letölt - MK Nonprofit Kft.

Report
KIÜRÍTÉS
OTSZ 5.0 SZERINT
Budapest, 2014. december 8.
Lengyelfi László
ELŐZMÉNY
• 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol
megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ
5.0 tervezetet
• TvMI feladata, lehetőségei
• Júliusra elkészült a TvMI nyers változata,
melyet azóta többször átdolgoztunk
az OKF bírálatai alapján
• 2014. december 5-én megjelent az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII. 5) BM rendelet
• Sok még a kidolgozandó téma, így
folytatjuk
• ??? készül el a végleges változat
A TvMI JELEN ELŐADÁSBAN ISMERTETETT
ÁLLAPOTÁT MÉG NEM FOGADTA EL A
TŰZVÉDELMI BIZOTTSÁG
OTSZ KIÜRÍTÉSSEL KAPCSOLATOS
ELŐÍRÁSAI
• OTSZ kiürítéssel kapcsolatos
előírásai
• II. fejezet:
•
• Fogalmak
• III. fejezet
•
• Védelmi célok és tervezési alapelvek
•
• VIII. fejezet
•
• Kiürítés általános követelményei
• Menekülésben korlátozott személyek •
elhelyezésére, ellátására, kezelésére, •
nevelésére, oktatására, gondozására
szolgáló rendeltetés
•
• Átmeneti védett tér követelményei
• A tartózkodási hely védelme
•
• Menekülési útvonal követelményei
•
• Menekülési útvonalon beépített
nyílászárók
Menekülésre szolgáló lépcsőház,
lépcső követelményei
Helyiség, épületrész kiürítésének
további követelményei
Kiürítési számítás
Számítógépes szimuláció
7. melléklet
1. táblázat megengedett legnagyobb
úthosszak
2. táblázat helyiség normatív
létszámadatai
3. táblázat legkisebb szabad
szélességek
4. táblázat kiürítés megengedett
időtartama
TvMI TARTALOMJEGYZÉKE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bevezetés
Fogalmak
Általános előírások
Kiürítés számítás tényezői
Kiürítés számítások
Tömegrendezvények kiürítését segítő megoldások
Menekülésre használható személyfelvonók kialakítása
Átmeneti védett terek kialakítása, elhelyezése
Speciális szerkezetek, eszközök
Menekülésre szolgáló ajtók nyithatósága
Mellékletek
FOGALMAK OTSZ
8. átmeneti védett tér: a tartózkodás helye szerinti építményszinten kialakított helyiség, helyiségcsoport
vagy tér, amely kialakításával tűz esetén az oda menekülő vagy menekített személyek biztonságát
átmenetileg, a mentés végrehajtásáig biztosítja,
22. biztonságos tér: az építményen kívüli külső tér, ahonnan a menekülő személyek az építménybe való
visszatérés nélkül közterületre juthatnak,
23. biztonságos térbe jutás: az építmény elhagyása a szabadba vezető kijáraton vagy kültéri útvonalon
keresztül a terepcsatlakozás szintjére,
27. elérési távolság: a tartózkodási hely és az elérni kívánt hely közötti közlekedési út úttengelyen mért
hosszúsága,
36. emberi tartózkodásra szolgáló helyiség, tér: olyan helyiség, tér, ahol a tervezett rendeltetésből
adódóan legalább 30 percen keresztül folyamatos vagy olyan 30 percet el nem érő időtartamú emberi
tartózkodással lehet számolni, amelyek összege bármely 4 órás intervallumon belül eléri a 2 órát,
75. kiürítés első szakasza: a menekülés azon része, amely a tartózkodási helytől a menekülési útvonal
eléréséig vagy – ha az menekülési útvonal igénybevétele nélkül biztosítható az átmeneti védett térbe
vagy a biztonságos térbe jutásig tart,
76. kiürítés második szakasza: a menekülés azon része, amely a menekülési útvonal elérésétől a
biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe jutásig tart,
77. kiürítés: az épületben, speciális építményben tartózkodó személyek eltávozása, eltávolítása tűz
esetén, ami magába foglalja a menekülést és a mentést,
103. menekülési útvonal: a menekülő személyek által igénybe vett közlekedési útvonal, amely
kialakításával tűz esetén a kiürítés második szakaszában –tömegtartózkodásra szolgáló helyiség esetén a
helyiség kiürítésére szolgáló nyílászárót követő útvonalon – biztosítja a menekülő személyek
biztonságát a meneküléshez szükséges időtartamig,
FOGALMAK TvMI
Kiürítés és menekülés
fogalmainak szétválasztása
kiürítési idő: a tényleges,
célirányos, kijáratok irányába
történő mozgás ideje, az indulástól
kezdve a biztonságos tér eléréséig.
A kiürítés az OTSZ fogalmai szerint
magába foglalja a menekülést és a
mentést is, de a TvMI-ben a
meneküléshez szükséges időtartam
értelmezéséhez a kiürítés számítás
által vizsgálható időtartamra
korlátozódik a kiürítési idő.
szabad és névleges szélesség fogalma – számítások során a szabad szélességet
szükséges használni
létszámsűrűség: az adott helyiségben tartózkodó, illetve ott menekülő emberek
alapterületre vetített fajlagos létszáma
FOGALMAK TvMI 2.
kiürítési útvonal: az épület, építmény bármely részén tartózkodó
személy által menekülés folyamata közben tervezetten bejárt
útvonal. Magába foglalja a menekülési útvonal eléréséig tartó, azaz a
kiürítés első szakaszában bejárandó elérési útvonalat és a menekülési
útvonalat.
VÉDELMI CÉLOK
Az életvédelmi célokhoz tartozik különösen
a) a veszélyeztetett személyek menekülésének, mentésének biztosítása,
b) a menekülés és a mentés során az életfeltételek biztosítása,
Az építményben tartózkodók részére biztosítani kell
a) a menekülési útvonal elérhetőségét az építmény bármely pontjáról azon
időtartam alatt, ameddig a menekülési útvonalhoz vezető úton az
életfeltételek biztosítottak,
b) a menekülési útvonal késedelem nélküli használatát, felismerhetőséget,
megvilágítását, akadályok feloldását, az átbocsátóképességet,
c) a menekülési útvonal védelmét a tűz és kísérőjelenségei ellen,
d) a menekülési képességtől függően meghatározott időn vagy távolságon belül a
biztonságos térbe vagy az átmeneti védett térbe jutást vagy a tartózkodási
hely védelmét és
e) a kockázattól függően
• az alternatív menekülési lehetőséget, a többirányú kiürítést,
• az építmény környezetében a kijutáshoz, az építmény elhagyásához
szükséges és alkalmas területet.
TERVEZÉSI ALAPELVEK
OTSZ tűzvédelmi tervezés kiindulási feltételei:
a) az építmény tűzvédelmi megoldásait egyidejűleg egyetlen, az építmény
tetszőleges pontján keletkező tűz károsító hatásainak
figyelembevételével kell tervezni és méretezni,
b) az építményt a tűz keletkezésekor rendeltetésszerűen használják,
c) a veszélyeztetett személyek létszáma, menekülési képessége a
rendeltetésnek megfelelő
TvMI-ben
Menekülési stratégiák
Menekülési vizsgálatból kihagyható terek
Hol szükséges menekülésükben
korlátozott személyek jelenlétével
kalkulálni
Menekülésükben korlátozott
személyek mozgási képességének
figyelembe vétele (szintek között
önállóan képes-e mozogni;
sérültségük jellege)
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK OTSZ
Az épületeket úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén
a) a benntartózkodó személyek
• aa) a tartózkodási helyüket képező helyiséget elégséges számú,
átbocsátóképességű és megfelelő helyen beépített kijáraton
elhagyhassák,
• ab) a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési távolságon
belül menekülési útvonalra, biztonságos térbe vagy átmeneti
védett térbe juthassanak,
b) a nem menthető személyek tartózkodási helye kielégítő védelmet
nyújtson a tűz és kísérőjelenségei ellen.
Menekülésben korlátozott személyek számára létesített átmeneti
védett térből a mentés lehetőségét biztosítani kell.
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 2. OTSZ
• A kiürítés irányát, a menekülési útvonalak vonalvezetését, a menekülési
útvonal méreteit
• A menekülési útvonal, a biztonságos tér és az átmeneti védett tér elérési
távolságának és a menekülési útvonalnak megengedett legnagyobb
hosszúsága szerint
• vagy számítással
• kell megtervezni.
a megengedett legnagyobb útvonalhossz
(m), ha a kiürítendő kockázati egység
kockázati osztálya
Menekülési út elérési távolsága
Átmeneti védett tér és biztonságos tér elérési távolsága menekülési
útvonal nélkül
Menekülési út elérési távolsága, valamint átmeneti védett tér és
biztonságos tér elérési távolsága menekülési útvonal nélkül abban az
esetben, ha a helyiség belmagassága 4 méternél nagyobb, beépített
tűzjelző berendezéssel ellátott és hő és füst elleni védelme biztosított
Menekülési útvonal megengedett legnagyobb hossza
Menekülésben korlátozott személyek részére szolgáló átmeneti
védett tér elérési távolsága menekülési útvonalon keresztül, a
menekülési útvonalba lépés helyétől mérve
NAK
AK
KK
MK
30
45
45
30
45
60
60
30
200
300
300
200
40
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 3. OTSZ
A helyiség befogadóképességét az alábbi létszámadatok közül a nagyobb
létszám jelenti
a) tervezői, üzemeltetői adatszolgáltatás szerinti, kiüríthető létszám,
b) a 7. melléklet 2. táblázata szerinti fajlagos értékkel számított, kiüríthető
létszám.
A menekülési útvonal legkisebb szabad szélességét és a menekülési útvonalon
beépített ajtók legkisebb szabad belméretét annak teljes hosszán az adott
menekülési útvonalon menekülő személyek létszámának függvényében, a 7.
melléklet 3. táblázata alapján kell meghatározni
menekülő
menekülési útvonal, lépcsőkar menekülési útvonalon beépített ajtó
létszám (fő) legkisebb szabad szélessége (m)
legkisebb szabad belmérete (m)
0-50
51-100
101-
1,2
0,9
1,2 vagy 2 db 0,9
minden megkezdett 50 főre 0,6 és
1,2 + minden további megkezdett
egyetlen ajtó szabad belmérete sem
100 főre további 0,6
lehet kisebb 0,9 méternél
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 4. OTSZ
Kiürítési számítás esetén a 7. melléklet 4. táblázatában előírt
kiürítési normaidők teljesülését kell igazolni.
Első szakasz
Második szakasz
a kiürítés megengedett időtartama (perc), ha a
kockázati egység kockázati osztálya
NAK
AK
KK
MK
1,0
1,5
1,5
1,0
6,0
8,0
6,0
6,0
Számítógépes szimuláció alkalmazása esetén ellenőrizni és igazolni
kell, hogy a menekülő személyek a vizsgált épületet, épületrészt
a) a kiürítés megengedett időtartamán belül vagy
b) a füstterjedés figyelembevételével biztonságosan el tudják-e
hagyni.
KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS TÉNYEZŐI
TvMI
menekülés során bejárandó útvonal meghatározása
számításba vehető szabad szélesség meghatározása
lsz = Σlsz,út illetve Σlsz,bejárati ajtó illetve
Σlsz,kijárati ajtó közül a kisebbik
ajtók szabad szélessége (kétszárnyú ajtó teljes
szabad szélességgel csak abban az esetben
javasolt figyelembe venni, ha azon olyan
zárszerkezet kerül kialakításra, amelynél a
nyitószerkezet működtetésével egyszerre
nyitható a két ajtószárny)
kiürítési létszám meghatározása
• milyen bemeneti adatok szükségesek
• többműszakos munkahelyek
• menekülésben korlátozott személyek létszámának és fogyatékossági
összetételének meghatározása (rehabilitációs mérnök, ha van vagy
TvMI)
KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁSOK TvMI
általános feltételek
• mire alkalmasak a számítások;
• számítási módszerek csak a hozzájuk tartozó elfogadott
feltételrendszerrel együttesen alkalmazhatók
• kiürítési forgatókönyv kiindulási alapja
• közlekedési célú helyiségek létszámsűrűségének meghatározása
TvMI-ben össznépesség átlagos menekülő
képességén alapuló (korábbi Országos Tűzvédelmi
Szabályzatok illetve MSZ 595-6 szerinti) módszer
• beleértve az önállóan menekülni képes, de csökkent
mozgásképességűek haladást lassító hatását is
• e módszer csak az önállóan menekülni képes személyek kiürítési
időtartamának megállapítására használható
• ellenőrizni szükséges a menekülés során bejárt tervezett útvonal
megtételéhez szükséges időt mind az útvonal hossza, mind az
útvonal szélességének átbocsátóképessége szerint
• a menekülő emberek átlagos haladási sebességét a menekülés
adott szakaszának létszámsűrűsége függvényében
A helyiségben, vagy a
veszélyeztetett területen egy főre
jutó alapterület (m2)
Vízszintes haladási
sebesség m/min [m/s]
2 felett
40,00 [0,67]
20,00 [0,33] 15,00 [0,25]
1-től 2-ig
33,33 [0,56]
16,67 [0,28] 12,50 [0,21]
0,5-től 1-ig
20,00 [0,33]
10,00 [0,17]
7,50 [0,13]
0,5 alatt
6,67 [0,11]
3,33 [0,06]
2,50 [0,04]
Haladás lépcsőn, m/min [m/s]
lefelé
fölfelé
•
helyiség kiürítési időtartamának számítása – azonos az eddig ismert módszerrel
• helyiség csoport kiürítési
időtartamának számítása – az
alkalmazott módszer
lényegében megfelel a korábbi
épület elhagyási idő
számításnak, csak az
alkalmazott fogalmak lettek a
helyiségcsoporthoz igazítva
• épület, építmény kiürítési időtartamának számítása - azonos az eddig ismert
módszerrel
egyéb számítási módszerek
• szimulációkról külön TvMI készül
• Sport célú lelátók – sajnos az OTSZ 5.0 ad részletes
szabályokat e témakörre, melyek nincsenek szinkronban az
MSZ EN 13200-1 szabvánnyal, így a szabványnak csak egyes
részeit (átbocsátó képességek szabad téri lelátók kialakítása)
lehetett átvenni?
TÖMEGRENDEZVÉNYEK KIÜRÍTÉSÉT
SEGÍTŐ MEGOLDÁSOK TvMI-ben
• rendezvény látogatóinak tájékoztatási módjára tett javaslatok
MENEKÜLÉSBEN KORLÁTOZOTT
SZEMÉLYEK KIÜRÍTÉSE OTSZ-ben
54. § (1) A menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére,
ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgáló
rendeltetés esetén a speciálisnak nem minősülő általános iskolák
kivételével, valamint ahol a rendeltetés alapján e rendelet előírja, a
menekülésben korlátozott személyek részére a nem menthető
személyek kivételével
a) a kijárati szinten biztonságos térbe jutást,
b) a kijárati szinttől eltérő építményszinten átmeneti védett térbe
jutást
kell biztosítani.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérő rendeltetés akadálymentesítése esetén a
tűzvédelmi szakhatóság előírhatja átmeneti védett tér szükségességét
és jellemzőit
(3) Menekülési felvonót kell létesíteni, ha azt a tűzvédelmi szakhatóság
a menekülés, mentés elősegítése céljából előírja.
MENEKÜLÉSRE HASZNÁLHATÓ
SZEMÉLYFELVONÓK KIALAKÍTÁSA TvMI
• mely épületekbe célszerű telepíteni
• hol engedhető meg a menekülési célú felvonók elhagyása
• milyen felvonók lehetnek alkalmasak menekülési célú felvonó
funkcióra – tűzoltó felvonó; előszabványnak megfelelő; TvMI
javaslatait kielégítő)
•
•
•
•
•
•
felvonó minimális mérete
felvonó evakuációs képessége
felvonó elhelyezése, előterének kialakítása
felvonó megközelítési útvonala
felvonó és automatikus tűzjelző rendszer kapcsolata
menekítési felvonó kezelése
ÁTMENETI VÉDETT TÉR KÖVETELMÉNYEI
OTSZ-ben
Az átmeneti védett teret úgy kell méretezni, hogy
befogadóképessége megfeleljen az adott építményszinten
egyidejűleg tartózkodó, menekülésben korlátozott személyek
maximális létszámának
Az átmeneti védett teret úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy
az oda menekült, menekített személyek biztonságos térbe
mentése menekülési útvonalon keresztül végrehajtható legyen
Átmeneti védett tér kialakítási követelményei
ÁTMENETI VÉDETT TEREK
KIALAKÍTÁSA, ELHELYEZÉSE TvMI-ben
• hol szükséges átmeneti védett teret létesíteni
• épületen belüli elhelyezkedés javasolt megoldásai – „F”
mellékletben példákkal illusztrálva
• átmeneti védett terek befogadó képessége, minimális
alapterületének meghatározása
• önálló helyiség kialakítása átmeneti védett térként
• önálló menekülési útvonallal rendelkező tűzszakasz alkalmassága
átmeneti védett térként
• Füstmentes lépcsőház pihenő része vagy előtere átmeneti védett
térként
• Tetőfödémen kialakított átmeneti védett tér
• Egyéb javasolt feltételek – kommunikációs lehetőség, jelölések,
biztonsági világítás
A TARTÓZKODÁSI HELY VÉDELME
OTSZ
Az előkészítéssel menthető vagy előkészítéssel sem menthető
személyek tartózkodási helyének kialakítási követelményei
A TARTÓZKODÁSI HELY VÉDELME
OTSZ
58. § (1) Menekülési útvonal lehet
a) közlekedési útvonalat képező helyiség,
b) lépcsőház,
c) szabadlépcső vagy
d) átrium, nyitott folyosó, függőfolyosó.
SPECIÁLIS SZERKEZETEK, ESZKÖZÖK
TvMI-ben
• Menekülésre szolgáló szabadlépcső kialakítása
• Vészlétra, Vészhágcsó
MENEKÜLÉSI ÚTVONALON BEÉPÍTETT
NYÍLÁSZÁRÓK OTSZ
50 fő fölött a helyiségekben tartózkodók menekülésére szolgáló ajtó
a) a kiürítés irányába nyíljon vagy a nyitásiránytól függetlenül menekülési
útvonalon beépíthető legyen,
b) a kinyithatóság szempontjából menekülési útvonalon beépíthető legyen
és
c) nyílásába legfeljebb 15 mm magas küszöb építhető be.
Az ipari, mezőgazdasági és tárolási célú építményeknél a menekülési
útvonalon megengedett toló, billenő és emelkedő zsalus kapuk alkalmazása,
ha azok mindkét oldalról és kézi úton 20 másodpercen belül legalább az 53. §ban meghatározott szélességben és magasságban biztonságosan nyithatók és
az érintett helyiségben tartózkodó személyek száma 20 m2-enként az egy főt
nem haladja meg.
A lakások, lakóépületek bejáratát, a lakásokhoz vezető közlekedőn beépített
ajtókat abban az esetben lehet bezárni, ha valamennyi érintett személy
részére biztosítják a nyitás lehetőségét
MENEKÜLÉSRE SZOLGÁLÓ AJTÓK
NYITHATÓSÁGA
OTSZ-ben részletesen leírt feltételek melletti alternatív megoldások a TvMIben
• Lakásokhoz vezető közlekedők
• Üzemszerűen zárt ajtók vész eseti nyithatósága
• Menekülésre számításba vett ajtók általános követelményei
MENEKÜLÉST SEGÍTŐ JELÖLÉSEK
ELHELYEZÉSE TvMI
OTSZ előírásait kiegészítő,
értelmezést segítő javaslatok,
szabványos illetve javasolt
jelzésekkel
MENEKÜLÉSRE SZOLGÁLÓ LÉPCSŐHÁZ,
LÉPCSŐ KÖVETELMÉNYEI
földszint
emelet
OTSZ:
A menekülési útvonal függőleges szakaszát lépcsőházban, épületen
kívüli szabadlépcsőn vagy menekülési útvonalnak minősülő átriumban
elhelyezett és legfeljebb 48 méter hosszúságú menekülési útvonalat
képező lépcsőn kell vezetni.
SZABADLÉPCSŐ
A szabadlépcsőt úgy kell elhelyezni, hogy a lépcső szerkezetét
és a lépcső használóit a tűz és kísérőjelenségei, így a láng,
hősugárzás, füst ne veszélyeztesse.
TvMI:
Menekülésre szolgáló
szabadlépcső kialakítása
Vészlétra, Vészhágcsó
MELLÉKLETEK
„A”-tól „H”-ig a TvMI-ben
foglaltakat kiegészítő
információk, megértést,
alkalmazást segítő ábrák,
táblázatok
FOLYTATJUK
A TvMI KIDOLGOZÁSA FOLYAMATBAN
VAN
KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

similar documents