MÁK_Monoriné_SzE_2014_01_16

Report
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
Az önkormányzatok által a
Magyar Államkincstárhoz
benyújtott igénylések, és
elszámolások felülvizsgálati és
ellenőrzési tapasztalatai,
aktualitások
2014. január 16.
Készítette:
• Kónya Lajosné
ellenőrzési referens
• Monoriné Szabó Edit
felülvizsgálati referens
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
2
Az önkormányzatok ellenőrzése,
az ellenőrzések tapasztalatai,
javaslatok
I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
II. Az ellenőrzés tapasztalatai
III. Javaslatok közoktatási és szociális területen
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
3
I.
Az önkormányzatok ellenőrzésének
szabályozása
Az ellenőrzés:
közigazgatási
hatósági
ellenőrzés
keretében végzi [Áht. 60.§ (1) bekezdés alapján] a
központi költségvetés 1. sz. mell. IX. Helyi
önkormányzatok
támogatása
című
fejezetéből
származó
támogatások
elszámolásának felülvizsgálatát.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
4
I.
Az önkormányzatok ellenőrzésének
szabályozása
A felülvizsgálat módjai:
• Benti felülvizsgálat: kizárólag az
Igazgatóságon, a rendelkezésre álló
nyilvántartások, dokumentumok,
pótlólagos információk bekérése alapján;
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
5
I.
Az önkormányzatok ellenőrzésének
szabályozása
A felülvizsgálat módjai:
• Helyszíni ellenőrzés: az Igazgatóság az
önkormányzat által igénybevett
valamennyi jogcímet helyszínen ellenőriz;
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
6
I.
Az önkormányzatok ellenőrzésének
szabályozása
A felülvizsgálat módjai:
• Vegyes felülvizsgálat: az előző kettő
együttesen – egyes jogcímek
felülvizsgálata helyszíni ellenőrzéssel,
benti felülvizsgálat mellett.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
7
I.
Az önkormányzatok ellenőrzésének
szabályozása
A felülvizsgálati eljárás/folyamat
legfőbb, legalapvetőbb jogszabályai:
• Az államháztartásról szóló törvény (adott
időszakban hatályos),
• A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (Ket.),
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
8
I.
Az önkormányzatok ellenőrzésének
szabályozása
A felülvizsgálati eljárás/folyamat
legfőbb, legalapvetőbb jogszabályai:
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv),
• Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Adatvédelmi törvény),
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
9
I.
Az önkormányzatok ellenőrzésének
szabályozása
A felülvizsgálati eljárás/folyamat
legfőbb, legalapvetőbb jogszabályai:
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (Ptk.),
• A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006.
(XII. 23.) Kormányrendelet (311/2006. (XII.
23.) Korm. rendelet),
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
10
I.
Az önkormányzatok ellenőrzésének
szabályozása
A felülvizsgálati eljárás/folyamat
legfőbb, legalapvetőbb jogszabályai:
• Az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (Ávr.) - adott időszakban
hatályos
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
11
I.
Az önkormányzatok ellenőrzésének
szabályozása
A felülvizsgálati eljárás/folyamat
legfőbb, legalapvetőbb jogszabályai:
• A helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi
önkormányzatok központi költségvetési
kapcsolatokból származó forrásai
igénybevétele és elszámolása
szabályszerűségének felülvizsgálatáról szóló
16/2002. (IV. 12.) PM rendelet (PM rendelet).
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
12
I.
Az önkormányzatok ellenőrzésének
szabályozása
A felülvizsgálati eljárás/folyamat
legfőbb, legalapvetőbb jogszabályai:
• Az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
(249/2000. Korm. rendelet).
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
13
I.
Az önkormányzatok ellenőrzésének
szabályozása
A felülvizsgálati eljárás/folyamat
általános szabályai:
• Hatáskör az Áht. 60. §-a alapján
• Illetékesség a 311/2006.(XII.23.)Korm. rend.
alapján
• Általános jogszabályi előírások alkalmazása
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
14
I.
Az önkormányzatok ellenőrzésének
szabályozása
A felülvizsgálat során alkalmazandó
általános előírások:
(Ket. és egyéb jogszabályok alapján)
•
•
•
•
jogok és kötelezettségek a felülvizsgálat során
belföldi jogsegély, (PM rendelet 4. § (1) bek.)
közérdekű bejelentések, (2004. évi XXIX. Tv.)
a határidő számítás általános szabályai,
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
15
I.
Az önkormányzatok ellenőrzésének
szabályozása
A felülvizsgálat során alkalmazandó
általános előírások:
•
•
•
•
az eljárás megindításának szabályai,
az eljárás meghosszabbítása,
az eljárás felfüggesztése,
adatkezelés (Áht. 106. §-a általánosságban),
adatvédelem (Adatvédelmi tv. és Ket.).
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
16
I.
Az önkormányzatok ellenőrzésének
szabályozása
A felülvizsgálat során alkalmazandó
általános előírások:
• bizonyító iratok, bizonyítási eljárás
• a lefoglalás általános szabályai,
• a felülvizsgálatot követő intézkedések, jelzési
kötelezettségek.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
17
I.I.
AzAzönkormányzatok
ellenőrzésének
önkormányzatok ellenőrzésének
szabályozása
szabályozása
A helyszíni ellenőrzés
Célja:
annak megállapítása, hogy a központi
költségvetés 1. sz. mell. IX. fejezetéből
származó
hozzájárulások,
támogatások
elszámolása
megfelel-e
a
jogszabályi
előírásoknak,
vagyis
az
elszámolást
megalapozó adatok felülvizsgálata.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
18
I.
I. Az önkormányzatok
Az önkormányzatokellenőrzésének
ellenőrzésének
szabályozása
szabályozása
A helyszíni ellenőrzés lehet:
•
•
•
tervezett,
kiterjesztett,
nem tervezett.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
19
I.
I. Az önkormányzatok
Az önkormányzatokellenőrzésének
ellenőrzésének
szabályozása
szabályozása
A helyszíni ellenőrzés:
•
Kötelező:
 valamennyi önkormányzatnál
 legalább 4 évenként,
 a tárgyévet megelőző év tekintetében,
az Igazgatóság által meghatározott
támogatási jogcímeken;
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
20
I.
I. Az önkormányzatok
Az önkormányzatokellenőrzésének
ellenőrzésének
szabályozása
szabályozása
A helyszíni ellenőrzés:
•
Fakultatív:
a felülvizsgálat bármely szakaszában [Áht.
60. § (3)] végezhető.
• Szükség szerint helyszíni ellenőrzésre
kerülhet sor.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
21
I.
I. Az önkormányzatok
Az önkormányzatokellenőrzésének
ellenőrzésének
szabályozása
szabályozása
A helyszíni ellenőrzés dokumentumai
 Értesítés helyszíni ellenőrzésről;
 Megbízólevél, Összeférhetetlenségi
nyilatkozat;
 Ellenőrzöttek tájékoztatása jogaikról és
kötelezettségeikről;
 A teljességi nyilatkozat;
 A helyszíni ellenőrzés megállapításainak
írásba foglalása;
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
22
I.
I. Az önkormányzatok
Az önkormányzatokellenőrzésének
ellenőrzésének
szabályozása
szabályozása
A helyszíni ellenőrzés
megállapításainak írásba foglalása
• Adatfelvételi lapok
• Közbenső jegyzőkönyv
• Helyszíni jegyzőkönyv: önkormányzati
szinten megállapítások
• Hivatalos feljegyzés
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
23
I.
I. Az önkormányzatok
Az önkormányzatokellenőrzésének
ellenőrzésének
szabályozása
szabályozása
A felülvizsgálat további folyamata
• Az eljárás megindítása:
ha az önkormányzat adatszolgáltatása és az
Igazgatóság álláspontja között eltérés maradt
fenn (ÁSZ megállapításokkal együtt!)
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
24
I.
I. Az önkormányzatok
Az önkormányzatokellenőrzésének
ellenőrzésének
szabályozása
szabályozása
A felülvizsgálat további folyamata
• A felülvizsgálat lezárása: záradék v. határozat
• Jogorvoslat – Határozat elleni fellebbezés
• A felülvizsgálatot követő intézkedések, jelzési
kötelezettségek
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
25
II.
Az önkormányzatok ellenőrzésének
tapasztalatai
A 2012. évben lefolytatott helyszíni
ellenőrzések tapasztalatai:
Ellenőrzött önkormányzatok száma:
• Helyi önkormányzat: 24 db
• Többcélú kistérségi társulás: 2 db
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
26
II. Az önkormányzatok ellenőrzésének
II.
Az önkormányzatok ellenőrzésének
tapasztalatai
tapasztalatai
Az ellenőrzés során feltárt legfőbb
hiányosságok, hibák, szabálytalanságok:
1. Szociális jogcímek
2. Közoktatási jogcímek
3. Központosított előirányzatok felhasználása
4. Normatív, kötött felhasználású
támogatások
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
27
II.II. AzAzönkormányzatok
ellenőrzésének
önkormányzatok ellenőrzésének
tapasztalatai
tapasztalatai
Az ellenőrzés során feltárt legfőbb
hiányosságok, hibák, szabálytalanságok:
1. Szociális jogcímek: (pl.)
• Megállapodás nélküli ellátásokat
számoltak el;
• Az ellátás megszűnését nem
dokumentálták;
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
28
II.II. AzAzönkormányzatok
ellenőrzésének
önkormányzatok ellenőrzésének
tapasztalatai
tapasztalatai
Az ellenőrzés során feltárt legfőbb
hiányosságok, hibák, szabálytalanságok:
1. Szociális jogcímek: (pl.)
• Nyilvántartások vezetése hiányos,
pontatlan volt, ellátottak aláírása hiányzott;
• Számítási hibák => nyilvántartások nem
egyeztek.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
29
II.II. AzAzönkormányzatok
ellenőrzésének
önkormányzatok ellenőrzésének
tapasztalatai
tapasztalatai
Az ellenőrzés során feltárt legfőbb
hiányosságok, hibák, szabálytalanságok:
2. Közoktatási jogcímek: (pl.)
• A szakmai jogszabályok hiányos és/ vagy
téves értelmezése;
• Az alapító okirat nem tartalmazta
megfelelően a fogyatékosság típusát
(gyógyped. okt.);
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
30
II.II. AzAzönkormányzatok
ellenőrzésének
önkormányzatok ellenőrzésének
tapasztalatai
tapasztalatai
Az ellenőrzés során feltárt legfőbb
hiányosságok, hibák, szabálytalanságok:
2. Közoktatási jogcímek: (pl.)
• Kedvezményre jogosító irat hiányzott;
• Téves számítások, pontatlan
elszámolás.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
31
II. Az önkormányzatok ellenőrzésének
II.
Az önkormányzatok ellenőrzésének
tapasztalatai
tapasztalatai
Az ellenőrzés során feltárt legfőbb
hiányosságok, hibák, szabálytalanságok:
3. Központosított előirányzat:
nyári gyermekétkeztetés
• A szülők nem minden esetben igazolták az
étel átvételét;
• a jogosultságot alátámasztó irat nem volt meg
(vagy nem az ellátás időtartamára szólt);
• az előzetes írásos igényfelmérés nem történt
meg;
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
32
II. Az önkormányzatok ellenőrzésének
II.
Az önkormányzatok ellenőrzésének
tapasztalatai
tapasztalatai
Az ellenőrzés során feltárt legfőbb
hiányosságok, hibák, szabálytalanságok:
3. Központosított előirányzat:
nyári gyermekétkeztetés
• Egyidejűleg más intézményben is
kedvezményes étkeztetésben részesült
gyermekeket is figyelembe vettek.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
33
II.II. AzAzönkormányzatok
ellenőrzésének
önkormányzatok ellenőrzésének
tapasztalatai
tapasztalatai
Az ellenőrzés során feltárt legfőbb
hiányosságok, hibák, szabálytalanságok:
4. Normatív, kötött felhasználású támogatás:
Egyes jövedelempótló támogatás (Kvtv. 8. sz.
mell. II/1.)
• A közcélú támogatás igénybevételéhez a
szükséges önerő nem állt rendelkezésre.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
34
III. Javaslatok
közoktatási és szociális területen
• A dokumentumok, nyilvántartások
vezetése
során a szakmai, ágazati jogszabályokban előírt
jogosultsági feltételeknek való megfelelés
betartására nagyobb figyelmet szükséges
fordítani.
• A nyilvántartások naprakész, folyamatos,
időrendbeli vezetése megalapozza a valós,
hiteles és teljes körű nyilvántartás biztosítását.
• A számszaki hibák a rendszeres egyeztetéssel
elkerülhetők.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
35
Aktualitások
A települési önkormányzatok és
társulásaik adósságának 2014. évi
adósságátvállalása
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
36
A települési önkormányzatok és társulásaik
adósságának 2014. évi adósságátvállalása
Az átvállalás jogi háttere:
• Magyarország 2014. évi központi
költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX.
törvény (továbbiakban: Költségvetési
tv.)
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
37
A települési önkormányzatok és társulásaik
adósságának 2014. évi adósságátvállalása
Az átvállalás végrehajtásának menete
(részben már megtörtént!):
1. 2014. január 15-én 12 óráig:
• Az önkormányzatok az átvállalással érintett
adósságelemek 2013. december 31-ei
állományáról igazolás- és nyilatkozat
tervezetet kaptak a pénzintézettől
elektronikus úton.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
38
A települési önkormányzatok és társulásaik
adósságának 2014. évi adósságátvállalása
1. 2014. január 15-én 12 óráig:
• A pénzügyi intézmények az
önkormányzatoknak megküldött adatokat
rögzítették a Kincstár
e-adat rendszerében.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
39
A települési önkormányzatok és társulásaik
adósságának 2014. évi adósságátvállalása
Nem kapta meg?
Vélhetően már felvette a kapcsolatot a
pénzintézettel!
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
40
A települési önkormányzatok és társulásaik
adósságának 2014. évi adósságátvállalása
• Ha megkapta, az adatokat ellenőrizték,
az eltérést egyeztették a pénzintézettel.
2. 2014. január 16-án 10 óráig:
• Ha adatmódosítás szükséges, a pénzügyi
intézmény a módosításokat rögzíti az eadat rendszerben.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
41
A települési önkormányzatok és társulásaik
adósságának 2014. évi adósságátvállalása
3. 2014. január 16-án 12 óráig:
• Az egyeztetett adatokról a pénzügyi
intézmény kiállítja az igazolást és a
nyilatkozatot, amit aláírtan eljuttat az
önkormányzathoz.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
42
A települési önkormányzatok és társulásaik
adósságának 2014. évi adósságátvállalása
4. 2014. január 15-én 16 óráig:
Az önkormányzat a Kincstár e-adat
rendszerében a feltöltött adósságelem
sorokon adatot szolgáltatott a Költségvetési
tv. 68. § (5) bekezdése szerinti tételekről:
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
43
A települési önkormányzatok és társulásaik
adósságának 2014. évi adósságátvállalása
• betétek, számlakövetelések összege,
• megszűnt víziközmű-társulatoktól az
önkormányzatokhoz került hitelek lakossági
érdekeltségi hozzájárulással vagy egyéb
bevétellel nem fedezett részének
összege,
• támogatás vagy bevétel megelőlegező
hitelek támogatással, bevétellel nem
fedezett részének összege.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
44
A települési önkormányzatok és társulásaik
adósságának 2014. évi adósságátvállalása
5. 2014. január 16-án 16 óráig:
• Az önkormányzat (szkennelve) feltölti az
e-adat rendszerbe a következő
dokumentumokat:
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
45
A települési önkormányzatok és társulásaik
adósságának 2014. évi adósságátvállalása
5. 2014. január 16-án 16 óráig:
• a kitöltött, kinyomtatott táblázatot és az
azon szereplő, polgármester és jegyző által
aláírt nyilatkozatot,
• a pénzügyi intézményi igazolást és
nyilatkozatot,
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
46
A települési önkormányzatok és társulásaik
adósságának 2014. évi adósságátvállalása
5. 2014. január 16-án 16 óráig:
• amennyiben szükséges, a bizonyító
erejű dokumentumot azon
adósságelemek esetében, amely a
szerződés szerinti hitelcél alapján
támogatás vagy bevétel megelőlegezésére
szolgál, és részbeni vagy teljes
támogatással, bevétellel nem fedezett.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
47
A települési önkormányzatok és társulásaik
adósságának 2014. évi adósságátvállalása
6. 2014. január 17-én 14 óráig:
• Az elektronikusan megküldött
dokumentumokat - a határidő
rövidsége miatt lehetőleg személyesen papír alapon is el kell juttatni a Kincstár
megyei igazgatósága részére:
Szolnok, Magyar u. 8.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
48
A települési önkormányzatok és társulásaik
adósságának 2014. évi adósságátvállalása
7. 2014. január 20-án 12 óráig:
• A Kincstár az adatszolgáltatást ellenőrzi,
és - szükség esetén –
azonnali hiánypótlásra
hívja fel az önkormányzatot.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
49
A települési önkormányzatok és társulásaik
adósságának 2014. évi adósságátvállalása
Kérjük, hogy a feladatban ténylegesen
érintett, intézkedni tudó kapcsolattartó
neve és közvetlen telefonszáma legyen
feltüntetve az e-adat rendszerben!!!
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
50
A települési önkormányzatok és társulásaik
adósságának 2014. évi adósságátvállalása
8. 2014. január 20-án 14 óráig:
• Az önkormányzat a hiánypótlásának
befejezése az e-adat rendszerben.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
51
A települési önkormányzatok és társulásaik
adósságának 2014. évi adósságátvállalása
A képviselő-testület határozatát az
adósságátvállalásról szóló megállapodás
aláírásáig, de legkésőbb február 20-áig
kell megküldeni az Igazgatóság részére.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
52
A települési önkormányzatok és társulásaik
adósságának 2014. évi adósságátvállalása
9. 2014. február 28-áig:
• Az államháztartásért felelős miniszter
megállapodást köt az önkormányzatokkal
és azok hitelezőivel.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
53
A települési önkormányzatok és társulásaik
adósságának 2014. évi adósságátvállalása
10. 2014. március 17-éig:
• Az önkormányzat elszámol a Kincstár felé a
2013. december 31-ei adósságállományából a
2014. február 28-án ténylegesen
fennállt
adósság összege, valamint a támogatás közötti
különbséggel.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
54
A települési önkormányzatok és társulásaik
adósságának 2014. évi adósságátvállalása
11. 2014. december 31-éig:
• A Kincstár (Költségvetési tv. 68. § (7))
felülvizsgálhatja, hogy az
adatszolgáltatásban nem került-e olyan
ügylet feltüntetésre, mely (Költségvetési
tv. 67. § (1)-(3)) nem képezi az
adósságátvállalás részét.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
55
A települési önkormányzatok és társulásaik
adósságának 2014. évi adósságátvállalása
A Kincstár kiemelt figyelmet fordít a
következő tételekre:
• a konszolidáció részét képező, a megszűnt
víziközmű társulatoktól átvett, de
fedezetlenné vált hitelek,
• az egyéb, részben vagy egészben
fedezetlenné vált, támogatás vagy bevétel
megelőlegező hitelek.
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
56
Kérdéseiket, észrevételeiket a következő
e-mail címre várjuk:
[email protected]
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
57
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
JNSZ Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
58

similar documents