Magyarországi kisebbségek

Report
Magyarországi kisebbségek, magyar
kisebbségek 1945-1988
Lakosságcsere és kollektív felelősségre vonás
- Magyarország és a környező országok nemzetiségi
viszonyainak rendeződése 1945 után
- 1949-ig 376 ezer magyar költözött vagy menekült vissza
az elcsatolt területekről
- A potsdami szerződés értelmében a magyarországi
németeket hazatelepítik
- A potsdami konferencia befejezése után Vorosilov
marsall újra és nyomatékosan felszólította a magyar
kormányt a SZEB-et (Szövetséges Ellenőrző Bizottság, hogy
készítse el 450 ezer magyarországi német kitelepítésének
tervét.)
Sváb kiköltöztetés
- A Nemzeti Parasztpárt támogatta a kiköltöztetést („ Egy szál batyuval
jöttek, egy szál batyuval menjenek.” Kovács Imre)
- Csehszlovák- magyar lakosságcsere-egyezmény; 100 ezer magyar
települt haza, kb. 73 ezer szlovák hagyta el az országot
Magyarországi nemzetiségek
- Csökkent a nemzetiségek száma (német, román, szlovák, délszláv)
- XIX. – XX. Században a nemzetiségekkel kapcsolatos társadalmi és
politikai feszültségek megszűnni látszottak
Magyarországi romák
-A XX. Század második felében a romák (cigányok) lettek a
legnagyobb kisebbség. ( A mai romák 8-10%-a ún. beás cigány
( régi román nyelvváltozatot beszélő, 20%-a oláh (romani /cigány/
nyelv valamelyik dialektusát beszélő, 70%-uk magyar anyanyelvűnek vallja magát.)
- A politikai vezetés tagadta, hogy a cigányság nemzetiség lenne,
beolvasztásra, radikális életmódváltásra törekedtek
- Megszűntek a hagyományos cigánymesterségek(lókupec, teknővájás, vályogvetés stb.) a nehéziparban, helyezkedtek el.
- Életszínvonaluk javult, de még így is jelentősen különböztek
a többi társadalmi rétegtől.
-- A romákkal szembeni előítéletek nemhogy csökkentek
volna, sokkal inkább tovább nőttek.
-Az állam előírta nekik a beilleszkedést, ám a környezetük ezt nem
támogatta, könnyítette meg.
-- 1964-ben párthatározat született a cigánytelepek felszámolásáról, és
az ún. „Cs- lakások” (csökkentett komforzatú) építéséről.
A rendelet szerint ezeket a nem cigány házak közé, szétszórva kellett
volna építeni, ehelyett inkább egy utcába, a település többnyire külső
területén húzták fel.
Cigányputrik
Határon túl élő magyarok
-15- 16 millió magyar élt az 1970-80-as években, ebből 10 millió az ország
határain belül
1945 után;
- Szerb partizánok (az 1942-es újvidéki mészárlás megtorlásaként) 20- 30
ezer magyart gyilkoltak le
- Erdélyben több száz áldozata volt a „megtorló akciónak”, itt szovjet
közbeavatkozás vetett véget a gyilkosságoknak
- Kárpátaljáról szovjet hatóságok deportáltak több mint 30 ezer magyart
- Csehszlovákiában Beneš köztársasági elnök dekrétumai alapján,
kollektív bűnösként kezelték a magyarokat, megfosztották őket
állampolgárságuktól.
A 40-es évek végére fokozatosan visszakaphatták állampolgári jogaikat, de
nemzetiségi jogaik csak korlátozottan érvényesülhettek.
-A magyar nemzetiség helyzete Romániában volt a legrosszabb.
A magyar állam a 70-es évekig nem emelt nyilvánosan szót a
magyar nemzetiségek, kisebbségek érdekében, utána is csak
visszafogottan, tárgyalásokon.
Nyilvánosan leginkább a szomszédos országokban élő magyarok,
egyes értelmiségiek, ellenzékiek és népi írók emeltek szót.
(Pl.: Barsi Dénes,Darvas József,Erdei Ferenc,Erdélyi József,Féja
Géza,Gombos Gyula,Gulyás Pál,Illyés Gyula,Juhász
Géza,Kodolányi János,Móricz Zsigmond,Nagy Lajos,Németh
László,Sinka István,Szabó Pál,Tamási Áron stb.)
Magyar kisebbségek
Románia (Erdély)
Szerbia (Vajdaság)
Szlovákia (Felvidék)

similar documents