mlk_ekaer_2015febr24

Report
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
EKAER
ELEKTRONIKUS KÖZÚTI
ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ
RENDSZER
EKAER
Miskolcziné dr. Lengyel Katalin
pénzügyőr őrnagy
NAV osztályvezető
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
MIRŐL LESZ SZÓ?
• Azokról a jogszabályokról, rendelkezésekről, amelyekkel
tisztában kell lennünk ahhoz, hogy kötelezettségeinket
jogszerűen, határidőben teljesíteni tudjuk.
• A rendszer céljairól; elérni kívánt eredmények.
• A rendszer lényeges elemeiről
 Bejelentésre kötelezettek köre (alanyok)
 Bejelentés technikai kivitelezése
 Bejelentésre köteles áruforgalmi irányok
 Bejelentendő adatok (mit, meddig)
 EKAER számról (érvényessége; lezárása)
 Módosítható adatok köre
 Ellenőrzés
 Jogkövetkezmények
 Kapcsolat más rendszerekkel
 Mentességek
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Mi az EKAER?
Az EKAER rendszer nem más, mint a Közösségi
termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az
első belföldi adóköteles termékértékesítéssel összefüggő
áruszállítások
e-útdíj
és
egyéb
kamerahálózat
segítségével történő nyomon követését, valamint az
elektronikusan – elemezhető formában – rögzített egyes
fuvarozási adatok alapján működő NAV kockázatelemzési
rendszer szerint szervezett ellenőrzést magában foglaló
komplex árumozgás és árueredet ellenőrző rendszer.
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Mi a rendszer célja?
 Az áruk útja nyomon követhetővé válik
 ÁFA csalások visszaszorítása
 Értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének
biztosítása
 Magyarországon NE kerüljön forgalomba olyan – elsősorban
kockázatos áru – amely előzetesen nem volt bejelentve a
NAV-hoz illetve a NÉBIH-hez
 Valós idejű ellenőrzés megteremtése
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Jogszabályok
 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 22/E. §; 88. § (6); 172. §
(19a); 173. § (1);175.§ (32)., 178. § 45-51 48.-50. (Útdíjköteles
gépjármű, Gépjármű, EKAER rendszer)pontja és a 11. sz. melléklet
208.§, 209.§
 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalmi
Ellenőrző Rendszer működéséről 2015. március1-től hatályát veszti
 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet a kockázatos termékek
meghatározásáról




Kapcsolódó jogszabályok:
Útdíj tv.
Közút
Pontosítás Új rendelkezés, új tartalom Hatályát veszti
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
I. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22/E. §
• - csak keretrendelkezéseket tartalmaz, valamennyi részletszabály
rendeleti szintre kerül
- a törvényben a bejelentés köteles tevékenység típusok maradtak
(termékértékesítés, termékbeszerzés, egyébcélú termékmozgatás
irányok nélkül),
- a miniszteri rendelet szerinti kockázatos termékekre vonatkozó
bejelentési kötelezettség 3,5 tonna alatti gépjárművel történő
közúti szállítás esetén,
- biztosítéknyújtási kötelezettség kockázatos termékekhez kötődően,
részletek szintén a rendeletben,
- az EKAER szám megállapítása érdekében az állami adó- és
vámhatósághoz történő bejelentési kötelezettség előírása, részletek
a rendeletben,
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
II. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény
• - 22/E.§ (5) bekezdés Új rendelkezés /önkéntes bejelentés lehetősége/,
• - kötelezettségek alóli mentesülés lehetősége, részletek a miniszteri
rendeletben,
• - elsődleges és a másodlagos felhasználók bejelentkezésének,
bejelentéseinek módja, a jogosultságok visszavonása,
• - másodlagos felhasználó által tett bejelentés továbbra is az adózó által
tett jognyilatkozatnak minősül,
• - 175.§ (32) felhatalmazó rendelkezés a miniszternek ( nemzetgazdasági) a
részletszabályok megalkotására,
• - 208. § (1) kockázati biztosítéknyújtása először 2015. március 11.
EKAER Letéti számlaszám: 10032000-01601202 Adónemkód: 404
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
III. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény
• A 2015. március 1-jével hatályba lépő EKAER-re vonatkozó szabályokat a
március 1-jén és az azt követő fuvarozások tekintetében kell alkalmazni.
• A korábban bejelentett fuvarok (március 1-je előttiek) tekintetében a
2015. február 28-án hatályos Art. rendelkezések az irányadóak.
• 172.§ (19a) és a 173.§ (1) bekezdésekben pontosítás történt, miszerint a
jogkövetkezmények a 22/E. § (1)-(2) és a (4) bekezdésben foglalt
jogkövetkezmények a bejelentési kötelezettségek hibás, valótlan
adattartalmú vagy hiányos teljesítése esetén alkalmazhatóak.
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
A rendszerrel elérni kívánt
eredmények
o Átláthatóbb áruforgalom
o A piac tisztulása
o Élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélések megelőzhetővé válik, amelyek
nem ritkán az emberi egészséget, közegészségügyet veszélyeztetik (illegális
előállító üzemek, bizonytalan eredetű termékek)
o A piacon a fiktív szereplők száma csökken, a hiányzó kereskedők eltűnnek
o A közterhek biztosítása – kockázatos árukör esetén – kockázati biztosíték
formájában
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
működéséről szóló ……/2015. (II….) NGM rendelet
•
•
•
•
•
•
Minden részletszabály, ami:
- a bejelentésre kötelezettek tevékenységek megállapítására,
- a bejelentés, változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére,
- az EKAER szám megállapítás rendjére,
- a kockázati biztosítékkal kapcsolatos valamennyi rendelkezésre,
- és a pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás
által vállalt garanciaszerződéssel kapcsolatos szabályokra vonatkozik.
A rendeletben találhatóak meg az értelmező rendelkezések (új fogalmak),
kivéve az gépjármű, útdíjköteles gépjármű és az EKAER rendszer
meghatározásokat.
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
I. Mit hoz az új rendelet?
•
•
•
•
Új, egyértelmű fogalmakat,
Tiszta és új mentességi szabályokat,
Magasabb mentességi értékhatárt,
Megszűnteti a kockázatos termékeken belül az
élelmiszerek és az egyéb kockázatos termékek
megkülönböztetését, azonos határértékek,
• Útszakasz mentesítés lehetősége, egyedi
mentesítéssel,
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
II. Mit hoz az új rendelet?
• Egyszerűsített adattartalmú bejelentés
lehetősége nem kockázatos termékek
esetében,
• Tiszta, világos szabályokat több felrakodási
cím, de egy feladó;több kirakodási hely, egy
címzett esetén,
• Kockázati biztosíték számításánál alapul vett
60 nap helyett 45 nap, mérték változatlan.
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Bejelentési kötelezettségről általában
A bejelentést egy internetes felületen lehet megtenni:
www.ekaer.nav.gov.hu
Az ADÓZÓ vagy TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE, ÁLLANÓ
MEGHATALMAZOTTJA regisztrál a felületen (ügyfélkapus
regisztráció is szükséges) (Art. 22/E. §)
↓
A regisztrációt követően az EKAER felületre bejelentkezett adózó
további hozzáférést biztosíthat bárkinek,
DE!
Az általa tett bármiféle bejelentés, módosítás vagy elmulasztott
bejelentés is az adózó nevében tett jognyilatkozatnak
minősül!!!
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
A bejelentési kötelezettség alá eső
közúti szállítás – kizárólag
EKAER szám birtokában végezhető!
EKAER szám: a bejelentés alapján képzett azonosító szám, amely
azt a termékegységet azonosítja, mely
 Egy feladótól Egy címzett részére
 Egy gépjárművel szállítanak (a gépjármű egyszeri mozgása
során)
 Egy felrakodási helyről egy átvételi helyre
 Nem meghosszabbítható
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Mit értünk EGY gépjármű alatt
• Egy gépjárműnek kell tekinteni a pótkocsis, félpótkocsis
járműszerelvényt, de be kell jelenteni a belföldi
útszakaszon használt valamennyi rendszámot
• Ha többször kerül átrakodásra a termék a felrakodási és
a kirakodási pont között, a termékegység egy marad, de
az összes rendszámot itt is meg kell adni, úgy hogy az
mindig valóságnak megfelelően legyen rögzítve a
rendszerben. Tehát 5 különböző átrakodás esetén,
mind az 5 rendszámnak nyomon követhetőnek kell
lennie.
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Általános szabályok az EKAER szám
megállapításához /április 1./
• Ha egy gépjárművel több feladási címről,
illetve több kirakodási címre történő fuvarozás
történik, akkor is csak EGY EKAER számot kell
kérni.
Egy gépjármű, Egy feladó, Több
felrakodási cím /április 1./
EU-ból belföldi kirakodási címre történő közúti fuvarozás esetén a sorban
utolsó felrakodási címet kell bejelenteni (Franciaország-NémetországAusztria-Magyarország)
Ez esetben valamennyi felrakodási címet be kell jelenteni.
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk
érdekében"
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Egy gépjármű, Egy címzett, Több
kirakodási cím /április1./
Kizárólag a sorban első kirakodási címet kell
bejelenteni.
Valamennyi kirakodási címet be kell jelenteni.
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Az EKAER szám 15 napig érvényes, de 2015. április 1-től az adózó, törvényes
képviselője vagy állandó meghatalmazottja, illetve a másodlagos felhasználó maga is
érvénytelenítheti, az indok megadásával.
Az adóhatóság – már az EKAER felületen – nem állapít meg EKAER számot annak a
kötelezettnek, aki/amely
 Adószáma jogerősen törölt
 Kényszertörlés alatt áll
 Technikai megszűnt adózó
 Véglegesen megszűnt adózó
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Bejelentési kötelezettséggel érintett
tevékenységi körök
Főszabály: A rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint bejelentési kötelezettség
terheli az útdíjköteles gépjárművel végzett közúti fuvarozással járó alábbi
tevékenységeket:
 Az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló
Közösségen belüli termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,
 Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló
termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt, valamint
 Belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles
termékértékesítést.
Termékértékesítés, Közösségen belüli termékbeszerzés, -> Áfa tv. Szerint.
Értelmező rendelkezés
Egyéb célú behozatal / kivitel: Pl.: saját áru szállítása, bérmunkára behozatal
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Közúti fuvarozással járó tevékenység
• NEM BEFOLYÁSOL, hogy a fuvarozást a terméket értékesítő, a terméket
beszerző, az egyéb célú behozatalt, egyéb célú kivitelt megvalósító
személy, szervezet vagy bármelyikük megbízásából más végzi!
• A
B
C
D
Ez esetben arra a termékértékesítésre
kell alkalmazni az 3. §(1) bek. c)
pontját (belföldi első adóköteles),
amely során a terméket elfuvarozzák.
C-D
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Közúti fuvarozással járó tevékenység
• Termelőkre vonatkozó különleges szabály:
Termelő
Termelői csoport, nyilvántartott integrátor
Ez lesz az első belföldi adóköteles
termékértékesítés
Vevő
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Közúti fuvarozással járó tevékenység
• A fenti szabályok érvényesek a nem útdíjköteles
gépjárművel történő kockázatos termékek fuvarozása
esetén is, a határértékek azonban változtak:
bruttó tömeg: 500 kg
súly: adó nélküli érték az 1 000 000 Ft-ot meghaladja
! Ha a terméket belföldi viszonylatban a címzett(
belföldi beszerzést megvalósító) fuvarozza vagy
fuvaroztatja el, akkor ő a közúti fuvarozással járó
tevékenységet végző adózó.
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Bejelentésre köteles személyek
• Címzett
• Átvevő
• Feladó
• Felrakodó
Címzett:
a) a terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló
beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya,
b) a terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló
beszerzésétől eltérő egyéb célból történő behozatala esetén a terméket a kirakodási
(átvételi) helyen átvevő személy, szervezet, kivéve a végfelhasználót,
c) belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó
termékértékesítés esetén a termék beszerzését megvalósító általános forgalmi adó
alanya,
d) a terméknek Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló
értékesítése esetén a terméket beszerző személy, szervezet, értékesítéstől eltérő egyéb
célból történő kivitel esetén a terméket átvevő személy, szervezet
Bejelentésre köteles személyek
Feladó:
• a) a terméknek Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába
irányuló értékesítését megvalósító általános forgalmi adó alanya vagy az
általános forgalmi adó mentesség érvényesítése érdekében a belföldön
nyilvántartásba nem vett adózó helyett eljáró közvetett vámjogi képviselő,
adóraktár üzemeltetője,
• b) a terméknek Magyarország területéről az Európai Unió más
tagállamában található átvételi címre értékesítéstől eltérő egyéb célú
kivitel esetén az egyéb célú kivitelt megvalósító általános forgalmi
adóalany,
• c) a belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti
fuvarozással járó termék értékesítését megvalósító általános forgalmi
adóalany,
• d) a terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére
irányuló értékesítését megvalósító általános forgalmi adó alanya,
értékesítéstől eltérő egyéb célból történő behozatal esetén a termék
továbbítását megvalósító személy, szervezet .
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk
érdekében"
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
BEJELENTENDŐ ADATOK
Az Európai Unióból Magyarországra irányuló termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal
Bejelentendő adatok (EU – HU)
A bejelentésre kötelezett:
címzett (termékbeszerzés)
(egyéb cél)
A bejelentendő /
adatok köre:
 feladó adatai (név, adóazonosító szám),
 felrakodás címe,
 címzett adatai (név, adóazonosító szám),
 Kirakodás (átvétel) címe
 Kockázatos termék belföldre irányuló szállítása esetén a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet
kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatai
 Termékek adatai (név, VTSZ,
),
 A fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél)


Adó nélküli ellenérték (termékértékesítés, termékbeszerzés esetén)
Adó nélküli beszerzési ár, ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, illetve az adó nélküli előállítási érték (egyéb cél esetén)
Fenti adatokat a termék fuvarozásának megkezdéséig kell bejelenteni!
Módosítás: felrakodást követően, átvételi helyre érkezés bejelentéséig!
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
BEJELENTENDŐ ADATOK
Magyarországról az Európai Unióba irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel
Bejelentendő adatok (HU – EU)
A bejelentésre kötelezett:
feladó (termékértékesítés)
felrakodó (egyéb cél)
A bejelentendő /
adatok köre:
 feladó adatai (név, adóazonosító szám),
 felrakodás címe,
 címzett adatai (név, adóazonosító szám),
 Kirakodás (átvétel) címe + jogszerű használó adatai
 Termékek adatai (név, VTSZ,
),
 A fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél)


Adó nélküli ellenérték (termékértékesítés, termékbeszerzés esetén)
Adó nélküli beszerzési ár, ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, illetve az adó nélküli előállítási érték
(egyéb cél esetén)
Fenti adatokat a termék felrakodásának megkezdéséig kell bejelenteni!
Módosítás: az EKAER szám 15 napos érvényességi idején belül lehetséges! Április 1-től
érvényteleníthető!
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
BEJELENTENDŐ ADATOK
Magyarországon történő első belföldi adóköteles termékértékesítés esetén
Bejelentendő adatok (HU – HU)
A bejelentésre kötelezett:
feladó (első belföldi adóköteles termékértékesítés)
A bejelentendő/
adatok köre:
 feladó adatai (név, adóazonosító szám),
 felrakodás címe,
 címzett adatai (név, adóazonosító szám),
 Kirakodás (átvétel) címe + jogszerű használó adatai
 Termékek adatai (név, VTSZ,
),
 A fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél)


Adó nélküli ellenérték (termékértékesítés, termékbeszerzés esetén)
Adó nélküli beszerzési ár, ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, illetve az adó nélküli előállítási érték
(egyéb cél esetén)
Fenti adatokat a termék fuvarozásának a megkezdéséig kell bejelenteni!
Módosítás: átvételi helyre érkezés bejelentéséig!
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Intermodális szállítás
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Bejelentendő adatok
• Új!
– Intermodális szállítás esetén minden viszonylatban
kizárólag a közúti szakaszt kell bejelenteni
– Felrakodás helye: a gépjárműre történő felrakodás
helye, pl. vasútállomás
– Kirakodás helye:kirakodás helyének címe, pl.
kikötő
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Egyszerűsített adattartalmú bejelentés
• Kinek?
–
–
–
–
–
–
Éves nettó árbevétel legalább 300 milliárd forint
Értékesítése nettó árbevételének 80 %-a saját termelésű készlet
Köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel
A bejelentések időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt
Csak nem kockázatos termékre kérhető
+ egyetemes postai szolgáltató
– Csökkentett adattartalom:
– Feladó adatai, felrakodás adatai, címzett adatai,
kirakodási cím, rendszám
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Mi a teendő, ha az áru megérkezett?
EU-HU
A kirakodási helyre érkezés bejelentése
Egyéb célú behozatal
(címzett jelenti be az
érkezéskor, legkésőbb az
érkezést követő munkanapon)
HU-EU
HU-HU
Termékbeszerzés
(címzett jelenti be az
érkezéskor, legkésőbb az
érkezést követő munkanapon.
Pl.: érkezés szombat, de nincs
munkavégzés, akkor hétfőn)
A felrakodás időpontját kell bejelenteni, amire a
feladó/felrakodó a köteles
Címzett (átvevő) vagy a feladó jelenti be a lerakodási
helyre érkezéskor, de legkésőbb az azt követő
munkanapon
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Mentes az EKAER bejelentési kötelezettség alól
• Gépjárművek
Különösen,
- Magyar Honvédség,
- Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,
- A honvédelemről és a Magyar
Honvédségről, valamint a különleges
jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló tv. szerinti
rendvédelmi szerv és az
Országgyűlési Őrség gépjárműve,
- Katasztrófa megelőzésben vagy
elhárításában részt vevő
gépjárművek,
- NATO járművek,
- Segélyszállítmányok,
•
•
•
•
•
•
•
Termékek
- Jöt. szerinti alkoholtermék, sör, bor,
pezsgő, köztes alkoholtermék,
dohánygyártmány, szárított dohány,
ellenőrzött ásványolajtermék,
bioetanol, biodízel, E85,
Uniós vámjog hatály alatt álló
termékek,
a hulladékszállításról szóló
1013/2006/EK rendelet szerinti
bejelentés köteles hulladék,
AKO-val szállított fémkereskedelmi
engedélyköteles termék,
a 2005. évi XCV. törvény 1.§ 1. pontja
szerinti anyagok
Postai szolgáltatásokról szóló törvény
szerinti postai küldeményként
feladott termékek ( 40 kg)
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Súly illetve értékhatárhoz kötött mentességek
Az adózó által feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles
gépjárművel egy fuvarozás keretében szállított termék
3,5 tonna feletti
gépjármű
Nem kockázatos
termék
Kockázatos termék
2500 kg alatt és
5 millió Ft alatt
3,5 tonna alatti
gépjármű
____
500 kg és 1 millió Ft alatt (3.§ (5))
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Útszakasz mentesítés
• Ki kérheti?
– Éves nettó árbevétel legalább 300 milliárd forint
– Értékesítése nettó árbevételének 80 %-a saját
termelésű készlet
– Köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel
– A bejelentések időpontjában nem áll adószám
felfüggesztés hatálya alatt
– Csak nem kockázatos termékre kérhető.
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Útszakasz mentesítés
• Mit jelent? /egyedi mentesítés/
Gyártásszervezés sajátosságaira figyelemmel kérhető
meghatározott belföldi felrakodási és kirakodási cím
között, max 20 km szakaszon, ha a saját részre
beszerzett vagy az általa feladott termék fuvarozása
naponta többször, aránytalan terhet jelent.
- kérelem, indok
- a NAV engedélyezi határozatban, 1 évre szól
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Mi a kockázatos termék?
Jogszabály: 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet a kockázatos termékek
meghatározásáról
(bejelenteni a kockázatos termékeket 8 vtsz-ig kell)
1.Számú melléklet
↓
Kockázatos élelmiszerek
Pl:
-húsok, halak
-tej, tejkészítmények,
-Tojás,
-Zöldségek, Gyümölcsök,
-Magvak,
-Olaj
2.Számú melléklet
↓
Egyéb kockázatos termékek
Pl:
-kavics, sóder, homok
-ruhafélék
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Kockázatos termékek
Kockázatos élelmiszerek esetén, csak az az adózó kaphat EKAER
számot, aki
• A FELIR rendszerben bejelentett élelmiszer vállalkozó
• Élelmiszer vállalkozóként az első magyarországi tárolási hely
bejelentési kötelezettségének eleget tett
• Teljesíti az EKAER rendszerben a kockázati biztosíték nyitási
kötelezettségét
Kockázatos egyéb termék esetén csak az adózó kaphat EKAER számot,
aki:
• Biztosítékadási kötelezettségét teljesítette
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Kockázati biztosíték
A biztosíték összege teljesíthető (16. §.):
 Elkülönített letéti számlára történő befizetéssel,
 Pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által
vállalt, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján.
Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki
 Az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban
szerepel, vagy
 Legalább két éve működik és szerepel az állami adóhatóság által vezetett
köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint az I. és III. alcím szerinti
bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt.
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Kockázati biztosíték mértéke
A biztosíték összege:
 A biztosíték mértékének folyamatosan el kell érnie 11. § és 13.§
szerinti bejelentések időpontjában a bejelentést megelőző 45
napban (ideértve azt az esetet is, amikor a bejelentésre a 13. §
szerint a címzett kötelezett) teljesített bejelentések során
megállapított és átvételi címre érkezés, vagy a felrakodás
megkezdésének bejelentésével már rendelkező EKAER számokhoz
tartozó kockázatos termékek, valamint a már megállapított és még
érvényes EKAER számokhoz tartozó kockázatos termékek együttes
adó nélküli értékének 15 százalékát.
Megfelelő összegű biztosíték nélkül újabb bejelentést tenni nem lehet!
Az adózó folyamatosan tudja az EKAER felületen nyomon követni a
rendelkezésre álló biztosíték összegét.
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Kockázati biztosítékot fizet
KOCKÁZATOS TERMÉK
Nem útdíjköteles gépjárművel
végzett közúti fuvarozás
Útdíjköteles gépjárművel
végzett közúti fuvarozásból
I.
EU
MO
III.
MO
MO
KIVÉTEL:
Bérmunka céljára
történő közúti
fuvarozással járó
tevékenység
KOCKÁZATOS
TERMÉKEK
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
NAV vizsgálja a
mentesség feltételeit
folyamatos
Megfelel?
NEM
Biztosíték teljesítése
Van-e
adótartozás?
3-4. pont  15 %
NAV vizsgálja minden hónap végén
10. pont
IGEN
NAV elszámolhatja
tartozásra
NAV  értesítési tárhely
Biztosítékot ismét ki
kell egészíteni
Jóváírás napján megfizetettnek minősül
Felhasznált biztosíték összegéről
Jövőbeni ügyletekhez kapcsolódó EKAER
számok megállapítása érdekében
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Biztosíték összegének visszautalása  30 nap
KÉRELEM
a)
b)
c)
Cnyt-ból törölt cég
Megszűnt EV
Volt tulajdonosok
MSZ
Tevékenység
megszüntetése
NYILATKOZAT
Megelőző 45 napban
nem folytatta a tevékenységet
d)
Mentességnek
megfelel
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Az EKAER szabályozás felépítése (ART)
Ellenőrzési lehetőségek
 Befogadó nyilatkozat: a kereskedelmi mennyiségű termék
fuvarozását végző személyt az adóhatóság nyilatkozattételre
kötelezheti azon adózóról, amely javára a fuvarozást végzi,
továbbá ellenőrizheti a termék eredetét és a tulajdonjogot
igazoló dokumentumok meglétét. (Art. 88. § (6) - (6a) bek.)
 Kiegészült: EKAER szám, fuvarozott termék (megnevezése,
mennyisége, termék átvételének körülményei, kirakodásának
címe)
 Hatósági zár: ha kockázati tényezők igazolják, úgy a termék
azonosságának
biztosítása
érdekében
hatósági
zár
alkalmazható, amelynek sértetlensége belföldön ellenőrizhető
(Art. 88. § (6b) bek.)
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Az EKAER szabályozás felépítése (ART)
Szankciók
 Mulasztási bírság: amennyiben megállapítható, hogy a
fuvarozott termék vagy annak egy része tekintetében nem
teljesült a bejelentési kötelezettség, úgy a be nem jelentett
termék vagy annak része igazolatlan eredetű árunak minősül és
az áru értékének 40%-ig terjedő mértékben mulasztási bírság
szabható ki az adózó terhére
(Art. 172. § (19a) bek.)
 A bírság biztosítékaként az áru lefoglalható, zár alá vehető vagy
adózó költségére megőrzésre elszállíttatható.
(Art. 173. § (1) bek.)
"A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"
Az útdíj kamerarendszer (HU-GO) és az EKAER kapcsolata
 közvetlen hozzáférés a kamera
adatokhoz
 jármű össztömeg és tengelysúly
adatokat biztosít (a tranzit
szállítmányok nyomon
követéséhez)
 a rendszám észlelése aktiválja a
hozzá tartozó EKAER számokat
 riasztásra is lehetőséget ad

similar documents