Развитие на Център за електронни форми на дистанционно

Report
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно
обучение в Тракийски университет
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
12.12.2013 г.
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно
обучение в Тракийски университет
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Развитие на Център за
електронни форми на
дистанционно
обучение в Тракийски
университет
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно
обучение в Тракийски университет
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Екип на проекта:
Проф.дсн Иван Станков - Ръководител на проекта;
Проф.двмн Иван Въшин - Координатор администрация и планиране;
Доц.д-р Лина Йорданова - Координатор по дейност разработване на
мултимедийни учебници;
Инж.Лиляна Касаджикова - Координатор технологична част;
Доц.д-р Веселина Недева - Координатор по обучение и учебни
дейности;
Г-н Руси Кокенов - Координатор обществени поръчки и счетоводно
отчитане;
Г-жа Гергана Маламова - Технически сътрудник отговарящ за
обществени поръчки;
Г-жа Мария Николова - Технически сътрудник отговарящ за
документацията на проекта.
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно
обучение в Тракийски университет
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Общи и специфични цели - I
•Модернизиране на Центъра за електронно и
дистанционно обучение към Тракийски университет и
прерастването му в Център за учене през целия
живот.
•Създаване на методически и технологични
условия за организиране и провеждане на електронни
форми на дистанционно обучение за определените целеви
групи.
•Създаване на устойчива технологична среда за
приложение на електронни форми на дистанционно
обучение в ТрУ.
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно
обучение в Тракийски университет
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Общи и специфични цели - II
•Повишаване на качеството на дистанционното
обучение чрез разработването на интерактивни
мултимедийни електронни средства и учебни
помагала по учебни програми, курсове и модули за
отделни дисциплини.
•Повишаване на инвестициите в човешкия капитал
чрез овладяване на съвременните
образователни технологии за електронно обучение от
преподавателите в Тракийски университет.
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно
обучение в Тракийски университет
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Общи и специфични цели - III
•Овладяване на ефективни методи на
преподаване и учене чрез прилагане на синхроннно и
асинхронно Дистанционно обучение чрез използването на
видео и аудио връзка между обучавани и обучители.
• Създаване на условия за неформално и
самостоятелно учене чрез осигуряване на платформа
и обучителна среда, достъпна от всяко работно място с
Интернет-връзка и възможности за асинхронно приложение
offline.
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно
обучение в Тракийски университет
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Дейности:
1. Управление и мониторинг на изпълнението на
проекта.
2. Разработка на учебно съдържание по конкретни
дисциплини за мултимедийни учебници.
3. Изграждане на 30 мултимедийни учебници.
Обучение на преподавателите за усвояване на
умения за самостоятелно разработване на електронни
пособия.
4. Развитие на системата за електронно обучение.
Разработване, изграждане и внедряване на нова
платформа с модул видео-конферентна връзка и
модул електронно хранилище.
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно
обучение в Тракийски университет
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
5. Изграждане на модул (курс) за обучение за
работа с електронната система на
преподавателски и административен
персонал.
6. Обучение на преподавателски и
административен персонал за работа с новата
платформа и с модул видео-конферентна
връзка и модул електронно хранилище.
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно
обучение в Тракийски университет
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
7. Изграждане
на електронни
модули и
цялостни
курсове за
дистанционно
обучение,
включващи
следните форми:
• Wiki;
• Презентации,;
• Текстов или PDF
формат на лекциите
и практическите
упражнения;
• Тестове за всяка
тема;
• Семинари;
• Форми за
колективна работа;
• Речник;
• Анкета;
• Видео/Аудио.
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно
обучение в Тракийски университет
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
8. Техническо обезпечаване на центъра за
електронно и дистанционно обучение.
9. Осигуряване на публичност и популяризиране на
резултатите
10. Включване на целевите групи в различните
форми на дистанционно обучение.
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно
обучение в Тракийски университет
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Индикатори за изпълнение или резултат от
проекта - I
30 броя разработено и рецензирано
съдържание по 30 дисциплини (предмета);
30 броя изградени мултимедийни електронни
учебници;
26 броя обучени за изграждане на
мултимедийни електронни учебници –
преподаватели, административен и технически
персонал от Тракийския университет;
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно
обучение в Тракийски университет
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Индикатори за изпълнение или резултат
от проекта - II
1 брой създадена и функционираща
платформа за електронно дистанционно
обучение с функциониращи модули:
"видео-конферентна връзка"
"виртуална библиотека";
1 брой изграден модул (курс) за обучение за
работа с електронната система на
преподавателския и административния
персонал;
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно
обучение в Тракийски университет
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Индикатори за изпълнение или резултат от
проекта - III
140 обучени преподаватели и административен
персонал за работа с новата платформа и с модул
видео-конферентна връзка и модул електронно
хранилище;
93 изградени електронни модули и цялостни
курсове за дистанционно обучение с общо 1200
учебни теми;
1220 броя представители на всички групи,
включени във всички форми на дистанционното
обучение.
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно
обучение в Тракийски университет
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
http://edu.uni-sz.bg/moodle
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно
обучение в Тракийски университет
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Благодаря за вниманието!!!!
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно
обучение в Тракийски университет
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
http://else.uni-sz.bg
http://virtru2.uni-sz.bg/moodle1
http://tk.uni-sz.bg/edutk/
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно
обучение в Тракийски университет
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
http://www.personalizemedia.com/garyssocial-media-count/
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно
обучение в Тракийски университет
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

similar documents