Popovics Gábor előadása - Magyar Természetvédők Szövetsége

Report
Magyar
Természetvédők
Szövetsége
PEST MEGYE
2013.07.24.
TERÜLETFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓJA FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI
ELŐZMÉNYEK A MEGYEI TERVEZÉSBEN
• 1997-1998: megyei fejlesztési koncepció
• 2003-2004 : megyei stratégia és operatív program,
struktúraterv
• 2000-2004: kistérségi fejlesztési programok
• 2004-2006 : KMR stratégia, KMOP, BAFT területfejlesztési
stratégia, ágazati tervek
TERVBŐSÉG több a terv, mint a forrás, az elképzelések jelentős
része nem valósult meg, a források elaprózódtak és többnyire
intézmény, közmű, alap infrastruktúra fejlesztést szolgáltak ,
kevésbé a gazdaság fejlődését
SZEMLÉLETVÁLTÁS SZÜKSÉGES
• A tervezés célja ne maga a dokumentum legyen!
• Valós problémákra keressünk lehetséges jó megoldásokat, meglévő
adottságokhoz jobb hasznosítást; ne az asztalfióknak tervezzünk!
• Kapcsolódva az országos tervezéshez, felkészülés a következő 2014-2020 EU-s
programozáshoz, de ezeket a pénzeket eszközként kezeljük!
• Ne kizárólag azokra építsünk! Az Uniós célrendszer nem nekünk lett kitalálva! Ha
mindenben csak arra fókuszálunk, feladjuk saját célkitűzéseinket!
• Ne várjuk fentről ( vagy a pályázati rendszerektől) a csodát! A problémákat
magunknak kell együtt megoldanunk!
• Középpontban a gazdaság fenntartható, kiegyensúlyozott fejlesztése, a
foglalkoztatás, az értékteremtő képesség, a térség versenyképességének növelése
legyen, a térburkolatok, zenélő szökőkutak építésének ideje nincs most itt!
HOGYAN TERVEZÜNK ?
• A megyei önkormányzat és a PMTN Kft. Koordinálásával (nem adtuk ki a
feladatot), de széles külső szakértői segítségre támaszkodva
• Széleskörű partnerségre támaszkodva, figyelembe véve a térségi szereplőktől
érkező igényeket, inputokat
• Építve a korábban a térségre készült anyagokra, felhasználva a KSH, TEIR
adatbázisait
• Budapesttel és Érd megyei jogú várossal szorosan együttműködve
• Figyelembe véve az NGM, az NTH szakmai iránymutatóit, útmutatóit
• Egyeztetve a szomszédos megyékkel
• Építve a készülő Országos Területfejlesztési Koncepcióra és
• Figyelembe véve az EU 2020 stratégiai célkitűzéseit
A TERVEZÉS MENETE
• Részvétel kistérségi üléseken
• Vitaanyag a tervezés megalapozásához
• Részvétel az OTK készítésében
• 2012 novemberben kész a koncepció helyzetfeltáró anyaga, azt vitára
bocsátottuk
• A szakértői körrel kidolgoztuk a Koncepció célrendszerét, megfogalmaztuk a
főbb fejlesztési irányokat
• Rendszeres egyeztetések a tervezésben érintett tárcákkal
• OFTK elfogadása után a megyei koncepció elfogadása
folytatás: Megyei Stratégiai és Operatív Program tervezése a következő napokban indul
PEST MEGYE JELLEMZŐI A HELYZETÉRTÉKELÉS ALAPJÁN
• speciális helyzet Budapest és a
központi elhelyezkedés miatt
(forrásokhoz jutás terén is)
• az egyetlen megye, melynek
folyamatosan nő a népessége
• a legnagyobb a közlekedési
hálózatok koncentrációja
(autópálya, nemzetközi
vasútvonal, repülőtér,
nemzetközi víziút)
• az országon belül a legnagyobb
a vállalkozás-sűrűség
• a legnagyobbak a megyén
belüli fejlettségbeli
különbségek
A METROPOLISZTÉRSÉG JELENTŐSSÉGE
Budapest és Pest megye metropolisztérsége a világ 600 olyan
metropolisztérsége közé tartozik, amely a 2010 és 2025 közötti időszakban, a
világ GDP növekedésének várhatóan 65%-át állítja majd elő.
Azon 440 feltörekvő metropolisztérség között tartják számon, amely a globális
gazdasági növekedés 47%-át fogja produkálni.
A növekedésnek nem a legnagyobb városok, a tízmilliós lélekszámú
megapoliszok, hanem az olyan „középsúlyú” metropoliszok lesznek a motorjai,
mint amilyen Budapest és Pest megye (a csapágyvárosokkal) együtt.
A nemzetközi vállalati stratégiákban a nemzetgazdaságok versenyképességének
vizsgálata mellett (helyett) egyre inkább előtérbe kerülnek a nagyvárosi
metropolisztérségek.
Országok helyett azok metropolisztérségei versenyeznek egymással a jobb
pozíciók érdekében
A KÖZÉP MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ
Itt él az ország lakossága 30% -a
A foglalkoztatottak 1/3 itt dolgozik
Népessége továbbra is növekszik
Magyarország GDP-jének közel fele itt állítódik elő
A külföldi működő tőke több mint 40%-a itt található
3 milliós koncentrált belső piac a főváros és agglomeráció tekintetében
A jövedelmek meghaladják az országos átlagot
198 ezer működő társas vállalkozás (2010. év), mely fele a magyarországi
értéknek
60-75%-al csökkenő uniós források a 2014-2020 ciklusban, ami elsősorban az
ERFA alapot érinti
EGYÜTTMŰKÖDÉS BUDAPESTTEL
Budapest és Pest megye szorosan összekapcsolódik, egy közös nagyvárosi
térségben
A sűrűn lakott városi mag , az agglomeráció , a kisvárosokkal átszőtt városias
térség , és a peremvidékek közösen határozzák meg a térszerkezetet
Közös a gazdaság, a munkaerőpiac, az
innovációs kapacitás itt összpontosul
Szoros kapcsolat a közlekedés, közművek,
közszolgáltatások, piaci kapcsolatok által
Integrált módon működhetnek a közmű és
közlekedési szolgáltatások
Összetett programok megvalósításának
szükségessége, melyek átnyúlnak a város,
a megye és az országhatáron
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETSÉGES TERÜLETEI
 Közlekedésfejlesztés, kiemelten az elővárosi közlekedési rendszerek
fejlesztése és összehangolása
 Közműfejlesztés, közműszolgáltatás, víz-, hulladék- és energiagazdálkodás és
hatékonyság, döntően az agglomerációhoz tartozó települések
vonatkozásában
 Integrált területi tervezés, ITI, CLLD programok megfogalmazása az együtt
tervezendő térségek vonatkozásában
 Gazdaságfejlesztés, kiemelt területként kezelve a Ferihegyi Gazdasági Övezet
integrált fejlesztését
 A Dunához kapcsolódó fejlesztési programok összehangolása
A KOMPETENCIÁKON TÚLMUTATÓ TERÜLETEK
Nem a két önkormányzat kompetenciájába tartozó fejlesztési területek, azonban
a harmadik féllel való tárgyalások során a probléma felvető és koordináló
szerepkör felvállalásával hatás gyakorolható rájuk:
 oktatásfejlesztés
 egészségügy
 turizmus fejlesztés
 befektetés ösztönzés
HELYZETÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSAI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Közép-Európa egyik legjobb adottságokkal rendelkező térsége
Központi szerepet tölt be az országban, központi szerepet kíván betölteni
Budapesttel együtt közép-európában
Természeti, gazdasági, társadalmi, kulturális sokszínűség
Kiváló adottságok a feldolgozóipar, turisztika, kereskedelem, logisztika, kreatív ipar,
az oktatás, tudásgenerálás tekintetében
Duális gazdaság , a hazai KKV-k esetében alacsony jövedelmezőség, tőke és
kapacitáshiány, kedvezőtlen piaci pozíció, termelési és tulajdonosi szerkezet
Magas vállalkozásszám, de elmaradó teljesítmény
Agglomeráción kívüli térségek mutatói rosszak, növekvő munkanélküliség, alacsony
képzettség, elöregedő társadalom, leromló infrastruktúra
Hiányos kapcsolatok a az egyes térségek között (közlekedésben is)
Építőipari, mezőgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás visszaesése
Az együttműködési készség csekély, helyette verseny , a közösségek gyengék
A humánerőforrás minősége különösen a peremeken romlik
A térségmenedzselési kapacitások csekélyek
Intézményi-ellátási hiányosságok
PEST MEGYE GAZDASÁGI SAJÁTOSSÁGAI
A bruttó hozzáadott érték megoszlása gazdasági ágak szerint Pest megyében
(2009)
Információ,
kommunikáció
Pénzügyi, biztosítási
tevékenység
Ingatlanügyletek
Szakmai, tudományos,
műszaki, adminisztratív
és szolgáltatást
támogató tevékenység
Kereskedelem; szállítás,
raktározás; szálláshelyszolgáltatás és
vendéglátás
Közigazgatás, védelem;
oktatás; humánegészségügyi és szociális
ellátás
Építőipar
Feldolgozóipar
Művészet és szabad idő;
egyéb szolgáltatások
Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás,
halászat
MEGYEI KISTÉRSÉGEK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK
Az egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem és
a vállalkozássűrűség összefüggése
Budaörsi kistérség a
vállalkozássűrűsége a
legmagasabb az egész
országban, két és félszer
annyi az egy lakosra jutó
vállalkozások száma, mint a
Szobi kistérségben.
Érdi kt.
Dunakeszi kt.
Pilisvörösvári kt.
Szentendrei kt.
Budaörsi kt.
Szobi kistérség
Nagykátai kistérség
Ceglédi kistérség
Aszódi kistérség
Monori kistérség
Gyáli kistérség
Dabasi kistérség
Váci kt.
Ráckevei kt.
Veresegyházi kt.
Gödöllői kt.
Az átlag alatti vállalkozássűrűséggel rendelkező
kistérségekben általában
magas a mezőgazdaságban,
az iparban tevékenykedő
vállalkozások aránya, és
alacsony a szolgáltatással
foglalkozók aránya.
A fejlettebb kistérségekben a
szolgáltatások dominálnak, a
fejletlenekben a
mezőgazdaság és építőipar
HELYZETÉRTÉKELÉS GAZDASÁGI VONATKOZÁSAI
Az exportértékesítés nettó árbevételének megoszlása a pest
megyei kistérségek között 2010-ben (KSH)
Gödöllői
9%
Monori
8%
Dabasi
15%
Ráckevei
7%
Gyáli
3%
Ceglédi
3%
Pilisvörösvári
Váci 2%
2%
Érdi
2% Dunakeszi
Budaörsi
17%
2%
Veresegyházi
28%
Aszódi
1%
Szentendrei
1%
Szobi
0%
Nagykátai
1%
PEST MEGYE GAZDASÁGI SÚLYA
Beruházások értéke 2009 [ezer Ft]
800,000,000
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
Forrás: Pest megyei területfejlesztési koncepció 2013 (munkaanyag)
HELYZETÉRTÉKELÉS GAZDASÁGI VONATKOZÁSAI
Pest megye egy főre
jutó GDP-je az országos
átlag 79%-a
Egy főre jutó GDP változás 2008 és 2010 között
6%
4%
Tolna
2%
Budapest
Egy főre jutó GDP változása
0%
Budapest GDP-je az
országos átlag 248%a(!) (2010)
Hajdú- Bihar
Országos átlag
-2%
Szabolcs-Szatmár-Bereg
-4%
Komárom- Esztergom
Csongrád
Győr- Moson- Sopron
Heves
Jász- Nagykun- Szolnok
Borsod - Abaúj- Zemplén
Országos átlag Budapest
Nógrád
nélkül
Vas
Baranya Veszprém
Somogy
-6%
-8%
Pest megye GDP-je a
vidéki átlagnak felel
meg
Bács- Kiskun
-10%
Békés
Zala
Fejér
-12%
Pest
-14%
-16%
0
1000
2000
3000
4000
5000
Egy főre jutó GDP (ezer Ft)
6000
7000
8000
SZJA MEGOSZLÁSA
Személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem egy állandó lakosra Pest megye
kistérségeiben 2010 [ezer Ft](KSH)
1200
1000
800
600
400
200
0
VÁLLALKOZÁSOK ARÁNYA
Működő
vállalkozás/
ezer fő
Ipari
vállalkozások
aránya
Szolgáltató
vállalkozások
aránya
Szobi
Nagykátai
Ceglédi
Aszódi
Monori
Gyáli
Dabasi
Váci
Ráckevei
Pest (átlag)
40,3
42,3
50,0
53,9
57,4
58,4
62,6
69,4
70,6
71,7
8,7
10,6
8,9
11,3
11,6
9,3
11,2
7,9
9,6
9,0
71,2
69,5
72,5
64,6
72,6
72,3
71,7
78,7
75,4
76,9
Mezőgazdasá
gi
vállalkozások
aránya
9,3
4,4
5,9
3,9
1,9
3,2
5,2
2,0
2,1
2,1
Veresegyházi
72,0
7,2
78,9
1,2
12,7
Gödöllői
Érdi
Dunakeszi
74,0
80,8
86,2
9,0
8,7
9,3
78,1
77,2
79,3
1,6
1,0
0,9
11,3
13,2
10,5
Pilisvörösvári
89,6
9,0
78,8
1,2
11,0
Szentendrei
97,0
7,8
81,0
1,3
9,9
Budaörsi
109,8
7,1
83,3
1,2
8,5
Kistérség
Építőipari
vállalkozások
aránya
10,7
15,6
12,8
20,3
13,8
15,3
11,9
11,4
12,9
12,0
HAZAI ÉS UNIÓS TÁMOGATÁSOK ARÁNYA
A Pest megyei kistérségekbe jutó támogatások összege
2004-2011
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Hazai támogatás (Mrd Ft)
Uniós támogatás (Mrd Ft)
LAKÓNÉPESSÉG VÁLTOZÁSA (1998-2008)
Szentendrei kistérség
Budaörsi kistérség
Pilisvörösvári kistérség
MUNKANÉLKÜLISÉG ALAKULÁSA (2003-2008)
Szentendrei kistérség
Budaörsi kistérség
Pilisvörösvári kistérség
PEST MEGYE ÉRTÉKVÁLASZTÁSAI
• Pest megye a források szűkösségére figyelemmel elsősorban a meglévő
értékek jobb kihasználására, a hatékonyabb használatra helyezi a hangsúlyt
• Pest megye a közszféra forrásaival inicializálja, kezdeményezi, orientálja és
ösztönzi a piac szereplőnek fejlesztési magatartását, ezáltal megsokszorozza a
fejlesztési forrásokat
• Pest megye fontosnak tartja, és ezért támogatja a területfejlesztés térségi és
helyi érdekeltjeivel, a szomszédos térségek vezetőivel, döntéshozóival
történő együttműködések, partnerségek megteremtését
• Pest megye fontosnak tartja egy kompetens és hálózatosodott management
szervezet felállítását és működtetését
A MEGYEI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLRENDSZERE
A METROPOLISZTÉRSÉG TÉRSZERKEZETE
-A makroregionális hálózati elemek
többsége megvan, ugyanakkor az
egyközpontúság, a sugárirányú
közlekedés oldása szükséges
négyzethálósítással
-A multimodális kapcsolatrenszer
fejlesztése szükséges mind az
elővárosi közlekedésben, mind a
logisztikában
-Szükséges a megye belső
kapcsolatrendszereinek fejlesztése,
megújítása
-Tervezett, koordinált
térségfejlesztés és takarékos,
fenntartható terület használat a
célunk.
Forrás: Pest megyei területfejlesztési koncepció 2013 (munkaanyag)
A GAZDASÁGFEJLESZTÉS CÉLTERÜLETEI
- Veresegyházi-Gödöllői térségek:
versenyképességi-innovációs pólus
- Vác és térsége: transzformációs
térség
- Budaörsi, Szentendrei,
Pilisvörösvári térségek: innovációs
vállalkozói övezet
- Ráckeve észak, Gyál, Dabas:ipari,
logisztikai, kereskedelmi övezet
- - Ferihegyi Gazdasági Övezet:
kiemelt
gazdasági, logisztikai
övezet, technológiai pólus,
Forrás: Pest megyei területfejlesztési koncepció 2013 (munkaanyag)
A FERIHEGYI GAZDASÁGI ÖVEZET FEJLESZTÉSE
A repülőtér és tágabb
környezete (MO,M5)
pozícionálása, fejlesztési
területek előkészítése
Csomóponti funkciók
bővítése, vállalati
központok, üzleti
szolgáltatások letelepítése
A meglévő makroregionális
hálózati elemek mentén
logisztikai és termelési
fejlesztések, szolgáltatás
bővítés, teret biztosítva a
hazai KKv szektornak is, az
agglomerációs települések
és az érintett kerületek
helyi gazdaságának
fejlesztésével.
Forrás: Pest megyei területfejlesztési koncepció 2013 (munkaanyag)
PEST MEGYE EGYÜTT TERVEZENDŐ TÉRSÉGEI
CLLD (Community Lead Local
Development- közösség által irányított
helyi fejlesztés)
térségi integrált közösségvezérelt
fejlesztési programok kialakítása és
megvalósítása a Pest megyei
városokra és térségeikre:
- Alulról építkezés, régió alatti
területekre összpontosít,
- Fejleszti az együttműködést, a
közösségi kapacitásokat,
- Helyi fejlesztési stratégiákon
alapul,
- Lehetővé teszi az alapok
egymáshoz kapcsolt, integrált
felhasználását,
- Támogatás intenzitás 10%-al
magasabb lehet
Forrás: Pest megyei területfejlesztési koncepció 2013 (munkaanyag)
KEVÉSBÉ FEJLETT TÉRSÉGEK FEJLESZTÉSE
-Szobi-, Aszódi-, Tápió-menti-,Ceglédi,Dabas-dél-, Ráckeve dél térségek
Közös jellemzők:
-rossz megközelíthetőség, előregedő,
képzetlen társadalmi összetétel,
alacsony szolgáltatás színvonal,
alacsony vállalkozás-sűrűség, az
agrárgazdaság, élelmiszer-ipar
térvesztése
Ugyanakkor:
- kiváló ökológiai és táji adottságok, Jó
lehetőségek a turizmus, az agrár-és
élelmiszergazdaság terén a megújuló
energiahasznosítás, az egészség és az
alkonygazdaságban, stb.
Felzárkóztatásuk csak komplex
megközelítéssel, a helyi adottságokra
építve, az együttműködések javításával
lehetséges.
Forrás: Pest megyei területfejlesztési koncepció 2013 (munkaanyag)
HOGYAN TOVÁBB?
I.
Befejeződött a megyei koncepció társadalmi és szakmai egyeztetése
II. Készülnek az ágazati és a területi operatív programok (VEKOP)- társadalmi
egyeztetése
III. Kezdődik a megyei szintű stratégiai tervezés, az elérhető forrásokra
fókuszálva, a legfontosabb céljainkat figyelembe véve
IV. Ezzel párhuzamosan strukturált projektgyűjtést kezdünk, ennek eredménye
segíti a megyei programok összeállítását
V. Kapcsolati háló építése a megye és a térségi szereplők között
VI. El kell kezdődnie a megyei szint alatt is az együttgondolkodásnak, a közös
tervezésnek, a térségi adottságokra épülő célmeghatározásnak, a gazdasági
szereplőket is bevonva
PROJEKTGYŰJTÉS
Az önkormányzatok 1253 db javaslatot küldtek be.
Az összértéke mindösszesen 911 785 000 000 Ft
A legkiugróbb fejlesztések:
Érd DILK 40 milliárd
Szob mobilgát 11 milliárd
Vác Duna híd 40 milliárd
Törökbálint M7 lefedése 20 milliárd
Albertirsa gyógyfürdő fejlesztés több önkormányzattal közös programban
(önkormányzatonként külön-külön építés) 15 milliárd
Budaörs multimodális csomópont 35 milliárd
Tárnok hulladékégető 30 milliárd
Üllő iparterület fejlesztés 25 milliárd
Gyömrő kastély körút 18 milliárd
Funkcióbővítő integrált településfejlesztés és/vagy szociális település-rehabilitáció témában 78 db
javaslat 66,539 Mrd Ft
Klímaváltozásra való felkészülés városépítészeti szempontból témában 39 db javaslat 31,418 Mrd Ft
Energiahatékonyság javítása témában 70 db javaslat 22,578 Mrd Ft
Megújuló energiaforrások hasznosítása 54 db javaslat 58,756 Mrd Ft
Közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása témában 42 db javaslat 84,922 Mrd Ft
Közúthálózat fejlesztése, megújítása témában 197 db javaslat 188,822 Mrd Ft
Vízgazdálkodás javítása témában 88 db javaslat 59,809 Mrd Ft
Bölcsöde/Óvoda/Családi napközi fejlesztése 62 db javaslat 14,891 Mrd Ft
Kulturális intézmények (múzeum, közművelődés) fejlesztése 57 db javaslat 19,352 Mrd Ft
Iskola fejlesztése témában 57 db fejlesztés 22,270 Mrd Ft
Egészségügyi alapellátás intézményeinek fejlesztése 39 db javaslat 5,277 Mrd Ft
Szociális ellátás intézményeinek fejlesztése 22 db javaslat 7,542 Mrd Ft
Helyi Önkormányzati, közigazgatási alap infrastruktúra javítása 38 db javaslat 8,547 Mrd Ft
Egészség megőrzési programok 48 db javaslat 20,691 Mrd Ft
Szemléletformáló programok indítása 8 db javaslat 0,612 Mrd Ft
Helyi értékek megőrzése 29 db javaslat 4,042 Mrd Ft
Szociális ellátást fejlesztő programok 10 db javaslat 0,534 Mrd Ft
Települések gazdaságfejlesztési szerepének erősítése 15 db javaslat 6,514 Mrd Ft
Turizmus szerepének erősítése 70 db javaslat 43,161 Mrd Ft
Ipar területek fejlesztése 25 db javaslat 36,262 Mrd Ft
Kereskedelem, egyéb szolgáltatásra alkalmas területek fejlesztése 23 db javaslat 13,090 Mrd Ft
Logisztikai területek fejlesztése 6 db javaslat 43,300 Mrd Ft
Lakóterülethez köthető fejlesztés 22 db javaslat 17,193 Mrd Ft
Mezőgazdasági területekhez kapcsolható fejlesztések, Szociális gazdaság fejlesztése 11 db javaslat
7,795 Mrd Ft
Egyéb területekhez köthető fejlesztések 33 db javaslat 68,307 Mrd Ft
Egyéb fejlesztési javaslat (máshova nem sorolható) 70 db javaslat 59.561 Mrd Ft
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala
Területfejlesztési Koordinációs és Irányítási
Iroda
1052 Budapest, Városház utca 7.
dr. Popovics Gábor - irodavezető
Tel.: 20/262-42-01
Tel .: 233-6808; Fax.: 233-6884
E-mail: [email protected]
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
1052 Budapest, Városház utca 7.
Kuszák Miklós
ügyvezető
Tel.: 233-6855
E-mail: [email protected]

similar documents