A 7-es szám jelentősége a Teozófiában

Report
A 7-es szám jelentősége a
Teozófiában
„Rezgésből álló világegyetemben élünk, és minden ember, aki e világra
születik, rá jellemző rezgést bocsát ki,
amely rezgésminőség őt mindenki mástól megkülönbözteti."
James Graham Montrose skót tábornok (1612-1650)
Numerológia
•A numerológia olyan okkult tudomány, mely a számok mennyiségi
értelmezésén kívül, egyfajta minőségi jellemzőket társít a számokhoz.
A számmisztikában a számok mint jelképek jelennek meg.
• Egyes emberek összefüggést találtak a számok és a természet törvényei,
a számok és az emberi lélek között.
•A számokról szóló ismereteket a papok, beavatott személyek szóban adták
tovább tanítványaiknak a legutóbbi időkig.
Numerológiai rendszerek
-Káldeus
A számokat és a betűket egymáshoz rendelték.
-Egyiptomi
-Görög-Pythagoreus
-Zsidó-Kabbalisztikus
-Kelta
-Maya
-Modern
Az angolszász világban elterjedt numerológia egy amerikai zenetanárnő,
Mrs. L. Dow Balliet munkásságával kezdődött.
1903-ban a püthagoraszi elveket az angol ábécé betűire alkalmazta.
Az egyes számok jelentése
0
•A mágiában a Plútó uralma alá tartozik.
•Kozmikus tojás, a meg nem nyilvánult isten és a kozmikus egység szimbóluma.
1
•Szimbóluma a Nap.
•Az egyes az ember, a bot , a kezdet és az isteni megnyilvánulás jelképe.
2
•A kettes a kiegészülés, a mozgás, a dualitás és a harmónia jele és a Hold száma.
3
•A hármas az egyik legfontosabb szakrális szám. Az egyes, vagyis az ég és a kettes,
mint a föld egyesülése, az ember megteremtése.
Pl. a kelták egyik legfontosabb száma. Mitológiájuk bővelkedik a mágikus hármasságokban.
•Luchtaire, Creidne és Goibniu a három ír mesterségisten, akik három mozdulattal
készítettek el egy-egy varázstárgyat , ők maguk is egy hármasságot képeztek.
A Jupiter bolygó jelképe.
4
•A négyes a teremtett világ, az alapelemek, az égtájak és az évszakok száma.
Az Uránusz szimbóluma.
5
•Az ötös szám a mikrokozmosz és az ember jelképe is. A valóságot felépítő öt
elemmel is kapcsolatba hozható.
•Az ötös szám a Merkúr bolygó uralma alá tartozik. Megfelelője a mágiában az
ötágú csillag, és a pentagramma.
Ez az ötödik elem, a Tér, az indiai tradíció akashája.
•A kínai hagyomány is öt elemet különböztet meg, amelyek a világ alapját képezik.
•Az ötös az elv száma.
6
•A nyugati hagyományban a Vénusz uralja.
•A mágiában a végzet számának, a teremtő és a teremtett közötti különbözőség és
ellentét megnyilvánulásának tartották.
•Az ötös szám az elv, a hetes szám a megvalósulás jelképe. E kettő között foglal
helyet a hatos, maga a teremtés, mert Isten hat nap alatt teremtette a világot.
•Megjeleníti a hexagramma, amely az ég és a föld harmóniája, a makrokozmosz
jelképe.
7
•A megnyilvánulás száma.
•A hetest szinte minden kultúrában szentként tisztelték.
•Hét foka volt a sámánlétrának, hét mennyországot, hét bolygót és a világfának hét
ágát különböztették meg.
•Egyiptomban a hetest az örök élet szimbólumának tartották.
•A keresztény tradíció három isteni és négy sarkalatos erényt állít szembe a hét fő
bűnnel.
•A hetes a Neptunusz bolygóhoz rendelhető.
8
•A nyolcas a világmindenség rendjét, a kozmikus egyensúlyt és az újjászületést
szimbolizálja.
•Visnunak nyolc karja és Sivának nyolc alakja létezett.
•A buddhizmusban nyolc küllője van a Tan kerekének, és a buddhizmus hívei a négy
nemes igazság mellett a nemes nyolcrétű ösvény követésével érik el a megvilágosodást.
•Az ókeresztény tanítások szerint Krisztus a nyolcadik napon támadt fel.
•A szám a Szaturnuszhoz tartozik.
9
•A kilences a befejezés, beteljesülés száma.
•A germán népeknél nem hét, hanem kilenc égi vagy alvilági szférát különböztettek
meg.
•A szám a Mars hatása alatt áll.
Püthagorasz számrendszere
•Görög filozófus, matematikus, csillagász i.e. 580-570 körül született Szamoszban, és i.e.
500 körül halt meg Metapontionban.
•Dél-Itáliában, Krotonban alapította meg ezoterikus szövetségét, amely filozófiai
iskolaként, és vallási-politikai egyesületként is működött.
•Tanításának középpontjában a zenei, a matematikai, a kozmikus, valamint az etikai és
szociális rend.
•A számok idősebbek a testnél, ezért hatalmuk meghatározó, nélkülük lehetetlen elérni
a rendet és a szépséget.
•Püthagorasznak nem maradtak fenn írásai, munkásságáról egyik követője,
Philolaosz számolt be, filozófiáját főleg Platón és Arisztotelész megjegyzéseiből ismerjük.
•Egyes vélemények szerint ellenségei meggyilkolták.
•Püthagorasz iskolája az erkölcsös élet, az önmegtartóztatás és tisztaság tanait hirdette.
•Tanítványai hittek a lélekvándorlásban, tisztelték az isteneket, a hatóságokat,
a törvényeket, és a hazájukat.
•Az utókorra fennmaradt legjelentősebb munkájuk a számelméletük.
•Minden létező legáltalánosabb és legbensőbb lényegét a számok hordozzák,
amelyek feltárják, megismertetik minden dolog rejtett tartalmát, kormányozzák a
világmindenséget, harmóniát létesítenek az istenek és a természet között, irányítják az
embereket és összehangolják az Univerzum sokféleségét.
•A világ matematikai rendszerében kizárólag a számok képesek megteremteni az
összhangot.
•A bolygók és a csillagok méretében, súlyában, távolságában misztikus számok rejtőznek;
ezek köré építette fel a Teremtő a Világmindenséget.
•Püthagorasz abban különbözött jelentősen az ókori görögök ünnepelt bölcselőitől, hogy
személyében a pap és a filozófus karaktere egyesült.
•Egyes tanait csak a tanítványaival és a követőivel ismertette. Ezeket a titkos tanításokat
– melyek csak a beavatottak részére voltak érthetők – ezoterikus, míg a mindenki által
felfogható, előképzettség nélkül is megérthető tanokat exoterikus jelzővel illették.
•Püthagorasz - a számok és a betűk közötti összefüggéseket tanulmányozva - egy olyan
misztikus sajátosságokat rejtő alfanumerikus rendszert állítottak fel, amelynek a segítségével, különböző számítások elvégzése után, körvonalazódik az ember személyisége.
A püthagoreusok alfanumerikus táblázata
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
10
20
30
40
50
60
70
80
90
T
U
X
Y
Z
J
V
Hi
Hu
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Ösztön, szenvedély, ambíció, céltudatosság
Halál, pusztulás, végzetesség, katasztrófa
Vallás, hit, sors, predesztináció
Határozottság, szilárdság, bölcsesség és ero
Házasság, jóindulat, öröm, élvezet
Tökély a munkában
Befejezetlenség, hanyatlás, szomorúság, remény
Igazság, védelem
Karrier, nyugalom, szabadság, teljes boldogság
Siker, józan ész, törekvés, eljövendő boldogság
Tévedések, viszály, sérelem, félrevezetés,
megtorlás, koholmány
Jó ómen - város vagy metropolisz
Istentelenség, gonoszság, semmirekellőség
Áldozat, megtisztulás, penitencia
Áhítatosság, önművelés
Szerelem, szeretet, boldogság, érzékiség
Balszerencse, hanyagság, feledékenység
Szűkmarkúság, keménység, zsarnokság
Ostobaság, elmezavar
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Bölcsesség, szigor, melankólia
Titokzatosság, termékenység, alkotás
Istencsapás, büntetés, sérülés
Ellenszegülés, vakbuzgóság, előítélet
Utazás, száműzetés, állhatatlanság
Intelligencia, utódok
Jótékonyság, irgalmasság
Bátorság, merészség, hősiesség
Adományok, emléktárgyak, előjelek
Irodalom, hírek, krónika
Házasság, ismertség, ünnepeltség
Jóság, céltudatosság, népszerűség
Házasságkötés, konzumálás
Erkölcsösség, szelídség, jóindulat
Szenvedés, lelki bánat, bűnhődés
Egészség, nyugalom, hozzáértés
Géniusz, hatalmas képzelőerő
Hűség, örömteli házasság
Gyűlölködés, kapzsiság, gyenge jellem
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
70
75
77
80
81
90
Tiszteletadás, megbecsülés
Fesztivál, lakodalom, családi összejövetel
Becstelenség, szégyenletesség, aljasság
Rövid, gyötrelmes élet, boldogtalanság
Istentisztelet, beavatás, felszentelés
Hatalom, pompa, fényűzés
Utódok, benépesítés
Termékenység, gyümölcsözőség
Hosszú, boldog élet
Igazságszolgáltatás, ítélet, bíróság
Pénzhajhászás, kapzsiság
Szabadság, amnesztia, kényelem
Megözvegyülés
Kezdeményezés, tudás, jóindulat, tisztesség
Realitás
Megbocsátás, megbánás
Betegség, felépülés, a gyógyító
Beavatott, okkult
Elvakultság, tévedés, mulasztás, megpróbáltatás
100
120
200
300
318
350
360
365
400
410
500
600
666
700
800
900
1000
1095
Isteni jóindulat, kegy
Hazafiasság, hazaszeretet
Határozatlanság, bizonytalanság, tétovázás
Bölcsesség, biztonság, hit, bizalom, hűség
Isteni hírvivő
Remény, igazság
Otthon, társadalom
Asztrológia, asztronómia
Hosszú, fárasztó tengeri utazások, zarándoklat,
számkivetés
Papi pálya, teológia, valláshoz kötött foglalkozás
Szentség, szentéletűség, kegyelet
Tökély, tökéletesség
Rosszindulatú személy, cselszövés, ellenségek
Állhatatosság, hatalom, tekintély
Hódítás, birodalom, hatalom
Háborúságok, ellenségeskedések, küzdelmek
Irgalom, segítőkészség, együttérzés
Hallgatagság, szűkszavúság
Gyötrelmek, kínok
1260 Üldöztetés, zaklatás.
Számok és életfeladatok
A hetes szám és a Teozófia
tanításainak összefüggései
1.-Hetesség a Világmindenség felépítésében
2.-Hetesség a Naprendszer felépítésében
3.-Hetesség az Ember kialakulásában
4.-Hetesség az Ember felépítésében
5.-Hetesség az Erőhatásokban
6.-Hetesség a Hierarchiában
7.-Hetesség a tudat kibontakozásában
1.-Hetesség a Világmindenség felépítésében
A Naplogosz evolúciója
Világok-tudat és energiaszintek vagy síkok táblázata
2.-Hetesség a Naprendszer felépítésében
A
A fejlődés színterei
A fejlődés színterei tere Naprendszerünkben
/hét sík vagy világ/
A színtereket három csoportra lehet felosztani:
1.- A logoszi megnyilvánulás tere
2.-A normálisnál magasabb fejlődés tere/Adeptusok és egyéb lények tere/
3.-A normális emberi, állati, növényi, ásványi és elementális fejlődés tere
•Az ádi és anupádaka síkok már léteznek, mielőtt a Naprendszer kialakult.
•Az ádi sík annyit tartalmaz a tér anyagából, amennyit a Logosz kijelöl azért, hogy
megformálhassa annak a rendszernek az anyagi alapját, amelyet megalkotni készül.
Szám
Csop Sorszá
ort
m
I.
II.
III.
A fejlődés tere
Elnevezés
Szanszkrit
Magyar
1
Âdî
7
2
Anupâdaka
8
3
Âtmâ
Szellem
4
Buddhi
Intuíció
5
Manasz
Elme
6
Kâmâ
Érzelem
7
Sthúla
Fizikai
tevékenység
Logoszi
Normálisnál magasabb
emberi, vagyis beavatottak
Normál emberi, állati,
növényi, ásványi és
elementális lények
A fejlődés színterei
A Naprendszer síkjai a teremtés kezdetén
AZ ÖT SÍK KIALAKULÁSA
•A Harmadik Logosz,/az Egyetemes Elme/a tér anyagából/a Múlaprakritiből
/a tamas (tétlenség), a rajas (mozgékonyság) és a sattva (ritmus)/ teremti meg az
öt alsó sík – átmá, buddhi, manasz, káma és sthúla – atomjait.
Az atomok kialakításának három lépése
1-Annak a határnak a rögzítése, amelyen belül a Logosz élete rezegni fog.
Ezt „isteni mérték” a Tanmátra.
2-Az atom növekedési tengelyeinek/Azok a vonalak, amelyek meghatározzák az
atom alakját/ a kijelölése. Ezek a tengelyek a kristályok tengelyeinek felelnek meg.
3-A rezgés mértéke és a tengelyek egymással bezárt szöge határozza meg az atom
felületét vagy falát.
•A Harmadik Logosz irányító tevékenysége alatt valamennyi sík atomjai új erőre és a
vonzás és taszítás lehetőségeire ébrednek.
•Egyszerű , majd összetett molekulák jönnek létre, amelyek kialakítják az öt sík
mindegyikén a további hat alsíkot.
•Minden síkon hét alsík keletkezik.
•Az alsíkok anyaga a Második Logosz Bölcsesség illetve Szeretet vonzó hatására alakul
ki.
•Bennük létrejönnek a ma ismert anyagi formák.
•Az atomokban levő örvénylő áramlatokat/spirillákat/ nem a Harmadik Logosz
hanem a Monádok hozzák létre.
• A jóga több gyakorlata a spirillák gyorsabb fejlődésének elérését célozza meg.
Az öt sík anyagának létrehozása/3.-7. sík/
B
Bolygók-bolygóláncok
A bolygók
•Földünket és többi társát a Naprendszerben bolygóknak nevezzük.
•Földünk egyike egy 7 tagból álló bolygósorozatnak, ezt a sorozatot láncnak
nevezzük, és e lánc hét bolygója közül a Föld a legsűrűbb.
•A Földlánc 7 bolygója a következőkből áll:
2 alsó mentális bolygó
2 asztrális bolygó
3 fizikai bolygó
A Földlánc 7 bolygója
Bolygók jellemzői
•A bolygók hasonmásai pontosan ugyanazt a teret foglalják el, mint maga a bolygó.
•A magasabb vagy finomabb anyagú gömbök nagyobbak, mint az alacsonyabb szintű
anyagúak.
•Az előbbiek áthatják és túlnyúlnak az utóbbin, mint ahogyan az ember asztrális
teste is áthatja a fizikai testét és túlnyúlik annak határain, a mentális teste pedig
túlnyúlik az asztrális testén, és így tovább.
•Az anyagi részecskék a valóságban nem érintkeznek egymással, mert a részecskék
között nagy üres.
•A térben mindig van hely bármilyen elemi részecske számára ahhoz, hogy a nálánál
sűrűbb anyagban teljesen szabadon mozoghassanak.
•Ezért egy fizikai bolygó nem egyetlen, hanem 7 egymást átható világ, amelyek
mindegyike ugyanazt a térrészt foglalja el.
•Egy lánc hét bolygójának megegyezés szerinti nevei: A, B, C, D, E, F és G bolygó.
•A Földláncban:
-az A és G bolygók alsó mentálisak,
-a B és F asztrálisak,
-a C, D és E pedig fizikaiak.
•A C bolygó a Mars, D a Föld, az E pedig a Merkúr.
Az A, B, F és G bolygóknak jelenleg nincs nevük, csak betűvel azonosítjuk őket.
A Földlánc hét bolygója
A bolygókörök
•Egy lánc mind a 7 bolygója egyidejűleg létezik.
•Egy adott időpontban azonban nem mindegyiken egyformán aktív az élet.
•Csak egy bolygó aktív és teljesen működő, míg a többi 6 alvó állapotban van.
•Az egyes bolygók sorban egymás után válnak teljesen aktívvá, vagyis a lények
különböző osztályai által teljesen benépesítetté.
•Először az A bolygó válik tevékennyé, majd az élet eltűnik/ Amikor ez megtörténik,
az élet a bolygón nem szűnik meg egészen, egy csekély mennyiségű élet, egyfajta
magként mindig megmarad, és több fontos célt szolgál./
•Az A bolygó alvó állapotba kerül, míg a B bolygó elkezd ébredezni.
Hosszú idő után a B bolygóról is eltűnik az élet, amely C bolygóra kerül.
•A folyamat folytatódik, és valamennyi bolygó felébred egy-egy korszakra
színteret adva az életáramlatnak.
•A bolygó teljesen aktív, fő életáramlatot fenntartó időszaka a bolygói periódus.
•Az életáramlat 7 bolygón történő végighaladásának időszaka egy kör,
amely 7 bolygói periódust tartalmaz.
•Egy kör befejeztével, az egész folyamat kezdődik elölről, az élet az A bolygón ismét
felébred, majd átlép a B bolygóra, utána egymás után a C, D, E, F, és G bolygókon
jelenik meg és tűnik el, amíg csak a második kör be nem fejeződik.
•Ezután az egész folyamat újra megismétlődik egészen addig, amíg a 7 kör le nem
zárul, amely így egy láncperiódust alkot.
7 bolygói periódus tesz ki egy kört, és 49 bolygói periódus ad ki 7 kört, vagy egy láncperiódust.
A Földlánc 7 köre
A Naprendszer bolygóláncai
A Naprendszerben 10 fejlődési rendszer van.
•Ez a 10 fejlődési rendszer a következő:
Vulkán rendszer
Vénusz rendszer
Föld rendszer
Jupiter rendszer
Szaturnusz rendszer
Uránusz rendszer
Neptunusz rendszer
A 8.-9.-10. rendszernek jelenleg nincs neve, mivel nem tartalmaznak
fizikai bolygót. A 8. rendszert néha „Aszteroidák”-nak nevezik.
•Mindegyik rendszerben egyenként 7-7 bolygót tartalmazó 7 lánc alakul ki.
Az alábbi ábra a Naprendszer minden olyan fejlődési rendszerét tartalmazza,
amely benne megjelent illetve megjelenhet.
•Egy rendszeren belül egy időben nincs jelen, az ábrán látható összes lánc összes
bolygója.
•Tehát a 3. /Föld/ rendszeren belül, egyidejűleg nem létezik mind a hét lánc mind
a hét bolygója a Naprendszerben.
A Naprendszer bolygóláncai
A Naprendszer jelenlegi állapota
•A 8. 9. és 10. rendszerek láncait ugyancsak vonalak jelölik, mivel jelenlegi fejlődési
fokozatuk nem ismert.
•A Naprendszernek 70 bolygója van, amelyek mindegyike a korábban leírtak szerint
egy meghatározott helyet foglal el a térben, Napunk körül kering, vagy más módon
függ attól.
A Naprendszer bolygóinak és láncainak összefoglaló képe
Bolygórendszerek időtartambeli összefüggései
•7 bolygói periódus = 1 kör
49 bolygói periódus = 7 kör = 1 lánc periódus
•343 bolygói periódus = 49 kör = 7 lánc periódus = 1 fejlődési rendszer
10 fejlődési rendszer = Naprendszer
•7 bolygó alkot = 1 láncot
•7 bolygóX1 életperiódus=1 bolygó periódus/ = 7 bolygói periódus
/1 életperiódus=1 bolygó periódus=az az időszak, amely alatt 1 bolygón az élet egyszer
megjelenik és elmúlik./
•7 bolygói periódus = 1 kör
•/1 kör = az az időszak, amely idő alatt egymás után, mind a 7 bolygón egyenként
megjelenik és elmúlik az életáramlat, tehát először az első bolygón megjelenik és
elmúlik az élet, majd ugyanez lejátszódik a 2., a 3., a 4., az 5., a 6., és a 7. bolygón is
egymás után./
• 7 kör = 7 bolygóX7 bolygó periódus = 49 bolygói periódus = 1 lánc periódus
•1 lánc periódus után a láncot alkotó bolygók széthullanak, és az őket felépítő anyag
7 új bolygó kialakítását fogja szolgálni. Az így keletkezett 7 új bolygó ismét átmegy
7 környi aktív szakaszon, majd újra felbomlik, hogy ismét egy 7 bolygóból álló csoport
épülhessen fel.
•Ez a folyamat tehát 7 alkalommal ismétlődik meg 7 láncon keresztül, amelyek
mindegyike 7 egymást követően megformálódó bolygót tartalmaz, és amelyek
mindegyike 7 aktív kör megtételéig marad fenn.
•7 lánc periódus = 49 kör = 343 bolygói periódus = 1 fejlődési rendszer
•10 fejlődési rendszer = Naprendszer
1 bolygón 1 körben 1-szer zajlik le az élet.
1 bolygón 1 lánc periódusban 7-szer zajlik le az élet.
1 bolygón 1 fejlődési rendszerben 49-szer zajlik le az élet.
A Föld rendszer hét láncának egymást követő kialakulása és
elhelyezkedése a Naprendszer hét síkján
A Föld rendszer jellemzői
Első lánc
Található benne:
2 atmikus anyagú bolygó,
2 buddhikus anyagú bolygó,
2 felső mentális anyagú bolygó és
1 alsó mentális anyagú bolygó.
Második lánc
Található benne:
2 buddhikus anyagú,
2 felső mentális anyagú,
2 alsó mentális anyagú és
1 asztrális anyagú bolygóból áll.
Harmadik lánc
Található benne:
2 felső-mentális anyagú bolygó,
2 alsó-mentális anyagú bolygó,
2 asztrális anyagú bolygóból és
1 fizikai bolygó.
Negyedik lánc
Található benne:
2 alsó-mentális anyagú bolygó,
2 asztrális anyagú bolygóból és
3 fizikai bolygó.
A 7 láncból álló, és 49 bolygót tartalmazó teljes rendszerben:
4 átmikus,
8 buddhikus,
12 felső mentális,
12 alsó mentális,
8 asztrális és
5 fizikai bolygó alakulhat ki.
Néhány fontos megállapítás a Föld rendszer
fejlődéstörténetéről
•A hét lánc mindegyikének vannak bolygói a mentális síkon, és a negyedik lánc
kivételével valamennyinek van bolygója mind a felső, mind az alsó mentális síkon.
•A mentális sík rendkívül fontos szerepet tölt be az ember fejlődésében, mivel az
összesen 49 bolygó közül 24 a mentális síkon található.
•Ez a tény az alapja az okkultizmusban annak a megállapításnak, miszerint az ember
„a Világegyetemben az a lény – létezzen bárhol is az mindenségben –, akiben a
legmagasabb szellemet és a legalacsonyabb anyagot az értelem fogja össze”.
A Föld rendszer 7 lánca és közbenső prálaya-ik.
/A bolygók szétesése és újraformálódása/
•A két egymást követő lánc közötti időszakot, prálaya-jának nevezzük.
Némi ismétlés
•7 bolygói periódus = 1 kör,
49 bolygói periódus = 7 kör = 1 lánc periódus,
343 bolygói periódus = 49 kör = 7 lánc periódus = 1 fejlődési rendszer.
•A 7 egymást követő láncot néha úgy is említik, mint a lánc különböző
„inkarnációit”.
•Egy láncot tekinthetünk a Bolygói Logosz upádhijának vagy tudathordozó
eszközének.
•Az első három láncban, a szellem vagy az élet leereszkedik az anyagba.
•A negyedik láncban a szellem és az anyag átszövik egymást, kapcsolatot
alakítanak ki.
•Az utolsó három lánc a felemelkedést szolgálja, amely végén minden visszatér a
Bolygói Logoszhoz.
C
Fejlődési rendszerek
A Föld rendszer fejlődése
A fejlődési rendszerekre vonatkozó néhány
megállapítás
•Egy rendszerben egy adott időpontban egyetlen hetes csoportnál több nem létezik
egyszerre.
•A Hold a harmadik lánc része, amely egy sokkal nagyobb bolygó utolsó maradványa,
ami a harmadik lánc fizikai bolygója volt, és ugyanazt a szerepet játszotta abban a
láncban, mint a Föld a negyedik láncban.
•A Földlánc hetedik körében a Hold teljesen fel fog bomlani, és a Föld égi kísérő nélkül
marad.
•Naprendszerünkben 10 különálló, megkülönböztethető fejlődési rendszer létezik.
Nevüket azokról a fizikai bolygókról kapták, amelyek jelenleg részüket képezik.
A rendszereket a fizikai bolygóik Naptól való távolsága alapján sorrendbe.
Sorszá
m
Rendszer Lánc Kör
Fizikai
bolygók
száma
Megjegyzések
I.
Vulkán
3
6 (?)
1
A földinél alacsonyabb fejlettségű lényeket hoz létre.
II.
Vénusz
5
7
1
A legfejlettebb rendszer.
III.
Föld
4
4
3
A három bolygó a Mars, Föld és Merkúr.
IV.
Jupiter
3
2
1
A Jupiter még nem népesült be, de a holdjai igen.
Rendkívül magas szintet fog elérni.
V.
Szaturnusz 3
korai
1
Lassan fejlődik, de magas szintet fog elérni.
VI.
Uránusz
3
1
VII.
Neptunusz 4
3
VIII.
Névtelen
0
IX.
Névtelen
0
X.
Névtelen
0
A három bolygó a Neptunusz és két másik annak
pályáján túl.
A 10 rendszer sorrendje fizikai bolygóik Naptól való
távolsága alapján
3.-Hetesség az Ember kialakulásában
Az emberiség kialakulása, fejlődése és a Naprendszer fejlődése
közötti összefüggések
•7 elágazás alkot 1 alfajt.
•7 alfaj alkot 1 gyökérfajt.
•7 gyökérfaj alkot 1 világ periódust.
•7 világ periódus alkot 1 fejlődési kört.
•7 fejlődési kör alkot 1 lánc periódust.
•7 lánc-periódus alkot 1 fejlődési rendszert.
•A Naprendszerünk tíz fejlődési rendszert tartalmaz.
3.-HETESSÉG AZ EMBER FELÉPÍTÉSÉBEN
A Naplogosz evolúciója-Az ember felépítése
Világok-tudat és energiaszintek vagy síkok táblázata
A
Princípiumok
•Princípiumoknak nevezik a tudat, vagy élet valamely aspektusát, vagy módját,
amelyben az élet tudata nyilvánul meg. Csak egy Élet van, de a működési közegének
és a környezeti feltételeknek megfelelő különféle aspektusokban mutatkozik, jelenik
meg.
•Az ember egység, amely azonban azon tudathordozó eszköz természetének
megfelelő különféle jellegzetességekben mutatkozik meg.
Az emberi tudathordozó eszközökkel kapcsolatban hét tudat-aspektus, vagy
princípium létezik.
A Tudat hét osztálya , működésük eszköze vagy anyaga
•Átma, vagy szellem átmikus, vagy nirvánikus test
•Buddhi, vagy intuíció buddhikus test
•Manasz, vagy intellektus kauzális test
•Alsóbb elme mentális test
•Káma, vagy vágy asztrális test
•A fizikai test vagy kettős vitalitás:
A-energizáló éterikus test
B-automatikus, vagy fizikai fizikai test.
•A„test” szó szerint a világok bármelyikében lévő „anyag-tömeget” jelent.
•Az Élet egy és oszthatatlan mint embert, és mint az ember és más létező közötti
kapcsolatban is.
•A Monád kívánja a megnyilvánulást az alsóbb világokban, ő maga viszont képtelen a
saját elhagyni.
•Önmagából küld le egy le egy sugarat a közvetlen alatta lévő három világ
mindegyikébe. Az alatta lévő három világ anyagát felhasználva abban fejeződik ki.
• Az első, második és harmadik princípium együttesen alkotja azt, amit a monád
képviselőjének tekinthetünk ezekben a normál emberi fejlődésen túli világokban.
•Ezt átma-buddhi-manasz-ként, az emberi hármasságként említik, amely az előzőek
után sűrűségben következő három síkon úgyszintén képviselve van.
•A fizikai szinten az élet a fizikai test fenntartására van specializálva.
•Az éteri máson át működve, mint prána, az energizáló princípium jelenik meg, míg
magában a fizikai eszközben mint e tudathordozó eszköz automatikus működése,
fizikai életereje és a sejtek élete jelenik meg.
B
Csakrák
A GYÖKÉR-CSAKRA
•A gerincoszlop alsó végén lévő első központnak, az alap-csakrának elsődleges ereje
van, amely négy küllőn sugárzik szét.
•Amikor működik, tüzes narancsvörös színű.
A LÉP-CSAKRA
•Feladata a Napból hozzánk jövő életerőt szétválasztása, felosztása és szétárasztása.
•Az életerő a csakrából hat vízszintes áramlaton át sugárzik szét. A hetedik változatot
pedig a kerékagy szívja magába.
•Ennek a központnak ezért hat különböző színű szirma vagy hullámzása van.
•Túlsúlyban van a piros, narancs, sárga, zöld és violaszín.
A KÖLDÖK-CSAKRA
•A harmadik központ vagy köldök-csakra a köldöknél, vagy a napfonatnál (soláris
plexus-nál) van, amely tízfelé sugárzó elsődleges erőt kap, és oly módon rezeg, hogy
tíz hullámra, vagyis sziromra oszlik.
•Szoros kapcsolatban van az érzésekkel és az érzelmek különféle fajtáival.
•Uralkodó színe a piros.
A SZÍV-CSAKRA
•Aranyszínű.
•Minden egyes körnegyede három részre oszlik, ami azután előidézi a tizenkét hullámot.
A TOROK-CSAKRA
•A toroknál lévő ötödik központnak tizenhat küllője, és így tizenhat látható osztása
van.
•Színe kék.
A HOMLOK-CSAKRA
•A hatodik, a homlok-központ a két szemöldök között, úgy tűnik, mintha ketté lenne
osztva. Az egyik fele rózsaszínű, a másik fele pedig túlnyomórészt lilás-kék.
•96 ilyen hullámzásra van felosztva.
A KORONA-CSAKRA
•A hetedik központ, a korona-csakra a fejtetőn van, kisugárzásainak száma 960.
•Közepében arannyal áthatott fehér fényben csillogó másodlagos központi örvénye
van.
•Ez a csakra rendszerint az utolsó, amely felébred.
•Kezdetben akkora, mint a többi, de amint az ember a szellemi előmenetel ösvényén
halad, állandóan növekszik.
•Eleinte mélyedésként van jelen, mint ahogyan a többi is, mert rajta az isteni erő
áramlik kívülről befelé.
•Azonban amikor az ember felébred akkor az egész csakra kifordul, mert
folyamatosan sugároz.
MAGYAR
ELNEVEZÉS
SZANSZKRIT
ELNEVEZÉS
HELYE
A TESTEN
Gyökér- v. alap-csakra
Múládhára
A gerinc tövénél
Lép-csakra
Szvadhiszthána
A lép felett
Köldök-csakra
Manipúra
A köldöknél, a napfonat fölött
Szív-csakra
Anáhata
A szívnél
Torok- vagy gége-csakra
Vishuddha
A torok elülső részén
Szemöldök- vagy homlok-csakra
Ádzsnyá
A két szemöldök között
Korona-csakra
Szahaszrára
A fejtetőn
TESTFELÜLETEN A GERINC CSAKRA
CSAKRA NEVE
LÉVŐ HELYE
KÖZELÍTŐ HELYE
SZIMPATIKUS
PLEXUS
FONTOSABB
MELLÉK
PLEXUSOK
Gyökér
gerincoszlop vége
4. farkcsonti
farkcsonthoz tartozó
•••
Lép
lép felett
1. lumbális
deréktáji
•••
Köldök
köldök felett
8. torakális
háti, mellkasi
máj, gyomori,
bélfodrok stb.
Szív
szív felett
8. cervicus
nyaki
tüdő szívkoszorú stb.
Torok
toroknál
3. cervicus
toroki
•••
Homlok
szemöldökök között
1. cervicus
fejütőér
agyüregi és fej
idegek általában
Csakrák neve és kapcsolatai a fizikai testtel
CSAKRA
ELEM
FORMA
SZÍN
1
föld
négyszög
sárga
2
víz
növekvő hold
fehér
3
tűz
háromszög
ragyogó piros
4
levegő
két egymásba fonódó
háromszög (hatszögű ábra)
füstszínű
5
éter
kör
fehér
6
elme
-
fehér
A LÓTUSZ SZIRMOK SZÍNEI
CSAKRA
SAJÁT
MEGFIGYELÉSEK
SHAT-CHAKRA
NIRÚPANA
1
Tüzes narancsvörös
Piros
Piros
-
2
Izzó, napszerű
Cinóber-vörös
Cinóber-vörös
Napszerű
3
Különféle piros és
zöld árnyalatok
Kék
Arany
Piros
4
Arany
Cinóber-vörös
Mélypiros
Arany
5
Ezüstösen fénylő
kék
Ködös bíbor
Ragyogó arany
Holdszerű
6
Sárga és lila
Fehér
Fehér
Piros
SHIVÁ SZAMHITÁ GARUDA PURÁNA
5.-Hetesség az erőhatásokban
A Kozmikus Logosz, a Világegyetem teremtő elméjének síkjai
A Hét Sugár
•A Parabrahman önmagát hét minőségre, sugárra osztotta.
•E hét sugár hatással van minden a világmindenségben található létezőre a
Kozmikus Monádi sík alatti létrendben.
Sugár Energia Tulajdonság, megnyilvánulás
1. Akarat Hatalom, uralkodás, bátorság, szabadság
2. Szeretet Bölcsesség, emberszeretet, egyesülés
3. Gondolat Igazság, bölcseletek, alkalmazkodás
4. Egyensúly Harmónia, kiegyenlítés, képzelőerő
5. Gondolat (tudás) Törvény, igazság, tudomány
6. Odaadás Jóság, ragaszkodás
7. Anyag Szépség, bátorság, rendezett tevékenység,
együttműködés a természettel.)
6.-Hetesség a Hierarchiában
A Hierarchiába való belépés 7 feltétele
1.
•Tökéletes testi egészség
2.
•Értelmi (mentális) és testi (fizikai) tisztaság
3.
•Önzetlen törekvés; egyetemes felebaráti szeretet; minden élőlény iránt érzett
könyörület
4.
•A karma törvényének elfogadása.
5.
•Bátorság akár életveszélyes helyzetben is fenntartva, melyet a legnehezebb
körülmények sem képesek megfélemlíteni, még életveszélyben sem.
6.
•Annak megértése, hogy a megnyilvánult Avalokiteshvara vagy Isteni Atma (Szellem)
eszközei vagyunk
7.
•A tárgyi és átmeneti világ helyes megértése és értékelése.
E világ láthatatlan régiókkal való kapcsolatának felfogása és megértése és felfogása.
Az Adeptus 5. Asekha beavatása utáni továbblépésének 7 útja
I.-Nirvána elérése- „Dhármákáyá öltönyének felöltése”
• Mindentudás állapota, Avatárrá válás/Isteni Megtestesülés/ egy később létrejövő
világban.
•Visszavonulás a Monádba, nirvánai atom levetése.
II.-Szellemi korszakba lépés-Számbhogákáyá öltözetének felöltése
•Nirvánai atom megtartása-megjelenés Hármas szellemként.
III.-Logosz szellemi erőinek részévé válás-Nirmánákáyá öltözetének felöltése
•A kauzál test, és azon állandó atomok megtartása, melyeket a beavatott az egész
fejlődése folyamán magával vitt, ezáltal bármikor materializálhat mentál, asztrál és
fizikai testeket.
•Állandóan kapcsolatot tart azzal a világgal, ahonnan jött. Védi azt a világot a további
lesüllyedéstől. Segíti a szellemi erők világba áradását.
•Erőit a Testvériség rendelkezésére bocsátja.
IV.-Tagja lehet a földi okkult Hierarchiának-további beavatásokat kaphat.
/6.-7.-8.-9./
V.-Segíthet a következő lánc formai felépítésében.
VI.-Beléphet az Angyalok fejlődési vonalába.
VII.-Szolgálhatja a Logoszt közvetlenül a Naprenszerben világban.
•Segítheti a Logoszt a Naprendszer bármelyik részében.
•A 7 út közül a legnehezebb ösvény.
•Az Adeptusnak nincs fizikai teste, de alkothat magáknak a Kriyáshákti, az alkotó erő
segítségével annak az égitestnek az anyagából, amelyre küldik.
•Ez az adeptuscsoport különböző színvonalon álló Lényeket foglal magába,
az Árhátfoktól kezdve, felfelé.
7.-Hetesség a tudat kibontakozásábn
A
A Tudat fejlődés tere
•A „fejlődés tere” kifejezés alatt az anyagi világegyetemet értjük, ahol a fejlődés
lejátszódik.
•A fejlődés tere Naprendszerünkben hét síkból vagy világból áll, ezeket három
csoportra lehet felosztani:
1. egyedül a logoszi megnyilvánulás tere,
2. a normálisnál magasabb fejlődés tere és
3. a normális emberi, állati, növényi, ásványi és elementális fejlődés tere.
•Az ádí és anupádaka síkok már léteznek, mielőtt a Naprendszer kialakult.
•Az ádí sík sokat tartalmaz a tér anyagából , abból amit a Logosz önmaga számára
jelölt ki megformálásra.
•Az anupádaka sík ugyanebből az anyagból áll, amit módosít és átszínez a Logosz
egyéni élete, tudata, ami így különbözik egy másik naprendszer megfelelő síkjától.
Szám
Csopo Sorszám
rt
I.
II.
III.
A fejlődés tere
Elnevezés
Szanszkrit
Magyar
1
Âdî
7
2
Anupâdaka
8
3
Âtmâ
Szellem
4
Buddhi
Intuíció
5
Manasz
Elme
6
Kâmâ
Érzelem
7
Sthúla
Fizikai
tevékenység
Logoszi
Normálisnál magasabb emberi,
vagyis beavatottak
Normál emberi, állati, növényi,
ásványi és elementális lények
A tudatfejlődés és a világegyetem síkjai
B
A kiáradások
1.
A Monádok kiáradása
•A monádok vagy tudategységek anyagban való fejlődése céljából készül a
világegyetem tere. Az isteni életben jönnek létre, mielőtt még a fejlődésük tere
kialakulna.
•A Sok az Egyben keletkezik, az utóbbi akarat tevékenysége folytán.
•Az akarat tevékenysége az első Logoszé.
•A monádokat a Legfőbb Tűz szikráinak, „Isteni töredékeknek” nevezik.
•A monádok azonosak magával a Logosszal. A monádokat így az isteni élet
töredékeiként lehet meghatározni, akiket egyedi létezéssé az anyag legritkább
hártyája különít el.
•A monád nem tiszta tudat, tiszta ÉN, samvit. Az egy absztrakció.
•A valós univerzumban az ÉN és burka mindig együtt vannak, a tudategység
elválaszthatatlan az anyagtól.
•Ezért a monád tudat és anyag együttese/Ez az anyag már merőben különbözik az
általunk a fizikai valóságban észlelt anyagtól/.
•A monádok élete az Első Logosz élete, őket az Atya Fiaiként írhatjuk le, ahogyan maga a
Második Logosz is az Atya Fia.
•A monádok azonban fiatalabb fiak, akiknek isteni ereje nem tud működni a saját
síkjuknál – az anupádakánál – sűrűbb anyagban.
•A monádok életének gyökerei az ádi síkon vannak, ők maguk az anupádaka síkon élnek,
eddig még tudathordozó eszközök nélkül, amelyeken keresztül kifejezhetnék magukat,
várva „Isten Fiai megnyilvánulásának” napját. Itt maradnak mindaddig, amíg a Harmadik
Logosz elkezdi megnyilvánulásának külső munkáját, kialakítva a tárgyiasult univerzum
anyagát.
• A statikus, minden isteni lehetőségbe beburkolódzott állapotból dinamikussá kell
válniuk, kibontva minden isteni képességet.
•A monád a saját síkján – az anupádaka síkon – mindentudó, az összes többi síkokon
öntudat nélküli.
•Az anyag fátylába kell burkolódnia, amitől öntudatlan lesz, azért, hogy képes legyen az
univerzum minden legfelsőbb szint alatti terén létezni .
•A monádok létezésüket az Első Logosztól kapják. Ezért az egyéni „Én” létezésre irányuló
akarata az Első Logosz akarata.
2. Az első kiáradás-AZ ÖT SÍK KIALAKULÁSA/3. Logosz./
•A Harmadik Logosz, az Egyetemes Elme a tér anyagán – a Múlaprakritin, dolgozik,
beleöntve a tamas (tétlenség), a rajas (mozgékonyság) és a sattva (ritmus) három
minőségét.
•A Harmadik Logosz így teremti meg az öt alsó sík – átmá, buddhi, manasz, káma és
sthúla – atomjait .
•Az atomok kialakításának három lépése van:
1.- Annak a határnak a rögzítése, amelyen belül a Logosz élete rezegni fog.
Ez az „isteni mérték” vagy Tanmátra.
2.- Az atom növekedése tengelyeinek, azoknak a vonalaknak a kijelölése, amelyek
meghatározzák az alakját, ezek a kristályok tengelyeinek felelnek meg.
3.- A rezgés mértéke és a tengelyek egymással bezárt szöge határozza meg az atom
felületét vagy falát.
•A Harmadik Logosz irányító tevékenysége alatt valamennyi sík atomjai új erőre és a
vonzás és taszítás lehetőségeire ébrednek, és így egyszerűbb majd összetett
molekulákká tömörülnek össze, ennélfogva mind az öt síkon kialakul hat alsóbb alsík,
összesen tehát hét.
•Az atomokban levő örvénylő áramlatokat, a spirillákat a Monádok hozták létre,
akikkel jelenleg foglalkozunk.
•A spirillák teljes tevékenysége a fejlődés folyamán alakul ki.
•A jóga sok gyakorlata azt célozza, hogy ezek a spirillák gyorsabban fejlődjenek.
•Az atomban sokféle módon válaszol a tudat három aspektusára .
•A Harmadik Logosz e munkáját általában az Első Élethullámnak vagy Első Kiáradásnak
nevezik.
3.-A második kiáradásAZ ÉLET BIRODALMAINAK KIALAKULÁSA /2. Logosz./
•A Harmadik Logosz által életre keltett anyagba az isteni élet második nagy hulláma
ereszkedik le, a Második Logosztól.
•A Szentháromság Második Személye formát ölt, nemcsak a terméketlen anyagból,
hanem abból is, amit a Harmadik Személy élete.
•A második élethullám leárad a különböző síkokon és mindegyiken egy bolygólánc
megtestesülésnek idejéig marad.
•A Második Kiáradás életét leereszkedése különböző szintjein különböző nevekkel
ismerjük.
•Monádi esszencia- permanens atomokat biztosít a Monádok számára.
A Monádi esszencia számára a fejlődés az anyagba való leereszkedést jelenti.
•Elementális esszencia-minden sík alsó alsíkjainak anyagát lélekkel látja el
/Ez az elnevezés a középkori okkultisták írásaiból származik, akik így nevezték azt az
anyagot, amiből a természetszellemek teste felépül. Ezekről mint „elementálok”
beszéltek, és a tűz, levegő, víz és föld „elemekhez” tartozó csoportokra bontották
azokat./.
•Az Isteni Élethullám, amely befejezte lefelé irányuló fejlődését a buddhikus síkon
keresztül , leárad a mentális sík legfelső szintjére, nagy tömegű mentális atomikus
anyagot tölt el lélekkel.
•Az atomokat nem egyesíti molekulákká , hanem összenyomó erőt fejt ki rájuk,
amelyek ekkor még nem tudnak reagálni erre az erőre.
•A fejlődés során képes meglelkesíteni a három arúpa (forma nélküli) vagy kauzális
szint anyagát.
•Az Élethullám összevonja és szubsztanciává egyesíti a kauzális sík anyagát, amelyekből
formákat alakít ki, amikben helyet foglal.
•Ez az Első Elementális Birodalom.
•Az első elementális birodalomban hét alosztály van.
-A legmagasabb-vagyis az 1. megfelel az első alsíknak.
-A 2., a 3. a 4. megfelel a második alsíknak.
-Az 5., a 6. és a 7. megfelel a harmadik alsíknak.
•Egy egész lánc-időszak alatt a formák periodikus elfoglalása és az azokból való
visszavonulása helyett, állandóan fenntartja őket.
•Egy láncidőszakot az élet ismét azonosítja magát a formáival, és a lakhelyét az alsóbb
mentális szintekre teszi át.
•Amikor eléri ezt a szintet létrehozza a alsómentális síkon a rúpa (formával
rendelkező) formákat, a Második Elementális Birodalmat/A lelket adó élet a felső
mentális, vagy kauzális szinten lakozik, míg az eszközök, amelyeken keresztül
megnyilvánul, az alsó mentális síkon vannak./.
• A Második Elementális Birodalomban is hét alosztálya van.
-A legmagasabb-vagyis az 1. megfelel a negyedik alsíknak.
-A 2., a 3. megfelel az ötödik alsíknak.
-A 4., a 5. megfelel a hatodik alsíknak.
-A 6. és 7. megfelel a hetedik alsíknak.
Sík
Alsík
Felső mentális
Alsó mentális
Elementális
Alosztály
Birodalom
1
1
Első
2
2, 3, 4
3
5, 6, 7
4
1
5
2, 3
6
4, 5
7
6, 7
Az Első és a Második Elementális Birodalom
Második
•Később felveszi az asztrális anyag formáit , és létrehozza a Harmadik Elementális
Birodalmat.
•Ismét egy teljes láncidőszak után az élet az ásványvilág éteri részét lélekkel tölti el.
•Később az ásványok sűrűbb anyagát tölti el lélekkel, létrehozva a fizikai
ásványokat/folyadékokat, gázokat, étert is/.
•Nem egyetlen hatalmas életáramról , Monádról van szó, hanem sok párhuzamosról.
•Az ásványvilág középső pontján a leáramlást feláramlás váltja fel.
•A Logosz folyamatosan küldi ki az élethullámokat/ezért létezhetnek egyidőben
elementális birodalmak, ásványvilág, növényvilág, állatvilág és létezhetünk mi
emberek/.
•Mielőtt ez a kibontakozás megtörténik, létezik egy olyan pont, ahol lehtséges ,hogy
ez a kiáradás egynemű.
•Az élethullám részekre bomlásának folyamata az emberek megjelenéséig tart.
•A Harmadik Logosz által készített anyagokból a Második Logosz fonalat sző, és
szövedéket készít, amelyből a jövőben öltözékek – vagyis testek – készülnek.
•A Második Logosz buddhikus, kauzális, mentális, asztrális stb. anyagokat később
testeket alakít ki.
•Az élethullám lefelé haladása előkészület a kibontakozásra, az evolúcióra vagy
involúcióra/visszahúzódásra/.
•Az anyagba merülés legalsóbb szintjének elérése után mind az Első, mind a Második
Kiáradás felfelé fordul, és megkezdi hosszú felemelkedését a síkokon keresztül: ez
fejlődés.
Az Első és Második kiáradás
•A monádból állandóan gyenge belső vibrálások enyhe nyomást fejtenek ki a Jivátmában (az átmá-buddhi-manasz-ban).
•A Második Kiáradás felosztja magát, változatosan jelenik meg mindegyik síkon és
alsíkon.
•A buddhikus síkon az emberben lévő Krisztus-princípiumként jelenik meg.
•A mentális és asztrális testben az anyag különböző rétegeit kelti életre, az asztrális
felső részében nemes érzelemként, az alsóban egyszerűen az életerő áramaként jelenik
meg.
•Az éterikus test csakráiban a kundalinivel találkozik, amely az emberi test belsejéből
tör fel.
•Az Élethullám az anyagi világokon keresztül ereszkedik lefelé, és növekvő elkülönülést
eredményez, a felfelé haladó visszatérése során visszaállítja az egységet.
4.-A harmadik kiáradás-A KAUZÁLIS TEST MEGTEREMTÉSE /A 3. Logosz/
•A felemelkedési folyamat összekapcsolódik a Harmadik Kiáradással, ami az ember
kauzális testének kialakulását eredményezi.
Kundalíni
•A kundalini vagy a kígyótűz az Első Kiáradáshoz tartozik, és mindegyik síkon létezik,
amiről bármit is tudunk.
•Különbözik a pránától vagy vitalitástól,/ amely a Második Kiáradáshoz tartozik,/és a
Foháttól is, vagyis a fizikai energia minden alakjától, mint például az elektromosság, fény,
hő, stb.
•Az emberi testben levő kundalini „a Szentlélek laboratóriumából”, a Föld legmélyéről
származik.
•A kundalini nem az a része az Első Kiáradásnak, ami a kémiai elemek felépítésének
munkájával van elfoglalva, inkább azt az erőt továbbfejlesztő természetű, ami olyan
elemek központjában található, mint a rádium.
•Kundalini akkor válik az Első Kiáradás részévé, miután az eléri a legmélyebbre merülését
az anyagban, és ismét felemelkedik azon magasságok felé, ahonnan kiindult.
C
A Teremtő Hierarchiák
•Segítenek a monádoknak, hogy teljesíthessék útjukat az anyag világain
keresztül.
1.-Egy Létező
2.-Háromság
•Az Egyetlen Létezés, a Legfelső, akiből minden megnyilvánult élet ered,
háromszoros módon fejezi ki magát, mint a Trimurti, a Háromság.
•Ezt minden vallás kölönböző neveken ismeri:
-Sat, Chit, Ánanda;
-Brahmâ, Vishnu, Shiva;
-Ichchhá, Jnána, Kriyá;
-Cochmah, Binah, Kepher;
-Atya, Fiú, Szentlélek;
-Erő, Bölcsesség, Szeretet;
-Akarat, Bölcsesség, Tevékenység; stb.
3.-Hét lény
•Hinduk Áditi hét fia-Napban lévő Hét Szellem
•Egyiptom-Hét Misztikus Isten
• Zoroasztriánizmus-Hét Amshaspend
•Judaizmus-Hét Sephiroth
•Kereszténység és Iszlám-Hét Arkangyal, a trón előtt álló hét Szellem.
•Teozófia-Hét Bolygói Logoszként ismerik őket, akik mindegyike saját területét
kormányozza a Naprendszerben.
4.-Teremtő Rendek
•A Hét lény körül egy nagyobb körben találjuk őket.
•Az Univerzum tizenkét Teremtő Rendjének neveztetnek.
•Az állatövi jegyek élén álló tizenkét Nagy Istenségek Ők.
• Az állatöv ugyanis egy réges-régi szimbolikus elmélet, amely tartalmazza a Naprendszer
tervének leírását.
•A Bolygói Szellemnek vagy Logosznak hatalma van a tizenkét Teremtő Hierarchia
valamelyike felett, amely ellenőrzése és irányítása alatt építi fel a Logosz birodalmát, és
segít a monádoknak fejlődésükben.
•Értelem Hierarchiái az elmúlt kalpák-ban vagy univerzumokban fejezték be
fejlődésüket, az Egy Akarat, Íshvara munkatársaivá váltak egy új univerzum vagy
Brahméánda megformálásában.
•Ők az Építészek, a naprendszerek Építői.
•Az emberi lények nekik köszönhetjük szellemi, értelmi és fizikai fejlődésünket.
•Felébresztik a monád tudatát és sugarát, a „mások és az Én homályos érzékelésére”.
•A fejlődés jelenlegi szintjén a tizenkét Teremtő Hierarchiából négy már átlépett a
felszabadulásba, egy pedig ennek a küszöbén áll. Maradt hét.
A Teremtő Rendek felépítése
A. AZ ARÚPA TEREMTŐ RENDEK
1.-Forma Nélküli Tüzes Leheletek, a Tűz Urai, Isteni Lángok, Tüzes Oroszlánok,
Élet Oroszlánjai
-Az Univerzum Élete és Szíve, Átmá, a Kozmikus Akarat
-Rajtuk keresztül árad a Paramátmá isteni sugara, amelynek feladata felébreszteni
a monádokban az átmá-t.
2. -„Kétszeres egységek”
-A tüzet és az étert képviseli.
-A kozmikus Buddhit jelentik, a rendszer bölcsességét, a megnyilvánult értelmet.
-Feladatuk a Buddhi felébresztése a monádokban.
3. -„Hármasságok”
-Tüzet, étert és a vizet képviselik.
-Mahat-ot, a kozmikus Manaszt vagy tevékenységet jelentik.
-Feladatuk a manasz felébresztése a monádokban.
B. A RÚPA TEREMTŐ RENDEK
4.-Monádok
-A monádoknak sok tennivalójuk van saját fejlődésük érdekében, mivel nemcsak
külső befolyások határozzák meg involúciójukat és evolúciójukat.
A monádokkal kapcsolatos tényezők
a.) Az Első Logoszhoz tartoznak, az Ő akarata,-hogy megnyilvánuljon,-egyben a
monádok akarata is: önműködőek.
b.) A monádok azok, akik „kiragyognak”, kiküldve életüket, ami felépíti a sugarat vagy
a felső hármasságot, és azon keresztül működnek.
c.) A monádok azok, akik kiválasztják a permanens atomok típusát, amelyek hozzájuk
csatlakoznak.
d.) A Harmadik Kiáradás, aminek eredményeként a kauzális test kialakul, magukon a
monádokon keresztül jön át.
e.) A monádok maguk árasztják le életüket az atomok spirilláiba, és keltik életre
azokat, mind a permanens atomokét, mint a többiét.
f.) A monádok, ahogyan a fejlődés folyamata előrehalad, folyamatosan egyre többet
árasztanak le életükből, és fokozatosan egyre szorosabb kapcsolatba kerülnek a
sugaraikkal és az egyéniséggel, ezen keresztül pedig a személyiséggel is.
5.-Makarák-Asurák
•Az ötszög, a pentagon szimbolizálja.
•Megjelenik bennük a természet kettős szellemi és kettős fizikai oldala, a pozitív és a
negatív, amelyek harcban állnak egymással.
•Ők a sok mítosz és legenda „Lázadó Angyalai”. Közülük néhányat Asurákként ismerünk,
akik az első lánc eredményei voltak.
•Hatalmas spirituális erővel és tudással rendelkező lények.
•Mélyen bennük van elrejtve az Ahamkára-csíra, az Én-alkotó képesség, ami az emberi
fejlődéshez szükséges.
•Feladatuk a rezgéshullámokat a monád átmikus aspektusától az Átmá egyik atomjához
vezetni, ami permanens atomként csatlakozik hozzá.
6.-Agnishváttvák vagy hatszoros Dhyánik
•Ők a második bolygólánc eredményei.
•Ehhez a rendhez tartoznak a dévák is hatalmas seregei is tartoznak.
•Ők vezetik a rezgéshullámokat a monád bölcsesség aspektusától a buddhikus
permanens atomhoz.
•Az átmán és a fizikai testen kívül mindent ők adnak az embernek, és így „az öt középső
princípium adományozóinak” nevezik őket.
•Ők vezetik a monádot az ezekkel a princípiumokkal (vagyis buddhi, manasz, alsó
manasz, kâma és éterikus testmás) kapcsolatos permanens atomok megszerzésében
(beleértve természetesen a mentális egységet is).
•Elsősorban az ember értelmi fejlődésével kell foglalkozniuk.
7.-A Hold-Pitrik, vagy Barishad-Pitrik
•Ők a harmadik lánc eredményei.
•Nekik az ember fizikai fejlődésével kell foglalkozniuk.
•Ide tartoznak a dévák és az alsóbb természetszellemek csoportjai, akik az ember
testének tényleges felépítésével foglalkoznak.
D
Az involúció és evolúció fázisai
1.-2.-3.-szint
-A szellem leereszkedése. Az anyagon töpreng, aminek minőségeket, erőket és
tulajdonságokat ad át.
4. szint
-Az anyag most már átitatódott különböző erőkkel és jellemzőkkel, és sokszoros
kapcsolatba kerül az őt átható szellemmel. A szellem és az anyag közötti ellentét,
Kurukshetra csatája.
Ez a szint az egyensúlypont helye.
-A szellem először legyőzetik, azután bekövetkezik az egyensúlyi állapot, majd
lassan a szellem elkezd úrrá lenni az anyag fölött, és a szellem uralkodik az
anyagon.
5.-6.-7. szint
A szellem megszervezi az anyagot, aminek urává és meglelkesítőjévé vált, és a
saját céljai szolgálatába állítja, önmaga kifejezésére alakítja, itt a szellem minden
képessége megnyilvánulhat, és aktívvá tehető.
I, II, III.
Leereszkedés
Átadott
tulajdonságok
Anyagiasulás
Involúció
IV.
Fordulópont,
egyensúly
Létrehozott
kapcsolatok
Összeütközés
Átmenet az
involúcióból
evolúcióba
V, VI, VII. Felemelkedés Felépített szervezetek Szellemiesülés
Az involúció és az evolúció szintjei
Evolúció
Az involúció és az evolúció folyamata
•Az ember halhatatlan egyéniség, akinek van egy halandó személyisége.
Az egész emberi létezésben van három nagyon jelentős változás van.
1.-Az első, amikor egyéniesül, belép az emberi birodalomba, kilép az állatvilágból,
és Én-ként elkezdi pályafutását.
2.-A második, amikor átmegy az első nagy beavatáson.
3.-A harmadik az adeptusi szint elérése.
•Ezen egyéniesülés elérése az állati fejlődés célja, és a fejlődése meghatározott célt
szolgál, egy erős, egyéni központ alakul ki, amelyen keresztül a Logosz ereje végül
szétáradhat.
•Ez az Én gyenge és bizonytalan, hogy erőssé váljon önzőnek kell lennie.
•A központi lény teremtésének az a célja, hogy a Logosz ereje rajta keresztül
sugározzon ki a világra, a kisugárzás lehetetlen lenne, ha az önzés fennmaradna,
azonban önzés nélkül a korai szinteken soha nem jöhetne létre erős központ.
•A megfelelő időben az önzésnek el kell tűnnie.
Csoporttudat és egyéniesülés

similar documents