Přednáška JUDr. Zdeňky Vobrátilové.

Report
§ 103
Záměry nevyžadující stavební povolení ani
ohlášení
103 odst. 1 písm. e) bod 5
podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo
distribuční soustavy elektřiny včetně
podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné,
řídící, zabezpečovací, informační a
telekomunikační techniky, s výjimkou budov;
§ 103
Záměry nevyžadující stavební povolení ani
ohlášení
§ 103 odst. 1 písm. e) bod 6
vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu
a související technologické objekty, včetně
systémů řídící zabezpečovací, informační a
telekomunikační techniky, s výjimkou budov;
§ 103
Záměry nevyžadující stavební povolení ani
ohlášení
§ 103 odst. 1 písm. e) bod 7 rozvody tepelné
energie a související technologické objekty,
včetně systémů řídící, zabezpečovací,
informační a telekomunikační techniky, s
výjimkou budov
§ 103
Záměry nevyžadující stavební povolení ani
ohlášení
§ 103 odst. 1 písm. e) bod 8
vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů
a systémů řídící, zabezpečovací, informační a
telekomunikační techniky
§ 103 odst. 1 písm. e) bod 9
stavby pro výrobu energie s celkovým
instalovaným výkonem do 20 kW, s výjimkou
stavby vodního díla
§ 103
Záměry nevyžadující stavební povolení ani
ohlášení
§ 103 odst. 1 písm. e) bod 10
vodovodní, kanalizační a energetické přípojky
včetně připojení stavby a odběrných zařízení
vedených mimo budovu nebo připojení staveb
plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na
rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní;
Tituly pro realizaci stavby uvedené v § 103
veřejnoprávní titul
- pravomocné rozhodnutí o umístění stavby
- učinná veřejnoprávní smlouva ÚR nahrazující
- vydaný regulační plán nahrazující ÚR - stanoví
podmínky...pro umístění staveb veřejné
technické infrastruktury (§ 61 odst. 1 SZ)
- územní souhlas (přípojky)
soukromoprávní titul – vztah k dotčenému
pozemku (stavbě)
Povinnosti stavebníka
provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným
podle SZ (§ 118 odst. 1 SZ)
podle § 152 SZ např.
- dbát na řádnou přípravu a provádění stavby,
- mít na zřeteli zejm. ochranu života a zdraví osob nebo
zvířat, ochranu život. prostředí a majetku a šetrnost k
sousedství,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po zjištění
závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob,
nebo bezpečnost stavby
§ 155
oznámení závad, poruch a havárií staveb
§ 155 odst. 1mimo jiné
stavební podnikatelé, stavbyvedoucí,stavebníci,
vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně
oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu a
MMR výskyt závad, poruch nebo havárií stavby
a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li ke
ztrátám na životech, k ohrožení života osob
nebo zvířat nebo ke značným majetkovým
škodám
§ 156
požadavky na stavby
Pro stavbu mohou být navrženy jen výrobky, materiály a
konstrukce jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti
stavby pro navržený účel zaručují, že stavba:
při správném provedení a běžné údržbě po dobu
předpokládané existence splní požadavky na:
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost,,
hygienu, ochranu zraví a životního prostředí,
bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně
bezbariérového užívání stavby, ochrnau proti hluku a
na úsporu energie a ochranu tepla
§ 160
Provádění staveb
§ 160 odst. 1 – provádět stavbu jako zhotovitel
může jen stavební podnikatel [§ 2 o. 2
písm.b)],
je povinen zabezpečit
- odborné vedení provádění stavby
stavbyvedoucím (§ 134 o.2),
- aby práce na stavbě, k jejichž provádění je
předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly
osoby, které je mají
§ 153
stavbyvedoucí
stavbyvedoucí – FO, která má autorizaci podle zák. č.
360/1992 Sb. k výkonu vybrané činnostive výstavbě
– v rozsahu oboru, pro který má autorizaci, je oprávněn
vést realizaci staveb,
§ 153 odst. 1 a 2 – stavbyvedoucí je povinen např.
- řídit provádění stavby v souladu s povoleními, zajistit
řádné uspořádání staveniště (§ 2 odst. 3) …
- v případě existence staveb technické infrastruktury v
místě stavby zajistit vytýčení jejich tras v místě střetu
se stavbou
§ 119 - 124
Užívání staveb
§ 119 odst. 1 – dokončené stavby (jejich části
schopné samostatného užívání)
uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) body 4 – 8
lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu
(§ 122)
§ 119 - 124
Užívání staveb
§ 119 odst. 3
Dojde-li během provádění stavby ke změně ČSN
nebo jiných technických předpisů, podle nichž
byla zpracována dokumentace nebo projektová
dokumentace,
posuzuje
se
stavbapodle
technických norem nebo jiných technických
předpisů, které platily v době, kdy byla
dokumentace nebo projektová dokumentace
zpracována.
§ 121
přílohy k žádosti o kolaudační souhlas
§ 121 odst. 1
jde-li o stavbu technické infrastruktury stavebník předloží
dokumentaci geodetické části skutečného provedení
stavby
dochází-li výstavbou k rozdělení pozemku doloží
geometrický plán
pokud obec vede technickou mapu obce a vydala
vyhlášku pro účely jejího vedení doloží doklad o tom,
že byly OÚ ohlášeny a doloženy změny obsahu
technické mapy obce
§ 122
kolaudační souhlas
§ 122 – žádá stavebník (odst. 1)
SÚ- do 15 dnů od podání žádosti (odst. 2) stanoví
termín závěrečné kontrolní prohlídky(ZKP) – do 60
dnů od podání žádosti
ZKP – povinná – podle výsledků (certifikát AI)
 vydání kolaudačního souhlasu, nebo
 rozhodnutí o zákazu užívání
stavebník písemně oznámí odstranění závad
SÚ do 15 dnů od oznámení, po ověření, že závady byly
odstraněny vydá kolaudační souhlas
§ 123
předčasné užívání stavby
§ 123 předčasné užívání stavby před jejím
úplným dokončením- časově omezené
- SÚ může povolit (rozhodnutím)
- souhlas zhotovitele dodavatelsky prováděné
stavby
- SÚ žádost zamítne při nesplnění podmínek pro
povolení
§ 124
zkušební provoz
§ 124 – ověření funkčnosti a vlastností
provedené stavby podle dokumentace,
projektové dokumentace
SÚ zkušební provoz – povolí na odůvodněnou
žádost stavebníka
- nařídí na základě požadavku dotčeného orgánu
nebo v jiném odůvodněném případě
- v rozhodnutí uvede dobu zk. prov., popř. stanoví
podmínky
-vyhodnocení výsledků se připojí k žádosti o
vydání KS
§ 128 a 129
odstranění stavby
§ 128 – povolení k odstranění na základě
ohlášení vlastníka stavby
§ 129 – nařízení z důvodů v odstavci 1 písm. a)
až g).

similar documents