Cvičenie č.4

Report
1. Technologický postup výroby odliatku – príklad
zadania
Cvičenie č.4
1.) Určenie technológie výroby a materiálu súčiastky

označenie, chemické zloženie, špecifická merná
hmotnosť, mechanické vlastnosti, oblasť použitia
2.) Návrh modelového zariadenia
 Voľba materiálu - drevo
 Voľba deliacej plochy
 Prídavky na obrábanie – STN 01 4980
 Technologické úkosy – STN 04 2021
 Rozhodnutie o nutnosti predlievania otvorov
 Určenie rozmerov známok modelu
3.) Voľba formovacieho rámu - STN 044304
4.) Výpočet vtokovej sústavy
Počet kusov odliatku - 40
 Typ výroby - kusová výroba
 Spôsob formovania – ručné formovanie do
pieskových foriem
 Druh odlievania – (ravitačné liatie
 Materiál súčiastky – sivá liatina STN 42 2435

Vlastnosti a tepelné spracovanie:
sivá liatina – dobrá obrobiteľnosť
 žíhanie na zlepšenie obrobiteľnosti pri
teplote 700 –800 oC
 žíhanie na odstránenie vnútorných napätí pri
teplote 450 – 600 oC
Mechanické vlastnosti:
Rp0,2 = 350 MPa
Rm = 560 MPa
σPt = 35 – 75 Mpa
tvrdosť 270
trieda odpadu 211
Použitie:
 odliatky o hrúbke steny 40 až 100 mm i viac
 ťažké veľmi namáhané odliatky jednoduchých
tvarov s miernymi prechodami prierezov
 stojany veľkých obrábacích strojov
 telesa čerpadiel, šaboty a pod.
Výpočet hmotnosti
m=V.ρ
ρ - hustota sivej liatiny, ρ = 7 300 kg/m3
m – hmotnosť súčiastky
V = V 1 + V 2 – V3
V1 = 0,4m .0,5m .0,4m = 0,08 m3
V2 = 3,14 . 0,12 m2 . 0,4m = 0,01256 m3
V3 = 3,14 . 0,052 m2 . 0,9 m = 0,007065 m3
V = 0,085495 m3
m = V . ρ = 0,085495 m3 . 7 300 kg/m3 = 624,1135 kg

Hmotnosť súčiastky je približne 624,1 kg.
a) materiál modelu
– volím drevo
- drevo je cenovo dostupný materiál, je dobre
obrobiteľné a je vhodné pre výrobu modelov
pre kusovú výrobu
b) voľba deliacej roviny
- je to rovina, kde sa spodok formy dotýka
vŕšku formy a slúži na vybratie (dreveného)
modelu bez poškodenia líca formy
c) prídavky na obrábanie
- vrstva materiálu, ktorá sa pridáva na odliatok za
účelom jeho ďalšieho mechanického opracovania
- Volíme ich z tabuliek na základe základného a
smerodajného rozmeru
- Označuje sa červenou farbou a v reze sa šrafuje
tiež červenou
Základný rozmer- „z“ vzdialenosť dvoch
rovnobežných krajných obrábaných plôch
Smerodajný rozmer- „s“ je kolmý na základný a je
to najdlhšia úsečka v smere na základný rozmer

Z tabuľky 11 pre z=400 mm a s=900 mm sú
prídavky na opracovanie horných plôch 4,5 mm,
spodných a bočných plôch 3 mm.
d) návrh technologických úkosov
- sú zvolené v zmysle STN 04 2021 na všetkých
kolmých plochách k deliacej rovine za účelom
ľahšieho vybratia modelu z formy
- podľa menovitého rozmeru a výšky b volím rozmery
úkosov a, α, a:b podľa STN 04 2021 nasledovne:
menovitý rozmer = 500 mm, b = 200 mm
a = 3,0 mm, α = 50´, a:b = 1: 65
menovitý rozmer = 400 mm, b = 50 mm
a = 1,5 mm, α = 1o 40´ a:b = 1 : 35
e) rozhodnutie o nutnosti predlievania otvorov
Otvory môžu byť:
-predlievané – možné predlievať pomocou jadier
-nepredlievané – vznikajú dodatočnou technológiou
 Nepredlieva sa ak d < 50 mm pri kusovej výrobe, d < 30 mm pri
malosériovej a d < 20 mm pri veľkosériovej výrobe
Podlá normy pre sivú liatinu platí vzťah:
STN 01 49 80 SL: d < 0,3 . h + 10 [mm]
100 < 0,3 . 900 + 10
100 < 270 + 10
100 < 280 mm => z toho vyplýva, že
nepredlievame otvory
d – priemer diery = 100 mm
h – výška diery = 900 mm
e) Určenie rozmerov známok modelu
- tento bod sa rieši len pri predlievaných otvoroch a navrhuje sa
podľa normy pre vodorovné jadro D-43 známka l-30mm

vychádza z normy STN 04 4304, ktorá
predpisuje vzdialenosť modelu od okrajov
formovacieho rámu
L = 900 + 2.(60 až 80)= 1020 až 1060
- volím dĺžku 1100 mm
B = 400 + 2.(60 až 80) + 100 = 620 až 660
- volím šírku formovacieho rámu 700 mm
H1 = 200 + min 100 = min 300 mm
- volím výšku spodného rámu 350 mm
H2 = 200 + (60 až 80) = 260 až 280 mm
- volím výšku horného formovacieho rámu 300
mm
Horný rám HR LxBxH1 : 1100x700x300
Dolný rám DR LxBxH2 : 1100x700x350
Dĺžka vtokových zárezov je 100 mm

vychádza sa z prietokovej rovnice, ktorá však platí pre ideálnu kvapalinu,
preto musí byť upravená
Výpočet celkovej plochy zárezov
Sz = x. (G /Hp )1/2
Sz - celková plocha zárezov
x - koeficient z tabuľky
G - celková hmotnosť surového odliatku
aj s vtokovou sústavo
G = 1,5 . mo (kg)
mo - hmotnosť len odliatku = 624,1 kg
G = 1,5 . 624,1 kg
Hp - stredná ferostatická výška [cm]
G = 936,15 kg
Hp = H - P2 / 2 . c
Hp = 30 – 202/2. 40
Hp = 25 cm
c - výška odliatku (cm)
P - výška odliatku nad vtokovým
zárezom
H = H1
Sz = x. (G /Hp)1/2
Sz = 2,4 . (624,1 / 25)1/2 = 11,99 cm2
Plocha jedného zárezu:
Sz = Sz / n
Sz = 11,99 / 2
Sz = 5,99 cm2
Pre jednoduché odliatky:
Sk > Sl > Sz = 1,4 : 1,2 : 1
Sk = 1,4 . Sz
Sk = 1,4 . 11,99
Sk = 16,786 cm2
SL = 1,2 . Sz
SL = 1,2 . 11,99
SL = 14,388 cm2
Vtokový kanál:
Sk = 3,14 . d2 / 4
d1 = d + 2 až 4 mm
d = (4 Sk / 3,14)1/2
d = (4 . 16,786 / 3,14)1/2
d = 4,624 cm
Lapač trosky:
SL = 0,935 . a2
a2 = SL / 0,93
a2 = 14,388 / 0,935
a2 = 3,176
aL = 39,23 mm
Vtokové zárezy :
Sz = 0,315 . a2
a2 = Sz / 0,315
a2 = 599 / 0,315
a2 = 19,02
aZ = 43,6 mm
[1] Kráľ J., Zdravecká E. – Základy strojárskej
výroby , elfa s.r.o. ,Košice 2004, ISBN 8089066-72-0 , 142s.
[2] Blaščík a kol. – Technológia tvárnenia,
zlievárenstva a zvárania , Alfa. ,Bratislava
1988, 063-563-87 TTZ , 832s.
[3] Leinveber, J.-Vávra, P. : Strojnícke tabuľky,
ALBRA, 2006 STN
[4] Bačová, V.- Zdravecká, E.- Jandura,:
Technológia I, TUKE 1992

similar documents