Pénzforgalom II. PPT - V. István Katolikus Szakközépiskola és

Report
Összeállította:
Naár János
V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium
Sátoraljaújhely
1
Készpénzkímélő fizetőeszköz:
bank által kibocsátott, a későbbiekben
igazi pénzre beváltható fizetési ígéret
Fajtái:
 Csekk
 Bankkártya, fizetési kártya
2





A fizetőeszköz birtokosa a
pénzkövetelésével vagy a hitelkeretével
rendelkezhet
A készpénzforgalmat csak részben
küszöbölik ki
Az elektronikus fizetések speciális
eszközöket igényelnek (ATM, POS-terminál)
Olcsóbb, de időigényesebb, mint a
készpénzfizetés
Speciális kockázatai vannak
3
Pénzkövetelést megtestesítő értékpapír,
írásbeli azonnali fizetési meghagyás,
amelynek kibocsátója arra szólítja fel a
bankját (címzettet), hogy


a csekken feltüntetett összeget a csekk
bemutatójának (birtokosának) fizesse ki
(készpénzcsekk) vagy
annak számláján írja jóvá (elszámolási
csekk).
A csekket a kibocsátó számláján lévő
fedezet erejéig lehet beváltani.
4
1. a csekk elnevezése az okirat
szövegében a kiállításának nyelvén;
2. a határozott pénzösszeg fizetésére
szóló feltétlen meghagyás;
3. a fizetésre kötelezett neve (címzett);
4. a fizetési hely megjelölése;
5. a csekk kiállítási napjának és
helyének megjelölése,
6. a kibocsátó aláírása.
5
Fizessen e csekk ellenében számlakövetelésem(ünk)ből ………… Ft,
azaz …………………. forintot …….…….……-nak , vagy a bemutatónak.
A kiállítás helye: …………. …. , <kelte>
számlatulajdonos aláírása
6
1. a kibocsátó: aki kiállítja a csekket és
fizet vele,
2. a címzett: az intézvényezett bank és a
3. a kedvezményezett (rendelvényes): aki a
csekket beváltja a bankban.
7
belföldön  8 nap (a határidő után
még 30 napon belül beváltható,
kivéve, ha a kibocsátó visszavonta),
Európában és a Földközi-tengeri
országokban  20 nap,
más kontinensen  70 nap.
8
hiányoznak a törvényes kellékek,
fedezetlen a csekk (kibocsátását a
törvény bünteti),
megrongálódott,
helytelenül töltötték ki,
nem a bejelentett módon írták alá,
hamisított vagy hamis.
9
Adott méretű (85×53×0,8 mm) plasztikból készült
fizetési eszköz, amellyel a kártyabirtokos
a vásárlások és szolgáltatások ellenértékét
rendezheti (pl. bolti vásárlás, autópálya-használati
díj, telefonkártya-feltöltés, átutalás indítása stb.),
készpénzt vehet fel a kibocsátó által
meghatározott bankjegykiadó automatából,
befizethet bankszámlára,
továbbá lekérheti pénzforgalmi
számlájának egyenleginformációit.
10
Betéti kártya (debit): betétkövetelés a
fedezete
Hitelkártya (credit): hitelkeret a fedezete
Terhelési (charge): a költekezés során
felvett hitelt határidőre vissza kell fizetni
Vegyes (mixed): az előzőek kombinációja
Webkártya: feltölthető virtuális kártya
(elektronikus pénztárca)
11
Használatkor terhelt kártya: a
tranzakcióval egy időben vagy röviddel
utána terheli a számlát a bank
Halasztott fizetést lehetővé tevő kártya:
hitel felvételét biztosítja, törleszteni kell
Előre fizetett (prepaid): a feltöltött összeg
erejéig használható (újratölthető)
12
Dombornyomású: mechanikusan azonosít
Mágnescsíkos: mágneses adatrögzítés
Chipkártya: adatait memóriachipben tárolja
Biomertrikus: egyedi testi jegyek alapján
azonosítja a birtokosát
Holografikus: hologramos adattárolású
Hibrid: előzőek kombinációja
13
EC/MC
VISA
AMEX
Eurocard/MasterCard
európai cég rendszere;
emblémái: Premium,
Gold, Business, Gold
Business stb.
USA, a világ második
legnagyobb
kártyatársasága;
emblémái: Gold,
Classic, Electron,
Plus, Business stb.
American Express,
Amerikai rendszer;
hitelkártya; az OTP és
a K&H terjeszti;
emblémái: Blue, Gold,
Platinum stb.
14
Számlapénz-forgalom:
a bankszámlák közötti elszámolás útján
teljesített fizetések összessége.
Hazánkban 2012-ben az összes
pénzforgalomnak 88%-át képezte a
készpénzkímélő és készpénz nélküli fizetési
forgalom. (Ez az arány Svédországban 97%,
az USA-ban 93%.)
15
 A fizetés a felek bankszámlái közötti
átírással történik: a bank a kapott
rendelkezés szerint
o a fizetésre kötelezett fél pénzforgalmi
számláját megterheli,
o a jogosult fél bankszámláján pedig jóváírja
(elismeri) a fizetett összeget.
 Alkalmazásának feltétele: a kötelezettnek
és a jogosultnak is legyen bankszámlája
valamelyik pénzügyi szolgáltatónál.
16
 Költségkímélő (tartási, kezelési, szállítási
költség nem merül fel)
 Biztonságos (elvesztés, lopás)
 Nyomon követhető (a feketegazdaság és a
pénzmosás elleni küzdelem egyik eszköze)
 Egyszerűen és gyorsan végrehajtható
 Olcsóbb (nincs szükség bankjegyre és
érmére)
 Információkat szolgáltat az elemzésekhez
17
 Technikafüggő (a rendelkezésre állás nem
100%-os)
 Kockázatos a bank számára (nemfizetés:
hitelezés, csalás)
 Időigényesebb (BKR rendszerben)
18
A Magyar Bankszövetség szerint:
„A pénzforgalmi számla az a bankszámla,
amelyet a számlatulajdonos rendszeres
gazdasági tevékenysége körében
pénzforgalmának lebonyolítása céljából
törvényben (Art.) megállapított
kötelezettsége alapján nyit. Pénzforgalmi
számla nyitását és vezetését természetes
személy is kérheti.”
19
BELFÖLDI FIZETÉSEKBEN
Pénzforgalmi jelzőszám + számlatulajdonos neve
20
NEMZETKÖZI FIZETÉSEKBEN
Nemzetközi fizetési bankszámlaszám
(International Bank Account Number – IBAN kód):
28 alfanumerikus karakter (négyes csoportokban):
 1-2. ISO országkód (Magyarország: HU)
 3-4. ellenőrző szám
 5-28. belföldi pénzforgalmi jelzőszám
Az előző példában szereplő szervezet IBAN kódja:
HU28 1199 4105 0618 9831 1000 0001
21
Rendelkezésre jogosultak:
Magánszemély nevére nyitott számla 
tulajdonos vagy meghatalmazottja
Szervezett részére nyitott számla szervezet
képviselője által bejelentett személy(ek)
Rendelkezés (megbízás) módja:
 Nyomtatványon (papíralapon)
 banki telefonvonalon / faxon
 Online (internetkapcsolaton)
22
1. ÁTUTALÁS
2. BESZEDÉS (INKASSZÓ)
3. AKKREDITÍV
23
A fizető fél megbízza a bankját, hogy fizetési számlája
terhére meghatározott összeget utaljon át (számoljon el)
a kedvezményezett fizetési számlája javára.
Hazánkban 2010-ben 206,3 millió átutalás történt, összesen
398 391 milliárd forint értékben.
A készpénz nélküli fizetéseknek döntő hányada átutalások
formájában bonyolódik le.
24
25
26
27
Forrás: Takács Kristóf - A hazai pénzforgalom számokban. 2011. november, MNB
28
Bármilyen jogcímű fizetésre használható.
Nincs összeghatárhoz kötve.
Akkor is alkalmazható, ha a felek a fizetés módjában
nem állapodtak meg (alapértelmezett fizetési mód).
A bank a megjelölt összeget a megbízás szerinti időben
emeli le.
A jogosultnak nem kell intézkedni a követelés
beszedéséről.
A fizető fél és a bankok számára is egyszerűen és
gyorsan lebonyolítható.
29
a) Egyszerű átutalás: egy jogosult részére történő fizetés
b) Csoportos átutalás: azonos jogcímű, különböző
kedvezményezettek javára szóló megbízások kötegelt,
egy csomagba foglalt benyújtása.
A viszonylag kis összegű, de nagy tömegű fizetési
megbízásokat indítók számára előnyös, pl. …………....
c) Rendszeres átutalás: a fizető fél adott összegnek
meghatározott időpontokban (terhelési napokon)
ismétlődően történő átutalására ad megbízást, pl.
…………….
A bank a megbízást lejáratig vagy visszavonásig teljesíti.
30
A kedvezményezett megbízza a számláját vezető bankot,
hogy fizetési számlája javára, a fizető fél fizetési számlája
terhére meghatározott összeget szedjen be (számoljon el).
A hazai pénzforgalomban összességében kisebb jelentőségű,
ritkábban alkalmazott fizetési mód, de bizonyos
tranzakciókban, ahol a fizető fél érdekét is szolgálja a pontos
fizetés (pl. ……..), jelentős számban alkalmazzák.
(2012-ben a csoportos átutalás és beszedés a
készpénzkímélő és a készpénz nélküli fizetési forgalomnak a
11%-át adta)
31
32
33
a) Azonnali beszedés: a jogosult kezdeményezésére a
kötelezett értesítése és hozzájárulása nélkül, sőt kifogása
ellenére kerül végrehajtásra. A következő indokok alapján
nyújtható be:
 Felhatalmazó levélen alapuló beszedés: a fizető fél
felhatalmazó levélben engedélyezi előzetesen a
bankjánál a kedvezményezett számára, hogy ellene
beszedési megbízás nyújtáson be. A megbízáshoz
csatolandó a „Felhatalmazó levél”.
 Csekkbeszedés: csekk összegének beszedésére
irányul, ezért a megbízáshoz csatolni kell a csekk
eredeti példányát (a felhatalmazást testesíti meg).
34
b) Csoportos beszedés: a fizető felek felhatalmazása
alapján a jogosul az azonos jogcímű, különböző fizető
felek fizetési számlái terhére szóló, terhelési nappal
ellátott beszedési megbízásokat kötegelve nyújtja be a
bankjához. A nagy tömegű, rendszeres fizetéseket
fogadó jogosultak alkalmazzák, pl. ……………………….
A fizető fél a terhelési nap előtt legalább hat nappal
megkapja a szolgáltató számláját. A beszedést a fizető
legkésőbb a terhelési napot megelőző nap végéig
letilthatja.
35
c) Határidős beszedés: a jogosult megbízza a számláját
vezető bankot, hogy fizetési számlája javára, a kötelezett
Magyar Államkincstárnál (MÁK) vezetett számlája terhére
a követelést szedje be.
A MÁK erről értesíti a kötelezettet, aki a fizetés teljesítése
elleni kifogás megtételére határidőt jelöl meg.
A kifogásolási határidő legkorábbi időpontja a megbízás
benyújtását követő 10. nap. Ha a fizető fél nem emel
kifogást, ezt a beszedés teljesítéséhez történő
hozzájárulásának kell tekinteni.
36
A bank (nyitó bank) a vevő megbízása alapján arra vállal
kötelezettséget, hogy ha az eladó meghatározott határidőn
belül a nevesített okmányokat (pl. a vevő által elismert
számlát, az áru feletti rendelkezési jogot biztosító okiratot)
hozzá benyújtja, akkor a meghatározott összeget az
okmányok megfelelősége esetén részére megfizeti.
Lényegét tekintve: egy bank írásba foglalt fizetési ígérete.
Akkor alkalmazzák, ha az eladó nem bízik meg a vevő
fizetőképességében vagy fizetőkészségében.
Hazánkban ritka, de létező fizetési forma, elsősorban a
nemzetközi fizetésekben alkalmazzák.
37
38
A. Az eladó számára
 A fizetés nem a vevőtől függ  nem tudja
megakadályozni
 Nincs fizetési késedelem  a vevő nem tudja
lassítani és nem is áll érdekében
B. A vevő számára
 Az eladó szerződés szerint teljesít  egyébként a
vevő nem írná alá teljesítési okmányt
 Időben megkapja az okmányokat  az eladónak
csak akkor fizet a bank, ha az okmányokkal minden
rendben van
39
 az aláírás(ok) és a rendelkezési jogosultság ellenőrzése
 a terhelési tétel előtt  fedezetvizsgálat. (Fedezethiány
esetén  megbízás sorba állítása max. 35 napra)
 fizetési megbízások végrehajtása  az átvétel
sorrendjében teljesíti
 a megbízás teljesített, ha a jogosult számláján jóváírták
 BKR-ben érkezett jóváírások fogadása  a jogosult a
beérkezést követő munkanap reggelén rendelkezhessen
 VIBER-ben érkezett azonnali jóváírások  2 órán belül az
ügyfél számláján kell lennie
40
Dr. Vigvári András: A pénzügyek alapjai. 4. fejezet: A fizetés
rendszer. Budapesti Gazdasági Főiskola, 2013
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_c4_1070_1072_penzu
gyekalapjai_scorm/4_1_a_magyar_belfoldi_fizetesi_rendszer_iAWpudzbFRLO
Vcv3.html
Gyebnár Gyuláné: A fizetési forgalom lebonyolítása. (a 196906 Pénzügyi feladatok c. követelménymodul feldolgozásához)
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/15_1969_004_101215.pdf
A pénzforgalom (II.) prezentáció
http://www.katolikuskeri.hu/tantargyak/gazdalap.htm
41

similar documents