Állampolgári aktivitás - Magyar Szociológiai Társaság

Report
Progresszió – Regresszió
a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája
2012. November 9-10., Budapest, Közép–Európai Egyetem (CEU)
ÁLLAMPOLGÁRI
AKTIVITÁS A
FIATALOK KÖRÉBEN
Kalocsai Janka (PTE PhD hallgató)
[email protected]
Széll Krisztián (PTE PhD hallgató)
[email protected]
AZ ELŐADÁS VÁZLATA
AZ ÁTFOGÓ KUTATÁS RÖVID BEMUTATÁSA
• Általános elméleti háttér
• Alaphipotézis
• Adatok és mérések
SPECIFIKUS EMPIRIKUS KUTATÁSUNK EREDMÉNYEI
• Jelenlegi témánk kérdései, elméleti háttér
• Aktív Állampolgárság Index
• Korcsoportok szerinti vizsgálat
• Fiatalok állampolgársági tudatosságának és aktivitásának
jellemzői
ÖSSZEGZÉS
MSZT 2012. évi konferencia: Állampolgári aktivitás a fiatalok körében
2
A KUTATÁSRÓL
KUTATÁS CÍME
• „A közösségi kapcsolatok igénye - a demokrácia
megújításának esélye.”
KUTATÁSVEZETŐ
• Dr. Prof. Utasi Ágnes
IDŐTARTAM
• 2008-2012
A KUTATÁST TÁMOGATTA
• OTKA/73034. számú kutatási támogatás
A KUTATÁS HELYE
• MTA TK Politikatudományi Intézet (volt: MTA-PTI)
MSZT 2012. évi konferencia: Állampolgári aktivitás a fiatalok körében
3
ELMÉLETI HÁTTÉR ÉS
ALAPHIPOTÉZIS
A KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATOK
HATÁSÁRA FOKOZÓDHAT AZ
ÁLLAMPOLGÁROK IGÉNYE ARRA, HOGY RÉSZESEIVÉ
VÁLJANAK A KÖZÉLETI DÖNTÉSEKNEK (DEMOKRATIKUS
PARTICIPÁCIÓ)
A demokratikus működés kulcselemei:
- Közösségi élet, kapcsolatháló, kapcsolati-társadalmi tőke;
- Civil társadalom megléte és kiterjedtsége;
- Társadalmi nyilvánosság és kommunikáció: a közérdek
kialakulásának színtere!
Közösségre, közösségi
aktivitásra fókuszáló
demokrácia-elméletek
(Arisztotelész, Dahl,
Barber, Habermas,
Putnam)
Civil társadalom
Társadalmi tőkekoncepciók
(Habermas, Giddens,
Fukuyama)
(Granovetter, Coleman,
Bourdieu, Putnam, Lin)
MSZT 2012. évi konferencia: Állampolgári aktivitás a fiatalok körében
4
ADATOK ÉS MÉRÉSEK
Kvalitatív szakasz
KVANTITATÍV
SZAKASZ
Falukutatás
• 26 mélyinterjú különböző tevékenységeket
végző közösségek vezetőivel, szervezőivel
• „Közösségi kapcsolatok 2009”
• Személyes megkérdezésen alapuló
országosan reprezentatív kérdőíves
adatfelvétel (N=1051 fő)
• Kérdőíves lekérdezés (N=845 fő)
• Mélyinterjúk (14 db)
5
MSZT 2012. évi konferencia: Állampolgári aktivitás a fiatalok körében
JELENLEGI KUTATÁSUNK
KÉRDÉSEI


Milyen dimenziók mentén vizsgálható az aktív
állampolgárság?
A fiatalabb vagy az idősebb generáció
jellemezhető nagyobb állampolgári aktivitással?

Mennyire élnek közösségi életet a fiatalok?

Mennyire aktívak a mai fiatalok a közéletben?

Milyen tényezők járulnak hozzá ahhoz, hogy
valaki aktív állampolgár legyen (általában ill. a
fiatalok körében)?
MSZT 2012. évi konferencia: Állampolgári aktivitás a fiatalok körében
6
ELMÉLETI-KUTATÁSI HÁTTÉR I.
AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG FOGALMA (HOSKINS, KERR)
•Jelentős átalakuláson ment keresztül
• Cselekvést hangsúlyozó irányba mozdult el
• Új tartalmakkal bővült: politikai érdeklődés, tájékozottság,
demokratikus tiltakozó tevékenységekben, civil társadalmi
életben való részvétel stb.
•„aktív-felelős-demokratikus”
AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSOK
• Nemzetközi kutatások (CIVED, Eurobarometer 202, ESS,
ISSP, WVS)
• Hazai kutatások (Ifjúságkutatás, Tizenévesek állampolgári
kultúrája, Iskola és Demokrácia, Sziget kutatások)
MSZT 2012. évi konferencia: Állampolgári aktivitás a fiatalok körében
7
ELMÉLETI-KUTATÁSI HÁTTÉR II.
FIATALOK JELLEMZŐI
• Politikából való kiábrándultság: bizalom-, érdeklődés- és
cselekvéshiány, cselekvőképesség érzetének hiánya
• A fiatalok nagy része érzi úgy, hogy nincs beleszólása a közügyekbe,
a politikába
SZOCIALIZÁCIÓ
FONTOSSÁGA
• Család és koragyermekkori fejlesztés (Sherrod, Flanagan és Youniss)
• A gyermekkori közösségi tevékenységek és az ifjúsági szervezetekben
való serdülőkori részvétel erős, hosszan tartó (25 évvel később is)
hatása a felnőttkori politikai viselkedésre és részvételre (Youniss,
McLellan és Yates)
ÉLETKORI, GENERÁCIÓS
KÜLÖNBSÉGEK
• Serdülőkor, ifjúkor fontossága
• Állampolgári aktivitás mértéke a generációk közötti különbségekkel
áll kapcsolatban (Keeter, Zukin, Andolina és Jenkins)
MSZT 2012. évi konferencia: Állampolgári aktivitás a fiatalok körében
8
Hoskins et al (2006): Measuring Active Citizenship in Europe, p.7.
THE ACTIVE CITIZENSHIP COMPOSITE INDICATOR (ACCI)
H
DIMENZIÓK
• POLITIKAI ÉLET
• CIVIL
TÁRSADALOM
• KÖZÖSSÉGI
ÉLET
• ÉRTÉKEK
9
AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG INDEX (AÁI)
AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG
(87 indikátor)
HATALMIPOLITIKAI
Politikai
aktivitási
hajlandóság
KÖZÉLETI
KÖZÖSSÉGI
BIZALOM
Közéleti
szervezetekben
való részvétel*
Közösségi
szervezetekben
való részvétel*
Bizalom
intézményekben
Közéleti
aktivitási
hajlandóság
Politikai
érdeklődés
12 indikátor
*/5 indikátor
mindkettőben
szerepel (½ súllyal
kerülnek
beszámításra)
Közéleti
érdeklődés
Társasági élet
Segítségnyújtás
Döntésbefolyásolási
érzet
Döntésbefolyásolási
eszközök
10
19 ½ indikátor
29 ½ indikátor
26 indikátor
MSZT 2012. évi konferencia: Állampolgári aktivitás a fiatalok körében
AÁI KORCSOPORTONKÉNT
0.2500
0.2000
0.1500
Zscore(AÁI)*
0.1000
0.0500
0.0000
-0.0500
-0.1000
-0.1500
-0.2000
-0.2500
18-29 éves
30-44 éves
45-59 éves
60+ éves
*/szignifikáns eltérés
MSZT 2012. évi konferencia: Állampolgári aktivitás a fiatalok körében
11
POLITIKA ÉS ALDIMENZIÓI
0.3000
Zscore(POLITIKA)*
0.2000
0.1000
0.0000
-0.1000
-0.2000
-0.3000
30-44 éves
45-59 éves
0.3000
0.3000
0.2000
0.2000
Zscore(érdeklődés)*
Zscroe(aktivitás)*
18-29 éves
0.1000
0.0000
-0.1000
-0.2000
60+ éves
0.1000
0.0000
-0.1000
-0.2000
12
-0.3000
-0.3000
18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves
*/szignifikáns eltérés
60+ éves
18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves
MSZT 2012. évi konferencia: Állampolgári aktivitás a fiatalok körében
60+ éves
0.4000
0.4000
0.3000
0.3000
0.2000
0.2000
Zscore(aktivitás)*
Zscore(KÖZÉLET)*
KÖZÉLET ÉS ALDIMENZIÓI
0.1000
0.0000
-0.1000
-0.2000
0.0000
-0.1000
-0.2000
-0.3000
-0.3000
-0.4000
-0.4000
18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves
60+ éves
18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves
0.4000
0.4000
0.3000
0.3000
Zscore(érdeklődés)*
Zscore(szervezeti részvétel)
0.1000
0.2000
0.1000
0.0000
-0.1000
-0.2000
0.2000
0.1000
0.0000
-0.1000
-0.2000
-0.3000
-0.3000
-0.4000
-0.4000
18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves
*/szignifikáns eltérés
60+ éves
60+ éves
13
18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves
MSZT 2012. évi konferencia: Állampolgári aktivitás a fiatalok körében
60+ éves
0.6000
0.6000
0.4000
0.4000
Zscore(társasági élet)*
Zscore(KÖZÖSSÉG)*
KÖZÖSSÉG ÉS ALDIMENZIÓI
0.2000
0.0000
-0.2000
-0.4000
-0.6000
0.0000
-0.2000
-0.4000
-0.6000
18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves
60+ éves
18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves
0.6000
0.6000
0.4000
0.4000
Zscore(segítségnyújtás)
Zscore(szervezeti részvétel)
0.2000
0.2000
0.0000
-0.2000
-0.4000
-0.6000
60+ éves
0.2000
0.0000
-0.2000
-0.4000
14
-0.6000
18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves
*/szignifikáns eltérés
60+ éves
18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves
MSZT 2012. évi konferencia: Állampolgári aktivitás a fiatalok körében
60+ éves
BIZALOM ÉS ALDIMENZIÓI
0.2500
0.2000
0.2000
Zscore(intézményi bizalom)*
0.2500
Zscore(BIZALOM)
0.1500
0.1000
0.0500
0.0000
-0.0500
-0.1000
-0.1500
-0.2000
-0.2500
0.1000
0.0500
0.0000
-0.0500
-0.1000
-0.1500
-0.2000
-0.2500
18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves
60+ éves
18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves
0.2500
0.2500
0.2000
0.2000
Zscore(döntésbefolyásolási
eszköz)
Zscore(döntésbefolyásolási
érztet)
0.1500
0.1500
0.1000
0.0500
0.0000
-0.0500
-0.1000
-0.1500
-0.2000
-0.2500
60+ éves
0.1500
0.1000
0.0500
0.0000
-0.0500
-0.1000
-0.1500
-0.2000
15
-0.2500
18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves 60+ éves
*/szignifikáns eltérés
18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves 60+ éves
MSZT 2012. évi konferencia: Állampolgári aktivitás a fiatalok körében
AZ AÁI-RA HATÓ TÉNYEZŐK
TELJES MINTÁBAN (LINEÁRIS REGRESSZIÓ: R2=19%)
• szocializáció (család közösségi mintája) (+)
• élettel való elégedettség (+)
• vagyon (+)
• legmagasabb befejezett iskolai végzettség (+)
• párkapcsolatban élők (+)
• édesanya iskolai végzettsége (+)
• szocializáció (gyermekközösségi részvétel) (+)
FIATALOK (LINEÁRIS REGRESSZIÓ: R2=15%)
• elégedettség (+)
• szocializáció (gyermekközösségi részvétel) (+)
• van-e gyermeke (-)
• jelenleg dolgozik-e (+)
• szocializáció (család közösségi mintája) (+)
MSZT 2012. évi konferencia: Állampolgári aktivitás a fiatalok körében
16
ÖSSZEGZÉS
A fiatalok társasági élete kiemelkedő (fiatalok
után erőteljes „törés” )
 POLITIKAI ÉRDEKLŐDÉSÜK, AKTIVITÁSUK
NAGYON ALACSONY
 Érdeklődnek közélettel, társadalommal
kapcsolatos kérdések iránt (internet szerepe)
 Intézmények iránti bizalom a fiatalok körében
alacsony
 A szocializáció szerepe az aktív állampolgárság
esetében is rendkívül meghatározó, főleg

gyermekközösségi részvétel
 család közösségi mintája

MSZT 2012. évi konferencia: Állampolgári aktivitás a fiatalok körében
17
KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!
Kalocsai Janka
Széll Krisztián
[email protected]
[email protected]
18
MSZT 2012. évi konferencia: Állampolgári aktivitás a fiatalok körében

similar documents