Korekta wyp*aconej dywidendy

Report
Korekta wypłaconej dywidendy
Korekty konsolidacyjne
Otrzymana/zarachowana dywidenda
• Płacona dywidenda z jednej strony zmniejsza
zysk jednostki zależnej, z drugiej zaś zwiększa
przychody finansowe jednostki dominującej.
• Zgodnie z teorią jedności, przepływ środków
pieniężnych z tytułu dywidendy między
jednostkami grupy nie ma wpływu na jej
sytuacje finansową i majątkową, podlega
jednak wyłączeniu.
Korekta otrzymanej dywidendy
• Otrzymana lub zarachowana dywidenda
podlega wyłączeniu przy konsolidacji
sprawozdań sporządzonych za rok w którym
została naliczona lub wypłacona
Korekta dywidendy
• Kapitał zapasowy (+) dywidenda była bowiem
płacona z zysku roku poprzedniego 9 przy
założeniu, że stanowiła tylko część zysku,
którego pozostała część została przeznaczona
na kapitał zapasowy)
• Przychody finansowe wpływające na wynik
finansowy bieżącego roku
Przykład
• Grupa kapitałowa BIS SA składa się z jednostki
dominującej „B” SA, która posiada w „I” SA
52% oraz w „S” SA - 93%
• Wyniki finansowe za rok RX1 w „I” 328 120,w „S” 99300,• W lipcu RX2 podjęto decyzje o podziale zysku:
Spół a „I” na zwiększenie kap. zap. 228 120,Wypłata dywidendy 100000,-
cd
• W spółce „S” na kap. zap. 49300,- wypłata
dywidendy 50000,• Dywidenda wypłacona jednostce dominującej
„B” SA
„I” – 52% x 100000,- = 52000,„S” – 93% x 50000,- = 46500,Dywidenda otrzymana przez „B” za RX1
Razem = 98500,-
Korekty
• W Bilansie sumarycznym
Kapitał zapasowy + 98500,Zysk/strata netto (-) 98500,Kapitał zapasowy (lub z/s z lat ub.) (+) 51500
Kapitał mniejszości (-) 51500
• W RZiS przychody finansowe (-) 98500,-
cd
• W rachunku przepływów pieniężnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli –
(zwiększenie) 150000,wpływy z aktywów finansowych (zmniejszenie)
98500,Dywidendy wypłacone udziałowcom
mniejszościowym (zmniejszenie) 51500,(48000 + 3500)
Odpis wartości firmy
(dodatniej/ujemnej)
• Odpis wartości firmy ustala się od miesiąca w
którym objęto kontrole nad jednostką zależną
• Od (+) wartości firmy odpisów dokonuje się
nie dłużej niż 5 lat metodą liniową ( w
uzasadnionych przypadkach do 20 lat)
• Ujmuje się e skonsolidowanym RZiS w pozycji
Odpis wartości firmy – jednostki zalezne
Ujemna wartość firmy
• Odpisywana w pozycji Odpis ujemnej wartości
firmy – jednostki zależne do wysokości w jakiej
dotyczy oszacowanych wiarygodnie przyszłych
strat i kosztów.
• Jeżeli straty i koszty nie zostały poniesione w
uprzednio przewidywanych okresach to
dotycząca ich (-) wart.firmy odpisuje się
nastepująco:
ujemna
• Do wysokości nieprzekraczającej wartości
godziwej nabytych aktywów trwałych, z
wyłączeniem długoterminowych aktywów
finansowych notowanych na regulowanych
rynkach, przez okres będący średnią ważoną
okresu ekonomicznej użyteczności nabytych (
przyjętych) i podlegających amortyzacji
aktywów
• Powyżej wartości godziwej aktywów trwałych ,
z wyłączeniem długoterminowych aktywów
finansowych notowanych na regulowanych
rynkach, zalicza się do pozostałych
przychodów operacyjnych na moment
powstania.
• Jeżeli składnik aktywów „wartość firmy” uległ
trwałej utracie wartości to dokonuje się odpisu
tej wartości na skonsolidowany RZiS
Przykład
• 20 marca R1 spółka KOS nabyła 100%
udziałów w spółce Alfa. Cena nabycia 4286000
• Wartość godziwa aktywów netto Alfa 3756200
• Wartość firmy 529800,• Odpis amortyzacyjny wartości firmy:
Odpis roczny 529800 :5 = 105960
Odpis mc 105960 : 12 = 8830
Odpis za R1 9 mc x 8830= 79470
korekty
• W bilansie
aktywa
Wartość firmy – jednostki zależne (-) 79470,Pasywa Z/S netto (-) 79470,* RZiS odpis wartości firmy – jednostki zależne
Ujemna wartość firmy - przykład
• Cena nabycia
317500,• Wartość aktywów netto
588300,• Wartość g.aktywów trwałych
418400,w tym: wnip
95200,Rzeczowe aktywa trwałe
152400,Inwestycje dł (akcje sp. giełdowej) 170800,-
obliczenia
•
•
•
•
•
•
•
Cena nabycia
317500,- wartość godziwa akt.netto
588300,Ujemna wartość firmy
270800,Górna granica uwf:
Wartośc godziwa aktywów trwałych 418400,-- aktywa finansowe
170800
Górna granica ujemnej wart. fir.
247600,-
Dane do ustalenia
odpisu ujemnej wartości firmy
Amortyzowane
aktywa
Wartość
Okres
ekonomicznej
użyteczności
Wartość x okres
użyteczności
WNiP
95200
0
0
-programy
komputerowe
95200
0
0
Rzeczowe aktywa
152400
środki transportu
94000
24
2256000
Pozostałe śr.tr.
58400
15
876000
Razem
x
x
3132000
Średni ważony okres
• 3132000 : 152400 = 20 miesięcy
• Odpis miesieczny 247600 : 20 = 12380,• Korekty bilansowe (-) ujemna wartość firmy jz
Z/S netto (+)
RZiS odpis ujemnej wart.fir, jz – przychody (+)
Rachunek przepływów Z/s netto – zwiększenie;
odpis ujemnej w-f jz zmniejszenie
Wycena kapitałów mniejszości
• Kapitały mniejszości – to kapitały własne
jednostek zależnych należące do osób lub
jednostek innych niż objęte konsolidacją
• Na koniec roku obrotowego należy uaktualnić
wartość kapitałów mniejszości.
• Zwiększenie kapitału mniejszości może
wynikać z wypracowanego zysku,
przeszacowania majątku, podwyższenia
kapitału podstawowego
cd
• Jeżeli dodatkową emisje w całości obejmie JD
to w efekcie zmniejszą się udziały mniejszości
• Jeżeli straty JZ przypadające na kapitały
mniejszości przekraczają kwoty gwarantujące
ich pokrycie, to nadwyżka (straty) podlega
rozliczeniu z kapitałem własnym grupy
kapitałowej

similar documents