PowerPointos prezentáció

Report
Gárdonyi Géza Tanári Konferencia
Rimaszombat, Eger
2013. november 15 – 16.
„Ő nem utóda senkinek, és őt
nem is igen utánozza senki.”
(Juhász Gyula)
Eredeti neve:
ZIEGLER GÉZA
1863. augusztus 3. – 1922. október 30.
- gépészlegény, később Bécsben gépészmérnök
- Találmányai: ekevas,
- színes acélzománcozási eljárás
- 1848/49: „Kossuth fegyvergyárosa” –
fegyvergyárat alapít (Pest, Nagyvárad, Arad)
- a szabadságharc leverését követően: menekül,
elfogták, haditörvényszék elé került, jóakarói:
segítenek
- 1850-ben tér haza Bécsből Magyarországra
- 1860-ban, Szőlősgyörkön gőzmalmot épít, itt
ismeri meg feleségét
• szőlősgyöröki római katolikus, parasztsorba
süllyedt
"Te minden erőnél erősebb erő: anyai szeretet! Te
emberi testbe öltözött napfény! Te Isten szívéből
leszállott szent láng, haláltól nem félő,
erős gyöngeség!"
• 1860. december 8-án vette feleségül
Ziegler Sándor Mátyás
• Frigyükből: 7 gyermek született –
1 leány, 6 fiú
. Itt uradalmi gépész az édesapa
 1861. június 1-jétől Ziegler a Veszprém megye akarattyapusztai
Fiáth-uradalom kovácsa lett,
 1862. február 21-én a Fejér vármegyei GÁRDONYBA költözött
az akkor már egygyermekes házaspár
 Géza fiuk születésekor a család az agárdpusztai Nádasdyuradalomban élt:
- a családfő uradalmi gépész
- egy nádfedelű, hosszú gerincű cselédházban látta meg a
napvilágot 1863. augusztus 3-án
- az agárdpusztai Szent Anna-kápolnában
római katolikus vallásra keresztelték.
Gárdonyi Géza Emlékház, az író szülőháza
„Szegény anyám, mintha csak egy úszó szigetre
épített volna házat. Apám nyugtalan természetű
ember volt: nem ismert magánál nagyobb urat; ha
valaki felső hangon beszélt vele, ugyanígy felelt.
Vagy ő mondott fel, vagy neki mondtak fel. Anyám
sose tudhatta, hogy melyik reggel az, amelyiknek
nem ott lesz az estéje, ahol éppen voltak.”
1881 Karád segédtanító
1882 Devecser segédtanító
1884 Sárvár segédtanító
1884 Dabrony kántortanító
1868 Pest
1870 Buda
1871 Sály
1873 Hejőcsaba
1874 Jajhalom
1874-1875 Sárospatak
1875 Tiszaluc
1876 Pest
1876-78 Pest, Kálvin tér
1877 – Debrő,
Nagy – út puszta
1877 Kál
1879 Szőlősgyörök
1878 – 81 Eger
1893 augusztus 3, Agárd
1864 Kiliti
1866 Pátka
1868 Székesfehérvár
- fészekrakás Egerben:
33 évesen, (1897)
- előtte 21 helyen lakott,
- 7 helyen tanult
1887 Győr, Hazánk, Tanítóbarát, Néptanítók Lapja
1888-1893 Szeged, Szegedi Híradó, Szegedi Napló
1891 Arad, Arad és vidéke
1891 Pest, Pesti Hírlap, Magyar Hírlap, Budapest,
Mátyás Diák
Keller Péter alapján
 1878 – Egri Érseki Római Katolikus
Fitanítóképző Inézet (LÍCEUM)
magányos, sokat nélkülözött,
érseki ösztöndíjjal tanult, mostoha
körülmények között él
 1879 – meghal apja
 Egri önképzőkör – termékeny,
a diákélclapban jelennek meg írásai
„Kedv, hajlam… majd megjön az
is, csak diploma legyen!”
„Fiam, tebelőled sohse lesz nagy
ember, de a kenyeredet azért meg
tudod keresni.”
(Répássy János professzor)
Gárdonyi 1880 körül,
egri tanítóképzősként
„A lámpás én vagyok.
Világítok a sötétségben. Utat mutatok!
Nálam nélkül vak a látó is.” (G.G.)
 1881- KARÁD – próbatanítását teljesítette, vizsgái
teljesítése után népiskolai tanítói oklevelet szerzett
 1882 – DEVECSER – segédtanító
 1884 – SÁRVÁR – osztálytanító
 1885 – DABRONY – kántortanító (szolgálati lakás,
jobb életkörülmények)
dabronyi CSÁNYI MÁRIA – felesége
 GYŐR – itt telepednek le az ifjú házasok
- zsurnaliszta
 SZEGED - szegedi humor, szegedi párbajok
PÓSA LAJOS
MIKSZÁTH KÁLMÁN
 1891 – ARAD - ARAD ÉS VIDÉKE
 1891 – BUDAPEST
 1892– feleségétől különvált, aki gyermekeikkel elköltözik
 1893 – szeretett Árpád öccse meghal
 1897. február 10. – EGERBEN telepedett le
 tornácos parasztházat vásárolt, idős édesanyjával, és
két fiával költözött ide
Az „egri remete”
Az egri házba ellátogató írótársak
rendre számot adtak arról, hogy
Gárdonyi dolgozószobája ablaktalan,
az
író
befalaztatta
a
ház
ablaknyílásait; alkalmasint csupán
zárva tartotta ablaktábláit a fejfájós
író.
Az egri Gárdonyi-ház
 ÍRÓ
Egri csillagok, A láthatatlan ember,
Isten rabjai, Ida regénye
 KÖLTŐ
 DRÁMAÍRÓ
 ÚJSÁGÍRÓ
 NÉPTANÍTÓ
„A néptanító szívét vasból alkotta az Isten, hogy elbírja
azt a sok kegyetlen lábat, amivel a sorsa meggázolja.”
- ábécéskönyvet kezd írni
 HUMORISTA
- élclapokba ír
-
 MŰFORDÍTÓ – megtanul franciául, angolul,
németül
Fordít: Shakespeare-t, Dantét
 MESEÍRÓ – Az Én újságom hasábjain jelennek meg:
Nagyapó meséi
Mindentudó Gergely bácsi - mesék
Gárdonyi Géza humora… Avagy hogyan született Göre Gábor?
És minekutána sokan kérdözték, hogy ki fia lánya vónék? és eggy
úgy is kérdözött hogy ki az a tsuda okos embör? hát én ugyan errül
szólani nem szándékoltam, de mondok ha mán kérik vagyok én
ojan embör, hogy mögér az én jellösségöm is egypár mártás téntát,
mivelhogy ijen biró mint én nem mindön bokorban teröm, ezt
lyózanul is elmondhatom. Hát éngöm a lyóságos Szentisten
Lepéndön teremtött ű szent kögyelmiből, a miért aszondom, hogy
hálistennek, noha bal tsillagzat is ragyogott az böltsőm fölött, de
azér néköm még asse árt. Mer észszel okossággal mindön bajbul ki
gázol az magyar, mint ebben a könyvemben is kipéldázódik.
A zén életöm pedig nem közönségösen kezdődött, hanem hogy
édös anyám Nagy Kőrösön lyárt, ott születtem. Mer a zöregapám
temetésire mönt oda édös anyám, noha apám nem akarta
elereszteni, és a zasszonyok se lyavallották, de mégis elmönt, mert
röttentő nagy szeretettel szerette a zédösapját.
Most mán a kotsi rázást okolom magam is, hogy az rázott elő, de
azis möglöhet, hogy az jó Isten velem akarta mögvigasztalni az
tsalárdot, mer mihánt a temetés mögtörtént, mingyán én
következtem.
 1894-től Feszty Árpád-féle körképvállalat titkára
népszerűsítette a körképet különféle írásokkal, bejáratos a JókaiFeszty szalonba
 1895-ben saját körképvállalatot alapít
Dante Alighieri: Isteni színjatéka iheleti meg a
körkép megtervezésében
„Menjen kérem a Pokolba!”
„Azt hallottam, Budapesten megnyílott már a Pokol,
vigyázzon kend, komámasszony,
nemsokára meglakol!”
kudarcba fullad a vállalkozás
további terve: Petőfi-körkép
 FESTŐ
grafikák, tájképek, zsánerképek, portrék
 ILLUSZTRÁTOR
 LÁTVÁNYTERVEZŐ
 FÉNYKÉPÉSZ
 TERMÉSZETBARÁT
 Hermann Ottó, a jeles breznóbányai születésű
természettudós is méltatja munkásságát
 növényeket gyűjt
 mikroszkóppal vizsgálja
 Bikapók – hatszemű pókfaj felfedezése
 SAKKJÁTÉKOS
Az író kiváló sakkjátékos is volt, 1887-ben nemzetközi
versenyt nyert, és szerkesztette a Magyar Sakklap című
újságot.
 VÍVÓ
párbajozott Szegeden,
két esetben párbajvétségért börtönben ült
„Fiatalon sportos, de mindig dohányos.”
 „TITKOSNAPLÓ“
- a folyóírás gyorsaságával használta a titkosírást
- Tibeti írása: TIBETŰI kulcsát magával vitte a sírba
- Vaskos kötet, melyet Gárdonyi titkosírással írt Tibetan
grammar értelmét nem ismerték, titkosnaplónak vélték.
- Csak távolról hasonlított a régi magyar rovásíráshoz;
egyesek asszír, ind, héber, egyiptomi elemek követhetetlenfurcsa keveredését látták benne.”-
 ZENÉSZ – hegedű, orgona, cimbalom, pianínó
- Liszt Ferenc meghívta a Londoni Világkiállításra
orgonálni
- hegedűjátéka virtuóz
 DALKÖLTŐ, DALSZÖVEG-ÍRÓ
Karácsonyi ének
Fel nagy örömre
DANKÓ PISTA, a jó barát dalszövegeit is
csiszolgatta
19 évesen írja a
Fel nagy örömre karácsonyi
ének szövegét és zenéjét
Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd a te édes Istenedet.
Nem ragyogó fény közt
nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi s földi király.
„Írói főgondom: keresem az emberben az angyalt.”
„Mindenki élete erre a kérdésre felel meg: mit akar?
A legtöbb ember kapni akar.
Az igazi író azonban alkotni akar, vagyis adni.
Minden egyéb mellékes neki.”
 www.gardonyigeza.hu
(Keller Péter, Gárdonyi dédunokájának oldala)
 http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1rdonyi_G%C3
%A9za
 http://mek.oszk.hu/05300/05344/05344.htm#1 – Göre
Gábor bíró úr könyve
 http://mek.oszk.hu/07000/07048/07048.htm - A
titkosnapló
 http://www.irodalmikepek.hu/public/?fs=1762
Szombathy Viktor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Feled

similar documents