztályos tanulók hangszimbolikai
ismereteinek vizsgálata
 A VIII. osztályos tanulók hangszimbolikai ismeretei-nek
mutatói és fejlesztése
Az esztelneki VIII. osztályos tanulók hangszimbolikai
ismereteinek vizsgálata
 A kutatás célkitűzései és hipotézise
 A kutatás szakaszai
 A kutatásban alkalmazott módszerek
 A kísérleti csoport bemutatása
 A kontroll csoport bemutatása
Összehasonlítás
Kísérleti csoport
Kontroll csoport
Kitűnő tanuló
20%
15,38%
Jó tanuló
30%
33,33%
Közepes tanuló
30%
46,15%
Elégséges tan.
20%
0%
A VIII. osztályos tanulók hangszimbolikai ismeretei-nek
mutatói és fejlesztése
Kezdeti felmérés:
 1. Osztályozni tudja a magánhangzókat
időtartamuk szerint
 2. Képes a beszédművelés és helyesírás
szempontjából megközelíteni a hangtani
ismereteket
 3. Képes összefüggést teremteni a hangtani
ismeretek és a vers hangulata között, amelyre a
magánhangzók előfordulási aránya utal.
 4. Képes a hangtani ismereteket szókészlettani
ismereteivel összefüggésbe hozni a játékos
gyakorlat megoldása során.
A VIII. osztályos tanulók hangszimbolikai ismeretei-nek
mutatói és fejlesztése
 5. Képes Rimbaudnak a hangszimbolikával kapcsolatos





szemléletét gyakorlatba ültetni
6. Képes feismerni a megadott versrészletek hangjainak
szimbolikáját.
7. Egyszerű statisztikai felmérést tud készíteni a
magánhangzók előfordulási arányáról egy versrészletből
8. Csoportosítani tudja az idézetek szavait hangrendjük
szerint
9. a) Csoportosítani tudja a versrészlet szavait a
mássalhangzók zöngéssége szerint;
b) Meg tudja állapítani a zöngés-zöngétlen
mássalhangzók által keltett stilisztikai többlettartalmakat
Kezdeti felmérés értékelése
Utómérés
1. Felismeri az alliterációt, mint jellegzetes rímfajtát és összefüggésbe
tudja hozni a betűrímet meghatározó magánhangzó szerepét a vers
hangzásvilágának megteremtésével.
2. Meg tudja nevezni az s és sz hangoknak a hangszimbolikában létező
jelzőjét (sziszegők) és szerepét.
3. Meg tudja állapítani az egyes szövegrészekben fellelhető
mássalhangzó-arányt.
4. Felismeri a kijelölt sorokban szereplő lágy mássalhangzók
stílushatását.
5. Felismeri a kijelölt sorokban szereplő pergő hang stílushatását.
6. Képes elkészíteni egy egyszerűbb hangstatisztikai kimutatást,
amelyben egy kijelölt szövegrész zöngés-zöngétlen mássalhangzókészletét tünteti fel.
7. Felismeri, hogy az egyes hangok (l és ny) gyakorisága nem föltétlenül
határozza meg az adott sorok hangulatát, mert egy harmadik hang (h)
válik dominánssá.
Utómérés
8. Meg tudja állapítani a kijelölt verssorokban a magánhangzók
előfordulási arányát.
9. Képes elvonatkoztatni az egyszerű hang-hangulatkeltés viszonytól, és a
hangok tágabb szövegkörnyezetét vizsgálva, felfedezi, hogy az adott
versszakban a földi-égi valóságszférát szimbolizálják az előforduló
hangok.
10. Felismeri a magánhangzós betűrímet.
11. Meg tudja állapítani, hogy a költemény időmértékes jambikus
verselésű.
12. Ki tudja keresni a versből a soráthajlásokat és ismeri szerepüket.
13. Megtalálja a versben a hangulatfestő szavakat.
14. Ki tudja keresni a vers szövegéből az archaikus hatást keltő szavakat.
Utómérés kiértékelése
A két felmérés összehasonlítása a kísérleti
csoportban
A két felmérés összehasonlítása a kontroll csoportban
Gyakorlati rész
 Feladatsor a beszédhangok stílushatásának
vizsgálatára
 Felmérőlapok
 Munkalapok
KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!

similar documents