2 – Mózes első könyve

Report
Mózes első könyve
Előadó: Zarka Péter
Kérjük halkítsák le vagy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat!
KÖSZÖNJÜK!
http://adventista.hu/terezvaros/bibliai-szabadegyetem
A könyv címe
• Mózes első könyve a héber fogalmazás
első szava alapján kapta a bereshith
„Kezdetben” címet.
• A zsidó Talmudban viszont ezzel a
címmel találjuk: „A világ teremtésének
könyve”.
• Évszázadokkal később:
„Mózes első könyve”
A könyv szerzője
• A könyv szerzőségét a XVIII. sz.
közepéig nem kérdőjelezték meg.
• Jean Astruc, francia orvos 1753-ban
megjelent írásában (Conjectures)
állította: a könyvben szereplő Istennevek azt igazolják, hogy különböző
forrásokból származó anyagokat
szerkesztettek egybe.
A különböző szerzők elmélete
• YHWH – Jahvista szerző -

• Elohím – Elohista szerző - ‫אלהים‬
ember
Isten
környezet
életcél
Isten
ember
környezet
életcél
Ismétlődő történetek
• 1Mózes 1 fej. // 2. fej.
• 1Mózes 12:10kk // 1Mózes 20:1kk
Egyiptom
Gérár
Ábrahám Sárát testvérének mondja
Városok átnevezése
• „És felkele Jákób reggel, és vevé azt a
követ, melyet feje alá tett vala, és oszlopul
állítá fel azt, és olajat önte annak tetejére; És
nevezé annak a helynek nevét Béthelnek,
azelőtt pedig Lúz vala annak a városnak
neve.” 1Mózes 28:18, 19
Városok átnevezése
• „És meghala Sára Kirját-Arbában
azaz Hebronban a Kanaán földén, és
beméne Ábrahám, hogy gyászolja
Sárát és sirassa őt.” 1Mózes 23:2
Jézus véleménye
• „A halottakról pedig, hogy feltámadnak,
nem olvastátok-é a Mózes könyvében, a
csipkebokornál, hogy mi módon szólott
néki az Isten, mondván:
Én vagyok Ábrahám Istene,
és Izsák Istene, és Jákób Istene.”
Márk 12:26
Jézus véleménye
• „Ő pedig felelvén, monda:
Nem olvastátok-é, hogy a teremtő
kezdettől fogva férfiúvá és
asszonnyá teremté őket”
Máté 19:4 → 1Mózes 1:27
Jézus véleménye
• „És a farizeusok hozzámenvén
megkérdezék tőle, ha szabad-é férjnek
feleségét elbocsátani, kísértvén őt. Ő pedig
felelvén, monda nékik: Mit parancsolt néktek
Mózes?”
Márk 10:3
• A farizeusok 5Mózes 24:1-4-et idézik.
• Jézus 1Mózes 1:27; 2:24-et idézi.
A könyv témája
Mi volt Mózes célja
a könyv megírásával?
Isten szempontjából
jegyzi fel az emberi
történelmet.
Mózes a törvénytáblákkal: Rembrant
Az elbeszélő két csoportot ír le
1) - Akik Isten mellett
hűségesen megmaradtak
és szolgálták Őt;
2) - azoknak romlottságát,
akik elfordultak Istentől.
Michelangelo, Mózes
A könyv témája
• A világ és az élőlények
teremtéséről tesz említést, Isten
mindent az emberért teremt.
1. rész – Özönvíz
előtti történetek
Első 11 fejezet:
1-2 – teremtés,
3-5 – bűneset,
6-11 – özönvíz és Bábel története
2. rész – Ősatyák
történetei
12-23 – Ábrahám – hit atyja
24-26 – Izsák – engedelmesség atyja
27-36 – Jákób – megtérés atyja
37-50 – József – hűség atyja
– Ábrahámi áldás
jelentésének
bemutatása
2. rész – Ősatyák
történetei
12-23 – Ábrahám – hit atyja
24-26 – Izsák – engedelmesség atyja
27-36 – Jákób – megtérés atyja
37-50 – József – hűség atyja
– Ábrahámi áldás
jelentésének
bemutatása
A könyv témája
• Történeti keretben mondja el a
bűn belépését az ember életébe,
és Isten ígéretét a bűn
megoldására, a megváltásra.
• A Szeretet Istene csak az
életben ismerhető meg igazán.
A könyv témája
• A történetek segítségével
elengedhetetlenül fontos,
magas erkölcsi értékeket tanít.
Következő előadás: Mózes második könyve
http://adventista.hu/terezvaros/bibliai-szabadegyetem

similar documents