kkerelem_osszeall20140930

Report
KIFIZETÉSI KÉRELMEK
ÖSSZEÁLLÍTÁSA
(ÚSZT)
2014.09.30.
Dukát Ágnes
pénzügyi csoportvezető
ROP Közreműködő Szervezet
Végrehajtási osztály
Témakörök
1. Kifizetési kérelem típusai
2. Előlegek (normál előleg,fordított áfa előleg,szállítói
előleg)
3. Időközi kifizetési kérelem
4. Elszámolhatósági feltételek, típushibák
5. Kifizetési kérelmek összeállítása
6. Csatolandó dokumentumok (dokumentum mátrix)
7. Hiánypótlás, elutasítás
8. Záró egyenleg kifizetési kérelem
9. Helyszíni ellenőrzés
10.Kifizetés folyamata, munkamegosztás
11.Jogszabályi háttér,hasznos információk
12.Kérdések
Kifizetési kérelem típusai
A támogatási szerződésben meghatározott célok elérése
érdekében
felmerült
költségek
finanszírozásához
a
kedvezményezett a következő típusok szerint igényelheti a
projekt megvalósításához szükséges támogatást:
 Előlegkérelem („Normál” támogatási, Fordított ÁFA előleg,
szállítói előleg)
 Időközi kifizetési kérelem
 Záró egyenleg kifizetési kérelem
Valamennyi
minősül.
finanszírozási
típus
támogatás
kifizetésnek
Előlegigénylésről általában








Támogatási Szerződés hatályba lépett
megfelelő biztosíték meglétének igazolása (papír alapon)
TSz kötésig nem igazolt önerő igazolása
Az első kifizetés esetén meghatározott egyéb feltételek
teljesülése – közszféra kedv. tulajdonviszonyok
igazolása, hatósági engedélyek
hibátlanul,hiánytalanul kitöltött és cégszerűen aláírt
előlegkérelem eredetiben (formanyomtatvány)
15 napon belül kerül folyósításra, egyszeri hiánypótlási
lehetőség biztosítása
kedvezményezettnek nincs lejárt köztartozása
Záró elszámolás még nem került benyújtásra
„Normál” támogatási előlegigénylés feltételei
 általános feltételek
 Pályázati felhívás, Ált. pályázati útmutató lehetőséget
nyújt,
 TSz-ben rögzített összegben, akár részletekben
 kizárólag utófinanszírozású projektelemekre
 hibátlanul,hiánytalanul kitöltött előlegkérelem eredetiben
(formanyomtatvány)
 Elektronikus benyújtás jelenleg nem működik
Fordított ÁFA előleg feltételei
 általános feltételek
 Kedvezményezett az államháztartás alrendszerei közé
tartozik
 nem jogosult ÁFA levonásra, költségeit bruttó módon
tervezte
 kizárólag szállítói vagy vegyes finanszírozású
projektelemekre
 Áfa tv.(2007. évi CXXVII. Tv.) 142.§-ben foglaltak
teljesülnek
 ÁFA bevallás megvalósítási időn belüli
 Fordított Áfá-val érintett szállítói nettós számla benyújtása
elszámolásra (időközi kifizetési kérelem keretében)
 Folyósítást követő 30 napon belül történik a bevallás
 hibátlanul,hiánytalanul kitöltött előlegkérelem eredetiben
(formanyomtatvány)
 Elektronikus benyújtás jelenleg nem működik
Szállítói előleg igénylése
 általános feltételek
 kizárólag szállítói vagy vegyes finanszírozású
projektelemekre
 vállalkozói szerződés benyújtása, amely tartalmazza az
előleg mértékét
 Előlegbekérő és az önerő mértékét igazoló kifizetési
bizonylat benyújtása
 Speciális szabály a közszféra kedvezményezett és a Kbt.
hatálya alá tartozó szerződések esetében köteles a
kedvezményezett 30%-os mértékű előleg igénylésének a
lehetőségét biztosítani, a szállítói előleget a szállító is
közvetlenül igényelheti, a szállítónak az NFÜ/NGM javára
szóló biztosítékot kell nyújtania
 Elektronikus benyújtás a szállító által közvetlenül
benyújtott kérelmek esetében működik
Időközi kifizetési kérelem típusai
•
•
•
Utófinanszírozású kifizetési kérelem
- Támogatás folyósítása a Kedvezményezett (v. Engedményes) részére
- teljes összeg kiegyenlítését igazolni szükséges
- akkor nyújtható be, ha abban az igényelt támogatás összege meghaladja a
teljes projektre megítélt támogatás 10%-át és legalább 200 eFt-ot (kivételek:
FÁFA elszámolás, konzorciumi tag, első kifizetési kérelem) indokolt esetben
KSZ engedéllyel
- 45 napon belül kerül kifizetésre
Szállítói finanszírozású kifizetési kérelem
– a
számlák
támogatástartalma
közvetlenül
a
szállítónak
vagy
(engedményesnek) kerül kifizetésre az önerő kifizetésének igazolása után
- szállítói finanszírozás csak olyan számlák esetében kérelmezhető, amelyek
esetében az igényelt támogatástartalma számlánként eléri az 1 millió
forintot
(kivétel:
szállítói
előlegbekérő,
Kbt
305§,
306/2011
Korm.rend.hatálya alá tartozó alváll. számlák, részszámlázás esetén a
végszámla) indokolt esetben KSZ engedéllyel
- 30 napon belül kerül kifizetésre
Vegyes finanszírozású kifizetési kérelem
– utó és szállítói finanszírozású tételeket is tartalmaz
Időközi kifizetési kérelem benyújtása
Alapvető szabályok:
 Szerződéskötéstől számított 1 éven belül a megítélt támogatás legalább
10%-át elérő értékben kifizetési kérelmet szükséges benyújtani és a
megrendeléseket legalább 50 %-ban szükséges igazolni  szerződés
elállási ok
 „Normál” támogatási előleg igénybevétele esetén annak kifizetésétől
számított 6 hónapon belül időközi kifizetési kérelmet kell beadni
(utó/vegyes, elfogadás)  visszafizetési kötelezettség
 TSZ 1. és 11. sz. mellékletben vállalt finanszírozási mód, ütemezés
 Benyújtása elektronikusan és papíralapon is kötelező
elektronikusan:
pályázati
e-ügyintézés
on-line
számlakitöltő
alkalmazásával (elmaradása automatikus elutasítást eredményez)
papíralapon: csak a kapcsolódó dokumentumok, PályTáj hiba esetén
 Hiánypótlás teljesítése érdekében módosítás után ismételt benyújtása
szükséges elektronikusan
Elszámolhatósági feltételek
•
•
•
•
Ténylegesen felmerült költség, bizonylatokkal igazolt
Elszámolhatósági időn belül felmerült költség
Pályázati Útmutató szerint elszámolható
Közvetlen kapcsolódik a projekthez, hozzájárul a projekt cél
eléréséhez
• A támogatási szerződésben nevesítésre került
• Nem haladja meg a szokásos piaci árat
• A költségek csak olyan mértékben számolhatóak el,amilyen
mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak.
• Nem valósul meg kettős finanszírozás
stb.
Általános szabályok I.
Kifizetési kérelmek és IB/ZB kapcsolata:
•
IB/ZB elutasítása a kifizetési kérelmek elutasítását vonja maga után.
Kifizetési kérelem és előleg elszámolás:
• Az előleg elszámolás a korábban igénybe vett előleg összegéig számlák,
gazdasági eseményt hitelesen igazoló bizonylatok benyújtásával történik
tetszőleges ütemezésben, legkésőbb a záróegyenleg kifizetési kérelem
időpontjáig.  on-line számlakitöltőben előleg elszámolás összegének
megadása
• Nem szükséges rögtön az első kifizetési kérelemben megkezdeni az
előleg elszámolást!
Közbeszerzési dokumentumok ellenőrzése:
• Érintett tételek nem fizethetők ki közbeszerzési ellenőrzés nélkül (Külső
szakértő, időigényes)
Általános szabályok II.
TSZ módosítások és változás bejelentések
•
A benyújtott változás bejelentéseket az EMIR-ben át kell vezetni, ezt követően
az on-line számlakitöltő programba a Közreműködő Szervezet által módosított
adatok átkerülnek. Kérjük, az ilyen jellegű adatmódosítások során a fentieket
vegyék figyelembe a kifizetési kérelmek összeállítása során. Lehetőleg a
változás bejelentéseket a kifizetési kérelem benyújtása előtt szíveskedjenek
megtenni. (pl. költség átcsoportosítás) A kifizetési kérelemben foglaltakat
érintő
változás
bejelentések
és
TSZ
módosítási
kérelmek
a
jóváhagyásig/szerződéskötésig felfüggesztik a kifizetéseket.
•
Amennyiben a szükséges változtatások az on-line számlakitöltőben nem
jelennek meg, úgy megfelelő kifizetési kérelem összeállítás nem lehetséges, így
a kifizetési kérelem elutasításra kerülhet, mivel az abban foglaltak nem felelnek
meg a pályázó által közölt adatoknak.
Típushibák 1.
•
•
•
•
•
•
Pénzügyi és szakmai ütemezésben lemaradás jelentkezik, de a
bejelentés nem történik meg időben, a projekthosszabbítási
kérelem benyújtása nem történik meg.
A támogatás a költségvetésben rögzítettektől eltérő módon
kerül felhasználásra, de bejelentés erről nincs, és ez a
kifizetési kérelem elbírálása során derül ki.
Az indikátorok, horizontális vállalások, tájékoztatás és
nyilvánossági vállalások esetében nem kerül bejelentésre az
eredeti vállalástól eltérő mértékű megvalósítás.
Kedvezményezett személyében bekövetkező változások nem
kerülnek időben bejelentésre
A kérelemben nem szerepel megfelelő indoklás, vagy az
indoklás nincs alátámasztva.
A Kedvezményezett nem veszi figyelembe az esetleges korábbi
jóváhagyott módosításokat, és nem a hatályos szerződéses
dokumentumok alapján jár el, és teszi meg a bejelentést.
Típushibák 2.
-
Elírások a dokumentumokban
Nem szabályos számlázás, sok a számlajavítás
Fizikai teljesítés kétséges (komoly probléma)
Vállalkozási szerződések módosítása Kbt. hatálya alatt
Előleg + 6 hónapos szabály nem tartása
TSZ kötés + 12 hónapos (+ 50% megrendelés) szabály
nem tartása
- Pénzügyileg nem rendezett
- Hiánypótlási határidő nem tartása
- Késedelmes fordított áfa előleg elszámolások
Kifizetési kérelem összeállítása I.
1.Szabályozó
dokumentumok
tanulmányozása
(pénzügyi
elszámolás részletes szabályai, ÁSZF, pályázati útmutató, ROP
általános útmutató, konzorciumi útmutató)
2. Dokumentumok összegyűjtése
3. Számlák záradékolása (másolása és másolatok megfelelő
hitelesítése, amennyiben szükséges) + eredetiben benyújtandó
összesítők
4. Számlák stb. adatainak felrögzítése az online számlakitöltőbe (1 db
számlafej + legalább 1 db hozzá tartozó számlatétel bizonylatonként)
 TSZ szerinti költségvetésnek megfelelően
5.Kifizetési kérelem tervezet összeállítása, ellenőrzése (nyomtatvány
+ mellékletei) – előleg elszámolás rögzítése
6. Kifizetési kérelemhez IB/ZB csatolása és elektronikus benyújtása 
elektronizálás
7. Kifizetési kérelem mellékleteinek postázása, amennyiben szükséges
Kifizetési kérelem összeállítása II.
Csatolandó dokumentumok:
•
-
Számla (záradékokkal)
Teljesítési igazolás
szerződés, megrendelés, nyilatkozat szóbeli megállapodásról
Kifizetés bizonylata
Kis támogatástartalmú számla-, személyi jellegű-, fordított ÁFA- és
egyéb összesítők (sablon nyomtatványok!)
Tevékenység-specifikus dokumentumok (PERSZ):
Műszaki ellenőr igazolása
Bérkarton, munkaszerződés
Stb.
EGYÉB FONTOS DOKUMENTUMOK:
- Közbeszerzés anyaga
- Biztosíték anyaga
Ezek hiánya esetén a kifizetési
elutasításra kerül!!!
kérelem
hiánypótlást
követően
Kifizetési kérelem összeállítása III.
2014.06.07. naptól elektronizálás
•
•
•
A Kifizetési kérelem formanyomtatványok postai beküldése a továbbiakban nem
elfogadható, kivéve, ha a Pályázói Tájékoztató Felület nem biztosítja az
elektronikus beküldést. Előbbiek alól azon kifizetési kérelmek képeznek kivételt,
melyek eredeti formájukban (hiánypótlást, korrekciót megelőzően) 2014.06.07.
dátum előtt kerültek mentésre és beküldésre a pályázói felületen.
A formanyomtatványok mellé alátámasztó dokumentumok csatolása szükséges,
mely csatolás szintén megtehető az online számlakitöltő felületen. Az
elektronikusan benyújtott alátámasztó dokumentumok szkennelt példánya
minden esetben az eredeti dokumentumról kell, hogy készüljön.
Ugyanakkor lehetőségük van a kifizetési kérelem rögzítésekor és
hiánypótlás során az alátámasztó dokumentumok tekintetében papíralapú
benyújtást választani. Ebben az esetben elegendő cégszerűen hitelesített
másolati példányokat postázniuk (kivéve a Támogató által rendszeresített
formanyomtatványok, melyeket papíralapon eredeti példányban szükséges
postázni). Az elektronizálás nem vonatkozik a biztosítéki anyagokra, melyeket
minden esetben eredeti példányban szükséges benyújtani.
Kérjük, szíveskedjenek a hiánypótlásra rendelkezésre álló időtartamon belül a
hiánypótlást az elektronikus felületen történő beküldéssel határidőben
teljesíteni, valamint a papíralapon benyújtott dokumentumokat a rendelkezésre
álló határidőn belül postázni részünkre. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
a postán beérkező dokumentumok kizárólag a papíralapú benyújtás
kérelmezése esetén vehetők figyelembe.
Számlával szembeni követelmények










hatályos jogszabálynak megfelelően került kiállításra (tipikusan Áfa
törvény)
vevő neve és címe egyezik a támogatás szerződés szerinti névvel
számlatétel megnevezése kellően meghatározott/részletezett ( az
elszámolható költségtípus beazonosítható, összehasonlítható az elfogadott
költségvetéssel)
számlarészletező becsatolása, azon a kapcsolódó számla sorszáma
feltüntetve
az eredeti példányra fel van vezetve a Projektszám + Támogatás
elszámolására benyújtásra került záradék, és a „teljesítést igazolom”
szöveg cégszerű aláírással)
amennyiben a számla összegéből nem a teljes összeg kerül elszámolásra a
projekt terhére elszámolni kívánt összeg feltüntetése
fordított adózás szabályai esetén tartalmazza a vevő adószámát, és
legalább a „fordított adózás” kifejezést.
a számla teljesítési időpontja összhangban van az IB vagy ZB szerinti
tevékenység megvalósítási időszakkal, TSZ 1. és 11. sz. mellékletével
a megrendelés/szerződés és a számla összhangban áll egymással,
pénzügyi ütemezésnek megfelelő számlázás (Kbt!)
Teljesítési igazolás formai-tartalmi kellékei
• Teljesítési igazolás formai elemei: a vevő és a szállító
megnevezése, projektazonosító szám, a kedvezményezett
és a szállító cégszerű aláírása
• Teljesítési igazolás tartalmi elemei: a leigazolt teljesítési
időpont egyezik a számla teljesítési időpontjával, a
tevékenység beazonosítható (hivatkozás a megrendelésre,
szerződésre)
• nem tartalmaz olyan adatot, amely a keltét követően állt
rendelkezésre
• műszaki ellenőr igazolása: a szerződésnek és a számlának
megfelelő készültségi fok igazolása.
Szerződés, megrendelés
Szerződések tartalmi megfelelősége:
• Szerződések tipikus tartalmi elemei: Projekt azonosító számát
tartalmazza, egyértelmű feladat meghatározás (az útmutató vagy az
elfogadott költségvetés/árajánlat alapján beazonosítható),
• egyes tevékenységek külön-külön beárazottak, a fizetés ütemezése
megegyezik a számlák kiállításával, a befejezési határidő megegyezik
a végszámla teljesítés időpontjával,
• esetleges módosítások benyújtásra kerültek,
• közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződések
esetében egyéb követelmények (szállítói előleg biztosításának
lehetősége, szerződésmódosítás bejelentése, közzététele stb.)
• Megrendelés: összege megegyezik a nyertes ajánlattal, a szállító
visszaigazolta.
• Nyilatkozat szóbeli megállapodásról
Kifizetés bizonylatai
-
-
Bankszámla kivonat, banki igazolás, kiadási pénztárbizonylat
Az elszámolásra benyújtott utófinanszírozású számla teljes
összegét ki kell fizetni, szállítói finanszírozás esetén a támogatáson
felüli összeget
Kifizetés bizonylatainak tipikus tartalmi hibái: Több tétel
összevontan kerül utalásra, köztük elszámolni nem kívánt számlák
is / nincs hivatkozás a számlára szállítói igazolással kell
kiegészíteni a kifizetési bizonylatot, amely szerint az adott számla
teljes egészében pénzügyileg rendezve
Összesítő bizonylatok
Az www.palyazat.gov.hu honlapon megtalálhatók az aktuális
nyomtatványok:
• Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítője
• Személyi jellegű költségek összesítője (csatolandó dok:
munkaszerződés, munkaidő nyilvántartás, munkaköri leírás,
megbízási szerződés, bérjegyzék, kifizetés bizonylata)
• Kis támogatás tartalmú számlák összesítője
• Tájékoztatáshoz
és
nyilvánossághoz
(kommunikáció)
kapcsolódó számlák összesítője ,
• Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek összesítője,
• Anyagköltség összesítő
• Összesítők
az
utazási
és
kiküldetési
költségtérítés
elszámolásához
• Saját teljesítéshez kapcsolódó költségek összesítője
• Összesítő értékcsökkenés elszámolásához
• Áfa
összesítő
fordított
adózás
esetén
(befizetés
bizonylata,nyilatkozatok)
Összesítők gyakori hibái
•
•
•
Kis támogatás tartalmú számlaösszesítők használata (25 MFt alatt
100 eFt-os, 25 MFt és a fölött 500 eFt-os)
Összesítők kitöltése: elszámolási időszak: összesítőn szereplő
számlák/munkavégzési időszakok teljesítési időpontjai alapján
meghatározott időszak első és utolsó napja; kifizetés dátuma:
utolsó pénzügyi teljesítés dátuma; teljesítés dátuma: az összesítőn
szereplő számlák/teljesítési időszakok közül az utolsó teljesítési
időpont, számla kelte: összesítő aláírásának dátuma,áfa összesítőn
az elszámolási időszak a bevallás időszaka, a teljesítés dátuma a
bevallási időszak vége
FÁFA késedelmes elszámolása, (befizetést követő 5 munkanapon
belül kifizetési kérelmet kell benyújtani az f.áfa előleg elszámolásról
--> követeléskezelés)
Árajánlat, piaci ár igazolása
Igazolni szükséges,de benyújtani 2012.10.02-től nem kell:
Közbeszerzési
eljárás
lefolytatása
vagy
az
egy
költségkategóriára vonatkozó nettó 1.000.000,- Ft feletti
beszerzések esetén az árajánlatok elfogadhatóságának
feltételei:
• legalább három,
• azonos
tárgyú
(tárgya
a
projekt
tárgyának
megfeleltethető legyen)
• összehasonlítható
(műszaki
tartalmát
tekintve
összehasonlítható legyen)
• összegében egyértelmű,
• írásos ajánlatot kell bekérni
• megrendelés időpontjához képest 3 hónapnál ne legyen
régebbi
• az ajánlat adóknak a Kedvezményezettől és egymástól is
függetlennek kell lennie
Hiánypótlás, elutasítás
Tartalmi vagy formai hibás kifizetési kérelem következménye:
- Hiánypótolható hiba esetén maximum 15 naptári nap határidővel
hiánypótlás teljesíthető, a határidő be nem tartása esetén a kifizetési
kérelem vonatkozó része elutasításra kerül.
- Hiánypótlás keretében tett KSZ észrevételek nem feltétlenül hibát
jeleznek, csak megerősítésre vagy kiegészítésre van szükség.
- Hiánypótlás keretében újabb számla/bizonylat pótlólagos benyújtása és
felrögzítése csak akkor lehetséges, ha a hiánypótlási felhívás teljesítéséhez
szükséges (sztornó, helyesbítő)
- Nem megfelelően hiánypótolt vagy hiánypótlással nem megoldható hiba
esetén a teljes kifizetési kérelem vagy annak érintett része elutasításra
kerül.
- Az elutasított kifizetési kérelemben foglalt számlák ismételten benyújthatók,
amennyiben az azzal kapcsolatos hibák szabályosan, megfelelően
javíthatóak és kijavításra kerültek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem
szabályosan javított hibák szabálytalansági eljárást vonhatnak maguk
után  A dokumentáció összeállítása során kérjük, szíveskedjenek az
esetleges formai és tartalmi hibákat elkerülni annak érdekében, hogy az
adott költségtétel elszámolható legyen. (pl. beadott dokumentumok
keltezése közötti ellentmondások!)
Záró egyenleg kifizetési kérelem
-
-
-
TSz eltérő rendelkezése hiányában a záró kifizetési igénylés benyújtásának
határideje a TSz-ben meghatározott Projekt fizikai befejezésétől számított 30
nap.
A záró csomaghoz a jogerős használatba vételi stb. engedélyeket be kell
nyújtani, a beruházásokat aktiválni kell, eredeti könyvvizsgálói jelentést, és
nyilatkozatot a bevételekről is csatolni kell. Lehetőség van „nullás”, azaz
számlát nem tartalmazó záró kifizetési igénylés benyújtására is, így
javasoljuk, hogy törekedjenek a támogatás teljes összegének lehívására
időközi kifizetési igénylések formájában.
Hiánypótlás után nem felelt meg: 40 napos felfüggesztés, amely alatt
többször is korrigálható a beadott anyag (mind ZB, mind Zkifiz).
Záró egyenleg kifizetési kérelem elfogadása után: a projekt lezárul, további
kifizetés nem lehetséges.
Amennyiben a támogatási összeg meghaladja a 25 MFt-ot, úgy legkésőbb a
záróegyenleg kifizetési kérelem hiánypótlásának beérkezését követően
helyszíni ellenőrzés keretében a Közreműködő Szervezet meggyőződik a
közölt adatok helytállóságáról, a projekt fizikai megvalósulásáról.
Fizikai befejezés, megvalósítás
• Fizikai befejezés – az utolsó tevékenység fizikai
befejezése (az utolsó számlán szereplő teljesítési
időpont, vagy pl. a foglalkoztatás utolsó napja)
• Megvalósítás dátuma – az utolsó pénzügyi teljesítés
dátuma
• Projekt befejezése - a ZB/ZKK KSZ általi elfogadása
és 2010.01.01 után meghirdetett pályázatok és
megkötött szerződések esetén az utolsó támogatás
folyósítás dátuma
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés és kifizetések kapcsolata:
- Tervezett és megvalósult műszaki tartalom összehasonlítása,
eltérések megállapítása
- Elkülönített nyilvántartás rendelkezésre áll
- Eredeti számlák a helyszínen rendelkezésre állnak, megegyeznek a
korábban benyújtott másolatokkal
- Összesítőn
szereplő
kisösszegű
számlák
+
alátámasztó
dokumentumaik rendelkezésre állnak és elszámolhatóak
- Tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele
- Elszámolt költségek könyvelése (a projekt költségvetésben és a
kifizetési kérelemben megjelölt költségvetési sorok)
- Adóbevallások
- Keletkezett bevételek a projekt megvalósítás során
- Kifolyósított előleg, fordított áfa előleg felhasználása  csak a
projekt céljára!
Kifizetés folyamata, munkamegosztás
• Kifizetési kérelmek ellenőrzése, hiánypótlása, a ÉARFÜ-n belül:
•
2 fő (főszabály szerint 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi menedzser)
• További „ÉARFÜ-s” feladatok (pl. átutalások):
•
További 5-7 fő
• Kifizetési kérelmek felülellenőrzése, forrásbiztosítás:
•
NGM ROP IH (ROP Irányító Hatóság) pénzügyi (forráslehívó) csoport – Budapest
• Kedvezményezett részére történő utalás feltétele: köztartozásmentesség (EMIR-ből ellenőrizzük)  köztartozás vagy
elektronikus adatszolgáltatási hiba esetén köztartozás-mentesség
igazolás bekérése, NAV honlapján köztartozásmentes adózói
adatbázisban szereplést elfogadunk, vagy 30 napnál nem régebbi
összevont adóigazolás eredeti példányának
kedvezményezett
által hitelesített, szkennelt példánya
Információ, Jogszabályi háttér
Hasznos információk:
- Pályázati Tájékoztató felület e- ügyintézés /információk
- www.palyazat.gov.hu/Pályázatok,Hasznos információk kedvezményezetteknek
/Elszámolási és nyomon követési nyomtatványok
- www.eszakalfold.hu/EU-s források (bal oldalon)/Kedvezményezetteinknek
Legfontosabb jogszabályok:
- 4/2011 (I.28.) Korm.rendelet
- 306/2011 (XII.23.) Korm.rendelet
- 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet (különösen 108.§ - 154.§)
- 85/2014. (III.18.) Korm.rendelet EMK
A vonatkozó jogszabályok teljes listája tekintetében az útmutató az irányadó.
Az egyes kedvezményezettek tevékenységét szabályozó további jogszabályokat mindez nem
írja felül!
Kérdések
Köszönöm a figyelmet!

similar documents