Letöltés

Report
AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP
Lorem
ipsum
FORRÁSAI
– Gyakornoki program
TÁMOP 2.3.4.A-13/1
„Gyakornoki program a
tanulószerződés keretében tanult
pályakezdők támogatására a
konvergencia régiókban”
• akár 100%-os Támogatás
Program célja
• A gyakornoki program célja a közvetlen munkahelyteremtés,
az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés
hasznosulása, a pályakezdők korai munkahelyi
tapasztalathoz segítése, foglalkoztathatóságuk növelése
• Szakképző iskolában szerzett középszintű szakképesítéssel
rendelkező pályakezdők alkalmazásának támogatása mikro-,
kis-, és középvállalkozások számára
Pályázók köre
A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások
pályázhatnak, amelyek esetében a cégalapítás
dátuma legalább 12 hónappal megelőzi a pályázat
benyújtásának időpontját.
A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján
mikro kis és középvállalkozásnak minősül.
Jogi forma, méret
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113)
Részvénytársaság (GFO 114)
Európai részvénytársaság (GFO 115)
Európai szövetkezet (GFO 125)
Szociális szövetkezet (GFO 121)
Közkereseti társaság (GFO 211)
Betéti társaság (GFO 212)
Egyéni cég (GFO 213)
Egyéni vállalkozó (GFO 231)
Egyéb önálló vállalkozó (GFO 232)
A pályázat Célja
A gyakornoki program lényege jellemzően a vállalkozás
statisztikai létszámának növelésével együtt járó (azaz új
státusz betöltését eredményező) új foglalkoztatás támogatása
9 hónapon keresztül járó teljes vagy részleges bér- és
járuléktámogatással, a cégen belüli segítő mentor
bérpótlékával és az új munkahely tárgyi feltételei
kialakításának támogatásával. A program elsődleges célja a
közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai
rendszerű
képzésben
szerzett
első
szakképesítés
hasznosulásának
elősegítése,
a
pályakezdők
korai
munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi
foglalkoztathatóságuk növelése.
Támogatás intenzitása
Vállalások
Foglalkoztatás ösztönzése bér- és járuléktámogatással, cégen belüli
mentorálással
9 hónap támogatás + 4,5 hónap továbbfoglalkoztatás
• a pályázó vállalja, hogy a célcsoporttagot legalább a mindenkori garantált
bérminimumnak megfelelő munkabérrel alkalmazza a támogatott 9
hónap alatt, továbbá az azt követő, legalább a támogatási időtartam felével
megegyező idejű kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban,
Mentorálás
• a pályázó vállalja, hogy projekt megvalósítása során megjelöl egy
szakembert (aki lehet maga a vállalkozó, alkalmazottja, vagy általa
megbízott személy), aki mentorként utógondozó, segítő, értékelő
szerepkört tölt be a tapasztalatokkal még nem rendelkező pályakezdő
fiatal mellett.
Pályázat tartalma
1. a pályázó vállalja a C1.1 alpontban meghatározott feltételeknek
megfelelő célcsoporttag foglalkoztatását olyan munkakörben,
amelynek betöltésére a megszerzett szakképesítése kifejezetten
képesíti,
2. a pályázó vállalja, hogy a célcsoporttagot legalább a mindenkori
garantált bérminimumnak megfelelő munkabérrel alkalmazza a
támogatott 9 hónap alatt, továbbá az azt követő, a támogatással
megegyező idejű kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban,
3. a pályázó vállalja, hogy projekt megvalósítása során megjelöl egy
szakembert (aki lehet maga a vállalkozó, alkalmazottja, vagy általa
megbízott személy), aki mentorként utógondozó, segítő, értékelő
szerepkört tölt be a tapasztalatokkal még nem rendelkező pályakezdő
fiatal mellett.
Támogatható tevékenységek köre
1A pályázat a gyakornokok béréhez, valamint az őket betanító támogató
munkahelyi mentor bérpótlékához és a gyakornok foglalkoztatásához kötődő
eszközfejlesztéshez nyújt támogatást.
Támogatható tevékenységek:
1.
2.
3.
4.
A gyakornokok foglalkoztatása
Mentori tevékenység
Adminisztrációs feladatok ellátása (A projekt végrehajtásával és a
gyakornokok foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs
többletfeladatok ellátása, pl. könyvelés.)
A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközök
beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához
szükséges beszerzések, felújítás, átalakítás.
1. Amennyiben már létrejött munkaviszonyra vonatkozóan nyújtja be a pályázatot, a
munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a pályázat benyújtását.
2. Amennyiben a pályázat benyújtásakor a gyakornokkal még nem áll fenn
munkaviszony, azt a Támogatói Okirat aláírását követő 60 napon belül létre kell
hozni.
A projekt megkezdésének minősül:
a.) A projekt megkezdettnek minősül, ha a kedvezményezett a támogatásról szóló
döntést kézhez vette, és legalább egy gyakornok foglalkoztatására irányuló
munkaviszony létrejött (figyelemmel a C1.2 pontban foglalt feltételekre).
b.) A projekt megkezdésének időpontja a Támogatói Okiratban rögzített projekt
megvalósításának kezdő időpontja. Ez nem előzheti meg a Támogatói Okirat
kiállításának időpontját, és nem lehet későbbi, mint a Támogatói Okirat kiállítását
követő 60. nap.
c.) A Támogatói Okiratban foglalt projekt megvalósításának kezdő időpontja módosítható
az a) pontban meghatározott feltételek teljesülési időpontjának megfelelően.
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek
1. Gyakornok foglalkoztatása:
-
aki 25 évnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor
-
képzése során legalább 6 hónapon keresztül tanulószerződés
keretében vett részt a gyakorlati képzésben megszerzett
szakképesítésével összefüggésben
-
szakmai vizsgáját követően nem volt és nincs olyan
munkavégzésre irányuló jogviszonya, amely egyértelműen a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében (SZVK) rögzített,
a szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök
valamelyikének betöltésére irányult.
.
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek
2. Mentori tevékenység
•
A pályázó a projekt megvalósítása során megjelöl egy szakembert
(aki lehet maga a vállalkozó, alkalmazottja, vagy általa megbízott
személy), aki mentorként utógondozó,
• segítő, értékelő szerepkört tölt be a tapasztalatokkal még nem
rendelkező pályakezdő fiatal mellett. A mentor tekintetében
feltétel, hogy a gyakornok munkakörével megegyező
szakirányú, legalább középfokú végzettséggel rendelkező és
legalább öt év, a gyakornok szakképesítéséhez kapcsolódó
szakmai tapasztalattal rendelkező szakember legyen.
• Egy személy mentorálási feladatot legfeljebb 16 gyakornok
tekintetében láthat el egyszerre jelen konstrukció által támogatott
módon (akár több projektben együttvéve).
-A gyakornokkal kötendő munkaszerződésnek egyértelműen a gyakornok
jogosultságát
megalapozó
szakképesítés
SZVK-jában
rögzített,
a
szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök valamelyikének
betöltésére kell irányulnia.
-A gyakornok foglalkoztatása csak heti 40 órás, teljes munkaidejű
munkaviszony keretében lehetséges.
-A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára vonatkozóan
a gyakornok(ok)kal munkaszerződést köt próbaidő kikötése nélkül,
amelyben rögzítik a projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket, és
amely tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó kötelezettségeket.
A gyakornok(ok) munkaszerződésben is rögzítendő, a projekthez kapcsolódó
feladatai:
· 9 hónapos gyakornoki idő kitöltése,
· együttműködés a mentorral.
Elszámolható költségek
De minimis támogatásra jogosultak esetében:
A.
gyakornok 9 havi bérköltségének 50-100%-a min. a garantált
bérminimum, max. a garantált bérminimum 1,5-szerese, járulékokkal
B.
gyakornokok száma x havi 54.000 Ft x 9 hónap: a mentor havi költsége
és általános, adminisztratív havi költségekre
C.
kötelező nyilvánosság költsége
D.
eszközbeszerzés, felújítás: összesen maximum a fentiek összegének
25%-a.
Indikátorok
Kiválasztási szempontok-benyújtandó
dokumentumok
Fontos információk
•
Hiánypótlásra nincs lehetőség
•
A benyújtandó dokumentumok tekintetében, ahol van sablon, ott azon
változtatni nem lehet
•
Minden legyen megfelelően aláírva
•
Elutasítás esetén újabb pályázat benyújtása lehetséges
•
A pályázat benyújtását megelőző foglalkoztatás (maximum 30 nap) esetén
különösen ügyelni kell a megfelelő pályázat benyújtására, mert egy
esetleges elutasítást követő újabb pályázáskor valószínű, hogy a 30 napos
határidőt meghaladja a foglalkoztatás megkezdése.
További információk
Projekt megvalósítási ideje: 9-12 hónap
Pályázatok beadásának határideje: 2014.04.30.
Keretösszeg: A konvergencia régiókban 8,5 Mrd Ft, támogatási
összeg: 0,4-30 millió Ft
(ERFA átjárhatóság 20%)
Eljárásrend: könnyített
Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése
VOP-2.1.4-11-2011-0001
Köszönöm a figyelmet!
Varga Virág
Tel.: 20/259 7572
[email protected]
Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése
VOP-2.1.4-11-2011-0001

similar documents