A portfólió szerepe az új minősítési rendszerben

Report
A portfólió szerepe az új
minősítési rendszerben
A minősítési rendszer céljai
 A közoktatás rendszerének eredményesebbé tétele
 Az oktató-nevelő munka értékelésében egységes
rendszer kialakítása
 A minőség elismerése és jutalmazása
 A pedagógusok hivatásbeli továbbfejlődésének
ösztönzése
 A pedagógusok motiválása saját teljesítményük
javítására
Pedagóguskompetenciák,
a portfólió értékelésének elemei
 Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi,
tantervi tudás
 Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a
megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
 A tanulás támogatása
 A tanuló személyiségének fejlesztése, oktatásához
szükséges megfelelő módszertani felkészültség
Pedagógus kompetenciák,
a portfólió értékelésének elemei
 A tanulói csoportok alakulásának segítése,
osztályfőnöki tevékenység
 Pedagógiai folyamatok és a tanulók
személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése
 Kommunikáció és szakmai együttműködés, probléma
megoldás
 Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a
szakmai fejlődésért
A portfólió
A portfólió olyan dokumentum-gyűjtemény, amely
alapján végigkísérhető a pedagógus szakmai
tevékenysége
 a tények tükrében
 a pedagógus reflexiói alapján
Az e-portfólió elkészítésének menete
1. Útmutató: oktatás.hu
 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
 a minősítés alapdokumentuma
2. A megnyílt portfólió feltöltő felületének tanulmányozása
 Intézményvezető engedélye alapján a tanár saját e-mail
címére kapja a belépési kódot.
3. Saját portfólió mappa készítése
 Dokumentumok gyűjtése, elkészítése, rendszerezése
4. E-portfólió anyagának feltöltése (pdf formátum)
A portfólió tartalma
1.
2.
3.
4.
Eredetiség nyilatkozat (1.sz. melléklet)
Szakmai önéletrajz
A nevelő-oktató munka dokumentumai
Pedagógiai szakmai és egyéb tevékenység
bemutatása
5. Önálló alkotói, művészeti tevékenység bemutatása
6. Intézményi környezet rövid bemutatása
7. Szakmai életút értékelése
Lehetőség kétféle változatra
 Egyszerűsített változat:
 Csoportprofil: 2-3 oldal
 A csoportra adaptált tematikus terv: 5 oldal
 A tematikus terv megvalósítását bemutató 10 óraterv
 Teljes változat
 A mesterfokozat eléréséhez
A nevelő-oktató munka
dokumentumai





Csoportprofil
Tematikus terv
Óratervek
Reflexiók
Hospitálási napló
Csoportprofil





Létszám adatok
A csoport története
A csoportdinamika működése
A csoport szaktárgyi fejlődésének megvilágítása
Lépések a csoport megismerése ill. a megfelelő
viszony kialakítása érdekében.
 Tankönyvek, tananyagok, módszerek, IKT bemutatása
 Pedagógus kompetenciák: 1-8
Tematikus terv (11. sz. melléklet)









A pedagógus neve, szakja, intézménye
Műveltségi terület, tantárgy
A tanulási egység témája, cél- és feladatrendszere
A tanulási egység helye az éves fejlesztési folyamatban
Tantárgyi kapcsolatok
Felhasznált források
A téma órákra bontása
Pedagógus kompetenciák: 1-8
Reflexiók
A tanulási-tanítási egység témája
 Unit 3: Going Places
 Culture Page: Quiz! – Famous Landmarks
 Pp.33-46
A tanulási-tanítási egység cél
rendszere
In this module students will …





learn language related to travelling by plane
learn to make requests and ask for permission
learn to express ability, obligation…
learn to write an e-mail asking for information
discuss different types of holiday and holiday
destinations
 learn to make comparisons
 learn to write a descpription of a place
A tanulási-tanítási egység
feladatrendszere








Vocabulary
Grammar
Intonation
Reading
Listening
Speaking
Writing
Functions
Óraterv
1. Az óra témája: What’s your destination
2. Cél és feladatrendszer:
 to learn how to behave and what to say at the check-in-desk
 to learn words related to travelling
3. Didaktikai feladatok:




warm-up discussion
talking about pictures
listening, reading, practising the dialogues
answering questions
Óraterv
4. Fejlesztendő készségek:
 Speaking:
 asking for and giving information
 comparing pictures
 perform diaogues
 Listening:
 people talking in different situations
 Reading:
 understanding & practising the 2 dialogues
Óraterv
5. Tantárgyi kapcsolatok: Földrajz
 Dubai, London Heathrow Airport
6. Felhasznált források:
 Course Book: Traveller/pre-intermediate
 Book: pp.34-35
 Workbook: p.24-Task A
7. Óra menete/Tevékenység
8. Nevelési oktatási stratégia:
 Módszerek, Tanulói munkaformák, Eszközök, IKT
9. Kompetenciák:
10. Reflexiók
Óravázlat
Idő
(perc)
Tevékenység
Módszer
Eszközök
Kom- Reflexiók
peten
ciák
5
Warm-up
T-Ss: ask
answer
Imagination
experiences
10
Discussion
Pair-work
p.34:
Pictures
5
Listenig to the
first dialogue
L.Compr.
Ask Ss
questions
to check
CD player,
CD
1, 2, 3, Kérdéseim
4, 5, 7 re ötletes
választ
kaptam.
Vigyázat!
Nem
szabad a
Warmupot
elhúzni!
Hospitálási napló (14. sz. melléklet)
A pedagógus bemutató órát tart vagy órát látogat.
Feltöltendő: 1 jegyzőkönyv
 Angol óra látogatása
 Szükséges adatok
 Reflexiók (max. 1 oldal) - szakmai szempontok
 Osztályfőnökként
 Kompetenciák: 7, 1, 2, 3
Reflexiók
A pedagógiai tevékenység elemzése
1. Leírás
 A pedagógiai helyzet ismertetése
2. Elemzés/érvelés
 A megvalósításához kapcsolódó magyarázatok, döntések
indoklása
3. Önértékelés
 sikeresek, tanulságok levonása, következtetés
Reflexiók
Tematikus tervhez
Óratervekhez
Dolgozatok, témazárók elemzése (20. sz. m.)
Hospitálási naplóbejegyzésekkel kapcsolatos reflexiók
(19.sz. melléklet)
Intézményi környezet rövid
bemutatása
 Az intézmény adatai
 A tanulóközösségek, a tantestület profilja
 Az intézmény pedagógiai programjának sajátos
vonásai
 A tanított tantárgy helyzete az intézményben
 Az intézmény infrastruktúrája
 Az intézmény társadalmi kapcsolatai
Szakmai életút rövid értékelése
 Szakmai fejlődésének bemutatása
 Melyek azok a főbb mozzanatok, amelyek hozzájárultak
jelenlegi oktatási, nyelvoktatási kultúrájához
 Értékelés a pedagógiai kompetenciák
figyelembevételével
 Szakmai tervek, ezek megvalósításának módja
Szabadon feltölthető
dokumentumok




Projektterv
Tanmenet
Publikációs lista
Osztályfőnöki munkaterv
 Tanulói profil
 Fejlesztési terv
 Egyéb dokumentum
A portfólió feltöltésének
megkezdése
1.
2.
3.
4.
Nyitó lap
Profil
Szakmai önéletrajz adatai
Nevelő oktató munka dokumentumai

Választási lehetőség: teljes/egyszerűsített változat




Csoportprofil
Tematikus terv – reflexió
Óratervek – egy bekezdésnyi reflexió
Egyéb dokumentumok (tankönyvi lecke, tanulói füzet,
feladatlap stb.)
A portfólió egészének áttekintése
 Tartalmazza-e a kompetenciák bizonyítására az összes
alapdokumentumot?
 A szabadon választott dokumentumok elősegítik-e,
hogy az értékelők hiteles és teljes képet alkossanak?
 Minden dokumentum megnyitható-e, a megfelelő
formában (pdf. formátum) került-e feltöltésre, a
video kép- és hangminősége megfelelő-e?
 Az e-portfólió hiteles és átfogó képet nyújt-e?
A 7. lépés: Ünneplés! Ünneplés?
Mikor?
 Ha a dokumentáció teljes a rendszer azonnal nyugtázza?
 Sikeres átlépés a Pedagógus II. kategóriába?
 Ha úgy gondoljuk, hogy a portfólió készítése során ill.
benyújtása után emelkedett oktatásunk színvonala?
Előadásomhoz felhasznált
segédletek
 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
 Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november
19-én elfogadott általános tájékoztató anyag
 Petróczi Gábor igazgató, tanügyigazgatási szakértő
honlapja: www.petroczigabor.hu
 Szűrné Pápay Ágnes (Kazinczy Ferenc Gimnázium
igazgatóhelyettese) megnyitott és megkezdett eportfóliója
Köszönöm a figyelmet!
„Táncolni kell, uram, a zene majd csak megjön
valahonnan.” Nikos Kazantzakis

similar documents