A köznevelés/közoktatás jogi szabályozásának rendszere

Report
Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga
szakirányú továbbképzési szak
BME
2011/2012 tavaszi szemeszter
dr. Dula Borbála
Szabályozási területek:
 Résztvevők:
 fenntartó
 vezetőség


magasabb
közép
 pedagógus-pedagóguscsoportok
 tanuló (pozitív diszkrimináció)
 szülő-érdekképviselet
 dolgozó(Gazdasági Szervezet)
 Folyamatok, működések:
 irányítás
 vezetés
 nevelés, oktatás, ellenőrzés, vizsgáztatás, felügyelet,
stb.
 tanulás, részvétel, szabálykövetés, stb.
 működési feltételek biztosítása
 Eljárásrend:
 jogviszony létesítése, megszűnése (tanuló, alkalmazott,
megbízott)
 döntéshozatal (szintek, hatáskör, illetékesség)
 Jogorvoslat (típus, szint, kimenet)
 fegyelmi eljárás (tanuló-közalkalmazott)
 kapcsolattartás (szülő, hatóság, civil szféra)
 Dokumentáció:









alapító okirat
SZMSZ és mellékletei
PEPO
házirend
IMIP?
helyi tanterv?
továbbképzési program
beiskolázási terv
munkaszervezési dokumentáció:
 munkaterv
 órarend
 tantárgyfelosztás
 Az adminisztrációs



 Kapcsolódó felvetések:
 A szabályozási területek súlya,
aránya intézménytípusonként,
képzési formákként
indokolatlan eltéréseket
mutat.

tevékenység munkaszervezési
kérdésként merül fel, de
szakmai háttér nélkül
biztosan hiányos, hibás.
A szervezeti és működési
szabályzat egyre
gigantikusabb mérteket ölt, de
egyre kevesebben lapozgatják.
Szükséges lenne a precíz
részletszabályozás, főleg a
joghézagok kitöltése miatt,
intézményi szinten.
A tanügyigazgatás
lehetőségeit és korlátait, mint
folyamatszervezési
szempontot kellene
figyelembe venni.
Tudnám folytatni…
Jogforrások-jogszabályi szint
Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25.
 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények





működéséről
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról
40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes
követelményeiről
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény végrehajtásáról
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők
juttatásairól és kedvezményeiről
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
Egyéb kapcsolódó jogszabályok:
 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról
 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési
igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról
 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről
 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési




jogról és az információszabadságról
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról
és a magánlevéltári anyag védelméről
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és
a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól
362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási
igazolványokról
16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet az iskolai
sporttevékenységről
Javaslatok egy feltételezett
önellenőrzéshez:
 Audit-jellegű, vagyis rendszerezett, „független” és
célirányos legyen a vizsgálat.
 A vizsgálat tárgya:
 Megfelelőség: törvényes szabályozás
 Teljesítés: törvényes működés
 Folyamat: kidolgozottság, dokumentálás, alkalmasság
 A vizsgálat módszere:
 Hatásosság: szakmaiság
 Konformitás: törvényességi ellenőrzés
 Eredmény:
 Stratégia: intézkedési terv
Hasznos:
 A







NEFMI Oktatásért Felelős Államtitkársága az új
köznevelési törvény legfontosabb változásaihoz kapcsolódóan
online tájékoztató sorozatot indított.
A segédletek letölthetők a Fővárosi Oktatási Portálról is:
Az 1. sz. tájékoztató a köznevelési törvény hatályba lépésének
ütemezését ismerteti:
http://www.budapestedu.hu/felsomenu/hirek/online_tajekoztat
o_pedagogusoknak.html
A 2. sz. tájékoztató a tankönyvrendelés megváltozott
szabályait foglalja össze:
http://www.budapestedu.hu/felsomenu/hirek/tankonyvrendele
s_szabalyai_nefmi_tajekoztato.html
A 3. sz. tájékoztató a pedagógusok előmeneteli rendszerével
foglalkozik:
http://www.budapestedu.hu/felsomenu/hirek/pedagogusok_elo
meneteli_rendszere.html

similar documents