Komplex tájékoztató - Budapesti Gazdasági Főiskola

Report
Budapesti Gazdasági Főiskola
Külkereskedelmi Kar
Tájékoztató
Kötelező szakmai gyakorlatról

tanulmányi szempontból gyakorlatra bocsátható, azaz a hallgató
1.
2.
a mintatantervben az első három félévre előirányzott valamennyi kötelező
tantárgyát már felvette és
legkésőbb a szakmai gyakorlat félévének regisztrációs hetén teljesítette;
(lsd. Kari tájékoztató 1.17 pontja 6.old)

bejelentkezett aktív félévre az elektronikus rendszerben (lsd. Kari

a TOH részére leadta a szükséges dokumentumokat:
tájékoztató 1.2. pontja 4.old);
hallgatói engedély kérés belföldön teljesítendő szakmai gyakorlatra,
együttműködési
keretmegállapodás,
különmegállapodás,
hallgatói
munkaszerződés (lsd Kari tájékoztató 1.3. pontja 1.4. pontja és 1.5. pontja 4. old);

Szakfelelős részére leadta a szükséges dokumentumokat:
„Kérelem felsőoktatási szakképzési gyakorlóhelyeként történő nyilvántartásba
vételhez” a szükséges mellékletekkel együtt.
2015. február 13.
„Hallgatói engedély kérés belföldön teljesítendő szakmai gyakorlatra”
elnevezésű nyomtatvány leadása a Neptunon keresztül;
KÉRELEM felsőoktatási szakképzési gyakorlóhelyeként történő nyilvántartásba
vételhez
1.
2.


2 db eredeti példányban, a vállalat képviseletére jogosult személy által aláírva, papír
alapon, mellékletekkel ellátva.
Azok a hallgatók, akik olyan vállalatnál helyezkednek el, melynek tevékenysége nem
közismert, vagy amelyikről a Kar korábbi együttműködése révén nem rendelkezik
információval, akkor a hallgató a vállalatról kb. féloldalas összefoglaló anyagot
köteles készíteni és benyújtani. (illetve megadni a vállalat honlapjának
elérhetőségét.)
2015. február 24. 14.00 óra
Kötelező dokumentáció leadása a TOH részére:
Együttműködési keretmegállapodás;
Külön-megállapodás;
Hallgatói munkaszerződés;
Leadási határidő: 2015. február 13.
Szakmai gyakorlóhely tölti ki 2 eredeti példányban
Kötelező mellékletei:
◦ Leendő gyakorlati képzést végző szakember
 1.szakirányú végzettségének bizonyítvány másolata
 2.szakmai gyakorlatának hitelt érdemlő igazolása
A hallgató a kérelmet leadja a Szakfelelősnek;
NG: E.II.17. iroda; KOMM-MÉDIA: E.II.34. iroda
A Szakfelelős elbírálja;
Főiskola a kérelmet a mellékleteivel továbbítja a
területileg illetékes kamara részére;
A hallgatónak 2015. február 24. 14.00 óráig kell a
TOH-n papír alapú eredeti formátumban leadnia az

együttműködési keretmegállapodást (kivéve, ha van
hatályos keretmegállapodás az adott céggel),


különmegállapodást és
a hallgatói munkaszerződést.
Amennyiben ez nem történik meg, úgy a szakmai
gyakorlat nem teljesíthető!
A szakmai gyakorlatot a gyakorlat helyén a gyakorlatvezető
irányítja;
 Az
elfogadott gyakorlatot a Gyakorlati igazolási lapon a
Szakfelelősnek kell benyújtani (lsd Kari szabályzat 3.4.4. pontja 7.
old);
 A Gyakorlati igazolási lap a Kar szabályzatának 7. sz. melléklete
(33.old);
 A szakmai gyakorlat időtartama egybefüggő :
 14 hét nappali,
 6 hét levelező munkarendben.
Megszakítása esetén lsd. a Kari szabályzat 3.5. pontja 8. old)
 Munkatapasztalat beszámítása esetén lsd. Kari szabályzat 5.5
pontja 9. old), itt is szükséges a kamarai gyakorlóhelyi
nyilvántartásba vétel!






A Kar szabályzatának 8. sz. melléklete (34.old);
A záródolgozat témája a szakmai gyakorlathoz
kapcsolódik= ún. projektmunka;
A záródolgozat elkészítését belső konzulens segíti.
A belső konzulensek a tanszékek oktatói, akiket a
Szakfelelős 2015.02.28.-ig jelöl ki.
Legalább 2 személyes konzultáció szükséges.
Záródolgozat formai követelményeit lsd. Kari
szabályzat 8. sz. melléklet 34. old.
Záródolgozat leadásának határideje lsd. Kari
szabályzat 11. old. Táblázatban: felülről 10. sor
A szakmai gyakorlat megkezdéséhez leadandó
dokumentumok megtalálhatók a
Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal
dokumentumai között:
www.bgf.hu/kkk/Tanulmányi és
Oktatásszervezési
Hivatal/Dokumentumtár/Szakmai gyakorlatFOSZK

similar documents